Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Jaarverslag
    1. Blz. 5 1.1. Inleiding
     1. Blz. 6 Inleiding
     2. Blz. 7 Resultaat
     3. Blz. 8 Monitor bezuigingen
    2. Blz. 9 1.2 Saldo van lasten en baten en resultaat
     1. Blz. 10 Resultaat
     2. Blz. 11 Resultaat
   2. Blz. 12 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 13 2.0 Inleiding programma's
   3. Blz. 14 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 15 01.1 Missie
    2. Blz. 16 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 17 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 18 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 19 Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.
      1. Blz. 20 Een gemeente-app ontwikkelen waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven.
      2. Blz. 21 Het communicatiebeleidsplan uitvoeren.
      3. Blz. 22 Het doorzetten van het project Lean.
      4. Blz. 23 Het toepassen van het participatiekader, waarin is opgenomen hoe we in samenwerking met onze inwoners werken aan het vormgeven en uitvoeren van beleid en projecten.
      5. Blz. 24 Het versterken van het huidige vergadermodel met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van inwoners.
      6. Blz. 25 Opnieuw een budget voor de kernen van onze gemeente uittrekken dat in hoge mate door de kernen naar eigen inzicht kan worden ingezet voor verbetering van de leefbaarheid
      7. Blz. 26 Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. Tevens mogelijkheden onderzoeken om continue te kunnen meten.
    5. Blz. 27 01.5 Financiën
    6. Blz. 28 01.6 Verbonden partijen
   4. Blz. 29 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 30 02.1 Missie
    2. Blz. 31 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 32 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
    4. Blz. 33 02.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 34 2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen
     1. Blz. 35 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 36 De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren
       1. Blz. 37 Afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties
       2. Blz. 38 We (blijven) de starterslening Montferland voeren
       3. Blz. 39 We continueren de afspraak met Plavei om jongeren tot 23jr met voorrang te huisvesten en onderzoeken de mogelijkheden de leeftijdsgrens te verhogen
      2. Blz. 40 Minimaal 100 opgeleverde woningen
       1. Blz. 41 Bestemmingsplannen voorbereiden en tot besluitvorming brengen
       2. Blz. 42 Nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling nemen (transformatie en uitbreiding)
    6. Blz. 43 2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling
     1. Blz. 44 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 45 Populaties van beschermde soorten instandhouden
       1. Blz. 46 Inventariseren beschermde soorten in kernen
    7. Blz. 47 02.5 Financiën
   5. Blz. 48 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 49 03.1 Missie
    2. Blz. 50 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 51 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 52 03.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 53 3.4.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 54 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 55 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
       1. Blz. 56 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
       2. Blz. 57 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 58 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       4. Blz. 59 Uitvoering IVVP
       5. Blz. 60 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat
      2. Blz. 61 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
       1. Blz. 62 Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting
      3. Blz. 63 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
       1. Blz. 64 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
       2. Blz. 65 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 66 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2021 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
       4. Blz. 67 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       5. Blz. 68 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       6. Blz. 69 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat
      4. Blz. 70 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
       1. Blz. 71 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
       2. Blz. 72 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 73 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2021 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
       4. Blz. 74 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       5. Blz. 75 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       6. Blz. 76 Uitvoering IVVP
       7. Blz. 77 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat
    6. Blz. 78 3.4.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 79 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 80 Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna.
       1. Blz. 81 besluit (in RDL-verband) over openhouden aanbiedstation 's-Heerenberg
       2. Blz. 82 implementatie tariefdifferentiatie hoogbouw (mits raad akkoord met kredietvoorstel)
      2. Blz. 83 Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10%
       1. Blz. 84 Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd)
       2. Blz. 85 Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
       3. Blz. 86 Ontwikkelen warmtenet Bloemenbuurt
       4. Blz. 87 Opstellen (2018) en uitvoeren (2018 e.v.) lokale uitvoeringsagenda klimaat
       5. Blz. 88 Opstellen transitievisie Warmte
       6. Blz. 89 Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes).
       7. Blz. 90 project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige bedrijven)
    7. Blz. 91 03.5 Financiën
   6. Blz. 92 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 93 04.1 Missie
    2. Blz. 94 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 95 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 96 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 97 In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
      1. Blz. 98 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 99 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 100 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 101 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     2. Blz. 102 In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.
      1. Blz. 103 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 104 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 105 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 106 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     3. Blz. 107 In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
      1. Blz. 108 Aantal bedrijfsbezoeken vanuit gemeente (bestuur en ambtelijk) intensiveren
      2. Blz. 109 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     4. Blz. 110 In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
      1. Blz. 111 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      2. Blz. 112 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      3. Blz. 113 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     5. Blz. 114 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 115 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 116 Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ
      3. Blz. 117 Potentie uitbreiding traditionele bedrijventerreinen onderzoeken
      4. Blz. 118 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      5. Blz. 119 Uitwerken ontwikkelplan bedrijventerrein 's-Heerenberg, fase 2
     6. Blz. 120 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 121 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 122 Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ
      3. Blz. 123 Potentie uitbreiding traditionele bedrijventerreinen onderzoeken
      4. Blz. 124 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      5. Blz. 125 Uitwerken ontwikkelplan bedrijventerrein 's-Heerenberg, fase 2
     7. Blz. 126 Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.
      1. Blz. 127 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 128 Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ
      3. Blz. 129 Potentie uitbreiding traditionele bedrijventerreinen onderzoeken
      4. Blz. 130 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      5. Blz. 131 Uitwerken ontwikkelplan bedrijventerrein 's-Heerenberg, fase 2
    5. Blz. 132 04.5 Financiën
   7. Blz. 133 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 134 5.1 Missie
    2. Blz. 135 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 136 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 137 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 138 Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
      1. Blz. 139 Beweeggedrag bij jonge kinderen stimuleren door het Nijntje Beweegdiploma
      2. Blz. 140 De ketenaanpak overgewicht jeugd (voorheen GKGK) weer activeren
      3. Blz. 141 De verbinding tussen zorg en sport realiseren door het sluiten van een lokaal sport- en preventieakkoord
      4. Blz. 142 Het stimuleren van gezonde sportkantines
      5. Blz. 143 Het stimuleren van rookvrije omgevingen
      6. Blz. 144 Het uitrollen van een goed dekkend netwerk van de Gecombineerde Leefstijl Interventie SLIMMER
     2. Blz. 145 Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
      1. Blz. 146 Breedtesportevenementen inzetten als middel om de sport- en beweegdeelname te bevorderen
      2. Blz. 147 De buurtsportcoaches brengen kwetsbare groepen in beweging
      3. Blz. 148 Het contineren van het aanbieden van (extra) bewegingsonderwijs op scholen
      4. Blz. 149 Inwoners helpen om een passende sport te vinden door de zichtbaarheid van het sportaanbod beter in beeld te brengen
      5. Blz. 150 Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte creëren
      6. Blz. 151 Verenigingen stimuleren om de stap te zetten op weg naar een open club
      7. Blz. 152 Vergroten en stimuleren van het sportaanbod voor senioren
      8. Blz. 153 Versterken en ontwikkelen van sportaccommodaties op basis van de behoefte van de inwoners
    5. Blz. 154 5.5 Financiën
   8. Blz. 155 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 156 6.1 Missie
    2. Blz. 157 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 158 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 159 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 160 10% stijging van deelnemers voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
      1. Blz. 161 Aantal voorzieningen zo mogelijk uitbreiden zodat er meer alternatieven zijn voor geindiceerd aanbod
      2. Blz. 162 Meer jeugdigen toeleiden naar voorliggende voorzieningen
     2. Blz. 163 Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen
      1. Blz. 164 Efficiënt werken (lean) zodat de medewerker alleen taken doet die bijdragen aan de uitvoer van zorg
      2. Blz. 165 Voldoende formatie en deskundigheid behouden
     3. Blz. 166 Afname van het aantal externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers
      1. Blz. 167 Actief bespreken van verwijzingen door huisarts (via POH) en jeugdbescherming
     4. Blz. 168 Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten
      1. Blz. 169 Deskundigheidsbevordering organiseren in samenspraak met de vve-organisaties
     5. Blz. 170 Aantal peuters die bereikt worden met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%
      1. Blz. 171 Het huidige beleid blijven uitvoeren en bijsturen wanneer nodig
     6. Blz. 172 Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek stabiliseert tussen de 19% en 24% over 4 jaar
     7. Blz. 173 Tussen de 90 en 100% van de jongeren in Montferland komt in aanraking met muziekonderwijs in 2024
    5. Blz. 174 6.5 Financiën
   9. Blz. 175 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 176 7.1 Missie
    2. Blz. 177 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 178 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 179 7.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 180 7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 181 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 182 Het aantal door Welcom ondersteunde bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak neemt toe met 5%
       1. Blz. 183 Met Welcom maken we werkafspraken en leggen deze vast.
      2. Blz. 184 Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5%
       1. Blz. 185 Het Sociaal Team biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen
      3. Blz. 186 Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe
       1. Blz. 187 We richten onze werkprocessen zodanig in en benutten de maatschappelijke basis, zodat de groei van het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening maximaal 5% is.
      4. Blz. 188 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10%
       1. Blz. 189 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om de groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH af te vlakken op maximaal 10-15% in 2021 en daarna jaarlijks tot 10%.
      5. Blz. 190 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8%
       1. Blz. 191 Het Sociaal Team en het Sociaal Werk ontwikkelen samen laagdrempelig groepsaanbod ter vervanging van geïndiceerde ondersteuning.
       2. Blz. 192 Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt
      6. Blz. 193 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk
       1. Blz. 194 We richten onze werkprocessen zo in dat het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen gelijk blijft.
      7. Blz. 195 Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%
       1. Blz. 196 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning en naar meer inzet door het voorliggend veld
    6. Blz. 197 7.4.2 Veiligheid
     1. Blz. 198 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 199 Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
       1. Blz. 200 Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan
       2. Blz. 201 Uitvoering geven aan aspecten die betrekking hebben op de aanpak om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dan wel te voorkomen
      2. Blz. 202 Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
       1. Blz. 203 Aanpakken van drugsproductie, - vervaardiging, -verstrekking, -aanwezigheid of -handel vanuit woonhuizen en andere gebouwen
       2. Blz. 204 Alle ontvangen signalen over ondermijning, binnengekomen bij het meldpunt of Meld Misdaad Anoniem, screenen en indien nodig verder verrijken met aanvullende informatie
       3. Blz. 205 Periodiek een ondermijningsoverleg organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal worden besproken
       4. Blz. 206 Uitrol Keurmerk Veilig Buitengebied
      3. Blz. 207 De samenleving meer betrekken bij het borgen van een veilige leefomgeving.
       1. Blz. 208 Met verschillende communicatieberichten de samenleving bewuster maken van hun rol en bijdrage aan een veilig Montferland
      4. Blz. 209 Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
       1. Blz. 210 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      5. Blz. 211 Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
       1. Blz. 212 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      6. Blz. 213 Balans tussen preventie, zorg en repressie, waarbij we zoveel mogelijk naar de voorkant van het probleem willen gaan.
       1. Blz. 214 Het inrichten van periodiek georganiseerd lokaal overleg tussen veiligheid en zorg om escalaties naar de veiligheidskamer te voorkomen
    7. Blz. 215 7.5 Financiën
   10. Blz. 216 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 217 8.1 Missie
    2. Blz. 218 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 219 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 220 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 221 Het aantal uitkeringsgerechtigden zal als gevolg van de Coronacrisis aanzienlijk stijgen. Wij willen de stijgen beperken tot maximaal 25% t.o.v. 31-12-2020.
      1. Blz. 222 Er naar streven dat mensen hun baan behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van Jobcoaching en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
      2. Blz. 223 Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering
      3. Blz. 224 Instroom voorkomen door een baan aan te bieden voordat er een uitkering wordt ingezet
      4. Blz. 225 Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratieinstrumenten. In het bijzonder richten we ons op het zoeken van banen
     2. Blz. 226 Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie gelijk houden.
      1. Blz. 227 Hiernaast gaan we jobcoaching inzetten om mensen met een beperking aan het werk te houden.
      2. Blz. 228 We gaan accountmanagers inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
     3. Blz. 229 We willen dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.
      1. Blz. 230 De regeling Meedoeninmontferland.info bij de doelgroep met een laag inkomen blijvend onder de aandacht.
     4. Blz. 231 We willen dat kinderen van minima op het gebied van educatie en ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als kinderen van ouder met een hoger inkomen.
      1. Blz. 232 De gemeentelijke educatieve regeling bij de doelgroep met een laag inkomen promoten. We gaan de zogenaamde Klijnsmagelden inzetten voor deze regeling.
     5. Blz. 233 We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.
      1. Blz. 234 We gaan mensen met een budgetbeheerrekening begeleiden naar grotere mate van financiële zelfstandigheid door de inzet van budgetcoaching.
     6. Blz. 235 We willen mensen met (problematische) schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen.
      1. Blz. 236 We gaan aan iedere inwoner waarvan we een signaal van (problematische) schulden ontvangen een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
    5. Blz. 237 8.5 Financiën
   11. Blz. 238 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 239 Toelichting
    2. Blz. 240 Algemene dekkingsmiddelen 2021
    3. Blz. 241 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 242 Financiën
    5. Blz. 243 Mutaties reserves
   12. Blz. 244 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 245 Inleiding
    2. Blz. 246 Overhead definitie
    3. Blz. 247 Overheadkosten
    4. Blz. 248 Kostprijsberekening
    5. Blz. 249 Financiën
   13. Blz. 250 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 251 Vennootschapsbelasting (Vpb)
    2. Blz. 252 Vennootschapsbelasting
   14. Blz. 253 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 254 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 255 1. Missie
     2. Blz. 256 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 257 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 258 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 259 5. Financiële kengetallen
    2. Blz. 260 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 261 1. Missie
     2. Blz. 262 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 263 3. Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 264 4. Ontwikkelingen
    3. Blz. 265 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 266 Beleid
     2. Blz. 267 Kasgeldlimiet
     3. Blz. 268 Algemene ontwikkelingen
     4. Blz. 269 Beleid bij nieuwe leningen
     5. Blz. 270 Relatiebeheer
     6. Blz. 271 Financieringsbehoefte
     7. Blz. 272 Leningenportefeuille
     8. Blz. 273 Renterisiconorm
     9. Blz. 274 Renteschema
    4. Blz. 275 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 276 Inleiding
     2. Blz. 277 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 278 Apparaatskosten
     4. Blz. 279 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 280 Paragraafgegevens
    5. Blz. 281 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 282 Inleiding
     2. Blz. 283 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 284 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 285 Overig
    6. Blz. 286 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 287 1. Missie
     2. Blz. 288 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 289 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 290 4. Doelstellingen
     5. Blz. 291 5. Ontwikkelingen
     6. Blz. 292 Prognose totaal resultaat grondexploitatie
     7. Blz. 293 Vervolg ontwikkelingen
    7. Blz. 294 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 295 Algemeen
     2. Blz. 296 Opbrengst lokale heffingen
     3. Blz. 297 Belastingen
     4. Blz. 298 Rechten en leges
     5. Blz. 299 Kwijtscheldingsbeleid
    8. Blz. 300 Paragraaf H. Transities Sociaal Domein
     1. Blz. 301 Inleiding
     2. Blz. 302 Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
     3. Blz. 303 Regionale samenwerking
     4. Blz. 304 Jeugdwet
     5. Blz. 305 Participatiewet – WSW
    9. Blz. 306 Paragraaf I. Corona
     1. Blz. 307 Inleiding
     2. Blz. 308 Uitgaven en inkomsten 2021 als gevolg van de Corona-maatregelen
     3. Blz. 309 Monitor Corona Herstelplan
     4. Blz. 310 Rechtmatigheid in de jaarrekening 2021
    10. Blz. 311 Paragraaf J. Rechtmatigheid
     1. Blz. 312 Begrotingscriterium
     2. Blz. 313 Uitgangspunten van de raad
     3. Blz. 314 Verbijzonderde interne controle
   15. Blz. 315 3. Jaarrekening
    1. Blz. 316 3.1 Balans per 31 december 2021
     1. Blz. 317 3.1 Balans per 31 december 2019
    2. Blz. 318 3.2 Toelichting op de balans
     1. Blz. 319 Afronding
     2. Blz. 320 ACTIVA
     3. Blz. 321 Immateriële vaste activa
     4. Blz. 322 Materiële vaste activa
     5. Blz. 323 Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.
     6. Blz. 324 De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)
     7. Blz. 325 Verloop boekwaarde van de investeringen met economisch nut, met heffing
     8. Blz. 326 De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)
     9. Blz. 327 Verloop boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
     10. Blz. 328 Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
     11. Blz. 329 Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa
     12. Blz. 330 Voorraden
     13. Blz. 331 Gronden in exploitatie
     14. Blz. 332 Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
     15. Blz. 333 Overlopende activa
     16. Blz. 334 Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel
     17. Blz. 335 Specificatie overige nog te ontvangen bedragen
     18. Blz. 336 Specificatie vooruitbetaalde bedragen
     19. Blz. 337 PASSIVA
     20. Blz. 338 Eigen vermogen
     21. Blz. 339 Voorzieningen
     22. Blz. 340 Toelichting reserves
     23. Blz. 341 Toelichting voorzieningen
     24. Blz. 342 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     25. Blz. 343 Vlottende passiva
     26. Blz. 344 Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
     27. Blz. 345 Overlopende passiva
     28. Blz. 346 Specificatie nog te betalen bedragen
     29. Blz. 347 Specificatie vooruitontvangen bedragen
     30. Blz. 348 Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)
     31. Blz. 349 De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:
     32. Blz. 350 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     33. Blz. 351 Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen
     34. Blz. 352 Ontwikkelingen na balansdatum
     35. Blz. 353 Schatkistbankieren
    3. Blz. 354 3.3 Overzicht van baten en lasten over 2021
     1. Blz. 355 Overzicht van baten en lasten 2019
    4. Blz. 356 3.4 Waarderingsgrondslagen
     1. Blz. 357 3.4 Waarderingsgrondslagen
     2. Blz. 358 Toelichting op de jaarrekening
     3. Blz. 359 Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaglegging
    5. Blz. 360 3.5 Programma's analyse 3e w-vraag
     1. Blz. 361 01. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 362 01. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 363 Verschillenanalyse
     2. Blz. 364 02. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 365 02. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 366 Verschillenanalyse
     3. Blz. 367 03. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 368 03. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 369 Verschillenanalyse
     4. Blz. 370 04. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 371 04. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 372 Verschillenanalyse
     5. Blz. 373 05. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 374 05. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 375 Verschillenanalyse
     6. Blz. 376 06. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 377 06. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 378 Verschillenanalyse
     7. Blz. 379 07. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 380 07. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 381 Verschillenanalyse
     8. Blz. 382 08. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 383 08. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 384 Verschillenanalyse
     9. Blz. 385 40. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 386 40. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 387 Verschillenanalyse
     10. Blz. 388 50. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 389 50. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 390 Verschillenanalyse
     11. Blz. 391 60. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 392 60. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 393 Verschillenanalyse
    6. Blz. 394 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 395 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     2. Blz. 396 Toelichting
    7. Blz. 397 3.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 398 3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     2. Blz. 399 Toelichting
    8. Blz. 400 3.8 Wet Normering Topinkomens
     1. Blz. 401 3.8 Wet Normering Topinkomens
    9. Blz. 402 3.9 Specifieke uitkeringen Sisa
     1. Blz. 403 Specifieke uitkering Sisa
    10. Blz. 404 3.10 Taakvelden
     1. Blz. 405 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   16. Blz. 406 4. Overige bijlagen
    1. Blz. 407 4.1 Controleverklaring
     1. Blz. 408 Controleverklaring
    2. Blz. 409 4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2021
     1. Blz. 410 Kredietoverzicht jaarrekening 31-12-2020
     2. Blz. 411 Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2021
    3. Blz. 412 4.3 Monitor Bezuinigingen (2021)
     1. Blz. 413 Inleiding
     2. Blz. 414 Monitor bezuinigingen 2017-2019
     3. Blz. 415 Monitor bezuinigingen 2021
    4. Blz. 416 4.4 Programmagegevens
     1. Blz. 417 Programma 1
     2. Blz. 418 Programma 2
     3. Blz. 419 Programma 3
     4. Blz. 420 Programma 4
     5. Blz. 421 Programma 5
     6. Blz. 422 Programma 6
     7. Blz. 423 Programma 7
     8. Blz. 424 Programma 8
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap