1. Jaarverslag

1.1. Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u, als sluitstuk van de planning & controlcyclus, de jaarstukken 2021 aan. Een jaar waarin iedereen wederom de gevolgen heeft ondervonden van een pandemie. Na de ervaringen in 2020 heeft de pandemie vorig naar minder impact gehad op het werk van de gemeente.

De jaarstukken 2021 vormen de bestuurlijke verantwoording over de uitvoering van het voorgenomen beleid en beheer in het jaar 2021. Onderstaand is de P&C cyclus voor 2021 weergegeven.

Het jaar 2021 was het laatste volledige jaar van deze coalitie. Bij de vaststelling van de begroting 2022 heeft u kennis kunnen nemen van het opleverdocument 2018-2022.

Evenals in 2020 hebben veel geplande evenementen geen doorgang gevonden. Maar vele projecten zijn ook gewoon wel doorgegaan, zoals de werkzaamheden aan het Centrumplan in Didam.

Financieel zijn we ook in 2021 gecompenseerd door het Rijk . In de paragraaf Corona vindt u een verdere toelichting op de compensaties en de uitgaven van de gemeente op dit gebied.

In 2021 zijn de extra middelen voor de jeugdzorg een belangrijk item geweest in de verhouding tussen gemeenten en het Rijk. We hebben in 2021 een extra compensatie ontvangen van ruim € 800.000 en in 2022 ontvangen we aanvullend ca. € 2,4 miljoen. Maar er is nog steeds geen duidelijkheid over de door de gemeenten gewenste structurele compensatie.

 

Wij hebben 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 1.019.000 ten opzichte van de begroting na wijziging. Met nadruk wijzen we erop dat dit saldo incidenteel van aard is.

Het saldo van de primaire begroting 2021 bedroeg € 2.451.000 nadelig. Bij de vaststelling van de bezuinigingsmaatregelen ad € 1.716.000  is dit bedrag terug gebracht € 735.000. Dit bedrag is onttrokken aan de Algemene Reserve. Hiermee was de begroting sluitend.

De bestuursrapportage 2021 liet een financieel gunstige ontwikkeling zien en u heeft besloten het voordeel van € 1.737.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Dit beeld werd nog verder versterkt bij de tweede managementrapportage en het verdere voordeel van ruim € 1 miljoen hebben we eveneens toegevoegd aan de Algemene Reserve.  

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Bedragen x € 1.000

Omschrijving Bedrag
Saldo van lasten en baten 5.847
Saldo van geaccordeerde mutaties in de reserves -4.828
   
Gerealiseerd resultaat 1.019

 

Met de vaststelling van de begroting en gedurende het jaar heeft u voor diverse zaken besloten gelden te reserveren. Deze gelden zijn in de reserves gestort. Tevens heeft u besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit de reserves. Per saldo is er gedurende het jaar een bedrag van € 4.828.000 toegevoegd aan reserves. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000) toegelicht die tot het voordelig resultaat van € 1.019.000 hebben geleid.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bedragen x € 1.000

Omschrijving Onderdeel jaarstukken Bedrag V/N -
I/S*
Vrijval voorziening pensioen wethouders 3.5.01 278 V/I
Vrijval voorziening verplichtingen personeel 3.5.01 180 V/I
Afval 3.5.03  119 V/I
Participatiewet 3.5.08 120 V/I
Uitvoeringskosten sociale zaken (TOZO) 3.5.08 113 V/I
Algemene uitkering gemeentefonds 3.5.40
357
V/I
Personeel en organisatie 3.5.50 128 V/I
Niet gerealiseerde bezuinigingen Diverse programma's -285 N/I
Overig

Diverse programma's

9 V/I
Totaal   1.019 V/I

* V = voordeel, N = nadeel
   I = incidenteel, S = structureel

In het onderstaande diagram presenteren wij de jaarresultaten over de periode 2018 tot en met 2021.

Uit deze grafiek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 • Het saldo van lasten en baten vertoont in 2021 een  sterk stijgende tendens ten opzichte van alle drie de  voorgaande jaren;
 • De aanwending van de reserves blijkt uit het verschil tussen de reeksen "Saldo van lasten en baten" en "Gerealiseerd resultaat". In 2021  zijn de toevoegingen aan de reserves bijna € 5 miljoen hoger dan de onttrekkingen. Een specificatie staat in de toelichting op de balans.
 • Zoals bekend schuiven we ingaande de jaarrekening 2018 geen budgetten meer door naar het volgende jaar. Alleen in 2021 is dit gebeurd voor een aantal taakmutaties die we in de decembercirculaire van het gemeentefonds hebben ontvangen. In totaal voor een bedrag van € 246.000.

Monitor bezuigingen

Terug naar navigatie - Monitor bezuigingen

In de bijlagen vindt u een monitor over de stand van de bezuinigingsopgaven uit 2017, 2019 en 2021. Deze monitor sluit aan bij de raadsbrief die op 24 februari 2022 aan u is voorgelegd.

De conclusie uit de monitor en raadsbrief is dat de taakstelling voor 2021 niet is gerealiseerd voor een bedrag van € 914.500. Deze is grotendeels  (€ 629.000) onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Het resterende bedrag ad € 285.500 is ten laste gekomen van het boekjaar 2021 en maakt deel uit van het rekeningsaldo 2021. 

Voor een specificatie per onderwerp en per onderdeel verwijzen wij u naar de betreffende bijlage en naar de raadsbrief.

1.2 Saldo van lasten en baten en resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -99.342 -89.634 -95.965 -103.360 -85.582 -95.965
Baten 102.363 87.270 97.567 109.207 86.007 97.567
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.021 -2.365 1.602 5.847 426 1.602
Onttrekkingen 10.898 4.359 9.055 8.183 2.285 9.055
Stortingen -13.924 -1.994 -10.657 -14.030 -1.985 -10.657
Mutaties reserves -3.026 2.365 -1.602 -5.847 300 -1.602

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

In de kolom "Werkelijk 2020"  is het gerealiseerd resultaat reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve (saldo rekening 2020).

Het saldo van de primaire begroting 2021 bedroeg € 2.451.000 nadelig. Bij de vaststelling van de bezuinigingsmaatregelen ad € 1.716.000  is dit bedrag terug gebracht naar € 735.000. Dit bedrag is onttrokken aan de Algemene Reserve.

Bij de bestuursrapportage heeft u besloten het voordeel van  van € 1.737.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Enkele grote posten uit deze rapportage waren:

 • Leges omgevingswet (€ 500.000 voordeel);
 • Algemene uitkering gemeentefonds (€ 633.000 voordeel);
 • Werk en inkomen: uitkering BUIG (€ 639.000 voordeel);

Bij de tweede managementrapportage hebben wij u vervolgens nog twaalf ontwikkelingen gemeld met budgettaire consequenties voor 2021. Het voordeel van € 1.003.000 is  eveneens toegevoegd aan de Algemene Reserve.  De grootste posten uit deze rapportage waren:

 • Leges omgevingsvergunning  (€ 500.000 voordeel);
 • Participatiewet (€ 457.000 voordeel);
 • Lagere toerekening interne uren aan grondexploitaties en investeringen (€ 400.000 nadeel);
 • Algemene uitkering gemeentefonds (€ 338.000 voordeel).

Resultaat
Het saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2021 bedraagt € 5.847.000 voordelig.
De geautoriseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves leiden per saldo tot een nadeel van € 4.828.000.
Het gerealiseerd resultaat bedraagt hierdoor € 1.019.000 voordelig.

Resultaatbestemming
Wij stellen u voor het resultaat als volgt te bestemmen.

 • Toevoeging aan de reserve winstbestemming voor een bedrag van € 246.000. Dit betreft een bedrag dat in de decembercirculaire 2021 beschikbaar is gesteld voor de volgende taakmutaties: versterking dienstverlening gemeenten (€ 170.000), kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (€ 21.000), jeugdhulp (€ 35.000) en inburgering (€ 20.000).
 • Toevoeging van het aan de Algemene Reserve: Een bedrag van € 773.000.
Omschrijving Bedrag
Resultaat 1.019
Toevoeging reserve winstbestemming 246
Toevoeging Algemene Reserve

773