Uitgaven

4,13%
€ -4.807
x €1.000
4,13% Complete

Inkomsten

2,82%
€ 3.310
x €1.000
2,82% Complete

Saldo

147%
€ -1.498
x €1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

4,13%
€ -4.807
x €1.000
4,13% Complete

Inkomsten

2,82%
€ 3.310
x €1.000
2,82% Complete

Saldo

147%
€ -1.498
x €1.000

02.1 Missie

Terug naar navigatie - 02.1 Missie

Montferland is een gemeente waar het prettig wonen en leven is. Een gezonde woningmarkt en een duurzame, leefbare, veilig en gezonde woon- en leefomgeving zijn daarbij van belang.

02.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 02.2 Context en achtergronden

 

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Doel:
Samen met inwoners en externe partijen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving voor onze inwoners optimaliseren

Door de enorme druk op de woningmarkt van de laatste jaren, lag in 2021 de focus op het versnellen van de woningbouw. Lopende projecten werden versneld verkocht en gerealiseerd, hetgeen leidde tot het opdrogen van de voorraad  ontwikkellocaties. Veel energie is gestoken in het vinden en faciliteren van nieuwe bouwlocaties, waarbij - indachtig de naderende invoering van de Omgevingswet - het 'Ja, mits...-principe' uitgangspunt was. Aangezien de door de raad vastgestelde bouwopgave tot 2030 niet alleen op inbreidingslocaties is in te vullen, is in diverse kernen binnen Montferland gezocht naar nieuwe uitbreidingslocaties, waarover met de provincie in contact is getreden. Eind 2021 zijn de eerste locaties aangekocht. Voor 2022 zitten er nog meer in de pijplijn.

Er is nadrukkelijk aandacht besteed aan de betaalbaarheid van woningen en in het verlengde daarvan het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt. Daarnaast lag de focus op seniorenhuisvesting, teneinde de vereiste doorstroming op gang te brengen. 

Om de leefbaarheid in kernen te verbeteren is tevens aandacht besteed aan het faciliteren van transformatieplannen (het omzetten van bestaande panden/locaties naar nieuwe functies). De dorpsvisies die inmiddels in zo'n 6 kernen worden voorbereid/uitgevoerd, zijn hier een goed voorbeeld van. In de bestaande voorraad lag de inspanning op het gebied van het verduurzamen en toekomstbestendiger maken van woningen. In kwetsbare wijken zijn - in overleg met onze partners - plannen en initiatieven ontwikkeld om de leefbaarheid te vergroten. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is de Visie 's-Heerenberg Oost.

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

Doel:
De verscheidenheid in landschap en natuur behouden en daar waar mogelijk versterken.

Gebleken is dat de biodiversiteit wereldwijd drastisch is afgenomen. De gevarieerdheid in landschap en natuur neemt daarmee af waardoor de omgeving minder aantrekkelijk wordt als woon- en leefklimaat. In 2021 is een biodiversiteitsplan voorbereid en opgesteld waarin de huidige situatie wordt beschreven en maatregelen worden voorgesteld ter verbetering van de biodiversiteit.

 

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

Terug naar navigatie - 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Liemerse Woonagenda: de koers voor 2020-2025
 • Notitie woningbouwbehoefte 2019-2030 (2019)
 • Woonvisie (2016 - 2020)
 • Prestatieafspraken wonen Plavei en Woonzorg NL 2022
 • Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

02.4 Programmaonderdelen

Terug naar navigatie - 02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening en Wonen
 • Natuur- en landschapsontwikkeling

2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren

Terug naar navigatie - De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren
Van de opgeleverde woningen is 50 % in de categorie betaalbaar < € 225.000 v.o.n.
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 40 % 25 % 50 % 45 % - -
Streefwaarde - 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Aantal verleende startersleningen
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 8 8 7 13 - -
Streefwaarde bovengrens - - 10 10 10 10
Streefwaarde ondergrens - - 5 5 5 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Minimaal 100 opgeleverde woningen

Terug naar navigatie - Minimaal 100 opgeleverde woningen
Aantal opgeleverde woningen
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 186 102 107 148 - -
Streefwaarde - 100 100 150 150 150

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling

02.5 Financiën

Terug naar navigatie - 02.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -1.495 -1.690 -2.582 -4.552 -1.583 -2.582
Baten 1.274 374 387 2.972 350 387
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -221 -1.316 -2.195 -1.580 -1.233 -2.195
Onttrekkingen 0 123 496 337 123 496
Stortingen 0 0 -107 -256 0 -107
Mutaties reserves 0 123 389 82 123 389