Uitgaven

7,15%
€ -8.323
x €1.000
7,15% Complete

Inkomsten

6,97%
€ 8.188
x €1.000
6,97% Complete

Saldo

13,23%
€ -135
x €1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

7,15%
€ -8.323
x €1.000
7,15% Complete

Inkomsten

6,97%
€ 8.188
x €1.000
6,97% Complete

Saldo

13,23%
€ -135
x €1.000

04.1 Missie

Terug naar navigatie - 04.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een excellent economisch klimaat, voor onze gemeente, met name gericht op logistiek en leisure, waardoor duurzame werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft, is van essentieel belang voor het economisch goed functioneren van de gemeente.

04.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 04.2 Context en achtergronden

Doel:
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Montferland streeft daarom naar een sterker ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijkere dienstverlening voor alle ondernemers. Daarbij is er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, specifieke aandacht voor logistiek en leisure.  Hierbij wordt gezocht naar meer balans met de omgeving en wordt rekening gehouden met de  draagkracht van het gebied.

Context en achtergrond:

In 2021 is vol ingezet op het creëren van nieuwe vestigingsmogelijkheden voor logistieke en daaraan gelieerde bedrijven nabij 's-Heerenberg. Door afstemming binnen de regio is uiteindelijk via vaststelling van het RPW de uitbreiding van XXL-logistieke bedrijvigheid bedongen. Op voorspraak van de Provincie is de uitbreidingslocatie van DocksNLD2 verlegd van de oostelijke naar de noordelijke variant. De wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd, niet alleen op het logistieke gedeelte, maar ook op het gedeelte voor de ondersteunende functies. De doorontwikkeling van plannen is in volle gang. Daarbij wordt ook de samenwerking gezocht met Emmerich en Zevenaar om te komen tot een logistieke hotspot EMZ.

De uitgifte van nog beschikbare kavels op DocksNLD1 is afgerond, waardoor eind 2021 geen grote logistieke kavels meer beschikbaar zijn, waar nog immer veel behoefte aan is. 

Voorts is eind 2021 een onderzoek gestart naar de behoefte aan uitgeefbare, traditionele bedrijventerreinen voor, onder andere, de maakindustrie.

De natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze kansen moeten benut worden door samenwerking met de branche vanuit een gedegen toeristisch beleid vanuit een gezamenlijke visie. Dit beleid is eind 2020 vastgesteld.  In 2021 is er gestart met de uitvoering van het R&T-beleid. Zo is de toeristische en recreatieve marketing en promotie van Montferland extern belegd, waar dit in het verleden door de gemeente zelf werd geregeld. Verder is er een marktonderzoek uitgevoerd om openstaande vragen in het beleid te kunnen beantwoorden. Ten slotte is er ook een start gemaakt met het opstellen van een toekomstplan voor recreatiegebied Stroombroek, één van de toeristische pijlers in het R&T-beleid. 

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Coalitieprogramma 2018-2022: 'Samen krijgen we het voor elkaar'
  • Regionaal Programma Werklocaties: 'Ruimte voor economische ontwikkeling' (Regio Arnhem-Nijmegen (2020)
  • Economische beleidsnota tot 2030, (2018)
  • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2017)
  • nota Grondbeleid
  • Structuurvisie Montferland (2009)
  • Structuurvisie DocksNLD (2019
  • Nota 'Grip op Verandering'
  • Liemers Economische Visie

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.

Terug naar navigatie - In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
Groei aantal R&T-Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar t.o.v. gemiddelde groei Achterhoek (Achterhoek = benchmark)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting -1,72 % - - - -
Streefwaarde bovengrens 0 % 1 % 1,5 % 2 % 2 %
Streefwaarde ondergrens 0 % 0 % 0,5 % 1 % 1 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.

Terug naar navigatie - In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.
Aantal recreatieve overnachtingen

Opmerking: het aantal overnachtingen van 2021 is een voorlopig cijfer, definitief cijfer nog onbekend.

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 307530 264671 313940 - - -
Streefwaarde bovengrens - 155000 318000 328000 338000 348000
Streefwaarde ondergrens - 145000 195000 245000 295000 320000

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.

Terug naar navigatie - In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
Waarderingscijfer Ondernemersklimaat
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Terug naar navigatie - In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in leeftijd 15-74 jaar: plaats van Montferland in de ranglijst van Achterhoekse gemeenten (Achterhoek = benchmark)
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 10,5 10 - - - -
Streefwaarde - 10 10 9 9 8

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
Aantal banen per inwoner
Waardesoort 2021 2020 2022 2023 2024
Meting 703,9 - - - -
Streefwaarde 566 561 571 576 581

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
Aantal bedrijfsvestingen per inwoner
Waardesoort 2021 2020 2022 2023 2024
Meting 110,6 - - - -
Streefwaarde 114 107 115 116 117

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.

Terug naar navigatie - Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.
Waarderingscijfer Ondernemersklimaat
Waardesoort 2021 2020 2022 2023 2024
Meting 6,47 - - - -
Streefwaarde 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7

Regeldruk
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 32 31 30 29 28

Verkocht aantal m2's bedrijventerreinen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 43000 34400 27520 22000 17000

Waarderingscijfer vestigingsklimaat
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 6,1 6,1 6,2 6,2 6,6
Meting - 6,17 - - -

Wat hebben we daarvoor gedaan?

04.5 Financiën

Terug naar navigatie - 04.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -7.306 -902 -691 -7.853 -693 -691
Baten 9.201 441 483 8.052 440 483
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.895 -461 -208 200 -253 -208
Onttrekkingen 0 0 375 136 0 375
Stortingen 0 0 -95 -470 0 -95
Mutaties reserves 0 0 280 -334 0 280