Uitgaven

10,33%
€ -12.019
x € 1.000
10,33% Complete

Inkomsten

0,99%
€ 1.160
x € 1.000
0,99% Complete

Saldo

1065,67%
€ -10.859
x € 1.000

2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur

Uitgaven

10,33%
€ -12.019
x € 1.000
10,33% Complete

Inkomsten

0,99%
€ 1.160
x € 1.000
0,99% Complete

Saldo

1065,67%
€ -10.859
x € 1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het aangepaste Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn voorschriften opgenomen voor het toerekenen van kosten zoals de apparaats- en personeelskosten. Hiermee wordt getracht de financiële vergelijkbaarheid van gemeenten te verbeteren.

Uitgangspunt van de voorschriften is dat de kosten zoveel mogelijk direct aan de programma's / taakvelden worden toegerekend. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan een taak dat gericht is op de externe klant op het betreffende taakveld verantwoord moeten worden. De bedrijfskosten die dus niet verbonden zijn aan een dergelijke taak mogen niet toegerekend worden maar worden verzameld in het overzicht "kosten overhead".

Overhead definitie

Terug naar navigatie - Overhead definitie

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle functies die dit doel dienen behoren tot de overhead. Het betreffen de zogenaamde PIOFACH-taken (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting) en de taken met betrekking tot bestuurszaken, bestuurs- en managementondersteuning in het primair proces.

Overheadkosten

Terug naar navigatie - Overheadkosten

De lasten van de overhead voor de gemeente Montferland zijn in onderstaande tabel weergegeven.

(x € 1.000)

Kosten voor:
2020 (primair) 2021 (na wijz) 2021 (werkelijk)
  • Eigen en ingehuurd personeel
5.763 6.134 5.501
  • ICT
2.081

2.065

1.993
  • Huisvesting
1.341 1.30.6 1.350
  • P&O/HRM
367 321 439
  • Tractie
445 518 481
  • Facilitair
291 191 199
  • Overige
817 1.242 1.352
 Totaal 11.105 11.776 11.313

 

*) Het verschil t.o.v. het saldo van lasten en baten van dit programma (zie het onderdeel Financiën) wordt veroorzaakt door het saldo op de verrekening van de rente aan de verschillende producten in de overige programma’s ten opzichte van het totaal van de begrote rente.

 

Kostprijsberekening

Terug naar navigatie - Kostprijsberekening

Sinds de invoering van BBV 2017 worden op de programma's / taakvelden niet meer de integrale kosten geregistreerd. De verdeling vindt plaats op basis van geraamde tijdsbesteding gebaseerd op de werkelijke tijdsbesteding van voorliggende jaren. Voor de investeringen en de grondexploitatie worden de kosten toegerekend op basis van werkelijke tijdsbesteding.

Hierdoor kan per programma/taakveld/taak niet meer de mate van kostendekkendheid vastgesteld worden en kan een dekkingsprobleem ontstaan daar geen overheadkosten aan grondexploitatie en investeringen doorberekend zouden kunnen worden.

Er zijn twee uitzonderingen m.b.t. de overhead opgenomen in de regelgeving namelijk:

  1. aan lokale heffingen en leges kan fictief een aandeel in de kosten van overhead opgenomen worden (extra comptabel), en
  2. aan de grondexploitatie, investeringen en projecten met een subsidiebijdrage/bijdrage van derden kan een aandeel in de overheadkosten toegerekend worden (intra-comptabel).

De methodiek van toerekenen is inmiddels verankerd in de Financiële verordening. Conform de Financiële verordening is de volgende methodiek toegepast:

De kosten van overhead worden naar rato van de personeelslasten en kosten van inhuur van de heffing, leges, grondexploitatie of investering en de totale personeelslasten en kosten van inhuur van alle taakvelden exclusief overhead omgeslagen.

De formule is:

Op basis van bovenstaande formule is dit percentage 68%. Dit percentage is niet het overhead-percentage maar een omslagpercentage over de loonkosten van extern gerichte taken.

Het overheadpercentage, zoals opgenomen bij de indicatoren is voor 2020 11%. Dit is de wettelijk voorgeschreven indicator en wordt berekend over de totale lasten (excl. overhead) namelijk: (€ 10,174 mln. / 89,114 mln.) x 100% = 11,4%.

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -13.345 -11.512 -11.605 -11.338 -11.263 -11.605
Baten 971 834 854 1.037 837 854
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12.373 -10.678 -10.752 -10.301 -10.427 -10.752
Onttrekkingen 10.898 0 628 123 0 628
Stortingen -10.989 0 -217 -681 0 -217
Mutaties reserves -91 0 411 -558 0 411