2.0 Inleiding programma's

Indeling programma’s

In de programmaverantwoording wordt uiteengezet waar het programma uit bestaat. De volgende programma’s zijn vastgesteld:
1 Relatie inwoners en bestuur
2 Ruimtelijke ontwikkeling
3 Beheer leefomgeving
4 Economie en toerisme
5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
6 Jeugd, onderwijs en cultuur
7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
8 Werk en inkomen

De twee verplichte overzichten zijn:

  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur

 

De programma’s hebben een vaste opzet:

 

Wat hebben we bereikt?
Hier worden per programmaonderdeel de belangrijkste doelstellingen die in de programmabegroting zijn opgenomen geëvalueerd. De nadruk ligt hierbij op de doelstellingen die genoemd zijn in het coalitieprogramma en in het nieuw beleid voor 2021. Hierbij zijn de indicatoren gekoppeld aan deze w-vraag.

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Hier wordt via de zogenaamde stoplichtmethode aangegeven welke activiteiten hebben plaatsgevonden om de voorgenomen doelstellingen te realiseren.

 

Wat heeft het gekost?
De totale lasten, baten, de mutaties in de reserves alsmede het resultaat staan hier vermeld. In de jaarrekening vindt u bij het onderdeel "3.5 Programma's analyse 3e w-vraag" een analyse van de belangrijkste verschillen per programma. De gepresenteerde cijfers sluiten niet in alle gevallen exact aan, dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

 

Indicatoren en prestatiegegevens.
Evenals in de begroting 2021 hebben we de indicatoren gekoppeld aan de w-vraag "Wat hebben we bereikt?" De prestatiegegevens zijn gekoppeld aan de activiteiten die zijn verricht om de doelstellingen te realiseren.

Schematisch ziet het bovenstaande er als volgt uit:

 Programmabegroting

Jaarstukken

Meetgegevens

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Indicatoren

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatiegegevens

Wat mag het kosten?

Wat heeft het gekost?