Uitgaven

13,8%
€ -16.058
x € 1.000
13,8% Complete

Inkomsten

6,69%
€ 7.853
x € 1.000
6,69% Complete

Saldo

805,13%
€ -8.204
x € 1.000

2.1.08 Werk en inkomen

Uitgaven

13,8%
€ -16.058
x € 1.000
13,8% Complete

Inkomsten

6,69%
€ 7.853
x € 1.000
6,69% Complete

Saldo

805,13%
€ -8.204
x € 1.000

8.1 Missie

Terug naar navigatie - 8.1 Missie

De gemeente streeft ernaar zo veel mogelijk mensen zowel sociaal als economisch te laten deelnemen aan de samenleving. Werk en zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

8.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 8.2 Context en achtergronden

Programmadoel
Meer inwoners uit de gemeentelijke doelgroep doen naar vermogen mee aan de samenleving en zijn onafhankelijk van een bijstandsuitkering.

 

Algemeen
Net als 2020 was ook 2021 een bijzonder jaar. De Coronacrisis heeft tot op heden nog nauwelijks gevolgen voor het uitkeringsbestand van onze gemeente gehad. Het uitkeringsbestand is nagenoeg stabiel gebleven (stijging van 363 naar 366 uitkeringen). De vraag naar gekwalificeerd personeel is onverminderd hoog. De uitdaging was om voor mensen met een uitkering  passend werk te vinden. Er is namelijk een mismatch tussen de vraag  op de arbeidsmarkt en de kwaliteiten van de mensen uit ons uitkeringsbestand. 


In 2021 hebben we naast onze reguliere werk de volgende extra rijksregelingen uitgevoerd:
- De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
- De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)


Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK ) 
Wij hebben de rijksregeling TONK uitgevoerd. De TONK was bedoeld om de terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De regeling gold voor alle huishoudens. Dus zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. De TONK bood een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten. Woonlasten zijn de kosten van: huur, aflossing hypotheek en energie. Onze gemeente heeft de regeling uitgevoerd volgens de richtlijnen van de VNG.
De vraag naar de TONK bleef achter bij de verwachtingen. Gedurende de looptijd van  de regeling hebben we de toegangscriteria verlaagd. Degenen die in eerste instantie zijn afgewezen voor de TONK zijn opnieuw beoordeeld op basis van verlaagde criteria. Ondanks het verlagen van de criteria bleef de vraag achter bij de verwachting. Dit is overeenkomstig met het landelijke beeld. Het Rijk gaat evalueren hoe het komt dat het gebruik van de TONK achter bleef bij de verwachting. De resterende TONK middelen zijn aangewend voor een pilot outreachend werken bij vroegsignalering van schulden.

De regeling is van rijkswege gestopt per 1 oktober 2021.

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Evenals in 2020 konden in 2021 zelfstandigen gebruik maken van de Tozo. Het Rijk heeft de Tozo regels gedurende de looptijd van de regeling aangescherpt bijvoorbeeld door de invoering van de inkomenstoets voor partners. Het gemeentelijke gebruik van de Tozo regeling is gedaald van 250 gezinnen (2020) naar 36 gezinnen (op 30 september 2021). Dit kwam mede ook door de opheffing van een deel van de corona maatregelen gedurende de zomer tot eind november/december 2021.
De Tozo regeling is van rijkswege stopgezet per 1 oktober 2021. Voor zelfstandigen voeren we naast het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) per 1 oktober nu tijdelijk ook een Bbz regeling uit waarmee zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun.

 

Nieuwe instroom

Het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) ging uit van een stijging van de werkloosheid met 50% in 2021. In tegenstelling tot deze verwachting is de werkloosheid gedaald met 25%. Het aantal werklozen daalde van 337.000 werklozen naar 251.000 werklozen (cijfers  november 2021). Mensen die werkzaam waren in de door Corona crisis getroffen branches hebben elders werk gevonden. Daarnaast is de economie gegroeid en is vraag naar medewerkers hoog. Het uitkeringsbestand is nagenoeg stabiel gebleven (van 363 naar 366 uitkeringen).

Nieuwkomers

In 2021 hebben we ons voorbereid op de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2022. De gemeente heeft de regie in dit nieuwe inburgerstelsel. Het doel van deze wet is dat alle inburgeraars mee kunnen doen in de maatschappij en het liefst via betaald werk. Om dit te bereiken moet de gemeente o.a. zorg dragen voor begeleiding van inburgeraars, een kwalitatief goed taalaanbod, financiële ontzorging, activiteiten gericht op participatie en begeleiding naar werk.

 

Minimabeleid

Wij hebben mensen met een laag inkomen ondersteund met ons minimabeleid. Ons beleid was erop gericht de kwetsbaren ook te ondersteunen om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door het voeren van een optimaal minimabeleid via de portal www.meedoeninmontferland.info en door mensen met (problematische) schulden te helpen. De wijziging van de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening bood ons extra mogelijkheden om mensen sneller en adequaat te helpen. De wetswijziging maakte het mogelijk om gegevens tussen schuldeisers en de gemeente uit te wisselen. Hierdoor kon de gemeente mensen met schulden in een vroeg stadium benaderen en een aanbod van schuldhulpverlening doen. 

 

Deelnemen aan de samenleving en activering

De gemeente heeft de wettelijke taak om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk. Dit geldt ook voor mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking. De gemeente heeft verschillende instrumenten beschikbaar om mensen aan het werk te helpen en ervoor te zorgen dat zij dit werk ook behouden. 
U kunt hierbij denken aan: een financiële compensatie voor de werkgever bij een gedeeltelijke arbeidscapaciteit (loonkostensubsidie), social return bij aanbestedingen, het bieden van scholing, werkvloerbegeleiding (jobcoaching) en stage/werkervaringsplekken. Wij hebben binnen de grenzen van de redelijkheid rekening gehouden met de wensen van betrokkenen. Doordat wij maatwerk bij de re-integratie bieden motiveren wij onze uitkeringsgerechtigden optimaal en heeft de uitstroom eerder een duurzaam karakter hebben.

 

Doelgroep langdurige loonkostensubsidie 
De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij hadden verwacht dat deze mensen als eerste hun baan zouden verliezen als een bedrijf in zwaar weer komt. Deze doelgroep is namelijk extra kwetsbaar bij een economisch neergang. Zij zijn relatief makkelijker vervangbaar dan schaarse vakmensen. Samen met de bedrijven hebben we gewerkt aan baanbehoud. Het aantal mensen met een beperking die met een langdurige loonkostensubsidie aan het werk zijn bij een regulier bedrijf is zelfs gestegen van 75 naar 78 personen. 
Naast regionale samenwerking in het Werkgeversservicepunt geloven wij sterk in onze eigen kracht om uitkeringsgerechtigden in nauwe samenwerking met onze lokale/regionale ondernemers duurzaam uit te laten stromen naar werk.
Degenen waarvoor de toeleiding naar betaald werk nog niet haalbaar is bieden wij maatschappelijke nuttige activiteiten zoals vrijwilligerswerk aan. Hierbij wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder stichting Welcom.
Programmadoel
Meer inwoners uit de gemeentelijke doelgroep doen naar vermogen mee aan de samenleving en zijn onafhankelijk van een bijstandsuitkering.

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoedebeleid
Wij wilden dat onze inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Hierbij hanteerden wij het principe van maatwerk, laagdrempelige toegang en doelgerichte ondersteuning. In geval er ondersteuning nodig is, vindt er individuele toetsing plaats en worden enkel de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. We boden onder andere de volgende producten aan: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting, de participatieregeling en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van Menzis. 

De gemeente heeft een brede portal www.meedoeninmontferland.info waarin inwoners het volledig aanbod kunnen vinden van de minimaregelingen. Personen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de toegangscriteria voor het gemeentelijk minimabeleid kunnen laagdrempelig met een minimale administratieve belasting producten bestellen op het gebied van educatie, sport, welzijn en cultuur. Naast volwassenen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen. De gemeente heeft voor hen een breed aanbod waarbij het accent ligt op educatie. 

Op deze website www.meedoeninmontferland.info staan tevens de partijen waarmee de gemeente samenwerkt bij de bestrijding van armoede. Deze zijn: de bibliotheek, Welcom, de Voedsel- en kledingbank, de Stichting Urgente Noden(SUN)/het Solidariteitsfonds, De Stadsbank Oost Nederland, Schuldhulpmaatje en de kerken.

Programmadoel
Meer inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de samenleving en kunnen, indien noodzakelijk, een beroep doen op aanvullende financiële ondersteuning.

 

Schuldhulpverlening

Wij wilde een laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening en door middel van vroegsignalering voorkomen dat mensen in problematische schulden belanden. De mensen die in de schuldhulpverlening belanden willen wij begeleiden om zo snel als mogelijk weer zelfstandig hun financiën leren te beheren. 

 

Vroegsignalering

Per 1 januari 2021 voeren we vroegsignalering bij schulden uit. De gemeente ontving van zorgverzekeraars, de woningbouwcorporatie, het waterbedrijf en energieleveranciers signalen van een schulden van inwoners. Binnen 4 weken ontvangt de schuldenaar een aanbod voor schuldhulpverlening. 
Naast schuldhulpverlening aan natuurlijke personen via de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland, ondersteunen wij ook (kleine) ondernemingen met financiële problemen. Hiervoor bieden wij financiële ondersteuning op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz2004) aan.

Programmadoel
Meer inwoners zijn economisch zelfstandig

Verbonden partijen

Laborijn
Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van arbeidsparticipatie, arbeidsondersteuning en bijstand. De gemeente Montferland neemt alleen deel aan deze gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (smalle deelnemer)

Stadsbank Oost Nederland
De bank is de kredietbank en heeft tot doel om een, zowel vanuit een bedrijfseconomische als ook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van financiële dienstverlening gericht op schuldhulpverlening aan te bieden aan de inwoners van de deelnemende gemeenten.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Het aantal uitkeringsgerechtigden zal als gevolg van de Coronacrisis aanzienlijk stijgen. Wij willen de stijgen beperken tot maximaal 25% t.o.v. 31-12-2020.

Terug naar navigatie - Het aantal uitkeringsgerechtigden zal als gevolg van de Coronacrisis aanzienlijk stijgen. Wij willen de stijgen beperken tot maximaal 25% t.o.v. 31-12-2020.
Het percentage waarmee het aantal uitkeringen P-wet, IOAW, IOAZ daalt/stijgt t.o.v. het vorige jaar.

Het uitkeringsbestand is gedurende 2021 van 360 naar 366 gestegen. Het stijgingspercentage was 4%. Het uitkeringsbestand is minder gestegen dan verwacht.

Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 100 % 104 % - - -
Streefwaarde 100 % 125 % 156 % 125 % 100 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie gelijk houden.

Terug naar navigatie - Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie gelijk houden.
Het aantal mensen met een arbeidsbeperking die met behulp aan het werk zijn.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 75 78 - - -
Streefwaarde - 70 70 75 80

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.

Terug naar navigatie - We willen dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.
Het percentage deelnemers die daadwerkelijk een product uit de Meedoenregeling bestelt.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 86 % 86 % - - -
Streefwaarde 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen dat kinderen van minima op het gebied van educatie en ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als kinderen van ouder met een hoger inkomen.

Terug naar navigatie - We willen dat kinderen van minima op het gebied van educatie en ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als kinderen van ouder met een hoger inkomen.
Het percentage kinderen die daadwerkelijk een product uit de kindregeling bestellen.

Educatief product= speel-o-theek, educatief tijdschrift, device, excursieregeling, huiswerkbegeleiding, tegemoetkoming schoolkosten.

Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 81 % 81 % - - -
Streefwaarde 80 % 85 % 85 % 85 % 85 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.

Terug naar navigatie - We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.
percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 36 % 32 % - - -
Streefwaarde - 50 % 50 % 50 % 50 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen mensen met (problematische) schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen.

Terug naar navigatie - We willen mensen met (problematische) schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen.
Percentage klanten die binnen de termijn van 4 weken een aanbod van schuldhulpverlening hebben ontvangen.

De mate van invloed wordt bepaald door de beschikbare formatie en middelen om vroegsignalering uit te voeren. Van Rijkswege worden hiervoor geen middelen beschikbaar gesteld.

Waardesoort 2021 2022 2023 2024
Meting 100 % - - -
Streefwaarde 100 % 100 % 100 % 100 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

8.5 Financiën

Terug naar navigatie - 8.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -17.560 -16.264 -17.082 -15.994 -16.094 -17.082
Baten 10.101 6.856 8.001 7.692 7.374 8.001
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.459 -9.408 -9.081 -8.302 -8.720 -9.081
Onttrekkingen 0 0 161 161 0 161
Stortingen 0 0 -64 -64 0 -64
Mutaties reserves 0 0 97 97 0 97