Uitgaven

5,73%
€ -6.672
x € 1.000
5,73% Complete

Inkomsten

1,81%
€ 2.124
x € 1.000
1,81% Complete

Saldo

446,34%
€ -4.548
x € 1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

5,73%
€ -6.672
x € 1.000
5,73% Complete

Inkomsten

1,81%
€ 2.124
x € 1.000
1,81% Complete

Saldo

446,34%
€ -4.548
x € 1.000

5.1 Missie

Terug naar navigatie - 5.1 Missie

In Montferland kan iedere inwoner in goede gezondheid wonen, werken en recreëren. Alle kinderen hebben gelijke kansen om gezond en zelfstandig op te groeien. Alle ouderen genieten van een vitale en zorgeloze oude dag in een vertrouwde omgeving. Iedereen doet mee in de eigen omgeving en naar eigen mogelijkheden in Montferland!

Eigen veerkracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners is het belangrijkste vertrekpunt. We voelen ons mede verantwoordelijk voor een gezonde omgeving met goede toegankelijke zorg en een basisniveau aan voorzieningen. Deze voorzieningen nodigen uit tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Samen komen we verder, dus we werken vanuit een integrale aanpak samen met onze inwoners en (maatschappelijk) organisaties.

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

Doel
In Montferland zijn er meer gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten dan gemiddeld in Nederland. Bij vooral inwoners met een lage sociaal economische status (SES) gaan ongezonde gewoonten van generatie op generatie over. Een gezond leven lijkt hier niet de basis te zijn. We zetten sport, bewegen en een gezonde leefstijl nog meer in als middel om sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Context en achtergronden
Het coronavirus en de maatregelen ter verspreiding van het virus hebben - evenals in 2020 - een grote invloed op de gezondheid gehad.  

Landelijke onderzoeken tonen aan dat ten eerste dat de mentale gezondheid verslechterd is. Angst, somberheid en eenzaamheid zijn toegenomen, in het bijzonder bij zowel jongeren als jongvolwassenen. Ook zijn rokers tijdens de coronacrisis gemiddeld meer gaan roken. Daarnaast is het aantal mensen met overgewicht ook toegenomen. Ook was het lastiger om zorg en ondersteuning aan de zelfstandig thuiswonende ouderen te bieden. Hierdoor is de eenzaamheid onder volwassenen toegenomen.

De coronapandemie heeft de gezondheidsverschillen verder vergroot. Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) of een migratieachtergrond liepen een groter risico op besmetting met het virus, waren vaker ernstig ziek en overleden vaker aan het virus. 

De maatschappelijke relevantie van sport, bewegen en een gezonde leefstijl is tijdens de afgelopen twee jaar nog nadrukkelijker aan het licht gekomen dan voorheen. Het coronavirus heeft vooral de kwetsbare getroffen. Leefstijlziekten zoals hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes hadden een negatieve invloed op het verloop van het ziektebeeld. Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) versterkt het immuunsysteem. Het verkleint daarmee de kans op een ernstig beloop van COVID-19.

Ondanks de beperkingen van het coronavirus is er in 2021 verder uitvoering gegeven aan de sportnota ‘Montferland Beweegt’. Er zijn vele activiteiten georganiseerd. Bekijk de tussentijdse evaluatie van de sportnota voor een overzicht van een aantal activiteiten: www.achterhoekinbeweging.nl/evaluatiemontferland 

Met lockdowns in het begin en het einde van het jaar, was het voor sportaanbieders wederom een bewogen jaar. De maatregelen deden weer een groot beroep op de veerkracht van de aanbieders. De resultaten van de Coronamonitor laten zien dat de meeste aanbieders er in slagen om de crisis relatief goed door te komen. In het Coronaherstelplan is sport, bewegen en een gezonde leefstijl een belangrijk middel om weer toe te werken naar een gezonde en vitale samenleving. 
Ook in 2021 was de GGD Noord- en Oost-Gelderland vooral bezig met het bestrijden van het corona virus. Het grootschalig toedienen van de vaccinaties was daarbij de allerbelangrijkste taak. Ook bleef het testen één van de werkzaamheden. Het bron- en contactonderzoek is vanwege de snelle verspreiding van het virus en de beperkte beschikbaarheid van personeel behoorlijk afgeschaald.  

Verbonden partijen:

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
De GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voert de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeente uit.

Achterhoek in Beweging
Achterhoek in Beweging is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten. Samen met betrokken partners in onder andere zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stelt de organisatie de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Terug naar navigatie - Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
het percentage van de volwassen dat de gezondheid als (zeer) goed ervaart.

De meest recente beschikbare meting is uit 2020.  In 2022 is de volgende meting.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD’en, CBS en RIVM

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 74,6 % 76,2 % - - - -
Streefwaarde bovengrens - 76 % 76 % 77 % 78 % 79 %
Streefwaarde ondergrens - 75 % 75 % 76 % 76 % 77 %

het percentage van de jeugd dat de gezondheid als (zeer) goed ervaart

De meest recente beschikbare Gezondheidsmonitor Jeugd is uit 2019. 
In 2021 is een Gezondheidsmonitor Jeugd  afgenomen. Deze resultaten zijn naar verwachting in het voorjaar van 2022 beschikbaar. Bij de jaarstukken van 2022 vindt dus een update van deze indicator plaats. 

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 87,7 % - - - - -
Streefwaarde bovengrens - 87 % 87 % 88 % 88 % 89 %
Streefwaarde ondergrens - 87 % 87 % 87 % 87 % 88 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Terug naar navigatie - Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Beweegnorm volwassenen

De meest recente beschikbare meting is uit 2020.  In 2022 is de volgende Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.

Toelichting bij beweegnorm volwassenen
Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is nog uitgegaan van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). In 2017 heeft de Gezondheidsraad echter een nieuwe Beweegrichtlijn uitgebracht. De NNGB is in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van 2020 niet meer uitgevraagd. De NNGB is niet één op één te vergelijken met de nieuwe Beweegrichtlijn. Daardoor vallen de waardes lager uit. Vanaf de Programmabegroting 2023 staat de juiste indicator vermeld.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, GGD’en, CBS en RIVM

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 51,1 % 49,1 % - - - -
Streefwaarde bovengrens - 66 % 67 % 68 % 69 % 70 %
Streefwaarde ondergrens - 65 % 66 % 66 % 67 % 68 %

Beweeggedrag van jeugd : wekelijks sporten georganiseerd verband

De meest recente beschikbare meting is uit 2019.  
In 2021 is een Gezondheidsmonitor Jeugd  afgenomen. Deze resultaten zijn naar verwachting in het voorjaar van 2022 beschikbaar. Bij de jaarstukken van 2022 vindt dus een update van deze indicator plaats. 

Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 79,8 % - - - - -
Streefwaarde bovengrens - 81 % 82 % 83 % 84 % 85 %
Streefwaarde ondergrens - 81 % 81 % 82 % 82 % 83 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -4.169 -5.222 -6.816 -6.672 -5.098 -6.816
Baten 776 684 1.902 2.078 634 1.902
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.392 -4.539 -4.913 -4.594 -4.464 -4.913
Onttrekkingen 0 0 71 46 0 71