Uitgaven

14,07%
€ -16.372
x €1.000
14,07% Complete

Inkomsten

10,59%
€ 12.437
x €1.000
10,59% Complete

Saldo

386,25%
€ -3.936
x €1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

14,07%
€ -16.372
x €1.000
14,07% Complete

Inkomsten

10,59%
€ 12.437
x €1.000
10,59% Complete

Saldo

386,25%
€ -3.936
x €1.000

03.1 Missie

Terug naar navigatie - 03.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is met een goede en veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen.

De inrichting en instandhouding van de openbare ruimte is juist op die aspecten gericht. Duurzaamheid is bij dat alles een vast aandachtspunt.

03.2 Context en achtergonden

Terug naar navigatie - 03.2 Context en achtergonden

 

Openbare ruimte

Programma doel
Wij hebben een openbare ruimte, die jaarlijks veiliger wordt om aan het verkeer deel te nemen, aantrekkelijker wordt om er te wonen en te recreëren en duurzamer wordt.

In 2021 hebben wij de openbare ruimte onderhouden volgens het principe van IBOR waarbij het onderhoudsniveau gemiddeld het hele jaar voldeed aan het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsniveau.

Ondanks dat de belevingscijfers voor de fysieke leefomgeving over 2021 nog niet gepubliceerd zijn, is de verwachting dat door de genomen maatregelen beleving en waardering van de woonomgeving daardoor nog beter is geworden.

Naast het onderhoud van de openbare ruimte zijn ook delen van de openbare ruimte heringericht waarbij, naast de al genoemde beleving en waardering van de leefomgeving, dit jaar helaas geen beeld is van de toe- of afgenomen verkeersveiligheid. Dit vanwege het ontbreken van cijfers. Er zijn uiteraard wel uitbreidingen van de openbare ruimte gedaan in de grondexploitaties.

 

Duurzaamheid

Programmadoel 
Minder huishoudelijk restafval. 

 

Beter afval scheiden is beter recyclen. De landelijke doelstelling is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna. Dit betekent max. 100 kg restafval/inwoner per jaar. Om de doelstelling te benaderen is in 2019 de gescheiden inzameling van GFT verbeterd door GFT gratis aan te laten bieden en hiervoor aparte Gft-containers in te zetten (in plaats van duobakken). Deze doelstelling is eind 2019 bereikt. In 2020 is besloten dat deze raadsperiode geen besluit meer wordt genomen over de eventuele invoering van tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor de gestapelde bouw. In het verlengde van besluitvorming over een nieuw centraal aanbiedstation is in 2021 in RDL-verband naar wens van de raad van Montferland besloten dat het aanbiedstation in 's-Heerenberg (in aangepaste vorm) geopend blijft voor zowel betaalde als gratis afvalstromen. Over 2021 is een recycling percentage behaald van 78% (80% in 2020). Gemiddeld is per inwoner 100 kg restafval ingezameld in 2021. Er is per inwoner meer restafval ingezameld dan in 2020 (toen 94 kg). Mogelijk is dit een gevolg van de Corona pandemie (nog meer thuis werken dan in 2020 dus nog meer afval thuis produceren en aanbieden dan op het werk?)

Rol gemeente: samenwerkingsgericht met Zevenaar in RDL-verband. Regulerend, faciliterend en stimulerend in relatie tot burgers.

Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers.

 

Programmadoel

Minder klimaatverandering

 

De centrale doelstelling voor het klimaatbeleid is minder klimaatverandering. Om klimaatverandering te beperken is, in lijn met het klimaatakkoord, meer bewuste omgang van burgers, bedrijven en instellingen met energie noodzakelijk. Hierbij wordt met name ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. Oorspronkelijke doelstelling (Akkoord van Groenlo wordt namelijk nog herijkt) is 100% energieneutraliteit in het jaar 2030 (en 10% in 2021). Om deze doelstelling te kunnen behalen is in 2018 een lokale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze is in 2019 in uitvoering genomen en heeft ook in 2020 en 2021 de basis gevormd voor uitvoering en monitoring. In 2020 is een ruimtelijk kader voor duurzame energieprojecten vastgesteld, nadat het participatieproces is doorlopen. Dit ruimtelijke kader en een landelijk ontwikkelfonds moeten de opwekking van duurzame energie bevorderen. Versnelling is noodzakelijk want volgens de meest recente cijfers (peiljaar 2019) loopt Montferland (7,2%) achter op het landelijke gemiddelde (8,6%), terwijl Montferland (energieneutraal in 2030) tot nog toe een hogere ambitie heeft dan het Rijk (klimaat neutrale energievoorziening in 2050). Montferland loopt met zonne-energie voor en met windenergie achter op het landelijke gemiddelde. In 2021 is een transitievisie warmte opgesteld, is gestart met realisatie van het warmtenet Bloemenbuurt, is het project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige Bedrijven) voortgezet, en zijn initiatieven grootschalige opwekking duurzame energie beoordeeld. Verwacht wordt dat (verdere) inzet op deze speerpunten zal bijdragen aan doelbereiking.

Rol gemeente: voorwaardenscheppend, faciliterend, stimulerend en regisserend. Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers, bedrijven, instellingen en overige partners.

 

Verbonden partijen

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

Met de gemeente Zevenaar wordt in deze gemeenschappelijke regeling RDL samengewerkt om de huishoudelijke afvalstoffen in de beide gemeenten op een efficiënte (kosten) en effectieve (milieu en service) wijze in te zamelen.

 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De ODA voert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregelgeving uit. De ODA draagt samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

 

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Wij nemen deel aan deze coöperatie om samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek in 2030 de energieneutraliteit in de Achterhoek te bereiken. De AGEM jaagt de opwekking en het gebruik van groene energie en energiebesparing in de Achterhoek aan. Hierbij streeft men ook na het geld en de werkgelegenheid in de Achterhoek te houden door samen met lokale partners aan de opwekking van groene energie te werken.

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Coalitieprogramma Montferland 2018 - 2022
 • Milieuprogramma
 • Uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal 2030 (2018-2022)
 • Ruimtelijk kader opwekking duurzame energie (2020)
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving)
 • Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving (2018)
 •  Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (Verbreed GRP 2016 – 2020) + 2021
 •  Groenstructuurplan 2010
 •  Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan 2020 - 2024
 •  Hondenbeleidsplan
 •  Speelbeleid (2015 - 2030)
 •  Beleidsplan wegen (2018 - 2021)
 •  Beleidsplan zand- en halfverhardingswegen (2019 – 2028)
 •  Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2019 - 2023)
 •  Beleidsplan Openbare Verlichting (2020 - 2024)
 •  Beleidsplan Toegankelijkheid Openbare Ruimte (2017 - 2021)
 •  Beleidsplan Gladheidsbestrijding ( 2016 - 2021)
 •  Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding (2020 - 2021)
 •  Bomenbeleidsplan 2020

3.4.1 Openbare ruimte

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.

Terug naar navigatie - 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
Afname aantal geregistreerde ongevallen (st) per 1.000 inwoners met 2% per jaar
Waardesoort 2019 2020 2021
Meting 6 ongevallen per 1.000 inwoners - -
Streefwaarde bovengrens 7 ongevallen per 1.000 inwoners 7 ongevallen per 1.000 inwoners 7 ongevallen per 1.000 inwoners
Streefwaarde ondergrens 5 ongevallen per 1.000 inwoners 5 ongevallen per 1.000 inwoners 5 ongevallen per 1.000 inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.

Terug naar navigatie - 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
Waardesoort 2018 2019 2020 2021
Meting 1370 kWh (energieverbruik) 1323 kWh (energieverbruik) 1303 kWh (energieverbruik) 1282 kWh (energieverbruik)
Streefwaarde 1233 kWh (energieverbruik) 1233 kWh (energieverbruik) 1233 kWh (energieverbruik) 1233 kWh (energieverbruik)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Terug naar navigatie - 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
Percentage van de openbare ruimte dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit
Waardesoort 2019 2020 2021
Meting 93 % 91 % 93,5 %
Streefwaarde 90 % 90 % 90 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.

Terug naar navigatie - 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
Streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
Waardesoort 2018 2020 2021
Landelijk gemiddelde 6,53 waarderingscijfer 6,55 waarderingscijfer 6,53 waarderingscijfer
Montferland 6,68 waarderingscijfer 6,69 waarderingscijfer -

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.4.2 Duurzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna.

Terug naar navigatie - Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna.

Omschrijving (toelichting)

Bron: RDL. Jaarlijkse berekening (t-1) na ontvangst jaarcijfers RDL.

Uitvoering

--

Uitvoering (toelichting)

Over 2021 is een afvalscheidingspercentage behaald van 79% tegen 80% in 2020. Er is in 2021 (ook per inwoner) meer restafval ingezameld dan in 2020. Mogelijk is er een relatie met de Corona pandemie (nog meer thuis werken dan in 2020 en dus nog meer restafval thuis produceren en aanbieden dan op het werk?)

Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 79 % 80 % 78 % - - -
Streefwaarde bovengrens - 80 % 80 % 81 % 82 % 83 %
Streefwaarde ondergrens - 75 % 75 % 76 % 77 % 78 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10%

Terug naar navigatie - Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10%

Omschrijving (toelichting)

Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energietransitie/

Monitoring resultaten loopt 2 tot 3 jaar achter op de inspanningen.

Grootste versnelling in doelbereiking komt na realisatie projecten grootschalige duurzame energieopwekking (windturbines en zonnevelden), dus naar verwachting na 2024.

 

Uitvoering

--

Uitvoering (toelichting)

percentage hernieuwbare energie is in 2019 toegenomen tot 7,2%  (landelijk 8,6%)

Percentage energieneutraliteit (percentage hernieuwbare energie)
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 7,2 % - - - - -
Streefwaarde - 9 % 10 % 12 % 15 % 20 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

03.5 Financiën

Terug naar navigatie - 03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -15.284 -15.328 -16.104 -15.890 -15.150 -16.104
Baten 9.978 9.383 11.551 11.938 9.452 11.551
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.305 -5.945 -4.553 -3.951 -5.698 -4.553
Onttrekkingen 0 0 604 498 0 604
Stortingen 0 0 -155 -483 -28 -155
Mutaties reserves 0 0 449 15 -28 449