Uitgaven

16,64%
€ -19.365
x € 1.000
16,64% Complete

Inkomsten

2,49%
€ 2.925
x € 1.000
2,49% Complete

Saldo

1613,26%
€ -16.439
x € 1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

16,64%
€ -19.365
x € 1.000
16,64% Complete

Inkomsten

2,49%
€ 2.925
x € 1.000
2,49% Complete

Saldo

1613,26%
€ -16.439
x € 1.000

6.1 Missie

Terug naar navigatie - 6.1 Missie

Montferland is een gemeente waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelkansen hebben. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in hun woonomgeving.

6.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 6.2 Context en achtergronden

Jeugd

Programmadoel

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning om beperkingen op te heffen en achterstanden te voorkomen specifiek voor de jongeren die dat nodig hebben.

We willen normaliseren en accepteren dat elk kind zijn eigen ontwikkelingspad doorloopt en dat dit grillig kan zijn.  Als de ontwikkeling van een kind vastloopt is ondersteuning beschikbaar, maar niet alles is zorg. We hebben -binnen de beperkingen ten gevolge van Corona- deze hulp verstrekt.  Al of niet door ons eigen Sociaal Team Jeugd, de praktijkondersteuner huisartsen (POH-er) of via de geïndiceerde zorg.  

De financiële tekorten op de jeugdhulp die gemeenten al sinds de overdracht hebben, hebben geleid tot een conflict tussen de VNG en het Rijk. Om tot een oplossing te komen is een arbitragecommissie ingeschakeld. Deze heeft de gemeenten in het gelijk gesteld waarna compensatie volgde. Dit geeft financiële ruimte maar lost de problemen binnen de jeugdhulp niet op. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de jeugdhulp. Kostenbeheersing en handhaving van voldoende kwalitatief aanbod lijken soms op gespannen voet te staan. Om meer grip te krijgen op deze complexe materie en het stelsel op langere termijn houdbaar te houden zijn in 2021 de voorbereidingen gestart voor een nieuwe vorm van aanbesteding.  Daarbij beogen we om met minder aanbieders langdurigere contracten aangegaan worden en waarbij het resultaat van de jeugdhulp centraal komt te staan. 

Daarbij is de invloed van de gemeente op een groot deel van de jeugdzorg slechts indirect; via andere partijen die de zorg toewijzen of uitvoeren. Dit maakt beheersbaarheid ingewikkeld en daarom is optimale samenwerking van belang.


Onderwijs

Net als in 2020 heeft in 2021 het onderwijs en  de kinderopvang voor grote uitdagingen gestaan met de wisselende coronamaatregelen en het quarantaineverzuim (klassen naar huis, docenten ziek). Ondanks deze grote uitdagingen zijn wel  alle "gewone" activiteiten doorgegaan al was dat soms in een aangepaste vorm, rekening houdend met de geldende maatregelen.  

De ontwikkelingen rondom de komst van een Integraal Kindcentrum in ’s-Heerenberg zijn verder opgepakt en de locatie is nu ook bekend. Eind 2021 is het pand aan de Zeddamseweg 84 in ’s-Heerenberg gekocht, de voormalige LTS. Met de partijen die straks gehuisvest worden in het gebouw is er gestart met het opstellen van een Programma van Eisen en de verdere invulling van het gebouw. 

 


Leefbaarheid en Cultuur

Programmadoel

De gemeente kent een divers aanbod aan culturele voorzieningen en activiteiten. Die zijn van belang voor de leefbaarheid van, en saamhorigheid in, de samenleving. Daarnaast is het van belang voor mensen om elkaar te ontmoeten en zichzelf te ontplooien. Primair ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de samenleving zelf. Zelfredzaamheid van de verenigingen en draagvlak vanuit de samenleving staat daarbij voorop. De gemeente faciliteert en ondersteunt culturele initiatieven vanuit de samenleving. Zo kent Montferland een ruimhartig subsidiebeleid om dergelijke initiatieven financieel incidenteel en structureel te ondersteunen. 

Net als in 2020 het geval was stond ook 2021 weer voor een groot deel in het teken van de coronapandemie. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op het culturele leven.  Gedurende langere perioden waren cultuuruitingen niet of nagenoeg niet mogelijk. Met het Herstelplan Corona, maar ook daarbuiten, is het nodige gedaan om het culturele leven door deze moeilijke periode heen te helpen. Een tijd die, helaas, nog steeds niet geheel achter ons ligt ! Wij blijven daarbij oog houden voor de noden van de culturele sector, lokaal maar ook regionaal.  

Verbonden partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG): de GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voeren de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeenten uit.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Het ECAL is een gemeenschappelijke regeling voor de  gemeenten in de Achterhoek en voert de wettelijke archieftaken uit conform de Archiefwet. Daarnaast voert de ECAL ook voor de provincie en drie andere gemeenten overige erfgoedtaken uit, zoals documentatie en onderzoek en heeft een publieksfunctie. 

Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
De uitvoering, financiering en bekostiging van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar is aan deze gemeenschappelijke regeling opgedragen.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Nota Verbindend kader Sociaal Domein
  • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022
  • Subsidieregeling Jeugd en aansluiting op Onderwijs Montferland 2021
  • Coalitieprogramma 'Samen krijgen wij het voor elkaar' 2018-2022
  • Nota Grip op Verandering
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

10% stijging van deelnemers voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024

Terug naar navigatie - 10% stijging van deelnemers voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
aantal deelnemers van voorliggende voorzieningen stijgt met 10% over 4 jaar

Voorliggende voorzieningen zoals bv Homestart bieden een mooi en goed alternatief voor duurdere geiniceerde zorg en wordt waar mogelijk ingezet.

Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 52 aantal deelnemers 35 aantal deelnemers - - -
Streefwaarde bovengrens 25 aantal deelnemers 28 aantal deelnemers 28 aantal deelnemers 33 aantal deelnemers 35 aantal deelnemers
Streefwaarde ondergrens 20 aantal deelnemers 23 aantal deelnemers 23 aantal deelnemers 28 aantal deelnemers 30 aantal deelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen

Terug naar navigatie - Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen
Aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd

Het zelf inzetten van kortdurende hulp is een goed alternatief voor geindiceerde jeugdhulp. Door er snel bij te zijn verwachten we erger te voorkomen.  

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 106 aantal 59 aantal 60 aantal - - -
Streefwaarde bovengrens - 110 aantal 115 aantal 120 aantal 125 aantal 125 aantal
Streefwaarde ondergrens - 95 aantal 100 aantal 105 aantal 110 aantal 110 aantal

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afname van het aantal externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers

Terug naar navigatie - Afname van het aantal externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers

Omschrijving (toelichting)

Externe verwijzers zoals medici en voogden hebben binnen de jeugdwet recht om door te verwijzen naar geindiceerde jeugdhulp. Door hier actief mee samen te werken komen we tot passendere verwijzingen met betere zorg en minder kosten.

Uitvoering

--

Uitvoering (toelichting)

Er is actief gestuurd op inzet van POH en het meekijken door gekwalificeerd personeel op de verwijzingen van de gecertificeerde instellingen wat maakt dat we hier meer grip op hebben. Op basis van de huidige resultaten gaan we kijken of we het ambitieniveau verhogen danwel de doelstelling aanpassen voor 2023 en verder.

Daling van externe verwijzigingen tot maximaal 30 a 40 procent
Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 51 % 42 % 34 % - - -
Streefwaarde bovengrens - 55 % 50 % 45 % 40 % 40 %
Streefwaarde ondergrens - 45 % 40 % 35 % 30 % 30 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten

Terug naar navigatie - Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten
Percentage medewerkers dat deskundigheidsbevordering hebben gevolgd
Waardesoort 2021 2020 2022 2023 2024
Meting 10 % - - - -
Streefwaarde 20 % 0 % 50 % 100 % 100 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.5 Financiën

Terug naar navigatie - 6.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -18.106 -16.589 -17.605 -17.886 -15.306 -17.605
Baten 1.932 2.129 2.239 2.114 1.942 2.239
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.175 -14.461 -15.366 -15.772 -13.364 -15.366
Onttrekkingen 0 127 1.203 812 127 1.203
Stortingen 0 -50 -1.403 -1.478 -50 -1.403
Mutaties reserves 0 77 -200 -667 77 -200