3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Terug naar navigatie - 3.1 Balans per 31 december 2019

bedragen x € 1.000

ACTIVA

31-12-2021
31-12-2020

Vaste activa

       

Immateriële vaste activa

  296   344
 • bijdragen aan activa in eigendom van derden
296   344  

Materiële vaste activa

  101.624    95.922

Investeringen met een economisch nut

       
 • overige investeringen met een economisch nut
67.427   63.419  
 • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
27.001   28.608  

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

7.196   3.895  

Financiële vaste activa

  9.700   7.971

Kapitaalverstrekkingen aan:

       
 •  deelnemingen
97   97  

Leningen aan:

1.934      
 • woningbouwcorporaties
2.154   2.156  
 • deelnemingen
5.515   155  

Overige langlopende leningen u/g

    5.563  

Totaal vaste activa

111.621    104.237  

Vlottende activa

       

Voorraden

  -258    4.237

Grond- en hulpstoffen:

       
 • onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
-262   4.226  
 • gereed product en handelsgoederen
5   11  

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

  9.901    15.133

Vorderingen op openbare lichamen

4.953   3.602  

Deposito schatkistbankieren

2.184   10.332  

Overige vorderingen

2.763   1.199  
Liquide middelen   392    809
Banksaldi 392   809  

Overlopende activa

  2.199    2.073

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met specifiek bestedingsdoel

12   29  

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

2.187   2.044  

Totaal vlottende activa

 12.234   22.251  

Totaal generaal 

123.854    126.488  

 

 

 

bedragen x € 1.000

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vaste passiva

       

Eigen vermogen

  40.448    34.601

Algemene reserves

28.492   24.387  

Bestemmingsreserves

10.937   7.278  

Gerealiseerde resultaat

1019   2.935  

Voorzieningen

  7.110    7.887

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.220

  4.114  

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.806   3.332  
Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen     441  
Van derden beklemde middelen met een specifieke besteding 1.084      

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

  54.469    61.943

Onderhandse leningen van:

       
 • binnenlandse banken en overige financiële instellingen
54.459   61.937  

Waarborgsommen

10   6  

Totaal vaste passiva

 102.027   104.431  

Vlottende passiva

       

Netto vlottende schulden looptijd korter dan één jaar

  9.304    3.476

Overige kasgeldleningen

3.000      

Overige schulden

6.304   3.476  

Overlopende passiva

  12.523    18.581

Totaal vlottende passiva

 21.827   22.057   

Totaal generaal

123.854    126.488   

3.2 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden  344     48 296
Totaal 344     48 296

 

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2020
Boekwaarde 31-12-2021
Overige investeringen met een economisch nut 63.419 67.427
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 28.608 27.001
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 3.895 7.196
Totaal 95.922 101.624

 

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.

Terug naar navigatie - Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.

 

Omschrijving 

Boekwaarde
31-12-2020

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde
31-12-2021

Gronden en terreinen  7.562 2.609       10.171
Woonruimten 22     3   19
Bedrijfsgebouwen 47.162 3.669   1.930   48.902
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.648   25 147   1.476
Vervoersmiddelen 306 35   82   259
Machines, apparaten en installaties 5.016 740 -30  681   5.105
Overige materiële vaste activa 1.702 58 30 236   1.494
Totaal 63.419 7.111 25 3.078   67.427

 

De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)

Terug naar navigatie - De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)
Omschrijving Werkelijk besteed in 2021   Cumulatief besteed t/m 2021
Gronden; Netterdenseweg 3 Azewijn ruilgrond DocksNLD2                            176           1.763
Gronden; Drostlaan 2020                              43                43
Gronden; IKC 's-Heerenberg                         2.331           2.331
Gronden; Grondexploitatie De Hoevert P625 2021                              29                29
Gronden; grondexploitatie Sportveld VVL Lengel P615 2021                              19                19
Gronden; grondexploitatie Sportveld Stokkum P425 2021                              10                10
Bedrijfsgebouwen; huisvesting brandweer Didam                         1.412           1.480
Bedrijfsgebouwen; IKC 's-Heerenberg 2022                         2.257           2.257
Vervoersmiddelen; tandemasser 2ton                              35                35
Apparaten; schaftwagens                              67                83
Apparaten; hoogwerker 2021                              72                72
Apparaten; back-up server 2020                              51                51
Apparaten; I-phones 2020                            114              124
Apparaten; I-pads 2020                              17                17
Apparaten; AED's 2020                               5                10
Apparaten; zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg                            145              145
Apparaten; aanleg energiepark Braamt                               69                71
Apparaten; invoering hybride werken 2021                               9                 9
Apparaten; graafmachine Wacker Neuson 2021                            153              153
Apparaten; invoering hybride werken 2021 ITC                               3                 3
Apparaten; documentcontrole en gezichtsherkenning                              35                35
Overige MVA; programmatuur midoffice (Civ BRS)                               1              112
Overige MVA; programmatuur omgevingsvergunning 2019                              14                14
Overige MVA; hybride werken 2021 meubilair                              22                22
Overige MVA; programmatuur ruimtelijke plannen                               5                16
Overige MVA; programmatuur X-works sociale zaken                              16                55
Totaal                        7.111          8.959

De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)

Terug naar navigatie - De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)
Omschrijving Werkelijk besteed in 2021 Cumulatief besteed t/m 2021 
Rioolvervanging Meursweg                               3                35
Centrumplan riolering Lieve Vrouweplein 2020                            145              171
Renovatieronde drukriolering 2020                               6              300
Knelpunten wateroverlast 2021 94 94
Diverse vervangingen vrijverval riolering 2021 15 15
Renovatie drukriolering 2021 66 66
Vervanging pompunits drukriolering 2021 26 26
Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt 1 1
Sanering overstort Bloemenbuurt 2022 58 58
Totaal                           416             766

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Terug naar navigatie - Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
Omschrijving Werkelijk besteed in 2021 Cumulatief besteed t/m 2021
Reconstructie Drieheuvelenweg                            611              948
Vervanging straatmateriaal 2018                              95              399
Reconstructie Sint Jansgildestraat Beek                            306              442
Bloemenbuurt Didam 2019                            191              299
Herinrichting Lengelseweg/'s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk                              29                29
Vervanging straatmateriaal 2019                              20                45
Vervanging straatmateriaal 2020                              32                48
Stabilisering bovenlaag onverharde wegen 2020                              13                15
Braamt inrichting openbare ruimte 2020                              29                43
Centrumplan Didam                         2.080           4.004
 Totaal                         3.406          6.272

Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:

         

Deelnemingen

97       97

Leningen aan:

         

Woningbouwcorporaties

2.156     222 1.934

Deelnemingen

153 2.154   155 2.154

Overige langlopende leningen

5.563     47 5.515

Totaal

7.971 2.154   424 9.700

 

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2021

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

5.442 4.842 448

AF: voorziening verlies diverse projecten

-1.216 -616 -710
Balanswaarde 4.226 4.226 -262

Gereed product en handelsgoederen

11 11 5

Totaal

4.237 4.237 -258

* i.v.m. afsluiten grondexploitaties P210, P430, P504, P507, P610, P640, P660 en P670 wijkt de boekwaarde op 31-12-2020 af van de boekwaarde op 1-1-2021 

Gronden in exploitatie

Terug naar navigatie - Gronden in exploitatie
Complex nummer Omschrijving complex Boekwaarde
per
01-01-2021
Voorziening (Ncw)
31-12-2020
Balans-
waarde
31-12-2020
Lasten 2021 Baten 2021 Bijstelling winstneming 2021 (Poc) Boek-waarde
per
31-12-2021
Bijstelling voorziening in 2021 (Ncw) Voorziening (Ncw)
31-12-2021
Balans-
waarde
31-12-2021
  Woningbouw                    
P.040 Vinkhof Zeddam 369 328 41 31 0 0 400 50 379 21
P.370 Kerkwijk Didam 149 0 149 716 1.515 -166 -816 0 0 -816
P.420 Suitbertusschool Stokkum 383 179 204 39 463 0 -41 37 216 -257
P.440 Steegseweg Beek -276 0 -276 98 160 0 -338 0 0 -338
P.450 Mr.Vermeulenstr. Loerbeek 372 37 335 9 132 0 250 0 37 213
P.460 Eltenseweg Stokkum -32 0 -32 0 104 77 -59 0 0 -59
P.490 Diekmansweide 's-Heerenberg -65 72 -137 63 0 0 -2 7 78 -80
P.500 Roncallischool Zeddam 83 0 83 4 0 0 86 0 0 86
P.620 Hartjenshof Azewijn 37 0 37 7 159 102 -14 0 0 -14
  Subtotaal woningbouw 1.019 616 403 967 2.532 12 -534 94 710 -1.244
  Bedrijventerreinen                    
P.810 Euregionaal Bedrijventerrein  1.823 0 1.823 36 612 130 1.378 0 0 1.378
P.830 Matjeskolk Loerbeek 985 0 985 23 409 141 740 0 0 740
P.840 DocksNLD 1.015 0 1.015 323 4.338 1.864 -1.136 0 0 -1.136
  Subtotaal bedrijventerreinen 3.823 0 3.823 382 5.359 2.135 982 0 0 982
  Totaal wonen en bedrijven 4.842 616 4.226 1.349 7.891 2.148 448 94 710 -262

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

Saldo per
31
-12-2021

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo

31-12-2021

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

4.953   4.953 3.602

Overige vorderingen

4.389 1.625 2.763 1.199

Totaal

9.342 1.625 7.717 4.801

 

Omschrijving 31-12-2021 31-12-2020
Deposito schatkistbankieren 2.184 10.332
Totaal 2.184 10.332

 

 Overige vorderingen  Saldo per 31-12-2021  Voorziening oninbaarheid
 Debiteuren algemeen 1.841 13
 Debiteuren belastingen 206 28
 Debiteuren sociale zaken 2.342 1.585
Totaal 4.389 1.625

 

Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020
Banksaldi 392 809
Totaal 392 809

 

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Omschrijving

31-12-2021

31-12-2020

Van overheid nog te ontvangen voorschotten uitkeringen specifiek bestedingsdoel

12 29

Overige nog te ontvangen bedragen

1.681 1.552

Vooruitbetaalde bedragen

506 492

Totaal

2.199 2.073

 

Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel

Terug naar navigatie - Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving Saldo per 31-12-2020 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Saldo per 31-12-2021
Ministerie BZK kwijtschelding gemeentelijke belasting                  0                 6                    6
Provincie Gelderland subsidie monumenten  0                 6                    6
Ministerie BZK DigiD vergoeding 4e kwartaal                 2                           2                  0
Ministerie SZW afrekening BBZ declaratiedeel en aanvullend budget                14                         14                   0
Belastingdienst BTW suppletie 2018                13                         13                   0
Totaal               29               12                       29                12

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie overige nog te ontvangen bedragen
Omschrijving bedrag
Vitens rentevergoeding lening 2021 2
Afrekening rioolheffing 2021 165
Afvalstoffenheffing afrekening DIFTAR 2021 666
Toeristenbelasting 2021 386
Afrekening afval Nedvang plastic en verzamelcontainers 149
Tennet groencompensatie Oude Doetinchemseweg Kilder 103
Welcom afrekening statushouders 2021 14
Bijdrage onderhoud gebruikers brede scholen Didam 64
Afrekening energievergoeding 2021 gebruikers gebouwen 65
Afrekening bestedingen PGB SVB 2021 17
Vergoeding DigiD 4e kwartaal 2021 10
Afdracht legeskas publiekszaken 12
Voorschotten inhoudingen SOZA en Jeugdwet 28
Totaal          1.681

Specificatie vooruitbetaalde bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie vooruitbetaalde bedragen
Omschrijving bedrag
Automatisering service- onderhouds- en leasecontracten 2022 ev 111
Lidmaatschappen, abonnementen en contributies 2022 62
Onderhouds- dienstverlening contracten 2022 125
Pensioenpremie wethouders 2022 10
verplichtigen personeelszaken 2022 57
Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen voorschot 1eKW2022 139
Totaal 506

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

Algemene reserves 

28.492 24.387

Bestemmingsreserves

10.937 7.278

Subtotaal

39.429 31.665

Gerealiseerde resultaat

1.019 2.935

Totaal

40.448 34.601

 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 1-1-2021

Boekwaarde 31-12-2020

Risicovoorzieningen

3.220 4.114 4.114

Egalisatievoorzieningen

2.806 2.473 3.332

Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

0 441 441

Voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding

1.084 859  

Totaal

7.110 7.887 7.887

Voor een verloopoverzicht per voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen.

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve Saldo per
31-12-2020

Vermeerdering wegens inflatiecorrectie

Overige vermeerderingen

Verminderingen Saldo per
31-12-2021
Algemene reserves          
Algemene Reserve 3.551   5.675 -1.180 8.046
Grondexploitatie 5.000   523 -915 4.610
Verkoop aandelen NUON 15.837       15.837
Saldo rekening van baten en lasten 2.935   1.019 -2.935 1.019
Totaal Algemene reserves 27.322   7.217 -5.030 29.512
           
Bestemmingsreserves          
Bestedingsfunctie          
Afwikkeling winstbestemming 272   638 -272 638
Klimaatmiddelen 241     -80  161
Monumentenzorg Svn 90       90
Corona 446   991   1.437
Egalisatiefunctie          
Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie 740   464 -404 800
Decentralisaties Sociaal Domein 1.507   2.330 -721 3.116
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 680   151   831
Kunstgrasvelden 200   50   250
Speellocaties 107   65   172
Openbaar Groen 0   177   177
Dekkingsreserve kapitaallasten          
Onderwijshuisvesting 1.109 12 1.904 -1.499 1.526
Kapitaallasten Sportcomplex Montferland (SCM) 856 14   -127 743
Centrumplan Didam 1.030 16   -50 996
Totaal bestemmingsreserves 7.278 42 6.760 -3.120 10.937
Eindtotaal 34.600 42

13.988

-8.183 40.448

Hierna worden de mutaties 2021 toegelicht.

 

ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve

De Algemene reserve fungeert als algemeen dekkingsmiddel. De overschotten dan wel tekorten van de jaarrekening worden gemuteerd in de Algemene Reserve.  

Saldo per 1 januari 2021

3.551

Toevoegingen

 

Saldo berap 2021

1.737

Saldo jaarrekening 2020

2.935

Saldo 2e marap 2021

 

1.003

Subtotaal toevoegingen

5.675

 

Onttrekkingen

 
Sluitend maken begroting 2021

-735 

Bodemsanering speelterrein Rodingsveen

-373 

Vaststelling ICT beveiligingsplan

-11 

Bijdragen voor aanpassing sportparken in Beek, Kilder en Nieuw-Dijk

-46

Budget implementatie Omgevingswet

-15

Subtotaal onttrekkingen

-1.180

Saldo per 31 december 2021

8.046

 

Het saldo van de Algemene Reserve voor bestemming bedraagt per 31 december 2021 € 8.046.000 positief. Dit bedrag is exclusief het saldo van de jaarrekening 2021.

Wij verwachten voor de komende jaren de volgende toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoegingen

 • winstneming grondexploitatie geplande woningbouw herontwikkeling centrum Loil: € 49.000
 • planontwikkeling Lengel /'s-Heerenberg Oost: € 740.000

Onttrekkingen

 • bijdrage voor ICT beveiligingsplan; € 83.000
 • bodemsanering speelterrein € 94.000
 • tijdelijke uitbreiding Griffie 2022: € 49.000
 • omgevingsvisie: € 50.000
 • sportvoorziening open club Nevelhorst: € 1.500.000
 • extra capaciteit handhaving gedurende 2 jaar: € 480.000
 • energie besparen door te ontzorgen: € 200.000

 

Grondexploitatie

Deze reserve fungeert als buffer voor de risico’s van de grondexploitatie. De reserve wordt gevoed door voordelige resultaten op grondexploitaties. Voor deze reserve is bij de Nota Reserves en Voorzieningen 2018 een minimaal gewenste omvang van € 2,5 mln. vastgesteld en een maximale omvang van € 5 mln. 

Saldo per 1 januari 2021

5.000

Toevoegingen

 

Resultaat woningbouw (afname verliesvoorzieningen)

179

Vrijval voorziening A18 bedrijvenpark

104

Resultaat samenwerkingsovereenkomst De Bergse Poort

136

Resultaat bedrijventerrein exclusief DocksNLD

271

Subtotaal toevoegingen

690

 

Onttrekkingen

 

Voorlopie aanslag vpb 2019

-355

Nog te betalen aanslag vpb 2021

-68

Resultaat woningbouw

-94

Kwaliteitsimpuls woningbouw

-148

Verlaging minimabeleid

-71

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie

-64

Rentelasten ruilgronden voormalig Bergh

-32

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie

-83

Subtotaal onttrekkingen

-915

Saldo per 31 december 2021

4.690

 

Verkoop aandelen NUON

Deze reserve is gevormd uit verkoop van de aandelen Nuon in 2009. In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

 

 Saldo rekening  van baten en lasten

Jaarlijks wordt het jaarresultaat van het voorgaande dienstjaar tijdelijk geparkeerd op deze reserve. Na het raadsbesluit in het volgende dienstjaar wordt het saldo verrekend met de Algemene Reserve.

Saldo per 1 januari 2021

2.935

Toevoegingen

 

Toevoeging resultaat 2021

1.019

Subtotaal toevoegingen

1.019

 

Onttrekkingen

 

Onttrekking resultaat 2020

-2.935

Subtotaal onttrekkingen

-2.935

Saldo per 31 december 2021

1.019

 

 

BESTEMMINGSRESERVES

Bestedingsfunctie

Afwikkeling winstbestemming

Budgetten die bij de bestuursrapportage of bij de tweede managementrapportage zijn doorgeschoven naar 2022 zijn in 2021 aan deze reserve toegevoegd. In 2022 zullen ze weer aan deze reserve worden onttrokken en aan de betreffende budgetten worden toegevoegd. Op deze manier heeft de overheveling naar 2022 geen budgettaire effecten. De onderstaande budgetten zijn allen bij de 2e marap doorgeschoven. Budgetten die in 2020 aan deze reserve zijn toegevoegd zijn in 2021 onttrokken.

Toevoegingen

 

Controle hondenbelasting

5

Budget statushouders, nieuwe inburgeringswet

64

Aanvullende personeelslasten uit meeropbrengst bouwleges

200

Aanschaf dienstkleding

10

Eenmalige audit BT, migratie digitaal loket

7

Omgevingsvisie

60

Werkbudget dorpsvisies

7

 Flora en fauna onderzoek

25

 Bodemsanering Meursweg

85

 IVVP

70

Rekenkameronderzoek informatievoorziening sociaal domein

10

MTB-netwerk Achterhoek Fase 4

25

Vrijetijdsagenda en diverse projecten

70

Totaal

638

 

Ontrekkingen  
Budget R&T -75
Budget statushouders -90
Budget verkiezingen -62
Budget voor bomenonderhoud -20
Duurzaamheidsbudget -25
Totaal -272

Klimaatmiddelen

Bij de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 241.000 toegevoegd aan deze nieuw gevormde reserve. Het bedrag vloeit voort uit de decembercirculaire en is bestemd voor de volgende onderdelen: transitie warmte (€ 202.000), energieloketten (€ 29.000) en wijkaanpak (€ 10.000).

Onttrekkingen  
Ontwikkelkosten warmtenet -80
Totaal -80

 

Monumentenzorg SVn

Het doel van deze reserve is tegenhanger van het revolving fund bij het Bouwfonds welke laagrentende leningen verstrekt voor groot onderhoud en restauraties van monumenten. Voeding heeft eenmalig plaatsgevonden. Inmiddels is er een provinciale subsidieregeling waar eigenaren van monumenten gebruik van kunnen maken. De laatste lening wordt afgelost in 2026.

 In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

 

Corona

Het overschot tussen de compensaties en de uitgaven wort toegevoegd aan de reserve Corona. In 2021 is dit een bedrag van € 991.000. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Corona.

Toevoegingen  
Overschot 2021 991
Totaal 991

 

Egalisatiefunctie

Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

De reserve is gevormd ter bekostiging van de aanpak van knelpunten bij de verbetering van de gemeentelijke organisatie. Beschikbaar voor maatwerk aanpassingen en dekking van aanvullende stortingen in de voorziening verplichtingen personeel.

Toevoegingen

 

Voordelig  saldo loonkosten 2021

426

Vrijval voorziening knelpunten personeel 2021

38

Totaal 

464

 

Onttrekkingen

 

Nadelig saldo voeding voorziening knelpunten personeel 2021

-28

Inhuur vergunningverlening bouwen afdeling V&H

-80

Voordeel no risk premie ingezet i.v.m. knelpunten bedrijfsvoering afdeling OW

-96

Verbeterslagen UBW en borging proces afdeling Middelen

-35

Extra inhuur afdeling Ontwikkeling i.v.m. invoering omgevingswet

-84

Inhuur sociaal team afdeling Sociale Zaken

-30

Koersbepaling door derden conform B&W besluit

-51

Totaal

-404

 

Decentralisaties Sociaal Domein

Deze reserve dient om fluctuaties in de uitgaven op het sociaal domein op te vangen. 

Toevoegingen

 

Integratie-Uitkering Voogdij / 18+

526

Extra incidentele middelen Jeugdzorg

812

Overschot geëscaleerde zorg 18+

816

Budget WVGGZ niet gebruikt

70

Aanpak problematiek Jeugdzorg, restant middelen wachttijden

96

Saldo PGB (WMO)

10

Totaal

2.330

 

Onttrekkingen

 

Bijdrage ter dekking tekorten sociaal domein 2021

    -721

Totaal

    -721

 

Onderhoud riolering en rioolrenovaties

In 2021 is het GWRP geactualiseerd. Alle kosten van onderhoud en vervanging van riolering zijn hierin opgenomen over een periode van 60 jaar. Op basis van de nota Lokale Heffingen dienen de volgende resultaten riolering aan de reserve te worden toegevoegd: aanbestedingsresultaten, efficiëncyvoordelen of een hoger gerealiseerde capaciteit (meer aansluitingen of een hoger waterverbruik dan geraamd).

Toevoegingen

 

Voordeel kostendekking riolering (hoger waterverbruik)

151

Totaal

     151

 

Kunstgrasvelden

Deze reserve dient ter dekking van de bijdrage van de gemeente aan de voetbalverenigingen DVC'26 in Didam en FC Bergh in 's-Heerenberg ter vervanging van de kunstgrasvelden. Voor beide verenigingen gaat het om 1 kunstgrasveld.

Toevoegingen

 

Jaarlijkse toevoeging

50

Totaal

50

 

Speellocaties

Bij de vaststelling van het beleidsplan "Spelen in Montferland" op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van de jaarrekening 2015 een bestemmingsreserve (met egalisatiefunctie) voor speellocaties te vormen. De overschotten op rekeningbasis worden aan deze reserve toegevoegd. Conform het beleidsplan wordt sinds 2019 actief ingestoken op de aanleg van nieuwe kansen. De extra lasten kunnen dan worden gedekt middels een onttrekking aan deze bestemmingsreserve.

Toevoegingen

 

Voordelig saldo kostenplaats speelvoorzieningen

65

Totaal

65

 

Openbaar Groen

Met ingang van de jaarrekening 2021 is een bestemmingsreserve (met egalisatiefunctie) voor openbaar groen gevormd. Het voordeel op rekeningsbasis is aan deze reserve toegevoegd vooruitlopend op de vaststelling van het groenbeheersplan in 2022.

Toevoegingen

 

Voordeling saldo Openbaar Groen

177

Totaal

177

 

Dekkingsreserves kapitaallasten

Onderwijshuisvesting

Deze reserve is bedoeld om uitgaven inzake onderwijshuisvesting gelijkmatig over de verschillende jaren te verdelen. Het saldo van baten en lasten op onderwijshuisvesting wordt verrekend met deze reserve. De uitgaven betreffen met name kapitaallasten.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2021

12

Toevoeging fictief budget

1.904

Totaal

1.916

 

Onttrekkingen

 

Verrekening saldo baten en lasten

    -1.499

Totaal

    -1.499

 

Kapitaallasten Sportcomplex Montferland (SCM)

Deze reserve is bestemd voor dekking van de optredende kapitaallasten van het Sportcomplex Montferland in 's-Heerenberg.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2021

14

Totaal

14

 

Onttrekkingen

 

Kapitaallasten

-127

Totaal

-127

 

Centrumplan Didam

De reserve Centrumplan Didam dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de investeringen voor het centrumplan in Didam. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten om een bedrag van € 1 miljoen toe te voegen aan deze reserve.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2021

16

Totaal

16

 

Onttrekkingen

 

Kapitaallasten

50

Totaal

50

Toelichting voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
31-12-2020
Overige vermeerderingen Aanwending Vrijval Saldo per
31-12-2021
Risicovoorzieningen          
Verplichtingen personeel 948 65 -406 -218 388
Verplichtingen wethouders 3.063   -124 -283 2.832
Voorziening grondexploitatie A18 bedrijvenpark Doetinchem 104    

-104

0
Totaal Risicovoorzieningen 4.114 65

-530

-605 3.220
Egalisatievoorzieningen          
Openbare ruimte 816 829 -733   912
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.217 313 -82 -2 1.446
Groot onderhoud sportcomplex 440 69  -61   448
Totaal Egalisatievoorzieningen 2.473 1.211 -876 -2 2.806
Voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden          
Riolering (art 44 lid 2 BV) 859 225     1.084
Totaal Voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden           859 225     1.084

Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

         
Riolering (vervangingsinvestering) 441 546 -987   0
Totaal Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven
441 546 -987   0
Eindtotaal 7.887 2.223 -2.393

-607

7.110

 

RISICOVOORZIENINGEN

 Verplichtingen personeel

Deze voorziening is gevormd ter oplossing van personele problemen waarvan de financiële omvang bekend is. Op basis van berekening van de verwachte uitgaven wordt de voorziening gevoed, waarna in de volgende jaren de afwikkeling plaatsvindt

Vermeerderingen

 

Aanvullende storting 2021

65

Totaal

65

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2021

- 406

Vrijval 2021

-218

Totaal

        -624

 

Verplichtingen wethouders

Deze voorziening is gevormd om het berekende risico bij wettelijke verplichtingen (pensioenen) af te dekken.

 

Verminderingen

 

Onttrekkingen 2021 i.v.m. werkelijke pensioenuitkeringen t.b.v. gewezen wethouders

-124

Vrijval 2021 (incl. verrekening stortingen en verminderingen) op basis van Fin. jaarverslag pensioenen 2021

-282

Totaal

      -406

 

Grondexploitatie A18 Bedrijvenpark

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat voor voorziene verliezen direct een voorziening moet worden getroffen ter grootte van dit verlies. De gemeente Doetinchem heeft voor het Bedrijvenpark A18 in de jaarrekening 2021 de gevormde voorziening vrij kunnen laten vallen . De andere drie gemeenten (Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland) moeten  hun aandeel  voor de verplichting tot betaling aan de gemeente Doetinchem eveneens vrij laten vallen. Voor Montferland gaat het om een vrijval van € 104.000.

Verminderingen

 

Vrijval 2021

-104

Totaal

-104

 

EGALISATIEVOORZIENINGEN

Openbare Ruimte

Deze voorziening bestaat onderliggend uit de volgende voorzieningen: groot onderhoud wegen, vervanging lichtmasten en groot onderhoud civiele kunstwerken. Deze voorziening is gevormd om de betreffende kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden. De bijbehorende beleidsplannen zijn  actueel. 

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2021

829

Totaal

829

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2021 op basis van de beheers- en beleidsplannen

-733

Totaal

-733

 

Onderhoud gebouwen en accommodaties

Deze voorziening is gevormd om kosten van groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties gelijkmatig over de jaren te spreiden. In 2021 is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. 

Vermeerderingen

 

Reguliere stortingen 2021 conform onderhoudsplanningen

313

Totaal

313

 

Verminderingen

 

Uitvoering groot onderhoud 2021

-82

Vrijval 2021

-2

Totaal

-84

 

Groot onderhoud sportcomplex

Deze voorziening is gevormd om de kosten van groot onderhoud van het Sportcentrum Montferland gelijkmatig over de jaren te spreiden.

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2021

69

Totaal

69

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2021 o.b.v.  MJOP

-61

Totaal

      -61

 

Voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Onderhoud riolering (artikel 44 lid 2 BBV)

Op grond van het BBV komen opgehaalde gelden (ontvangen rioolheffingen) die per balansdatum nog niet zijn besteed als gevolg van later investeren en/of uitvoeren dan voorzien in een voorziening.

Vermeerderingen  
Storting overschot 2021 225
Totaal 225

 

Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Riolering (kapitaallasten)

Op basis van artikel 44, lid 1 BBV mag een voorziening worden gevormd door bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering. Deze voorziening is gevormd conform het GRP 2015-2020 uit de ontvangen rioolheffingen en dient om de kapitaallasten voor de riolering op de langere termijn te drukken. Conform het nieuw vastgestelde GWRP 2021-2026 zijn de stortingen in 2020 en 2021 aan de voorziening onttrokken en ten gunste van de investering "Gemeentelijk rioleringsplan 2003" gebracht.

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2021 conform GRP

546

Totaal

546

Verminderingen

 

Onttrekking 2021 conform GWRP

-987

Totaal

-987

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

Onderhandse leningen:

   

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

54.459 61.937

Subtotaal

54.459 61.937

Waarborgsommen

10 6

Totaal

54.469 61.943

 

 

Omschrijving

Saldo 31-12-2020

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2021

Onderhandse leningen BNG 40.107253 2012*

500   500 -

Onderhandse leningen overig

61.437   6.978 54.459

Waarborgsommen

6 6 2 10

Totaal

61.943 6 7.480 54.469

BNG 40107253 2012 wordt in 2022 afgelost; is overgebracht van onderhandse/langlopende leningen naar overige schulden 

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

Schulden < 1 jaar

9.304 3.476

Banksaldi

   

Overlopende passiva

12.523 18.581

Totaal

21.827 22.057

 

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2020

Overige kasgeldleningen

3.000  

BNG lening 40107253 2012 wordt in 2022 afgelost; is overgebracht van onderhandse/langlopende leningen

500  

Overige schulden

73 3.476

Overige schulden ; crediteurenlijst credit bedragen

6.058  

Overige schulden ; crediteurenlijst debet bedragen

-327  

Banksaldi

   

Totaal

9.304 3.476

 

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2020
Nog te betalen bedragen            8.017          12.470
Vooruit ontvangen bedragen                 47                49
Ontvangen voorschotten Rijk (art.49)            3.543            5.396
Ontvangen voorschotten overige overheid               916              666
Ontvangen voorschotten EU                 -                  -  
Totaal         12.523         18.581

Specificatie nog te betalen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie nog te betalen bedragen
Omschrijving bedrag
Transitorische rente               328
Personeel van derden ca.               118
Afrekening energiekosten div locaties               142
Werkzaamheden derden, adviezen, diensten etc               190
Afvalinzameling verwerking                 18
kosten riolering                 34
Diverse bijdragen en (exploitatie) subsidies               140
Bijdrage en VPB DocksNLD            4.470
Kosten WMO              834
Kosten Jeugdzorg           1.022
verplichtingen personeelszaken               643
afrekening ODA en Laborijn               125
BTW en BCF afwikkeling                   9
VPB bouwgrondexploitatie                 68
Loonheffing sociale zaken dec21               -124
Totaal           8.017

Specificatie vooruitontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie vooruitontvangen bedragen
Omschrijving bedrag
Vergoeding UM telecom indoordekking gemeentewerf 3
Bijdrage zwerfafvalvergoeding 23
Bijdrage gem Doetinchem ontbijt 75 jaar vrijheid 4
Directeuren Netwerk Achterhoek saldo 2021 naar 2022 17
Totaal 47

 

Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)

Terug naar navigatie - Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)
Omschrijving saldo per 31-12-2020 toevoegingen vrijgev. bedragen saldo per 31-12-2021
SU: SPUK Specifieke Uitkering Sport    33  36 33                36
SU: SPUK Regeling Stimulering Verkeersmaatregelen 2020-2021           841   55              785
SU: RVO Extern Advies Warmtetransitie EAW         21     21                -  
SU: min EZK MKB-deal voorschot WJZ          374     186              188
SU: min SZW TOZO uitkering 2020 en 2021          3.196               752   3.196              752
SU: min SZW BBZ bedrijfskredieten vs 2021                   26                  26
SU: min FIN gem. hulp gedupeerden toeslagenproblematiek      12                   4        12                  4
ZonMW           20      20                -  
SU: min Justitie en Veligheid Tijd. onderst toezich handhaving corona 2021   102                102
SU: RVO uitkering ventilatie in scholen SBO Rabot       150                150
SU: RVO uitkering ventilatie in scholen Liemers college            210                210
SU: OAB Onderwijs Achterstanden Beleid     901        305              1.206
SU: OAB Onderwijs vertragingen 0108-311221 Covid-19            83                  83
Totaal    5.396  1.668   3.522 3.543

De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Terug naar navigatie - De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving saldo per 31-12-2020 toevoegingen vrijgev. bedragen saldo per 31-12-2021
bijdrage Provincie Gelderland voorschot 80% dorpsvoorz.plan Braamt  400             400
bijdrage Provincie Gelderland subsidie gezonde jeugd   17                 17
bijdrage Provincie Gelderland herontwikkeling centrum Loil  200 200            400
bijdrage Provincie Gelderland biodiversiteit    8          8
bijdrage gemeenten MKB deal  49   49        
bijdrage VNOG ondersteuning naleving controle Corona toegangsbewijs   91             91
Totaal 666  299  49              916

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Sportcomplex
Voor sportcomplex Montferland bestaat een exploitatieovereenkomst. De overeenkomst loopt door tot 2030. In de afrekening 2021 is een bedrag opgenomen van € 762.311. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Diverse doorlopende contracten

Naam leverancier Omschrijving: Verplichting: Looptijd:
Munckhof Taxi B.V. Vervoersovereenkomst Leerlingenvervoer  323.143  6,5 maanden 
Wassink Autlolease Raamovereenkomst Wassink Autolease B.V. voor lease voertuigen  296.280  1 jaar en 8 maanden 
Hoeving V.O.F. Schoonmaken / toezicht De Muizenberg  108.498  2 jaar 2022 tm 2023 
Tjoink BV Maaien van bermen en watergangen  255.336  2 jaar 2022 tm 2023 
de Groenmakers Bestek onderhoud gazon en onkruid op verharding 376.650  2 jaar en 3 mnd 
Zorgplus Liemers B.V. Overeenkomst ondersteuning hulp bij het huishouden   9.225.000  2 jaar en 3 mnd 
UNIT4 Business Software Netherlands Software Unit4 Business Software voor een nieuw financieel systeem  160.178  2 jaar 2022 tm 2023 
Attero BV Overeenkomst verwerking rest-afval  1.200.000  3 jaar 2022 tm 2024 
Visma Roxit BV ICT Prestatie Rx.Mission  210.979  3 jaar en 2 maanden 
Selecta Netherlands B.V. Huur/operational lease koffieautomaten (onderhoud, service) 142.000  4 jaar en 3 maanden 
TReNT Infrastructuur B.V. Dark Fiber verbinding 103.950  5 jaar en 3 maanden 
Stichting Dierencentrum Achterhoek Opvang zwerfdieren 304.200  9 jaar 
Stichting Achterhoek in Beweging Regionaal Sportakkoord 2020-2030 met 7 Achterhoekse gemeenten 315.000  9 jaar 
Plavei Huur Albertusgebouw tbv Welcom   2.940.000  14 jaar 
Totaal    15.961.213  


Vakantiedagen
Eind 2021 bedraagt het saldo verlofuren 16.762.
Dit vertegenwoordigt een bedrag van € 404.000, op basis van werkelijk uurloon ultimo 2021.

WMO - Eigen bijdrage

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Voor ons betekent dit een onzekerheid in de jaarrekening van € 328.000.

 

Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen

Terug naar navigatie - Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage Borgstelling

Restant 31-12-2020

Restant 31-12-2021

waarvan door gemeente gewaarborgd

Sportverenigingen

uitbr./bouw park/clubgebouw

1.044 100% 517 492 492

Sportverenigingen

sportleningen 50% SWS

257 50% 175 154 77

Stg Huis Bergh

restauratie kasteel 173 100% 64 59 59

Stg Plavei 

vervolg BNG lening 68857

1.743 100% 1.743 1.743 1.743

Stg Plavei 

woningb.achtervang WSW

133.935 50% 112.964 112.251 56.125

Stg Woonzorg Nederland

woningb.achtervang WSW

11.013 50% 9.500 9.240 4.620

Gewaarborgde leningen

  148.165   124.964 123.938 63.116

 

Ontwikkelingen na balansdatum

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen na balansdatum
De belangrijkste ontwikkeling na balansdatum is de oorlog in de Oekraïne. We hebben een speciaal projectteam in het leven geroepen om de eerste nood te helpen lenigen. De financiële consequenties zijn momenteel nog niet bekend en ook niet of de kosten voor gemeenten volledig door het Rijk worden gecompenseerd.

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
  Verslagjaar      
Drempelbedrag 685  

 

 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 597 495 282 260
Ruimte onder het drempelbedrag 88 190 403 425
Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag        
  Verslagjaar      
Begrotingstotaal verslagjaar 91.380   91.380  
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 91.380   91.380  
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -      
Drempelbedrag 685   1.828  
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 53.749 45.066 25.937 23.929
Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 597 495 282 260

 

3.3 Overzicht van baten en lasten over 2021

3.4 Waarderingsgrondslagen

3.4 Waarderingsgrondslagen

Terug naar navigatie - 3.4 Waarderingsgrondslagen

Bij het samenstellen van de rekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. wettelijke bepalingen inzake jaarverslaglegging;
 2. waarderingsgrondslagen;
 3. grondslagen ter bepaling van het saldo c.q. resultaat.

Zowel de verschillen tussen de jaarrekening 2020 en de jaarrekening 2021 alsmede de verschillen tussen de begroting 2021 en de jaarrekening 2021 zijn op de beleidstaken afzonderlijk toegelicht.

Toelichting op de jaarrekening

Terug naar navigatie - Toelichting op de jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening van de gemeente Montferland is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

 

Grondslagen voor de waardering

 

Algemeen

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. De in de toelichting genoemde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's. De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen en specifiek van derde ontvangen investeringsbijdragen en -subsidies.

Er  is onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met economisch nut,  materiële vaste activa met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.  Materiële vaste activa met economisch nut zijn gevormd uit alle investeringen  die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn en deze moeten worden geactiveerd. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden ook geactiveerd.

De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de "Financiële verordening Montferland 2017 ".

 

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn opgenomen tegen de verkrijgingswaarde. 

Langlopende leningen zijn uitstaande geldleningen gewaardeerd tegen nominale waarde en verminderd met ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de verstrekte geldleningen is hypotheek gevestigd.

 

Voorraden

De als onderhanden werk opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatieresultaten en gedane investeringen en verminderd met opbrengsten uit verkopen. Bij de waardering is rekening gehouden  met de toekomstige uitgaven en resultaten op deze in exploitatie genomen gronden. Verwachte verliezen op grondexploitaties zijn direct genomen door het treffen van een voorziening die in mindering is gebracht op de balanswaardering. Winsten op grondexploitaties worden genomen volgens de POC-methode (Percentage of Completion).

 

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorziening voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De voorzieningen voor oninbaarheid zijn statisch bepaald op basis van ouderdom en de volwaardigheid van de openstaande vordering.

 

Liquide middelen en overlopende activa

Deze vlottende activa zijn tegen nominale waarde gewaardeerd..

 

Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en risico's, voor zover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen middelen voorzien. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening Pensioen voor (gewezen) wethouders. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

 

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een looptijd van één jaar of langer.

 

Vlottende schulden en overlopende passiva

Deze passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

 

 

3.5 Programma's analyse 3e w-vraag

01. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 01. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -2.249 -3.908 -4.588 -4.761 -3.851 -4.588
Baten 474 579 583 1.486 561 583
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.774 -3.330 -4.005 -3.275 -3.290 -4.005
Onttrekkingen 0 0 62 62 0 62
Stortingen 0 0 -10 -10 0 -10
Mutaties reserves 0 0 52 52 0 52

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Burgerzaken        
 • Er is een toename van € 20.000 in de ontvangsten inzake naturalisaties. Tevens zien we een inhaaleffect bij  de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten.
91 V 75 V
College van B&W        
 • Door een hogere rentestand is een bedrag van € 278.000 vrijgevallen uit  de voorziening t.b.v. de pensioenopbouw voor (voormalige) wethouders. In 2020 is aan de voorziening € 352.000 toegevoegd als gevolg van de lagere rentestand in dat jaar. 
 • In 2021 heeft een overdracht van opgebouwde pensioenrechten van een voormalig wethouder plaatsgevonden 
 • Corona:  In 2021 is een bedrag begroot van € 290.000 gereserveerd voor de  gevolgen van Corona. Dit heeft geen budgettaire effect aangezien  de werkelijke bedragen ten laste van de Corona reserve zijn geboekt.
 • Advisering door derden betreft externe advisering Hulp bij de Huishouden en vergoeding proceskosten bezwaarprocedures Hulp bij Huishouding 
 • Ontvangen bijdrage van Provincie inzake opstellen rapport Missie, Visie en Koersbepaling

794

55

 

-200

45

V

V

 

N

V

278

55

290

 

V

V

V

 

Verkiezingen        
 • In 2021 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. In 2020 zijn alleen voorbereidingskosten geboekt.
-122 N        
Bestuurlijke samenwerking        
 • Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en MKB deal dan begroot.
    60 V
Diverse producten        
 • Overige
30 V -28 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
-34 N    
Saldo van lasten en baten 659 V
730 V

 

02. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 02. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -1.495 -1.690 -2.582 -4.552 -1.583 -2.582
Baten 1.274 374 387 2.972 350 387
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -221 -1.316 -2.195 -1.580 -1.233 -2.195
Onttrekkingen 0 123 496 337 123 496
Stortingen 0 0 -107 -256 0 -107
Mutaties reserves 0 123 389 82 123 389

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Wonen en bouwen        
 • In 2020 zijn een aantal percelen en gemeentewoningen verkocht waar in de begroting geen rekening mee gehouden was. Hierdoor is het resultaat in 2020 aanzienlijk hoger dan begroot. Er zijn een 7-tal gemeentewoningen verkocht voor totaal € 834.000. Daarnaast is de voorziening groot onderhoud vrijgevallen ten bedrage van € 70.000. De afwikkeling van het krediet Plan bouw woningen Wilhelminastraat levert per saldo een voordeel op van € 57.000. Overige voordelen ten opzichte de begroting bedragen € 7.000.
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2020 bedraagt het nadeel€ 1.064.000 met name als gevolg van de incidentele hogere baat in 2020 door de verkoop van de 7 tal gemeentewoningen (€ 834.000) alsmede de verkoop in 2020 van de Wilhelminastraat per saldo € 54.000. Daarnaast zijn de kosten in 2021 tov 2020 hoger voor de visie 's-Heerenberg Oost als visie de Hoevert. 
-1.064 N 51 V
Grondexploitatie (woningen)        
 • Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. Zowel winstnemingen als mutaties in (verlies)voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondexploitatie.
-456 N 244 V
Stads- dorpsvernieuwing        
 • De gemeentelijke bijdrage van € 500.000 is niet betaald deze wordt doorgeschoven naar 2022. Als dekking staat hier tegenover een onttrekking aan reserve Verkoop aandelen Nuon.  Deze is ook niet geboekt zodat het geheel budgetneutraal door jaarrekening 2021 loopt.  Daarnaast zijn de advieskosten per saldo ca. € 7.600 hoger dan geraamd.  Daarnaast zien we een incidentele opbrengst in 2021 nav afsluiting project Berghse Poort. Betreft nabetaling van aannemer ad € 135.909. Deze is naar de reserve grondexploitatie geboekt en verloopt derhalve budgettair neutraal door de jaarrekening. Per saldo een voordeel van € 468.000.
 • Deze incidentele bate verklaart gelijk ook grotendeels het verschil met de jaarrekening 2020. Voordeel in 2021 van € 130.000
130 V 468 V
Diverse producten        
 • Overig
25 V 52 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
-217 N -199 N
Saldo van lasten en baten -1.582 N 616 V

03. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 03. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -15.284 -15.328 -16.104 -15.890 -15.150 -16.104
Baten 9.978 9.383 11.551 11.938 9.452 11.551
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.305 -5.945 -4.553 -3.951 -5.698 -4.553
Onttrekkingen 0 0 604 498 0 604
Stortingen 0 0 -155 -483 -28 -155
Mutaties reserves 0 0 449 15 -28 449

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Afvalverwijdering en -verwerking        
 • Het totale voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 119.000.  Als oorzaken kunnen worden genoemd een hogere verkoopopbrengst voor oud papier (€ 27.000), een hogere vergoeding van Nedvang voor de inzameling van PMD (€ 24.000)  en lagere uitgaven voorafvalverwerking (€ 37.000).
 • Het voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2020 bedraagt € 688.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst voor oud papier als gevolg van de fors gestegen verkoopprijzen (€ 169.000) en een hogere vergoeding van Nedvang voor de inzameling van PMD (€ 202.000). De vergoeding van Nedvang was in 2020 als gevolg van een brand in Arla (Duitsland) uitzonderlijk laag omdat ons afval toen een tijd opgeslagen is geweest is de recyclebaarheid van het materiaal afgenomen. De opbrengst voor de afvalstoffenheffing was € 33.000 hoger dan in 2020. Tenslotte was de bijdrage aan de RDL in 2020 circa € 200.000 hoger als gevolg van hogere kosten voor het aanbiedstation (toename afvalaanbod in begin Coronaperiode).
688 V 119 V
Milieu algemeen        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 80.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de bodemsanering Rodingsveen nog niet volledig is afgerond in 2021. Van het budget van € 467.000 is € 373.000 uitgegeven (voordeel € 94.000). De afwikkeling van deze sanering volgt in 2022. Overigens verloopt dit voor de jaarrekening budgettair neutraal omdat de werkelijke uitgaven worden onttrokken aan de Algemene Reserve.
 •  Het nadeel ten opzichte van 2020 bedraagt € 460.000. Dit betreft ook de uitgaven voor de bodemsanering Rodingsveen voor een bedrag van € 373.000.  Daarnaast een hogere bijdrage aan de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek) voor een bedrag van € 68.000 als gevolg van  de afname van meer specialistische adviezen.  Tenslotte  waren de uitgaven voor duurzaamheid € 55.000 hoger dan in 2020, onder meer als gevolg van een bijdrage van € 80.000 voor de ontwikkelkosten van het warmtenet in de Bloemenbuurt in Didam. Overigens is deze bijdrage onttrokken aan de reserve voor klimaatmiddelen.
-460 N 80 V
Groenvoorzieningen        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 188.000.  Het voordeel op de kostenplaats Openbaar Groen bedraagt € 176.000 en is conform het besluit bij de tweede managementrapportage toegevoegd aan de nieuwe gevormde bestemmingsreserve openbaar groen vooruitlopend op de vaststelling van het groenbeheerplan. Het voordeel is het gevolg van meer verkoopopbrengsten van groenstroken dan geraamd (€ 82.000), een bedrag van € 47.000 betreft de uitbreiding van park Stroombroek.  Een bedrag van € 94.000 betreft lagere uitgaven dan geraamd, dit is het gevolg van het uitstel van de vaststelling van het GSP (Groen Structuurplan).
    188  V
Riolering        
 • Ten opzichte van 2020 bedraagt het voordeel € 613.000. Dit wordt met veroorzaakt door een hogere opbrengst rioolheffing  van € 338.000 als gevolg van de jaarlijks stijgende tarieven en van een positieve afrekening over 2020. Daarnaast waren de stortingen in de voorzieningen riolering € 529.000 lager dan in 2020. Enerzijds vanwege hogere uitgaven dit jaar en anderzijds omdat dit jaar een deel van het voordeel aan de reserve is toegevoegd en dat loopt administratief niet via dit product.  Hogere uitgaven waren er ten opzichte van 2020 voor een bedrag van € 254.000, met name op de onderdelen vrijvervalriolering (€ 116.000) en drukriolering (€ 109.000).
 • Ten opzichte van de begroting  bedraagt het voordeel € 155.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere rioolheffing van € 82.000 (meer waterverbruik dan geraamd en een afrekening over 2020).  Daarnaast bedraagt het voordeel op de vrijvervalriolering € 78.000 als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden naar 2022. Hiermee is rekening gehouden in het nieuw vastgestelde GWRP (Gemeentelijk Water en Rioleringsplan). In het kader van de kostendekking bedraagt de overdekking op rekeningsbasis € 376.000. Conform voorschriften wordt het voordeel van  € 151.000 op de rioolheffing toegevoegd aan de gemeentelijke reserve en het restant van  € 225.000 aan de voorziening riolering ex. artikel 44 lid 2 BBV. Zoals bekend is het onderdeel riolering een gesloten systeem dat budgettair neutraal door de jaarrekening loopt.
613 V 155 V
Verkeer en vervoer        
 • Het nadeel ten opzichte van de jaarrekening 2020 bedraagt € 64.000.  De oorzaak is met name het gemeentelijk deel van de uitgevoerde verkeersveiligheidsmaatregelen voor een bedrag van € 55.000. De helft van deze uitgaven wordt door het Rijk vergoed via de specifieke uitkering voor verkeersveiligheidsmaatregelen  en de andere helft komt voor rekening van de gemeente.
-64 N    
Wegen, straten en pleinen        
 • Ten opzichte van  de jaarrekening 2020 bedraagt het nadeel € 132.000. Dit wordt voor € 80.000 veroorzaakt door hogere energiekosten voor de openbare verlichting en voor € 59.000 door de hogere lasten voor gladheidsbestrijding in 2021.
-132 N    
Omgevingswet        
 • De leges omgevingswet zijn in 2021 nagenoeg conform begroting (na wijziging). Ten opzichte van 2020 bedraagt het voordeel € 821.000. Dit is het gevolg van diverse projecten in 2021 (bedrijfspanden op Docks NLD,  woningbouw  Kerkwijk, renovatie van woningen in de Bloemenbuurt en een tweetal complexen in Didam  (winkels met woningen).
821 V    
Diverse producten        
 • Overig
-9 N 60 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc. Het verschil ten opzichte van de begroting betreft een andere uren inzet dan geraamd als gevolgd van Corona. Heeft geen effect voor het rekeningsaldo. 
-103 N    
Saldo van lasten en baten 1.354 V 602 V

04. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 04. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -7.306 -902 -691 -7.853 -693 -691
Baten 9.201 441 483 8.052 440 483
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.895 -461 -208 200 -253 -208
Onttrekkingen 0 0 375 136 0 375
Stortingen 0 0 -95 -470 0 -95
Mutaties reserves 0 0 280 -334 0 280

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaande beleid:        
Grondexploitatie industrieterreinen        
 • Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. Zowel winstnemingen als mutaties in (verlies)voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondexploitatie.
-1.274 N 437 V
Toerisme en Recreatie        
 • In 2021 is  de Stichting Montferland Marketing opgericht en heeft in 2021 € 116.625 aan subsidie ontvangen. Daarnaast  is er € 30.000 retour ontvangen vanuit de Achterhoekse Vrijetijdsagenda 2016-2019.   
-80 N    
Diverse producten        
 • Overig
-34 N 31 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
227 V -61 N
Saldo van lasten en baten -1.161 N 407 V

 

05. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 05. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -4.169 -5.222 -6.816 -6.672 -5.098 -6.816
Baten 776 684 1.902 2.078 634 1.902
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.392 -4.539 -4.913 -4.594 -4.464 -4.913
Onttrekkingen 0 0 71 46 0 71

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Speelvoorzieningen        
 • Het saldo van lasten en baten wordt verrekend met de bestemmingsreserve speellocaties. In 2021 hebben we een bedrag van € 65.000  toegevoegd aan deze reserve voor toekomstige investeringen op basis van de kansenkaart.
 • Ten opzichte van 2020 bedraagt het voordeel € 136.000 omdat er minder uitgaven zijn geweest dan in 2020.  In 2020  zijn op zes locaties nieuwe speeltoestellen aangelegd en is een bedrag van € 61.000 aan de bestemmingsreserve onttrokken.
136 V 65 V
Sportaccommodaties        
 • Buitensportaccommodaties: Het voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2020 bedraagt € 424.000. In het kader van de aanpassing van diverse sportparken is in 2020 een bedrag van € 440.000 uitgegeven. Dit bedrag is in 2020 gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. 
 • Binnensportaccommodaties: Het voordeel bedraagt € 113.000 ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit is met name veroorzaakt door lagere onderhoudsuitgaven.
538 V    
Sportbevordering        
 • 2021 was een jaar welke totaal in het teken stond van corona en de beperkende maatregelen. Sport en sportbevordering is bij uitstek een onderdeel waar men elkaar ontmoet en waar interactie tussen elkaar gewenst en noodzakelijk is. Door de beperkende maatregelen zijn aantal initiatieven welke in de sportnota alsmede in het coronaherstelplan stonden niet doorgegaan en zijn de kosten derhalve ook niet gemaakt. Het positieve resultaat is met € 28.000 gedrukt doordat de voorbereidingskosten voor de nieuwe sportvoorziening OCDN in 2021 betaald zijn. Deze kosten worden van de totaalsubsidie afgetrokken, derhalve heeft dit budgettair geen invloed. Het positief saldo 2021 wordt derhalve ook nagenoeg volledig aan extra inkomsten en minder uitgaven aangaande corona toegeschreven. Deze overgebleven corona-gelden zal dan ook worden toegevoegd aan de reserve "Corona" en wordt in 2022 aangewend t.b.v. het corona herstelplan. Totaal voordeel van € 67.000.  Door de toevoeging aan de reserve corona verloopt het geheel budgettair neutraal voor deze jaarrekening.
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2020 zien we een nadeel van € 111.000. De nadeel wordt  o.a. veroorzaakt door extra uitgaven aan corona-initiatieven die wel doorgegaan zijn alsmede de kosten die gemaakt zijn aangaande OCDN. 
-111 N 67 V
Gezondheidszorg        
 • Bij zowel de jeugdgezondheidszorg als regulier gezondheidszorg zien we dat er in 2021 forse coronamiddelen beschikbaar waren. Echter, door budgetten waren echter dermate en de beperkende maatregelen van dien aard dat niet alles uitgegeven is.  Tevens zijn er extra gelden voor rijksvaccinatieprogramma ontvangen welke reeds in de inwonersbijdrage GGD verdisconteerd waren.  Daarnaast zijn er aanvullende SPUK gelden ontvangen.   Hierdoor zien we een fors voordeel ten opzichte van de begroting 2021 en werkelijke uitgaven 2021. Totaal voordeel € 139.000.  Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve corona waardoor het geheel budgettair neutraal door de jaarrekening loopt.
 • Ten opzichte van jaarrekening 2020 zien we een nadeel van ca € 70.000 welke voor een groot deel veroorzaakt wordt door de hogere bijdrage aan GGD en Yunio.  Bij de 2e managementrapportage is hier al wel op gerapporteerd middels een bijstelling van € 30.000 echter verklaart het wel het nadeel. Tevens is er geïnvesteerd in het voorliggend veld om geïndiceerde (duurdere) maatwerkzorg te voorkomen. Hierdoor zijn de kosten ten opzicht van 2020 hoger. Het extra budget voor rijksvaccinatieprogramma zit sinds 2020 verdisconteert in de inwonersbijdrage van de GGD. 
-70 N 139 V
Diverse producten        
 • Overig
    48 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
51 V    
         
Saldo van lasten en baten 544 V 319 V

06. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 06. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -18.106 -16.589 -17.605 -17.886 -15.306 -17.605
Baten 1.932 2.129 2.239 2.114 1.942 2.239
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.175 -14.461 -15.366 -15.772 -13.364 -15.366
Onttrekkingen 0 127 1.203 812 127 1.203
Stortingen 0 -50 -1.403 -1.478 -50 -1.403
Mutaties reserves 0 77 -200 -667 77 -200

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Jeugd - Overige zorg        
 • Dit betreft landelijk gecontracteerde jeugdzorg.  Bij de bestuursrapportage 2021 heeft al een aframing plaatsgevonden van € 200.000 .  We zien minder gebruik van landelijke dure zorg. T.o.v. begroting 2021 (na bijsteling van de bestuursrapportage) is het voordeel € 106.000 en t.o.v. van de jaarrekening 2020 een voordeel van € 167.000. 
167 V 106 V
Jeugdbescherming / -reclassering        
 • Dit betreffen kosten van instellingen als Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep (WSG) en Leger des Heils (LdH). Ten opzichte van 2020 zijn de kosten voor jeugdbescherming lager geworden (€ 90.000). 
90 V    
Jeugdzorg - (L)VB        
 • Dit betreffen zeer dure zorgtrajecten. Bij de bestuursrapportage 2021 is € 140.000 afgeraamd. Bij de 2e marap is ook nog € 150.000 afgeraamd. Ten opzichte van begroting 2021 (na wijzigingen) is er een nadeel van € 82.000. De inschatting die bij de 2e marap is gemaakt was iets te rooskleurig. Maar in totaliteit blijven we binnen de oorspronkelijke raming. Ten opzichte van 2020 is er een voordeel van € 95.000. De kosten waren in 2021 lager dan in 2020. 

95 V -82 N
Jeugdzorg - GGZ        
 • Bij de bestuursrapportage 2021 is € 200.000 bijgeraamd voor hogere kosten voor de specialistische basiszorg GGZ. Bij de 2e marap 2021 is nogmaals bijgeraamd voor € 250.000.  We constateren een autonome groei met daarbij mogelijk een Corona effect waardoor meer gebruik van zorg. Daarnaast  zullen door Corona beperkingen zorgtrajecten opgeschort zijn. De trajecten zijn nu weer opgestart. De instroom van nieuwe zorgklanten is onverminderd cq versterkt door gegaan. Door opschorten van de zorgtrajecten is de uitstroom echter niet in evenwicht geweest met de instroom. Daardoor is er nu sprake van een groter bestand aan zorgklanten wat van meer zorg gebruik maakt. Ten opzichte van 2020 zijn de kosten hoger (circa € 553.000). Ten opzichte van de begroting 2021 (na wijziging) is het nadeel beperkt gebleven tot € 76.000).
 • Vanaf 1 augustus is voor de dyslexiezorg overgestapt naar een andere manier van financieren (populatiebekostiging). Hierdoor hebben er afrekeningen plaatsgevonden waar in onze begroting geen rekening mee is gehouden (nadeel circa € 161.000). Ten opzichte van 2020 zijn hierdoor de kosten ook hoger (nadeel van € 152.000).
 • De meerkosten in het Sociaal Domein worden voor 2021 verrekend met de reserve Sociaal Domein. Deze reserve is bestemd om fluctuaties in de Jeugdzorg op te vangen.
-706 N -238 N
Jeugdzorg - PGB verstrekkingen        
 • Bij de bestuursrapportage 2021 is € 80.000 afgeraamd vanwege minder PGB aanvragen. Ten opzichte van 2020 zijn de kosten wel hoger (€ 75.000). Dit heeft te maken met de afrekening inzake de verevening jeugdzorg over de 2016 & 2017. Deze kosten zijn verrekend met de reserve Sociaal Domein.

-75 N    
Kinderopvang        
 • 2021 zijn de kosten voor het toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang € 25.000 lager dan begroot. Dit effect is naar voren gekomen doordat er in meicirculaire ruim € 10.000 aanvullend budget is ontvangen en omdat er efficiënter is omgegaan met de kosten. Daarnaast hebben de kinderopvang en gastouderopvang een periode dicht gezeten waardoor er geen toezicht gehouden kon worden.  Bij de specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) zien we dat we procentueel gezien minder kosten hebben gemaakt ten opzicht van de inkomsten. Hierdoor is totaalvoordeel inclusief kinderopvang en gastouderopvang € 56.000.
    56 V
Onderwijshuisvesting        
 • Ten opzichte van 2020 zijn de kosten voor de diverse technische installaties hoger. Dit heeft ermee te maken dat er in 2020 een verrekening van jaren ervoor plaatsgevonden heeft. 2021 ten opzichte van 2020 een nadeel van € 104.000 Daarnaast is er o.a. meer terugontvangsten nutsbedrijven (gas, water, licht etc) waardoor het negatief resultaat dempt wordt tot € 64.000. Tot slot worden alle huisvestingslasten verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
-64 N    
Overig onderwijs        
 • De kosten voor zwem en gymnastiekonderwijs zijn ten opzicht van 2020 € 92.000 lager. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat het zwemonderwijs is afgeschaft waardoor de kosten lager zijn geworden alsmede door corona zijn de kosten voor gymvergoeding lager ten opzichte van 2020.
92 V    
Specialistische jeugdzorg (I&O)        
 • De kosten voor specialistische ambulante Jeugdhulp is hoger dan vooraf geraamd. Bij de 2e marap 2021 is € 500.000 al bijgeraamd. Dat is niet genoeg gebleken, want uiteindelijk zijn de kosten met € 511.000 overschreden. Ten opzichte van 2020 zijn deze kosten ook gestegen met ruim € 947.000.  Bij de bestuursrapportage 2021 was al een bedrag van € 384.000 als autonome ontwikkeling ingeboekt, waarschijnlijk incl. effect Corona. € 116.000 is wegens niet behalen van de besparing hervorming in 2021.Daarnaast  zullen door Corona beperkingen zorgtrajecten opgeschort zijn. De trajecten zijn nu weer opgestart. De instroom van nieuwe zorgklanten is onverminderd cq versterkt door gegaan. Door opschorten van de zorgtrajecten is de uitstroom echter niet in evenwicht geweest met de instroom. Daardoor is er nu sprake van een groter bestand aan zorgklanten wat van meer zorg gebruik maakt. 
-947 N -511 N
Evenementen en recreatie        
 • Vanuit het rijk hebben we compensatie ontvangen vanuit het Corona steunpakket: het betreft compensatie voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Op deze steungelden is zeer beperkt beroep gedaan. Deze overgebleven corona-gelden zullen dan ook worden toegevoegd aan de reserve "Corona" en wordt in 2022 aangewend t.b.v. het corona herstelplan. Door de toevoeging aan de reserve corona verloopt het geheel budgettair neutraal voor deze jaarrekening. In 2021 was nog steeds een budget beschikbaar voor de huisvesting wagenbouwers carnaval van € 94.000. Deadline voor het indienen van een concreet plan was november 2021. Voor deze deadline zijn een tweetal plannen ontvangen ontvangen van beide € 7.000 groot. De beoordeling en afhandeling zal in 2022 uitgevoerd worden. Derhalve zal dit bedrag, zijnde € 14.000, meegenomen worden naar 2022.  Kermissen zijn vanwege de contactbeperkende maatregelen in 2021 afgeblazen. Hierdoor zien we de inkomsten wegvallen wat een nadeel oplevert van € 24.000 Ten opzichte van de begroting bedraagt het totaal voordeel € 177.000.
 • Ten opzichte van 2020 bedraagt het nadeel€ 133.000. De betreft voornamelijk de verschillen bij de budgetten van de culturele activiteiten. Hier zien we dat in 2020 een negatieve uitgave (c.q. extra inkomst i.v.m. corona) is van € 90.000. Zetten we dit af tegen de uitgaven in 2021, zijnde € 21.000 zien we een nadeel van ca € 109.000. Per saldo een nadeel van € 133.000.
-133 N 177 V
Kunst en cultuur        
 • Vanuit het rijk hebben we compensatie ontvangen vanuit het Corona steunpakket: het betreft compensatie voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur.  Niet alle onderdelen van het coronaherstelplan zijn volledig uitgevoerd kunnen worden. Totaal een overschot tov de begroting van € 50.000.  Deze overgebleven corona-gelden zullen dan ook worden toegevoegd aan de reserve "Corona" en wordt in 2022 aangewend t.b.v. het corona herstelplan. Door de toevoeging aan de reserve corona verloopt het geheel budgettair neutraal voor deze jaarrekening.
 • Ten opzicht van de 2020 wordt een nadeel van € 261.000 geboekt. Dit heeft onder andere te maken met de eenmalige uitgaven aan frictiekosten MOG van € 84.000. Daarnaast zijn er in 2020 geen corona-uitgaven geweest terwijl in 2021 hier ca € 140.000 aan uitgegeven is.
-261 N 50 V
Diverse producten        
 • Overig
-65 N 36 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
152 V    
Saldo van lasten en baten -1.655 N -406 N

07. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 07. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -16.761 -16.692 -16.468 -16.011 -14.185 -16.468
Baten 1.218 375 1.232 1.243 375 1.232
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.544 -16.317 -15.236 -14.767 -13.809 -15.236
Onttrekkingen 0 1.575 1.668 1.528 1.952 1.668
Stortingen 0 -1.902 -2.896 -2.898 -1.865 -2.896
Mutaties reserves 0 -327 -1.228 -1.370 87 -1.228

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Veiligheid (GGZ 18+)        
 • Als gemeente zijn we sinds 1 januari 2020 verantwoordelijk voor uitvoering Wvggz en voor Ambulantisering GGZ. Door de corona-crisis is er beduidend minder gebruik gemaakt van deze regeling (gelijk aan 2020).  Budget (€ 70.000) van 2020 was in 2021 additioneel beschikbaar. Bij de bestuursrapportage is dit bedrag gezien de ontwikkelingen afgeraamd (toegevoegd aan reserve sociaal domein). Uiteindelijk heel beperkt gebruik gemaakt en derhalve naast aframing een voordeel van € 71.000. Het is afwachten of deze zorg in 2022 ingehaald moet worden. Budget is in 2022 wederom beschikbaar. 
    71 V
Openbare orde en Veiligheid        
 • Ten opzichte van 2020 zien we een voordeel van € 112.000. Dit voordeel wordt opgebouwd uit de verrekening positief resultaat VNOG 2020 van € 180.000 welke in 2021 is ontvangen. Naast dit voordeel zijn er ook aantal nadelen naar voren gekomen. Zo is het nieuwe contract met St. Dierencentrum Oost Gelderland € 9.500 duurder uitgevallen, is het budget Ondermijning opgehoogd met totaal € 30.000 en zijn er aantal andere kleinere negatieve bijstellingen welke een totaaltelling van € 112.000 maakt.
112 V    
WMO - Beleid en toeleiding        
 • Ten opzichte van begroting 2021 is er € 133.000 minder uitgegeven. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo is er € 59.000 coronabudget beschikbaar gesteld maar door de beperkende maatregelen zijn deze gelden niet uitgegeven. Daarnaast is het clientervaringsonderzoek uitgevoerd maar heeft minder gekost dan gedacht. De brede aanpak dak en thuisloosheid had nog een budget van € 18.000 uit 2020 welke uiteindelijk niet benut is. Budget 2021 was toereikend. Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ("Eerste hulp bij psychische kwetsbaarheden" en "vliegende brigade") ontvangen waarvan op voorhand niet uitgegaan was van totaal € 30.000. 
    133 V
 WMO - Voorziening mensen met een beperking        
 • In 2020 heeft BVO Dran gezien de corona-maatregelen minder ritten verzorgt dan geraamd. De verrekening is volledig in het jaar 2021 terecht gekomen. Derhalve zien we daar een positief resultaat van ca. € 135.000. Als er gekeken wordt naar de rolstoelvoorziening alsmede de woonvoorziening zien we dat het gebruik van deze regeling van jaar tot jaar fluctueert.  In 2020 zijn de rolstoelvoorzieningen beduidend meer gebruikt waardoor de kosten aanzienlijk hoger zijn dan in 2020. Totaal ca. € 54.000 meerkosten.  De woonzorgvoorzieningen laten juist een omgekeerd beeld zien. Hier is beduidend minder gebruik van gemaakt, ca € 140.000 minder dan in 2020. De onderhoudscontracten van de diverse stoelliften laat een daling zien van ca € 31.000. Dit alles maakt dat er in totaal voor "WMO voorzieningen mensen met een beperking" € 273.000 minder uitgegeven is in 2021 dan in 2020.
273 V    
WMO - nieuwe taken        
 • In 2020 is in totaal voor de Wmo voor niet geleverde zorg een bedrag van € 357.000 uitbetaald (afspraak vanuit het Rijk i.v.m. corona).  Het voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2020 wordt hiermee grotendeels verklaard. 
 • Daarnaast hebben we op de Wmo dagbesteding aanzienlijk hogere uitgaven ten opzichte van 2020 (€ 176.000 nadeel).  Door Corona beperkingen zijn zorgtrajecten opgeschort. De trajecten zijn nu weer opgestart. De instroom van nieuwe zorgklanten is onverminderd cq versterkt door gegaan. Door opschorten van de zorgtrajecten is de uitstroom echter niet in evenwicht geweest met de instroom. Daardoor is er nu sprake van een groter bestand aan zorgklanten wat van meer zorg gebruik maakt.
156 V    
WMO - Huishoudelijke verzorging        
 • Bij de 2e marap 2021 is een bedrag van € 206.000 afgeraamd.  Het financieel effect op de wasvoorziening is zichtbaar en de ingeboekte bezuiniging is gehaald. Ten opzichte van 2020 zijn de kosten lager (€ 147.000 voordeel).
147 V    
Sociaal cultureel werk        
 • In het jaar 2021 is totaal € 193.000 minder geld uitgegeven dan was begroot. Dit is grotendeels te wijten aan Corona. Zo was bij sociaal cultureel werk een budget gereserveerd van € 50.000 aangaande innovatie en preventie binnen het sociaal domein. Echter, door corona zijn deze initiatieven niet opgepakt. Daarnaast zien we dat subsidies (die al dan niet corona gerelateerd) die beschikbaar gesteld zijn niet of beperkt uitgegeven zijn. Hierdoor zien we een voordeel van € 193.000. De overgebleven corona-gelden zullen dan ook worden toegevoegd aan de reserve "Corona" en wordt in 2022 aangewend t.b.v. het corona herstelplan. Door de toevoeging aan de reserve corona verloopt het geheel budgettair neutraal voor deze jaarrekening.
 • Ten opzicht van 2020 zijn de kosten toegenomen met € 93.000. De ophoging van de coronabudgetten geeft een vertekend beeld (meer kosten). Daarnaast is het nadeel ontstaand door het terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel Welcom (van € 150.000) waardoor de totaalbijdrage hoger is dan 2020.  
-93 N 193 V
Diverse producten        
 • Overig
- 8
N 71 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
303 V    
Saldo  van lasten en baten 890 V 443 V

08. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 08. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -17.560 -16.264 -17.082 -15.994 -16.094 -17.082
Baten 10.101 6.856 8.001 7.692 7.374 8.001
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.459 -9.408 -9.081 -8.302 -8.720 -9.081
Onttrekkingen 0 0 161 161 0 161
Stortingen 0 0 -64 -64 0 -64
Mutaties reserves 0 0 97 97 0 97

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Inkomensregeling        

Betreft

 • Decentralisatie-uitkering Heroriëntatie zelfstandigen. Ondersteuning voor zelfstandige ondernemers € 13.000
 • Derde Compensatiepakket Corona: Aanvullend pakket re-integratie € 44.000 en Impuls re-integratie € 23.000
 • I.v.m. de coronacrisis is er een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) in het leven geroepen om de ondernemers te ondersteunen tijdens deze crisis. Vanuit het Rijk is circa € 1,5 mln. ontvangen. Circa de helft is in 2021 uitgekeerd ter ondersteuning van ondernemers. Circa € 0,75 mln. zal als niet besteedde middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk.  Ten opzichte van 2020 is ruim € 0,3 miljoen minder aan de Tozo uitgegeven.
 • Daarnaast is er  ruim € 160.000 meer aan armoede en schuldenbeleid uitgegeven t.o.v. 2020. In 2021 is circa € 45.000 aan Tonk gelden uitgegeven. Vanuit het Rijk is circa € 0,4 miljoen ontvangen.  Verder is er meer gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand en is er ook meer kwijtschelding verleend over 2021.

Het overschot van circa € 665.000 wordt aan de reserve corona toegevoegd. Ten opzichte van 2020 is er voor 2021 circa € 556.000 meer uitgegeven. Dit betreft de Tozo van circa € 310.000, armoede en schuldenbeleid van circa € 163.000, BBZ bedrijfskapitaal van circa € 43.000 en BBZ uitkering levensonderhoud van circa € 41.000. De vergoeding voor de uitvoeringskosten TOZO bedraagt € 113.000, dit is een voordeel voor het jaarrekeningresultaat 2021 omdat we de uitvoering met eigen personeel hebben gedaan.

-556 N 665 V
Participatiewet        
 • Het voordeel op de BUIG bedraagt voor 2021 circa € 0,5 miljoen. Dit bedrag valt vrij in het resultaat van de jaarrekening 2021. In de begroting was hier reeds voor € 0,4 miljoen op geanticipeerd.
 • Aan het re-integratiebudget ligt een uitvoeringsplan ten grondslag. In dit plan staat hoe de cliënten worden toegeleid naar werk. Door de coronacrisis is het uitvoeringsplan in 2021 maar ten dele uitgevoerd. Dat betekent dat minder kosten aan re-integratie is besteed. Bij de 2e marap is hiervoor reeds een voordeel ingeboekt van € 457.000 vanwege het niet doorgang vinden van diverse re-integratie projecten. Ten opzichte van 2020 leidt dit tot een voordeel van circa € 162.000.
 • Ook op de IOAW is tov van 2020 minder aan uitkering uitgegeven van circa € 91.000.
271 V 120 V
Diverse producten        
 • Overige
-36 N -5 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
- 641 N    
Saldo van lasten en baten -962 N 780 V

40. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 40. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -2.662 -1.527 -2.424 -1.982 -2.358 -2.424
Baten 66.437 65.616 70.335 70.595 64.043 70.335
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 63.775 64.089 67.911 68.613 61.684 67.911
Onttrekkingen 0 2.534 3.787 4.480 83 3.787
Stortingen -2.935 -42 -5.711 -7.691 -42 -5.711
Mutaties reserves -2.935 2.492 -1.923 -3.211 41 -1.923

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020  en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Bestaand beleid:        
Gemeentefonds        
 • Het verschil ten opzichte van de begroting bedraagt € 357.000.  Dit betreft het voordeel na de verwerking van de decembercirculaire. Voorgesteld wordt om van dit voordeel een bedrag van € 246.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Dit betreft de volgende taakmutaties: versterking dienstverlening gemeenten (€ 170.000), kwaliteitsborging bouw -en woningtoezicht (€ 21.000), jeugdhulp (€ 35.000) en inburgering (€ 20.000). Het netto voordeel voor de jaarrekening bedraagt derhalve € 111.000.  Dit voordeel betreft  de afwikkelingen van de jaren 2019 en 2020 (voor een bedrag van € 81.000) en bijstellingen van de maatstaven op basis van de decembercirculaire voor een bedrag van € 30.000.
 • Het voordeel ten opzichte van 2020 bedraagt bijna € 3,8 miljoen. Dit betreft voor ca. € 2,4 miljoen de incidentele compensatie voor de jeugdzorg die we in 2021 hebben ontvangen. Het restant van € 1,4 miljoen heeft betrekking op  de ontvangen Corona steunpakketten, loon- en prijsbijstellingen, aanpassing maatstaven en diverse taakmutaties.
3.791 V 357 V
OZB en WOZ        
 • Het nadeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 60.000.  Dit bedrag heeft betrekking op de OZB compensatie in het kader van het Coronaherstelplan voor horeca en niet-essentiële winkels. Per saldo geen effect op het rekeningresultaat omdat de lagere baten worden verrekend met de reserve Corona.
 • Ten opzichte van 2020 bedraagt het voordeel € 338.000. Dit is het gevolg van hogere tarieven en een toename van het aantal woningen en  bedrijven.
338 V -60 N
Overige baten en lasten        
 • Voormalig personeel: Bij dit onderdeel komen de lasten tot uitdrukking van voormalig personeel (bijstelling WW-verplichtingen, premieafdrachten e.d.) voor zover deze verplichtingen niet zijn geraamd in de voorziening "Verplichtingen personeel". Het saldo wordt betrokken bij het totaal aan loonkosten van de ambtelijke organisatie. Zie hiervoor de toelichting bij programma 50, bedrijfsvoering. 
  Per ultimo 2021 wordt de voorziening aanvullend gevoed voor de geactualiseerde verplichtingen. Het nadeel/voordeel  op dit onderdeel wordt verrekend met de reserve Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie, derhalve voor de jaarrekening budgettair neutraal.
374 V    
 • Algemene baten lasten: in 2020 heeft er een nabetaling aan de belastingdienst plaatsgevonden. Dit betrof  een naheffing van te weinig afgedragen Werkhervattingskas (WHK). In  2021 is er echter weer € 61.000 retour ontvangen van de belastingdienst inzake de WHK premie . Daarnaast is in 2021 de voorziening dubieuze debiteuren bijgesteld.  Dit had een nadelig effect  € 19.000. 
 • Stelposten.  Bij de tweede managementrapportage is een stelpost opgenomen van € 400.000 in verband met een lagere toerekening aan investeringen en grondexploitaties. De werkelijke lagere toerekening bedraagt € 381.000 (zie de toelichting bij programma 50). Per saldo dus een voordeel van € 19.000. 
157 V

-45

 

400

N

 

V

Treasury    

 

 

 • Het voordeel ten opzichte van 2020 is het gevolg lagere rentelasten  als gevolg van aflossingen leningen.
197 V

 

 

Diverse producten        
 • Overig
-25 N 50 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
5 V 0  
 Saldo van lasten en baten 4.837 V 702 V

50. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 50. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -13.345 -11.512 -11.605 -11.338 -11.263 -11.605
Baten 971 834 854 1.037 837 854
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12.373 -10.678 -10.752 -10.301 -10.427 -10.752
Onttrekkingen 10.898 0 628 123 0 628
Stortingen -10.989 0 -217 -681 0 -217
Mutaties reserves -91 0 411 -558 0 411

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
         
         
Informatie en automatisering        
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2020 bedraagt het voordeel € 228.000 omdat er in 2020 diverse incidentele lasten zijn opgenomen (nieuwe website € 51.000), de aanschaf van diverse applicaties (€ 29.000) en omdat er in 2020 fors is geïnvesteerd om het thuiswerken  versneld te faciliteren in verband met Covid 19.
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 71.000. De geraamde incidentele lasten voor het ICT beveiligingsplan bedroegen € 55.000, de werkelijke lasten waren € 11.000, een voordeel van € 44.000. Het restant van de lasten wordt doorgeschoven naar 2022 als gevolg van Covid 19 omdat hiervoor fysieke werkzaamheden van derden noodzakelijk zijn . Het voordeel van € 44.000 heeft echter geen budgettair effect omdat de incidentele lasten worden onttrokken aan de Algemene Reserve.  Daarnaast zijn de uitgaven voor data/telefonie € 36.000 lager dan begroot (€ 22.000 betreft een structureel voordeel dat in de Kadernota 2023 zal worden verwerkt,
228 V 71 V
Personeel en organisatie        
 • Loonkosten (incl. inhuur): Ten opzichte van de jaarrekening 2020 waren de uitgaven € 812.000 hoger. Diverse ontwikkelingen, nadelen en voordelen, liggen hieraan ten grondslag.  Een groot deel van deze stijging valt te verklaren door meer inhuur van extern personeel. Dit veroorzaakte een stijging van € 531.000 t.o.v. 2020.  Verder zijn de gevolgen van nieuwe CAO berekend en toegerekend aan het jaar 2021, terwijl de uitkering in 2022 zal plaatsvinden. T.o.v. de begroting 2021 is er een voordeel van € 782.000 mede veroorzaakt door een lagere inschatting van de CAO verhoging dan begroot en vrijval van de voorziening WIA.
  Tevens wordt dit voordeel verhoogd met het voordeel wegens verplichtingen voor voormalig personeel (saldo van vrijval van verplichtingen versus nieuwe verplichtingen). Dit voordeel is opgenomen in programma 40.
  Bovenvermelde voor- en nadelen worden uiteindelijk verrekend met de reserve Kwaliteitsimpuls. In 2021 is er € 376.000 onttrokken uit de reserve. De reserve Kwaliteitsimpuls wordt door een voordelig resultaat uit de loonkosten weer aangevuld tot het maximum van € 800.000. Het voordeel voor de jaarrekening bedraagt per saldo € 128.000.
-812 N 782 V
Diverse producten        
 • Overig
21 V -23 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc. Ingaande 2017 vindt het grootste deel van de doorbelasting plaats op basis van voorcalculatie. Uitzonderingen daarop zijn de grondexploitatie en de investeringen. De cijfers ten opzichte van 2020 laten zich moeilijk vergelijken. Ten opzichte van de begroting 2021 hebben we voor een bedrag van € 381.000 minder toegerekend aan grondexploitaties en investeringen. Dit is met name veroorzaakt doordat de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd middels externe inhuur en deze lasten zijn niet doorberekend naar de betreffende projecten. Hiervoor is een stelpost opgenomen van € 400.000 bij de tweede managementrapportage, derhalve per saldo op rekeningsbasis een voordeel van € 19.000.
475 V -380 N
Saldo van lasten en baten -88 N 450 V

60. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 60. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -406 0 0 -422 0 0

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2020
V/N t.o.v.
begroting
2021
V/N
Vennootschapsbelasting (Vpb)        
 • In 2021 is de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 betaald. Dit betreft een bedrag van € 354.000. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve grondexploitatie, derhalve geen budgettair effect. Tevens is een bedrag van € 68.000 opgenomen als nog te betalen Vpb over 2021. Ook dit bedrag is verrekend met de reserve grondexploitatie.
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2020 betekent dit een nadeel van € 16.000. In 2020 is een bedrag opgenomen van € 406.000 als nog te betalen vennootschapsbelasting over Docks NLD.
-16 N -422 N
Saldo van baten en lasten -16 N -422 N

3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Primaire Begroting 

Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

1. Bestuur

 

 

 

Lasten

 

   

Toevoeging aan reserve winstbestemming (lopend rekenkameronderzoek informatievoorziening in het sociaal domein

0

-10 -10

Aframing budget rekenkameronderzoek in verband met overheveling naar 2022

0

10 10

Aanvullend budget verkiezingen in verband met Corona compensatie

0

-62 -62
Baten

 

   
Onttrekking aan reserve winstbestemming (gereserveerd budget verkiezingen 2021)

62  62 

2. Wonen

 

   

Lasten

 

   

Budget impelmentatie omgevingswet

0

-15 -15

Diverse toevoegingen aan de reserve winstbestemming

0

-92 -92

Aframing diverse budgetten in verband met overheveling naar 2022

0

92 92

 Toevoeging aan reserve grondexploitatie (bijdrage samenwerkingsovereenkomst de Berghse Poort)

0

0 -136

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en rentekosten ruilgronden

-24

-24 -115

Aanvullende lasten in verband met toegenomen woningbouw en ontwikkeling bedrijventerreinen

0

-64 -64

Toevoeging aan de reserve grondexploitatie in verband met winstnemingen grondexploitatie woningbouw 

0

0 -94 

Bijstelling verliesvoorzieningen grondexploitatie woningbouw

0

0 -179

Baten

 

   

Onttrekking reserve grondexploitatie (budget implementatie omgevingswet)

0

15 15

Bijdrage samenwerkingsovereenkomst de Berghse Poort 

0 136

Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)

24

24 115

Onttrekking reserve grondexploitatie in verband met toegenomen woningbouw en ontwikkeling bedrijventerreinen

0

64 64

Winstnemingen grondexploitatie woningbouw

0 94

De bijstellingen verliesvoorzieningen worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie

0

0 179

3. Beheer leefomgeving

 

   

Lasten

 

   

Bodemsanering speelterrein Rodingsveen

0

-467 -373

Ontwikkelkosten warmtenet

0

-80 -80

Toevoeging aan de reserve Openbaar Groen

-176 

Voordeel op de kostenplaats Openbaar Groen

0

0 176

Toevoeging aan de reserve riolering

0

0 -151

Toevoeging aan reserve winstbestemming

0

-155 -155

Overhevelen budgetten bodemsanering Meursweg en IVVP

0

155 155

Overheveling budgetten voor duurzaamheid en  bomenonderhoud uit 2020

0

-45 -45

Baten

 

   

Verkoop groenstroken

15

15 97

Onttrekking Algemene Reserve (bodemsanering speelterrein Rodings

0

467 373

Onttrekking reserve Klimaatmiddelen (ontwikkelkosten warmtenet)

0

80 80

Hogere rioolheffing

0

0 151

Onttrekking aan reserve winstbestemming

0

45 45

 4 Economie en toerisme

 

   

Lasten

 

   

Aanvullende lasten voor kwaliteitsimpuls woningbouw

0

-300 -61

Toevoeging reserve grondexploitatie voor winstneming grondexploitatie (bedrijventerreinen)

0

0 -271

Toevoeging aan reserve grondexploitatie vrijval voorziening A18 Bedrijvenpark

0

0 -104

Toevoeging aan reserve winstbestemming van budgetten recreatie en toerisme

0

-95 -95

Voordeel op budgetten recreatie en toerisme dat wordt overgeheveld naar 2022

0

95 95

Aanvullend budget recreatie en toerisme (doorgeschoven vanuit 2020)

0

-75 -75

Baten

 

   

Onttrekking reserve grondexploitatie voor kwaliteitsimpuls woningbouw

0

300 61

Winstnemingen grondexploitatie (bedrijventerreinen)

0

0 271

Vrijval  voorziening A 18 Bedrijvenpark

0

0 104

Onttrekking aan reserve winstbestemming

0

75 75

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

   

Lasten

 

   

Bijdrage voor aanpassing sportparken

0

-71 -46

Baten

 

   

Onttrekking Algemene Reserve (bijdrage aanpassing sportparken)

71  46

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

   

Lasten

 

   
Toevoeging aan reserve kunstgrasvelden -50 -50 -50

Voordeel speellocaties

0 0 65

Toevoeging aan reserve speellocaties

0 0 -65

Toevoeging aan reserve sociaal domein

0 -1.338 -1.338

Tekort sociaal domein

0 0 -684

Toevoeging reserve sociaal domein (saldo PGB 2021)

0 0 -11

Baten

 

   

Onttrekking reserve sociaal domein

684 

Voordeel saldo PGB 2021

0

0 11

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

 

   

Lasten

 

   

Toevoeging reserve sociaal domein

0

-982 -982

Overschotten sociaal domein

0

982 982

Nadelen sociaal domein

0

-13 -16

Toevoeging reserve onderwijshuisvesting

-327

-327 -405

Surplus onderwijshuisvesting

327

327  405 

Baten

 

   

Onttrekking reserve sociaal domein

13 16

8.  Werk en inkomen

 

   

Lasten

 

   

Verlaging minimabeleid (pas ingaande 2023)

0

-71 -71

Afwikkeling reserve winstbestemming

0

26 26

Incidentele lasten budget statushouders

0

-26 -26

Baten

 

   

Onttrekking reserve grondexploitatie (later ingaan verlaging minimabeleid)

0

71 71

40. Algemene dekkingsmiddelen

 

   

Lasten

 

   

ICT beveiligingsplan

-83

-55 -11

Tekort primitieve begroting 2021

-2.451

-735 -735

Toevoeging aan Algemene Reserve (positief saldo bestuursrapportage 2021)

0

-1.737 -1.737

Toevoeging aan Algemene Reserve (positief saldo 2e marap 2021)

0

-1.003 -1.003

Toevoeging resultaat 2020 aan Algemene Reserve

0

-2.936 -2.936

Vennootschapsbelasting 2019 en 2021

0

0 -422

Onderschrijding budgetten Corona

0

991 

Toevoeging aan de reserve Corona

0

0  -991 

Controle op de hondenbelasting niet uitgevoerd

0

6 6

Toevoeging aan reserve winstbestemming (controle hondenbelasting)

0

-6 -6

Aanvullende personeelslasten

0

-376 -376

Baten

 

   

Onttrekking Algemene Reserve voor ICT beveiligingsplan

83

55 11

Onttrekking Algemene Reserve (tekort primitieve begroting 2021)

2.451

735 735

Positief saldo bestuursrapportage 2021

0

1.737 1.737

Positief  saldo 2e marap 2021

 

1.003 1.003

Sociaal domein (compensaties via gemeentefonds)

0

1.338 1.338

Onttrekking resultaat 2020 aan de reserve saldo van lasten en baten

 

2.936 2.936

Onttrekking aan reserve grondexploitatie (vennootschapsbelasting)

0

0 422

Onttrekking aan de reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

0

376 376

50 . Overhead en ondersteuning

 

   

Lasten

     

Aanvullende lasten impuls woningbouw

0

-100 -88

Toevoeging reserve winstbestemming

0

-217 -217

Lagere lasten bedrijfsvoering

0

217 217

Toevoeging reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

0

0 -436

Voordeel loonkosten naar reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

0

0 436

Hogere lasten sociaal domein

0

-8 -21

Baten

 

   

Verkoop voertuigen

0

73 76

Onttrekking Algemene Reserve (ICT beveiligingsplan)

83 

55  11

Onttrekking reserve grondexploitatie voor impuls woningbouw

0

100 88
Onttrekking reserve sociaal domein 0 8 21

Totaal

-50

38 123

 

 

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel van aard zijn. Als uitzondering worden bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten genoemd die structureel van aard kunnen zijn.  Daarom zijn alle incidentele reservemutaties opgenomen in het overzicht van incidentele lasten van baten, ook wanneer reservemutaties per saldo geen effect hebben op het rekeningsaldo.

 

Programma 1 Bestuur

Het budget voor het lopend rekenkameronderzoek is voor een bedrag van € 10.000 overgeheveld naar 2022 (via de reserve winstbestemming).

Het budget voor de verkiezingen 2021 is voor een bedrag € 62.000 onttrokken aan de reserve winstbestemming. Dit betreft de Coronacompensatie van Rijk die we in 2020 al hebben ontvangen.

 

Programma 2 Wonen

Bij de bestuursrapportage en tweede managementrapportage is voor een bedrag van € 92.000 doorgeschoven naar 2022 via de reserve winstbestemming. Dit betreft de volgende onderdelen: flora- en faunaonderzoek (€ 25.000), werkbudget dorpsvisies (€ 7.000) en budget omgevingsvisie (€ 60.000).

In het kader van de samenwerkingovereenkomst De Bergse Poort hebben een bijdrage van de aannemer ontvangen van € 136.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en rentekosten ruilgronden: deze kosten hebben respectievelijk € 83.000 en € 32.000 bedragen en worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

De gemeenteraad heeft aanvullende budget beschikbaar gesteld in verband met toegenomen woningbouw en ontwikkeling bedrijventerreinen. De dekking van deze lasten is een onttrekking aan de reserve grondexploitatie.

Afwikkeling reserve winstbestemming: Bij de bestuursrapportage zijn twee budgetten doorgeschoven naar 2022, namelijk werkzaamheden in het kader van het IVVP voor een bedrag van € 70.000 en bodemsanering Meursweg voor een bedrag van € 85.000. Vanuit 2020 zijn vanuit deze reserve de volgende budgetten overgeheveld naar 2021: bomenonderhoud (€ 20.000) en duurzaamheid  voor een bedrag van € 25.000.

Winsten grondexploitatie: deze winst is een incidentele bate en wordt conform bestendig gedragslijn toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

De verhoging van de verliesvoorzieningen grondexploitatie is ook incidenteel van aard en wordt onttrokken aan de reserve grondexploitatie.


Programma 3 Beheer leefomgeving

Bodemsanering speelterrein Rodingsveen: De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld van € 467.000 met als dekking een onttrekking aan de Algemene Reserve. De werkelijke uitgaven bedragen € 373.000, het restant volgt in 2022.

De eenmalige ontwikkelkosten van € 80.000 voor het warmtenet in de Bloemenbuurt in Didam worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Klimaatmiddelen.

Verkoop groenstroken: Een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten. De werkelijke baten bedragen in 2021 € 97.000.

Openbaar Groen: Bij de vaststelling van de 2e marap is besloten om het incidentele voordeel op de kostenplaats openbaar groen in 2021 toe te voegen aan de nieuw gevormde reserve Openbaar Groen vooruitlopend op de vaststelling van het groenbeheerplan in 2022.

Riolering: Het voordeel op de rioolheffing in verband met een hoger waterverbruik dan geraamd wordt conform regelgeving toegevoegd aan de reserve riolering.

 

Programma 4 Economie en toerisme

Kwaliteitsimpuls woningbouw: de aanvullende (personeels)lasten zijn onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Winstnemingen grondexploitatie (bedrijventerreinen): de winstnemingen zijn incidentele baten, deze zijn conform bestendige gedragslijn toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

Vrijval voorziening Bedrijvenpark A18 Doetinchem: Op basis van de actualisatie van deze grondexploitatie van de gemeente Doetinchem kan onze voorziening vrijvallen. De vrijval is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Betreft een bedrag van € 104.000.

Afwikkeling reserve winstbestemming: Bij de bestuursrapportage 2021 zijn diverse budgetten voor recreatie en toerisme  doorgeschoven naar 2022, namelijk  voor realisatie MTB netwerk Achterhoek (€ 25.000), vrijetijdsagenda (€ 30.000) en overloop diverse andere projecten (€ 40.000). Daarnaast is een budget vanuit 2020 doorgeschoven naar 2021 (€ 75.000 voor diverse projecten recreatie en toerisme).

 

Programma 5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Aanpassing sportparken: de aanpassing van de sportparken in Beek en Nieuw-Dijk zijn onttrokken aan de Algemene Reserve voor een bedrag van € 46.000. De afronding van het sportpark in Kilder volgt in 2022 voor een bedrag van € 25.000.

 

Programma 6 Jeugd, onderwijs en cultuur

Toevoeging reserve kunstgrasvelden: Tot en met 2024 wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve dient ter dekking van de bijdrage van de gemeente aan twee voetbalverenigingen ter vervanging van kunstgrasvelden. Na deze periode zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging. Derhalve voor de gemeente een incidentele last.

Reserve sociaal domein: De incidentele middelen voor de jeugdzorg (€ 812.00) en de uitkering voor Voogdij 18+ (€ 526.000) zijn toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De bate staat verantwoord onder de algemene uitkering gemeentefonds (Programma 40).

Speellocaties: In 2015 is besloten om het incidentele voordeel op de kostenplaats speellocaties  toe te voegen aan de bestemmingsreserve speellocaties. Hieruit kunnen de kansen die zich voordoen op dit terrein worden gedekt. In 2021 bedraagt het voordeel € 65.000.

Sociaal domein: Het nadeel op rekeningbasis van € 684.000 is onttrokken aan de egalisatiereserve sociaal domein.

Sociaal domein: Het voordelige saldo op de PGB's is toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.


Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Toevoeging reserve sociaal domein: de volgende bedragen zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve: restant middelen wachttijden aanpak problematiek wachttijden (€ 96.000), restant budget WVGGZ (€ 70.000), overschot geëscaleerde zorg (€ 816.000).

Onttrekking reserve sociaal domein: nadeel sociaal domein ad € 16.000 op rekeningbasis wordt onttrokken aan de egalisatiereserve.

Onderwijshuisvesting: de fictieve baten onderwijshuisvesting en de lasten worden gesaldeerd via de egalisatiereserve. Op rekeningbasis wordt een bedrag van € 405.000 aan deze reserve toegevoegd.


Programma 8 Werk en inkomen

Afwikkeling reserve winstbestemming: een bedrag van € 64.000 is overgeheveld naar 2022, dit betreft het budget voor statushouders i.v.m. de nieuwe inburgeringswet. Vanuit 2020 is een bedrag van € 90.000 doorgeschoven naar 2021 voor hetzelfde onderwerp.

Mutatie reserve grondexploitatie: In het kader van het maatregelenpakket overige taakvelden is een bedrag van € 71.000 onttrokken aan de reserve grondexploitatie aangezien de verlaging van het minimabeleid pas ingaande 2023 ingaat.

 

Programma 40 Bedrijfsvoering

ICT beveiligingsplan: de eenmalige lasten voor ICT beveiligingsplan zijn onttrokken aan de Algemene Reserve.

Saldo begroting 2021: het saldo van de primitieve begroting 2021 bedroeg ruim € 2,4 miljoen. Na vaststelling van de bezuinigingsoperatie is dit terug gebracht tot ruim € 0,7 miljoen. Dit bedrag is onttrokken aan de Algemene Reserve om de begroting sluitend te maken.

Saldo bestuursrapportage 2021: het positieve saldo van de bestuursrapportage van ruim € 1,7 miljoen is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Saldo tweede managementrapportage: het positieve saldo van de tweede managementrapportage bedroeg ruim €1 miljoen, ook dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Saldo jaarrekening 2020: het saldo van de jaarrekening 2020 van € 2,9 miljoen is onttrokken aan het saldo van rekening van baten en lasten en toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Vennootschapsbelasting: de voorlopige aanslag vpb 2019 (van € 354.00) is onttrokken aan de reserve grondexploitatie, evenals de verwachte aanslag over 2021 van € 68.000.

Reserve Corona: het overschot tussen de ontvangen compensaties en de werkelijke uitgaven in 2021 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Corona, dit betreft een bedrag van € 991.000.

Afwikkeling reserve winstbestemming: Een bedrag van € 6.000 is bij de tweede marap doorgeschoven naar 2022, betreft controle hondenbelasting.

Reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie: Een bedrag van € 376.000 is onttrokken aan deze reserve. Dit betreft de volgende posten: extern advies koersbepaling (€ 51.000), inhuur voor diverse projecten (€ 290.000) en acties verbeterslagen financieel systeem (€ 35.000).


Programma 50 Overhead en ondersteuning

Impuls woningbouw: de aanvullende lasten zijn onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Afwikkeling reserve winstbestemming: Bij de bestuursrapportage en de tweede managementrapportage zijn de volgende bedragen doorgeschoven naar 2022: aanvullende personeelslasten afdeling Vergunningverlening & Handhaving (€ 200.000), aanschaf dienstkleding medewerkers buitendienst (€ 10.000) en eenmalige audit in verband met migratie digitaal loket (€ 7.000).

Sociaal domein: het nadeel van het bijstellen van de ramingen is verrekend met egalisatiereserve voor het sociaal domein.

Kwaliteistimpuls gemeentelijke organisatie: Per saldo is een bedrag van € 436.000 toegevoegd aan deze reserve. Dit betreft het saldo loonkosten 2021 voor een bedrag van € 426.000 en een vrijval vanuit de voorziening knelpunten personeel van € 38.000. Een bedrag van € 27.000 is onttrokken aan deze reserve als aanvulling op de genoemde voorziening.

3.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - 3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Primaire  begroting  Begroting  na wijziging Realisatie begrotingsjaar

2. Wonen

     

Baten

     
 • Onttrekking reserve Centrumplan Didam  (deel kapitaallasten centrumplan)
50 50 50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl      
Baten      
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

177 177 177

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Beide reserves betreffen bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten.

De reserve Centrumplan Didam dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de investeringen voor het centrumplan in Didam.

De reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM  is bestemd voor volledige dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van het sportcomplex Montferland. Deze reserve is hiervoor toereikend.

 

 

3.8 Wet Normering Topinkomens

Terug naar navigatie - 3.8 Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de gemeente Montferland. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum)

De navolgende bedragen zijn in de jaarrekening 2021 opgenomen ten behoeve van topfunctionarissen in dienstbetrekking.

  T.M.J.M. Evers M.J.J. Wagener D. Berends A.A. Meijer
Functiegegevens Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Griffier  Griffier 
Aanvang en einde functievervulling in 2021   01/01 - 31/12   01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte   1,0   1,0
Dienstbetrekking  

ja

 

ja

Bezoldiging        
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   € 107.326   €87.605
Beloningen betaalbaar op termijn   € 20.433   € 16.051
Subtotaal   € 127.759   € 103.656
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   € 209.000   € 209.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag   n.v.t.   n.v.t.
Totale bezoldiging   € 127.759   €103.656 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan   n.v.t.   n.v.t.
 Gegevens 2020        
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 1/5 01/01 - 31/12 01/01-15/3                15/10-31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte 1,0 1,0 1,0                             1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 36.650 € 103.468 €20.173 €17.838
Beloningen betaalbaar op termijn € 6.795

€  19.287

€ 3.202

€3.177

Totale bezoldiging 2020 € 43.445 € 122.755 € 23.376  € 21.015 

 

 

In de jaarrekening van 2021 zijn geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 E. Boers
Functiegegevens Raadsgriffier a.i.
Kalenderjaar 2020  
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01– 10/7  
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  7  
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 672 uur  
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  
Maximum uurtarief in het kalenderjaar    € 193  
Maxima op basis van de normbedragen per maand  € 161.600  
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 187.666
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)  
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja,  namelijk € 100
Bezoldiging in de betreffende periode      € 67.200  
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  € 98.200
   
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 
Bezoldiging € 98.200
   
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

 

 

 

3.9 Specifieke uitkeringen Sisa

Specifieke uitkering Sisa

Terug naar navigatie - Specifieke uitkering Sisa
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A7 Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05
€ 310 € 28.386 Ja Ja
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
VNOG € 1.758 Ja € 1.758 Ja
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
€ 0 43 43 € 2.148 € 2.148
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Ja Ja Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13 Indicator: B2/14
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20
€ 16.340 € 16.340 € 0 € 0 € 0 € 0
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 0 € 0
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-01349251 € 0 € 0 Ja Nee
2 SUVIS21-2-02192755 € 0 € 0 Ja Nee
3
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00450718 € 282.500 € 282.500 2.825 Nvt Nee
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Berekening bedrag uitvoeringskosten Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
24 € 3.600 € 2.147 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 356.870 € 102.477 € 111.221 € 900.756
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04
€ 0 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08
1
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.