4. Overige bijlagen

4.1 Controleverklaring

4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2021

Terug naar navigatie - Kredietoverzicht jaarrekening 31-12-2020
                   Krediet wordt afgesloten 
  Realisatie verloopt volgens plan 
  Overschrijding budget en/of planning
   
Omschrijving L/B Begroting Werkelijk Restant Toelichting
Aankoop grond Drostlaan 2020 
L 49 43 6 Grond is aangekocht en het krediet is afgerond.
Blijverslening SVn 2018 L 90 0 90 Regeling staat open. Animo beperkt.
Aanschaf computerapparatuur raad/college 2018 L 25 15 10 Er komt een nieuw krediet in 2022
Vervanging I-Phones 2020 L 145 124 21 Doorlopende vervanging tot en met 2023.
Vervanging I-pads 2020 L 48 17 31 Doorlopende vervanging tot en met 2023.
Netwerkserver 2021 L 200 0 200 De server wordt in de loop van 2022 aangeschaft.
Ultrabooks 2021 L 60 0 60 Uitgaaf afhankelijk van invoering hybride werken.
Invoering hybride werken 2021 L 25 16 9 Afwikkeling in de eerste helft van 2022.
Hybride werken 2021: ICT L 25 0 25 Krediet is abusievelijk dubbel geraamd, kan vervallen.
Programmatuur Financiën L 220 160 60 Afwikkeling krediet zit in de afrondende fase.
Programmatuur Omgevingsvergunning L 90 14 76 Afronding in 2e helft 2022 ivm uitstel omgevingswet.
Programmatuur X-Works Soc. Zaken 2020 L 57 55 2 het krediet kan worden gesloten. Implementatiekosten zijn gemaakt, de software is live. Er worden geen extra kosten meer verwacht.
Programmatuur Ruimtelijke plannen L 25 16 9 Afronding in 2e helft 2022 ivm uitstel omgevingswet.
Reconstructie Drieheuvelenweg L 1.076 950 127 Afwaardering Drieheuvelenweg is in uitvoering (2021). De overige maatregelen uit het VCP 's-Heerenberg worden nu voorbereid (participatieproces) en in 2022 en 2023 uitgevoerd

Rioolvervanging Meursweg

L 166 35 131 De uitvoering van de werkzaamheden start dit in 2022 in combinatie met een sanering van de wegfundering en de vervanging van het verouderde asfalt door een klinkerverharding.
Reconstructie Sint Jansgildestraat Beek L 1.926

442

1.484 Reconstructie is in uitvoering
Verkeersmaatregelen Zuidermarkweg 2019 L 60 13 47 Na een participatieproces met de buurt worden de maatregelen in 2022 uitgevoerd.
Knelpunten wateroverlast 2021 L 50 94 -44 Krediet is overschreden door de aanpak van 2 locaties met wateroverlast: Kolkstedeweg Beek en Groeneweg Zeddam.
Aanleg blauwe ader Dr. Van Heeklaan 2019 L 200 208 -8 Er worden dit jaar nog enkele kleinere aanpassingen van de riolering uitgevoerd
Rioolvervanging Prins Bernhardstr. 2019 L 116 0 116 Uitvoering in 2023 ivm uitvoering Wilhelminastraat in 2022 binnen Centrumplan Didam.
Rioolverv. Korte Spruit/Julianastr. 2019 L 141 0 141 Uitvoering Julianastraat in 2023 ivm uitvoering Wilhelminastraat in 2022 binnen Centrumplan Didam.
Renovatie drukriolering 2019 L 315 309 6 Afgerond.
Renovatie drukriolering 2021 L 238 66 172 Wordt opgenomen in het nieuwe GRP 2022 - 2026, dat dit jaar wordt opgesteld
Vervanging pompunits drukriolering 2020 L 36 41 5 Afgerond. 
Vervanging pompunits drukriolering en gemalen 2021 L 0 26 -26 Bedrag is abusievelijk afgeraamd bij de bestuursrapportage. Krediet is toch benodigd voor bestek renovatie minigemalen dat in 2022 wordt uitgevoerd.
Diverse vervangingen vrijverval riolering 2021 L 500 15 485 Krediet zal in 2022 en 2023 worden ingezet voor de geplande vervangingen.
Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt 2021 L 70 1 69 Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ter optimalisatie van het bestaande rioolstelsel en worden daarom uit het GRP bekostigd.
Maatregelen Hogenendseweg en Parallelweg 2021 L 76 0 76 Uitvoering in 2023.
Vervanging straatmateriaal 2018 L 530 400 130 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Vervanging straatmateriaal 2019 L 530 45 485 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Vervangingen straatmateriaal 2020 L 530 48 482 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen dor een nieuwe klinkerverharding.
Vervangingen straatmateriaal 2021 L 530 0 530 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen dor een nieuwe klinkerverharding.
Vervanging houten brug Elsepasweg 's-Heerenberg 2020 L 25 0 25 Brug is hersteld zodanig met reguliere onderhoudswerkzaamheden dat deze weer 20/25 jaar meekan. Krediet kan derhalve vervallen.
Bloemenbuurt Didam 2019 B -525 -280 -345 Subsidie 'Groene Icoonprojecten'provincie wordt aanvullend in 2022 ontvangen. Is niet geraamd.
Bloemenbuurt Didam 2019 L 2.625 558 2.067 De uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte is gestart in mei 2021 en vindt gefaseerd plaats en is in 2023 afgerond. Werkzaamheden uit het GRP worden hierin meegenomen.
Strooier Stratos 2021 L 34 0 34 Aanschaf vindt in 2023 plaats.
Hoogwerker Haulotte 2021 L 71 72 1 Krediet is afgerond.
Kipwagen en hefinrichting 2021 L 27 0 27 Afronding in 2022.
Stabiliseren bovenlaag onverharde wegen 2020 L 1.250 15 1.235 Het project is in voorbereiding en de uitvoering start in 2022.
Graafmachine Wacker Neuson EW65 2021 L 166 153 13 Afgerond.
Schaftwagens Wedeo L 88 83 5 Afgerond. 
Regionaal energiefonds 2019 L 400 0 400 Energiefonds 1e kwartaal 2022 opgestart
Duurzaamheidsleningen 2019 L 500 300 200 in 2022 nog geen bijstort nodig i.v.m. revolverendheid
Stimuleringslening asbestverw. 2018 L 500 200 300 Lopend project.
Deelname warmtebedrijf Bloemenbuurt L 350 50 300 Lopend project. De resterende uitgaven zullen plaatsvinden bij aansluiting van de particulier woningen.
Verduurzaming sportzaal 't Raland 2019 L 139 136 3 Afgesloten
Meubilair hybride werken 2021 L 94 22 72 Looptijd is 4 jaar (2024). Er komen aanvragen van medewerkers binnen.
Huisvesting brandweer Didam 2020 L 2.000 1.664 336 Restant wordt in 2022 afgewikkeld.
Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg 2021 L 300 145 155 Aanbesteding warmtepomp volgt op korte termijn.
Vervanging AED's 2020 L 20 10 10 Afronding krediet in tweede helft 2022.

 

Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2021

Terug naar navigatie - Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2021
                   Project wordt afgesloten
  Realisatie verloopt volgens plan
  Overschrijding budget en/of planning
   
Omschrijving L/B Begroting Realisatie Restant Toelichting
Centrumplan Didam  L 10.682 4.991 5.691

Lopend project. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd.

Braamt: Inrichting openbare ruimte en Energiepark L 1.770 70 1.700

Lopend project. Betreft herinrichting plein en inrichting trapveldje, aanleg zonnepark Braamt.

Braamt: Provinciale bijdrage B -573 -400 173

Een bedrag van € 100.000 provinciale bijdrage moet nog worden ontvangen. De overige € 73.000 betreft aansluitkosten die over een periode van 10 jaar worden terugontvangen.

IKC 's-Heerenberg L 20.990 4.588 16.490

Totaalkrediet € 20,99 miljoen beschikbaar gesteld. € 4,5 miljoen gebruikt voor aankoop pand in 2021. In 2022 en 2023 € 2 miljoen voorbereidingskosten. € 14,49 miljoen in 2024 voor (ver)bouw van de school.

 

4.3 Monitor Bezuinigingen (2021)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In verschillende rondes is de afgelopen jaren bezuinigd. Eerst vooral in het sociaal domein (budgetneutraliteit sociaal domein). En vanaf de begroting 2021 ook nadrukkelijk in andere taakvelden van de gemeente. In onderstaand overzicht wordt een weergave gegeven van de stand van zaken van al deze bezuinigingsopgaven tot en met het jaar 2020. Het blijkt andermaal lastig om het precieze effect van een maatregel te becijferen. Eén van de redenen daarvoor is dat een aantal maatregelen hetzelfde effect beogen en dus moeilijk te zeggen valt welk effect aan welke maatregel is toe te schrijven. Bovendien hebben we zeker in het sociaal domein te maken met een telkens veranderende omgeving; het vlak van wetgeving en inkoop is in beweging en ook de autonome ontwikkelingen van aantallen aanvragen hebben invloed op het effect “onder aan de streep”.

Het pakket maatregelen uit 2017 is grotendeels gerealiseerd. De totale realisatiegraad ligt met 95% van de doelstelling zelfs boven het percentage dat op basis van ervaringen uit het verleden verwacht mag worden. Uiteraard moet deze ontwikkeling gevolgd worden, maar directe acties zijn hier niet nodig. Voor het pakket uit 2019 bereiken we momenteel nog niet de gewenste realisatiegraad, meerdere redenen liggen daar (mogelijk) aan ten grondslag. 2020 is het eerste jaar waarin de maatregelen uit dit pakket hun vruchten zouden moeten afwerpen, het is logisch dat er in het eerste jaar aanloopproblemen zijn en dat niet alles gerealiseerd wordt. In 2020 werd de realisatie van een deel van de maatregelen bemoeilijkt als gevolg van de coronabeperkingen. Daarnaast lijkt het erop dat we met het pakket van 2019 bij het “hoger hangende fruit” zijn aanbeland. Maatregelen die gewaagder zijn en meer moeite kosten om te realiseren, waarbij ook de meetbaarheid van het financiële effect van die maatregelen moeilijk is.

Monitor bezuinigingen 2017-2019

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen 2017-2019
Monitor bezuinigingen Prognose Werkelijk Werkelijk %  
  2021 2021 2021 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017        
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval        
Drangtraject 80.000 80.000 100,00% Drangtraject – 100% gerealiseerd
Het uitvoeren van drangtrajecten in het kader van de Jeugdhulp is in eigen beheer genomen. Aanvankelijk was beoogd om hier € 130.000 mee te besparen, echter bleek meer inzet van eigen personeel nodig om daadwerkelijk te kunnen stoppen met de externe inkoop. De kosten voor eigen personeel zijn begroot op € 50.000 per jaar, terwijl hiermee een inkoopcontract van € 130.000 mee kon worden opgezegd, waardoor per saldo € 80.000 is bespaard. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Extra toets op dyslexiezorg 100.000 0 0,00% Extra toets op dyslexiezorg – 0% gerealiseerd
Voor deze maatregel was een besparing van € 100.000 ingeboekt, deze is voor 2021 niet gerealiseerd  (€ 146.000). Het product is op een andere wijze ingekocht. Door deze omslag wordt de bezuiniging voor 2021 niet gerealiseerd. Meerjarig wordt de besparing ruimschoots gehaald. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Reiskosten inburgeraars 24.000 24.000 100,00% Reiskosten inburgeraars – 100% gerealiseerd
De reiskostenvergoeding voor inburgeraars is versoberd, dit levert € 24.000 per jaar op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Meedoen Montferland 200.000 188.000 94,00% De budgetten voor deze regelingen zijn afgeroomd, omdat er jaarlijks geld over bleef. In totaliteit ter hoogte van een bedrag van € 300.000. In 2021 is €222.072 uitgegeven. De bezuiniging is hiermee grotendeels behaald.
Collectieve aanvullende verzekering 100.000 100.000 100,00% Zie hierboven. In 2021 is € 158.313 uitgegeven
Innovatiebudget 102.000 102.000 100,00% Innovatiebudget – 100% gerealiseerd
Met ingang van het jaar 2019 is het volledige innovatiebudget voor het sociaal domein à € 102.000 geschrapt. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Taakstelling inkoop 0 0   Taakstelling inkoop sociaal domein- geschrapt
Deze taakstelling bleek niet realiseerbaar en is geschrapt vanaf 2020.
Stelpost sociale zaken 17.000 17.000 100,00% Stelpost Sociale Zaken – 100% gerealiseerd
Een stelpost van € 17.000 binnen de afdeling Sociale Zaken is vanaf 2018 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
         
Transformatie        
Praktijkondersteuner huisartsen 150.000 150.000 100,00% Praktijk ondersteuner huisartsen –realisatie 100%
Landelijk is inmiddels vastgesteld dat de POH-er bijdraagt aan het verminderen kosten jeugdhulp en ene betere kwaliteit. Met de extra middelen jeugdhulp 2022 worden gemeenten dan ook verplicht om POH-ers aan te stellen.                                                                       
Maatjesproject 10.000 10.000 100,00% Maatjesproject – realisatie 100%
Door de inzet van maatjes voor jeugdigen via Welcom, wordt de inzet van duurdere jeugdhulptrajecten voorkomen en/of verminderd. Er worden ca. 450 dagdelen hulp ingezet door vrijwilligers, met als uitgangspunt dat 50% hiervan de inzet van geïndiceerde hulp voorkomt, levert dit de geplande besparing van € 10.000 per jaar op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Uitbreiding ambulante jeugdzorg 130.000 130.000 100,00% Uitbreiding ambulante jeugdzorg – realisatie 100%
Deze maatregel wordt vanaf 2020 gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
         
Lean en mean        
Uitvoeren fraude onderzoeken en kosten administratieve schil 98.000 98.000 100,00% Uitvoeren fraude-onderzoeken en administratieve schil Sociale Zaken – 100% gerealiseerd
Met deze maatregelen zijn een aantal werkzaamheden in eigen beheer genomen van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 2018 wordt een besparing van € 98.000 gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Vacatureruimte afdeling ontwikkeling 65.000 65.000 100,00% Vacatureruimte afdeling ontwikkeling – 100% gerealiseerd
Inleveren van vacatureruimte levert vanaf 2018, structureel € 65.000 op.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Beperken telefonische bereikbaarheid 50.000 50.000 100,00% Beperken telefonische bereikbaarheid sociaal team – 100% gerealiseerd
Het beperken van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal team tot de ochtenduren, levert een structurele besparing van € 50.000 op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Stroomlijnen werkprocessen 120.000 120.000 100,00% Stroomlijnen werkprocessen sociaal team – 100% gerealiseerd
Doelstelling van deze maatregelen was om structureel € 120.000 te besparen op personeelskosten, Vanaf 2021 is de besparing 100%.
Stelpost   114.000 114.000 100,00% Stelpost ontwikkeling
Een stelpost van € 114.000 bij de afdeling ontwikkeling is voor dit bedrag gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
         
Totaal 1.360.000 1.248.000 91,76%  
         
Maatregelen raadsbesluit 2019        
A. Hervormingen Sociaal Domein        
Algemeen        
Heronderzoek en handhaving (p.m.)        
Versterken eigen toegang (ambulant) 62.500 0 0,00% Versterken eigen toegang ambulant
De beleidsregels Jeugd zijn op het onderdeel “eigen kracht” aangescherpt, dit heeft geleid tot een herbeoordeling van PGBs, waardoor een aantal PGBs zijn beeindigd.Deze in 2020 gerealiseerde besparing loopt door.  De andere mogelijkheden om de toegang te versterken, zijn mede door landelijke regelgeving beperkt. Over een verdere aanscherping is op landelijk nivo nog geen overeenstemming bereikt. Dat maakt het onzeker of in komende jaren de  verwachte besparing gerealiseerd kan worden.
Versterken eigen toegang (dagbehandeling) 62.500 62.500 100,00% Versterken eigen toegang (dag)behandeling – (nog) niet gerealiseerd
Vooralsnog lijkt de besparing voor 2021 te worden gerealiseerd. Mogelijk is er als gevolg van corona sprake van een uitgestelde zorgvraag en komen de kosten later. We onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of er in de komende jaren nog een slag is te maken.
Goede informatievoorziening (p.m.)        
         
Jeugdwet        
BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag 10.000 0 0,00%

BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag
Door een te gering volume leidt dit  niet tot een besparing. Gaan we dus niet in zijn geheel halen vanaf 2022. Door een andere manier van inkoop blijkt in 2021 en verder extra bespaard te kunnen worden op de dyslexiezorg. B&W heeft op 24-02-2021 besloten (21int00512) deze besparing hierbij te betrekken.             
 - 2021 € 0
- 2022 circa € 11.000
- 2023 circa € 21.000
- vanaf 2024 circa € 24.000                                                                                                                          

Hiermee wordt de maatregel vanaf 2022 als gerealiseerd beschouwd.

Samenwerking versterken passend onderwijs en jeugdhulp 20.000 8.000 40,00% Samenwerking versterken Passend Onderwijs en Jeugdhulp
Hierin zijn verschillende stappen gezet: 
A) afspraken met het onderwijs over maximum aantal uren inzet Begeleiding in Onderwijs (BIO) via jeugdwet.
B) stopzetten financiering Kairo Project omdat dit geen jeugdhulp is .                                                                   C) Geen financiering Combigroep tijdens schoolvakanties. Opbrengst hiervan is onbekend.                                        
D) Regionale afspraken over start nieuwe initiatieven tussen onderwijs en gemeenten om zo te men tot een evenwichtig aanbod.                                                                                                                                                                   E) Overzicht op sociaaldomein achterhoek van waar wie waarvoor verantwoordelijk is (gemeente/onderwijs) om zo het grijze gebied inzichtelijker te maken en waar mogelijk te verkleinen.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant) 10.000 0 0,00% Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant en dagbehandeling)                                                                          Door een extra screening op en afstemming over jeugdbepalingen is in veel gevallen een passender en goedkoper aanbod van jeugdhulp tot stand gekomen. In 2020 is proefgedraaid (zonder extra formatie) en opgeteld heeft het in 2020 structureel 37.500 euro bespaard.  Om deze inzet te blijven doen, is extra formatie vrijgemaakt per 1 jan 2021 (20int03531). Na aftrek van de kosten voor de extra inzet van medewerkers, blijft er een besparing over van 25.100 euro voor 2021. Geldt nog steeds!
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling) 10.000 10.000 100,00% Idem (zie bovenstaande)
Afname 24-uurszorg 60.000 60.000 100,00% Afname 24-uurs zorg – incidenteel gerealiseerd
Maatregel is daarom door het college afgevoerd (21int00455). 
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk 20.000 0 0,00% Voorliggende voorzieningen vs. Maatwerk – niet gerealiseerd
Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Samen met Welcom is en wordt gewerkt aan een methodische aanpak. Deze maatregel ondervindt behoorlijke hinder van de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het opzetten van nieuwe groepsactiviteiten en het aantrekken van een andere doelgroep is daardoor erg lastig. Dit gaat in 2021 niet lukken door Corona en het betreft jeugd
         
WMO        
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO 50.000 41.000 82,00% Persoonsgebonden WMO
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. De werkelijke besparing blijft enigszins achter op het begrote bedrag. 
Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd 20.000 20.000 100,00% Persoonsgebonden budget Jeugd – gerealiseerd
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Medisch advies (dagbesteding) 24.000 0 0,00% Bij het vaststellen van de bezuinigingsopgave 2019 is van de veronderstelling uitgegaan dat met het op grote schaal inzetten van medische adviezen een bezuiniging gerealiseerd zou kunnen worden van 100.000. In 2020 zijn 11 medische adviezen uitgebracht en in 2021 5. Hieruit kan ten minste worden afgeleid dat er met betrekking tot de medische toestand van ons klantenbestand in tegenstelling tot wat er in 2019 verondersteld werd - geen onduidelijkheid bestaat. Was dit wel het geval geweest, dan zouden er meer medische adviezen aangevraagd zijn. De bezuinigingsopgave blijkt dus gebaseerd te zijn op wat achteraf een foute veronderstelling blijkt te zijn geweest over de aard van ons bestand. 
Medisch advies (begeleiding) 24.000 0 0,00% Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (ambulant) 24.000 0 0,00% Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (dagbehandeling) 24.000 0 0,00% Idem (zie bovenstaande)
Eigen inzet 110.000 0 0,00% Eigen inzet vs. Maatwerkvoorziening
Op basis van de cijfers over 2020 is zichtbaar dat het aantal trajecten eigen hulpverlening is gestegen met ca. 30%. Het aantal geïndiceerde aanvragen is echter (zij het minder sterk) ook toegenomen. De extra trajecten eigen hulpverlening vertegenwoordigen een waarde van ca. € 100.000, daarmee is de doelstelling van deze maatregel al bijna behaald, maar is het wel een kwestie van minder meer uitgaven. In 2021 zien we nog steeds een toename in het aantal aanvragen en ook een oplopende wachtlijst. De focus is daarmee verlegd van eigen hulpverlening naar het aanpakken van de wachtlijst. 
Indicatieloze dagbesteding 35.000 35.000 100,00% Dagbesteding maakt deel uit van de regionale aanbesteding Wmo, Jeugd en Wonen. Dit op basis van een openbare aanbesteding. Start is januari 2022. Toegang tot dagbesteding blijft gebaseerd op een individuele indicatie. Deze bezuiniging zal dus niet gerealiseerd worden. 
Wasvoorziening 450.000 450.000 100,00% De bezuiniging per december 2021 is circa € 800.00 Wel moet erop gewezen worden dat dit cijfer gebaseerd is op een voorlopig onderzoek. Pas wanneer de wasvoorziening lange tijd functioneert kan meer definitief het bezuinigingsbedrag vastgesteld worden. Maar voor 2021 is deze ruimschoots gehaald en vanaf 2022 gaan we hier ook vanuit.
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden 234.000 0 0,00% Het product ODOH wordt ingezet ten behoeve van mensen die (tijdelijk) over onvoldoende vermogens beschikken om zelfstandig een huishouden te kunnen voeren. Het inzetten van ODOH voorkomt dat er een beroep gedaan wordt op het duurdere product Wmo individuele begeleiding. In 2020 is ODOH 14 x ingezet en in 2021 2 X. Dat is een bescheiden resultaat. Dit houdt verband met de Corona-crisis. Hierdoor zijn de medewerkers van het sociaal team heel weinig op huisbezoek geweest; het contact met de klanten heeft vooral telefonisch plaatsgevonden. Juist met betrekking tot de inzet van ODOH is intensief en persoonlijk contact met de klant zeer gewenst. Dit betekent dat een finaal oordeel over deze maatregel uitgesteld moet worden tot na afloop van de Corona-crisis. 
HbH c -50.000 0 0,00% Zie hierboven.
         
B. Hervormingen Overige taakvelden        
Pakket 1 Eigen kracht samenleving        
Topsport 100.000 100.000 100,00% Deze post is geschrapt, dus de bezuiniging gerealiseerd.
Schoolzwemmen 97.000 97.000 100,00% Het schoolzwemmen in De Hoevert is gestopt per 1 januari 2021 en de korting bij Laco is toegepast.
WKW Liemers ++ (2024 € 10.000) 0      
         
Pakket 2 De Montferlandse schaal        
Samenwerkende welzijnsorganisaties 0 0   Aan het college is een voorstel voorgelegd: €30.000 beide muziekscholen in 2022, €160.000 Welcom in 2022 en  de bibliotheek in het schooljaar 2023/2024 €70.000.In dit voorstel wordt de bezuiniging op de bibliotheek niet in 2022 gerealiseerd, maar pas in 2023. Echter, de Brede School pas naar verwachting augustus 2023 open. Dit betekent dat er over 2023 maar vijf maanden bezuinigd kan worden: 5/12 X €70.000.- = €30.000.-. Naast het gat over 2022 komt dit uit op een tekort van €100.000.-  
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000) 0 0   Alternatieve locaties voor huisvesting van de Raadzaal worden onderzocht.
De Hoevert 245.000 245.000 100,00% De Hoevert is gesloten op 1 januari 2021. Echter door de gemeenteraad is een bedrag van € 153.000,-- per jaar, gedurende 10 jaar gereserveerd voor het realiseren van een sportvoorziening in Didam. Echter deze is middels een eenmalige onttrekking tlv onze algemene reserve verwerkt, waardoor de structurele bezuiniging is gerealiseerd.
Toegankelijkheid openbare ruimte 0 0   Aan de uitvoering van het project 'Toegankelijkheid Openbare ruimte' is m.i.v. 2021 geen uitvoering meer gegeven. Dit betekent dat de resterende routes en locaties volgens het beleidsplan toegankelijkheid openbare ruimte gepland voor 2021 e.v niet meer uitgevoerd gaan worden. Er komen geen op/afritjes voor rollators en rolstoel, geen blindegeleidetegels en de vlakheid op deze routes wordt niet aangepakt.  
         
Pakket Bedrijfsvoering        
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000) 200.000 200.000 100,00% Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd
Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2021 € 200.000. Deze is volledig gerealiseerd.
Kleine correcties 15.000 5.000 33,33% Extra legesinkomsten afwijking bestemmingsplan 5000,- gerealiseerd; verlaging uitgaven budget Bodem 5000,- op begrotingsbasis doorgevoerd maar in praktijk niet haalbaar; verhoging legesinkomsten evenementenvergunning 5000,- is niet realiseerbaar omdat college hiervoor niet heeft gekozen nav onderzoek kostendekkendheid leges
         
Totaal 1.857.000 1.333.500 71,81%  
         
Budgetneutraliteit - sociaal domein (besluitvorming april 2019)        
Afschaffen verstrekking LOKObonnen aan mantelzorgers (in het kader van Regeling mantelzorg compliment) 104.000 104.000 100,00% Afschaffing Lokobonnen - 100% gerealiseerd (incl. wijziging door raad)
Het uitreiken van Lokobonnen in het kader van het mantelzorgcompliment is afgeschaft, waarmee de begrote € 154.000 wordt bespaard. Echter is op verzoek van de gemeenteraad € 50.000 gereserveerd voor de waardering van mantelzorgers, wat maakt dat de opbrengst van deze maatregel per saldo € 104.000 bedraagt.
Korting budgetsubsidie Welcom 150.000 0 0,00% Korting budgetsubsidie Welcom – niet gerealiseerd (collegebesluit)
De begrote korting van € 150.000 op de budgetsubsidie van Welcom wordt niet gerealiseerd, omdat zij uiteindelijk niet verhuizen naar Meulenvelden. Met het afblazen van de verhuizing is de korting op de budgetsubsidie komen te vervallen en wordt gedekt uit de stelpost Hervormingen.
Invoering kilometerbudget Regiotaxi 80.000 80.000 100,00% Invoering kilometerbudget regiotaxi – 100% gerealiseerd
Deze maatregel, waarmee een maximum kilometrage voor gesubsidieerd gebruik van de regiotaxi is ingevoerd, is gerealiseerd en levert de verwachte besparing van  € 80.000 per jaar op.
Uitbreiding praktijk ondersteuner huisartsen naar 's Heerenberg 100.000 100.000 100,00% Uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd – 100% gerealiseerd
De functie van POH Jeugd is uitgebreid naar ’s-Heerenberg. Op basis van de aantallen cliënten die door de POH zijn geholpen kan worden gesteld dat de beoogde besparing van € 100.000 is gerealiseerd.
Hulp bij het huishouden. Onderzoek naar de mogelijkheden om de dienstverlening te versoberen en het aantal uren per cliënt structureel te verminderen. 600.000 550.000 91,67% Zie raadsbrief. De € 600.000 is inmiddels verwerkt in de begroting 2021 - 2024. Dit wordt grotendeels gedekt door het structureel doortrekken voor de extra Jeugdzorggelden vanuit het Rijk (€ 550.000).
         
Totaal 1.034.000 834.000 80,66%  
         
Totaal taakstellingen 4.251.000 3.415.500 80,35%  

Monitor bezuinigingen 2021

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen 2021
Monitor bezuinigingen 2021 Prognose Werkelijk Werkelijk %  
  2021 2021 2021 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 14 november 2021        
Begrotingswijziging overige taakveld        
Groenstructuurplan/groenbeleidsplan 50.000 50.000 100,00% Voor 2021 is de doelstelling behaald, echter om de doelstellingen te behalen die in het Groenbeleidsplan staan is een structureel bedrag nodig van € 100.000, - voor Openbaar Groen. Zodoende is het van belang om de bezuiniging van € 50.000,- terug te draaien. 
Aanjaagfonds 50.000 50.000 100,00% Het budget is meerjarig taakstellend verlaagd; per jaar blijven monitoren. Met inzet klimaatreserve kan de bezuiniging in 2021 worden gerealiseerd.
Niet uitvoeren landbouwverkeer te ontsluiten. Krediet zit in de Staat C, dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten. 63.000 63.000 100,00% Door het niet uitvoeren van de maatregelen voor de ontsluiting van landbowverkeer (investering van € 960.000,= en jaarlast € 63.000,=), is de besparing bereikt.
IVVP deels/gefaseerd uitvoeren 150.000 150.000 100,00% De oorspronkelijke jaarlijkse investering bedroeg € 250.000,= voor het uitvoeringsprogramma van het IVVP. Door te temporiseren in de uitvoering is deze investering teruggebracht tot een bedrag van € 150.000,= waarmee de bezuiniging in 2021 is gerealiseerd.
Geen extra onderhoud van bepaalde (fiets)routes 50.000 50.000 100,00% In het onderhoudfonds wegen is een bedrag opgenomen van € 18.000 voor het onderhoud van fietspaden om deze op B-niveau te onderhouden (amendement vanuit de raad). Alle overige wegen worden op c-niveau onderhouden. De fietspaden zijn  in 2021 op C niveau onderhouden.
Eikenprocessierups bestrijding 50.000 50.000 100,00% Voor 2021 is de doelstelling behaalt, daarbij moet gezegd worden dat de plaagdruk in 2021 minder is geweest dan de jaren daar voor.  
Bijhouding Geo-informatie 20.000 20.000 100,00% Is in 2021 gerealiseerd en wordt ook meerjarig gerealiseerd.
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen 15.000 0 0,00% Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar 0 
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen 10.000 0 0,00% Werkelijke besparing op het werkbudget wordt in de loop van dit jaar duidelijk
Extra verhoging met 4% van de OZB voor niet woningen (eigenaren) 100.000 100.000 100,00% De tarieven zijn met 4% verhoogd en derhalve is de bezuiniging in 2021 gerealiseerd en dit zal ook meerjarig gebeuren.
Extra verhoging met 4% van de OZB voor niet woningen (gebruikers) 37.000 0 0,00% De tarieven zijn met 4% verhoogd. Dit heeft voor 2021 derhalve niet geheel de ingeboekte bezuiniging in 2021 opgeleverd (circa € 89.000). Meerjarig wordt bezuiniging gerealiseerd.
Extra verhoging met 4% van de OZB voor woningen (eigenaren) 199.000 198.000 99,50% De tarieven zijn met 4% verhoogd en derhalve is de bezuiniging nagenoeg in 2021 gerealiseerd circa € 1.200) en dit zal ook meerjarig gebeuren.
Toename aantal overnachtingen toeristenbelasting 12.500 0 0,00% Afdeling Informatie is de innende partij, de invloed ligt bij de afdeling Publiekszaken. Voor 2021 moet nog bekend worden hoeveel er aan toeristenbelasting is binnengehaald.
Toegankelijkheid Openbare ruimte vervallen 102.000 102.000 100,00% Aan de uitvoering van het project 'Toegankelijkheid Openbare ruimte' is m.i.v. 2021 geen uitvoering meer gegeven. Dit betekent dat de resterende routes en locaties volgens het beleidsplan toegankelijkheid openbare ruimte gepland voor 2021 e.v niet meer uitgevoerd gaan worden. Er komen geen op/afritjes voor rollators en rolstoel, geen blindegeleidetegels en de vlakheid op deze routes wordt niet aangepakt.  Gerealiseerde besparing miv 2021 bedraagt € 100.000,=.
Vervallen subsidie IJselgroep Psychologische Dienstverlening 50.500 50.500 100,00%  
Thuis in Montferland niet meer subsidiëren 20.000 20.000 100,00% Subsidie Thuis in Montferland is inmiddels gestaakt.
Montferland Run niet meer subsidiëren 0 0    
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110% 0 0   Tot 2023 is de maatregel incidenteel gedekt uit de reserve grondexploitatie. Vanaf 2023 gaat deze maatregel in en moet deze nog nader worden uitgewerkt.
         
Totaal Overige taakvelden 979.000 903.500 92%  
         
Begrotingswijziging inkoop        
Taakstelling op de Inkoop 375.000 375.000 100,00% Voor 2021 en 20222 is de taakstelling op de inkoop gerealiseerd met grotendeels alternatieve incidentele dekkingsmiddelen. Voor 2023 betreft de taakstelling een bedrag van ruim € 609.000 en vanaf 2024 een bedrag van ruim € 1.021.000. Inmiddels ligt er een extern rapport van supply value met de mogelijkheden en onmogelijkheden mbt onze inkoop. Hieruit volgt ook een financieel voorstel hoe om te gaan met deze openstaande taakstellingen.                                                               
Totaal Inkoop 375.000 375.000 100%  
         
Begrotingswijziging personeel        
Taakstelling op het personeel 175.000 175.000 100,00% De bezuiniging voor 2021 zijn ruimschoots behaald. Zie hiervoor ook de personeelsrapportage. Overschot wordt toegevoegd aan de reserve kwaliteitsimpuls.
Totaal Personeel 175.000 175.000 100,00%  
         
Totaal taakstellingen 1.529.000 1.453.500 95,06%  

4.4 Programmagegevens

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Kern Aantal inwoners in de kern Aantal inwoners buitengebied Totaal aantal inwoners Peildatum Info komt uit
Didam 12.951 2.436 15.387 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk 834 - 834 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Loil 975 - 975 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek 2.067 737 2.804 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg 8.431 19 8.450 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Zeddam 2.514 186 2.700 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Braamt 711 362 1.073 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Kilder 1.013 514 1.527 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Azewijn 517 272 789 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Stokkum 739 426 1165 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Lengel 337 121 458 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen - 248 248 5-1-2022 BRP/Nedbrowser
Totaal 31.089 5.321 36.410 5-1-2022  

 

 

Gemeentelijke producten en diensten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peildatum/peiljaar

Informatie komt uit

1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)

6,82 6,67 15-2-2022

WSJG

2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,80 6,79 16-2-2022

WSJG

3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

6,3 6,6 23-4-2021

WSJG

4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)

14% 14% 16-2-2022

WSJG

5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)

25% 20% 23-4-2021

WSJG

6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

83% 74% 16-2-2022

WSJG

7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

56% 54% 23-4-2021

WSJG

8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt

83% 69% 16-2-2022

WSJG

9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt

50% 43% 23-4-2021

WSJG

10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

82% 71% 16-2-2022

WSJG

11.   Percentage `bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

59% 56% 23-4-2021

WSJG

12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

58% 41% 16-2-2022

WSJG

13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

25% 30% 23-4-2021

WSJG

14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt

25% 31% 23-4-2021

WSJG

15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)

7,11 6,93 16-2-2022

WSJG

16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)

6,2 6,4 23-4-2021

WSJG

17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners

83% 77% 2019 (laatste meting vanuit BZK)

Ministerie BZK

18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven

78% 64% 2019 (laatste meting vanuit BZK)

Ministerie BZK

 

 


Communicatie en voorlichting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peildatum/peiljaar

Informatie komt uit

1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)

6,26 6,11 15-2-2022

WSJG

2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)

6,92 6,64 16-2-2022

WSJG

3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)

5,9 6,0 23-4-2021

WSJG

4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

77 62 16-2-2022

WSJG

         

5.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt

73 64 16-2-2022 WSJG

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Kern

Oppervlakte bebouwde kom

(in ha)

Oppervlakte Buitengebied
(in ha)

Totale oppervlakte (in ha)

Peildatum

Info komt uit

Didam

345

2803

3206

25-8-2018

GIS

Nieuw-Dijk

24

-

-

25-8-2018

GIS

Loil

34

-

-

25-8-2018

GIS

Beek/Loerbeek

160

1709

1869

25-8-2018

GIS

‘s-Heerenberg

319

65

584

25-8-2018

GIS

Zeddam

100

927

1027

25-8-2018

GIS

Braamt

32

373

405

25-8-2018

GIS

Azewijn

28

1121

1149

25-8-2018

GIS

Kilder

45

785

830

25-8-2018

GIS

Stokkum

28

572

600

25-8-2018

GIS

Lengel

25

205

230

25-8-2018

GIS

Vethuizen/Wijnbergen

-

762

762

25-8-2018

GIS

Totaal

 

 

10664

 

 

 

Kern

Aantal woningen bebouwde kom

Aantal woningen buitengebied

Totaal aantal woningen

Peildatum

Info komt uit

Didam

5876

917

7522

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

331

-

-

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Loil

398

-

-

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

867

277

1144

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

4024

9

4033

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Zeddam

1176

66

1242

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Braamt

320

137

457

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Azewijn

208

108

316

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Kilder

434

194

628

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Stokkum

325

163

488

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Lengel

136

48

184

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

83

83

29-3-2022

BAG/Nedbrowser

Totaal

14095

2002

16097

 

 

 

 

 

Volkshuisvesting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal huishoudens

15.356

 

2018

CBS Huishoudens 2018

2.   Verdeling woningen

   

 

 
 • koop

64,6%

56,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

 • huur

35,4%

43,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

3.   Verdeling woningen naar type

 

 

 

 

 •  eengezinswoningen

82,1%

64,3 %

2019

BAG-bewerking ABF research

 •  meergezinswoningen

17,9%

35,7 %

2019

BAG-bewerking ABF research

4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen

6,9

7,2

2016

ABF

5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen

€ 202.000

 

2019

Meerdere

6.   Aantal personen per huishouden

2,32

2,19

2018

CBS Huishoudens

7.   Huishoudsamenstelling

 

 

 

 

 • alleenstaand

28,7%

38,1%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend zonder kinderen

35,1%

28,8%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend met kinderen

36,1%

33,0 %

2018

CBS Huishoudens

8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag

0,93

1,0

2016

WSJG

9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning

0,83

0,85

2016

WSJG

10.         Passend gehuisveste huishoudens

73,4%

74,9%

2016

WSJG

11.         Percentage scheefwoners

       
 • Goedkope scheefwoners

11,4%

12,0%

2017

WSJG

 • Dure scheefwoners

12,9%

11,9%

2017

WSJG

12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype

     

 

 • < 25 jaar

28,2%

 

2016

WSJG

 • 1phh 25 jr tot AOW

29,5%

 

2016

WSJG

 • 1phh AOW of ouder

28,6%

 

2016

WSJG

 •  paar zonder kinderen 25 jr-AOW

21,2%

 

2016

WSJG

 • paar zonder kinderen AOW of ouder

20,6%

 

2016

WSJG

 • paar met kind(eren)

18,2%

 

2016

WSJG

 • eenoudergezin

19,2%

 

2016

WSJG

13.         Gemiddelde woonquote

32,1%

31,5%

2016

WSJG

14.         Samenstelling woningvoorraad

   

 

 

 • koop

64,6%

56,5%

2017

WSJG

 • particuliere huur

10,59%

13,9%

2017

WSJG

 • huurwoningen woningcorporatie

24,9%

29,6%

2017

WSJG

15.         Verhouding kale huur/maximale huur

73%

73%

2015

WSJG

16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

14,2%

12,2%

2016

WSJG

17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel

159

149

2016

WSJG

18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen

 

 

 

 

 • tot kwaliteitskortingsgrens

6,9%

13,1 %

2016

WSJG

 • kwaliteits-korting en aftoppingsgrens

58,5%

55,5%

2016

WSJG

 •  tussen aftopping en liberalisatiegrens

25%

22%

2016

WSJG

 • boven liberalisatiegrens

4,3%

5,2%

2016

WSJG

 •  onbekend

5,2%

4,2%

2016

WSJG

19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen

   

 

 

 • < € 170.000

27,2%

26,0%

2016

WSJG

 • € 170.000-215.000

23,9%

22,9%

2016

WSJG

 • € 215.000-300.000

26,9%

26,3%

2016

WSJG

 • > € 300.000

21,9%

24,0%

2016

WSJG

 • onbekend

 

0,8%

2016

WSJG

20.         Doelgroep huurtoeslag

 

 

 

 

 • in koopwoning

31,9%

16,1%

2016

WSJG

 • in corporatiewoning

48,5%

53%

2016

WSJG

 • in particuliere woning

12,3%

12,4%

2016

WSJG

21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

€ 236.800

€ 254.000

2016

WSJG

22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners

6,2

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

-1,4

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

24.         Huur corporatiewoningen

   

 

 
 • Bruto huur

€ 556,00

 € 539,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Huurtoeslag

€ 118,00

€ 108,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Netto huur

 € 435,00

€ 415,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

25.         Mutatiegraad corporatiewoningen

8,6%

6,2%

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap

6

 

2021

 gemeente

 

Monumenten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal gemeentelijke monumenten

164

 

2021

gemeente

2.   Aantal rijksmonumenten

49

 

2021

gemeente

3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten

24

 

2021

gemeente

4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten

71.000

(40.000 door gemeente / 31.000 door provincie)

 

2021

gemeente

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
01. Duurzaamheid 2018 2019 2020          2021
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016) 169 173 85 78
Aantal projecten zonne-energie (postcoderoos vanaf 2017/2018) 1 1 1 1
02 Afval 2018 2019 2020 2021
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval:        
Restafval 4.956 3.360 3.390 3.519
Groente-, Fruit- en Tuinafval 2.466 4.582 5.477 5.721
Papier/Karton 2.268 2.258 2.172 2.117
Glas 723 841 901 905
PMD (plastic, metaal en drankenkartons) 819 923 1.037 1.181
03 Openbare ruimte
2018 2019 2020 2021

Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.) 

 

 

 

 

 • verharde wegen 
183 183 192 195
 • onverharde wegen

48

48

53

53

 • fietspaden

 37

37

37

39

Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)

       
 • verharde wegen
168 169 185

186

 • fietspaden
9,7 9,7 9,7 9,7
Bermen (in m2) 1.001.739  1.238.071 1.238.071 1.237.000
Sloten (in m1) 112.467 113.669 111.102 111.102
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)  15 km 15 km 15 km 15 km
Aantal ongevallen per 1.000 inwoners 5,1 6

Nog niet gepubliceerd

Nog niet gepubliceerd
 • dodelijke slachtoffers
3 0 1

Nog niet gepubliceerd

 

 

Afval

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Huishoudelijk restafval, kg per inwoner

94

119

2020

RDL/gemeente/CBS

 

Milieu

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Duurzaamheidsscore (0-10)

5,6

5,5

2021

gemeentelijke duurzaamheid index

2.      Score voor energie-ambities (0-5)

3

3

2016

VNG

3.      Zonne-energie installaties kW per 1.000 inwoners

70,0

45,5

2018

CBS Zonnestroom

4.      Woningen met zonnepanelen

26,2%

15,7%

2020

CBS Zonnestroom

5.      Hernieuwbare energie

7,2%

8,6%

2019

RWS Kmo

6.      Elektrische oplaadpunten per 1.000 inwoners

1,5

4,3

2e kw 2021

RWS

7.      Geregistreerde elektrische personenauto's

0,8%

2,0%

2020

RDW

8.      Gasverbruik koopwoningen m3

1.600

-

2019

CBS

9.      Elektriciteitsgebruik koopwoningen kWh

3.502

-

2020

CBS

 

 

Openbare ruimte

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)

       

a.     Verharde wegen

195

139.691 (peiljaar 2018)

2021

opendata.cbs.nl

b.    Onverharde wegen

53

--

2021

 

c.     fietspaden

39

37.000

2021

fietsersbond.nl

2.      Wegen en paden binnen de bebouwde kom

       

a.     Verharde wegen

186

 

2021

 

b.    Fietspaden

9,7

 

2021

 

3.      Lengte rioleringsstelsel

308

 

 

 

 • DWA (vuilwaterriolering) km

107

 

2021

Beheersysteem

 • HWA (regenwaterriolering) km

71

 

2021

id.

 • Gemengde riolering km

135

 

2021

id.

 • Drukriolering km

153

 

2021

id.

4.      Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners

6,0

7,8

2019

WSJG

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

Economie

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

107,6

129,6

2019

WSJG

2.      Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

677,9

792,1

2019

WSJG

3.      Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen

21,1

16,8

2019

WSJG

4.      Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

45,4

47,1

2019

WSJG

5.      Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen

7,4

6,2

2019

WSJG

6.      De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)

49,6

53,2

2019

WSJG

7.      Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen

11

11,5

2019

WSJG

8.      Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)

35,8

38,8

2019

WSJG

9.      Aantal ZZP-ers met een laag inkomen t.o.v. totaal aantal banen

4,7%

8,6%

2019

WSJG

10.   Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen

2,2

1,8

2020

WSJG

11.   Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen

76,2

107

2019

WSJG

12.   Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen

53,5

63

2019

WSJG

13.   Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking

2,8

3,4

2019

WSJG

         

14.   Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,47

6,75

2019

WSJG

15.   Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,17

6,63

2019

WSJG

16.   Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)

24%

21%

2019

WSJG

17.   Aantal afgelegde (fysieke) bedrijfsbezoeken

 

0

2019

 

18.   Hoogte regeldruk

31,4%

42%

2019

WSJG

 

 

 

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5

Sportbevordering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Voldoet aan de beweegrichtlijnen 

 

 

 

 

a. Volwassenen (19 jaar en ouder)

49,1%

50,1%

2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

b. Volwassenen (19 jaar tot 65 jaar)

54,6%

53,5%

2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

c. Volwassenen (65 en ouder jaar)

34,6%

39,7%

2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

2.      Wekelijkse sporters

       

a. Volwassenen (19 jaar en ouder)

49,5%

49,7%

2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

b. Volwassenen (19 jaar tot 65 jaar)

55,9%

55,1%

2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

c. Volwassenen (65 en ouder jaar)

32,7%

34,8%

2020

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

3.      Aantal verleende sportsubsidies 

       

a. Structureel

36

x

2021

Subsidieregister Montferland

b. Incidenteel

10

x

2021

Subsidieregister Montferland

4.      Soort organisaties verleende sportsubsidies

 

 

 

 

a. Buitensportverenigingen

18

x

2021

Subsidieregister Montferland

b. Binnensportverenigingen

21

x

2021

Subsidieregister Montferland

c. Overige organisaties (stichtingen, coöperaties, bedrijven)

10

x

2021

Subsidieregister Montferland

5.      Percentage kinderen uit armoederegelingen Montferland dat een bijdrage ontvangt voor sport

2,1%

x

2021

Monitor Sport en Gemeenten

6.      Lichamelijke activiteit van kinderen: percentage dat 7 uur of meer per week beweegt

81,0%

x

2017

Kindmonitor GGD

7.      Lichamelijke activiteit van jongeren: percentage dat 5 of meer dagen per week minimaal één uur beweegt

52,0%

x

2019

Gezondheidsmonitor Jeugd en Jongvolwassenen GGD Noord- en Oost-Gelderland

8.      Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging/sportbond

26,9%

26,5%

2020

Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS) - NOC*NSF

9.      Aantal uitgevoerde projecten gericht op sportbevordering

8

x

2021

Montferland

10.  Percentage verenigingen dat zichzelf als financieel (zeer) gezond beschouwd

55,0%

x

2020

Verenigingsmonitor Montferland & Achterhoek

 

 

 

Sportaccommodaties/speellocaties

Omschrijving

Montferland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal gym- en sportzalen

9

2021

Monitor Sport en Gemeenten

2.      Aantal sporthallen

3

2021

Monitor Sport en Gemeenten

3.      Bezettingsgraad binnensportaccommodaties (gemiddeld)

 

 

 

a.     Bezettingsgraad sporthallen (gemiddeld)

12%

2021

Monitor Sport en Gemeenten

 b.     Bezettingsgraad sportzalen (gemiddeld)

4%

2021

Monitor Sport en Gemeenten

5.    Percentage verenigingen dat aangeeft over voldoende velden/binnensportruimte te beschikken

90%

2020

Verenigingsmonitor Montferland & Achterhoek

6.      Aantal tennisbanen

24

2021

Monitor Sport en Gemeenten

7.      Aantal voetbalaccommodaties

8

2021

Monitor Sport en Gemeenten

8.      Totaal aantal voetbalvelden

24

2021

Monitor Sport en Gemeenten

a.  Gras

17

2021

Monitor Sport en Gemeenten

b.  Kunstgras

7

2021

Monitor Sport en Gemeenten

9.      Aantal formele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

20

2021

Monitor Sport en Gemeenten

10.   Aantal speellocaties

64

2021

Montferland

11.   Tevredenheid over speelvoorzieningen kinderen tot en met 12 jaar

68%

2020

VNG Burgerpeiling Montferland

 

Gezondheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Levensverwachting, gemiddelde leeftijd in jaren

81,6

81,5

2016

RIVM

2.      Inwoners met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

37,0%

35,0%

2016

GGD

3.      Gebruik huisartsenzorg

76,9%

74,6%

2020

Vektis

4.      Gebruik GGZ

4,6%

4,6%

2019

Vektis

5.      Gebruik wijkverpleging

4,4%

3,3%

2020

Vektis

6.      Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts

18,1%

18,2%

2019

Vektis

7.      Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van 
(gezondheids-)voorzieningen in de nabije omgeving

84,0%

81,0%

2020

VNG Burgerpeiling Montferland

8.      Blootstelling stikstofdioxide (NO2) 

13,0 ug/m3

14,3 ug/m3

2020

RIVM

9.      Blootstelling fijnstof (PM10) 

15,4 ug/m3

15,9 ug/m3

2020

RIVM

 

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6

 

Jeugd

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal inwoners 0-18 jaar

6.017

x

1-1-2021

GBA

2. Aantal inwoners 18-25 jaar

2.888

x

1-1-2021

GBA

3.   Jongeren met jeugdhulp

10%

9,4%

2020

CBS Jeugd

4.   Jongeren met jeugdhulp naar soort

       
 •  zonder verblijf

9,6%

9,4%

2020

CBS Jeugd

 •  met verblijf

1,2%

1,0%

2020

CBS Jeugd

 • met jeugdbescherming

1,6%

1,2%

2020

CBS Jeugd

 

Onderwijs

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal leerlingen per 1.000 inwoners

       
 • basisonderwijs

53,13

80,8

2020

WSJG (DUO)

 • voortgezet onderwijs

41,73

16,6

2020

WSJG (DUO)

 •  speciaal onderwijs

5,14

6,1

2020

WSJG (DUO)

2.      Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

2,7

2020

WSJG (DUO/Ingrado)

3.      Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

31

26

2020

WSJG (DUO/Ingrado)

4.      Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

1%

1,7%

2020

WSJG (DUO/Ingrado)

5.      Afstand basisschool

0,8 km

0,7 km

2020

CBS Nabijheid voorz.

6.      Afstand voortgezet onderwijs - vmbo

5,0 km

2,5 km

2020

CBS Nabijheid voorz.

7.      Afstand voortgezet onderwijs - havo / vwo

5,5 km

3,3 km

2020

CBS Nabijheid voorz.

8.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee eens)

85%

91%

2020

WSJG

9.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee oneens)

9%

4%

2020

WSJG

         

11.   Aantal leerlingen speciaal onderwijs

       

a.     SO

94

x

2021

DUO

b.    VSO

135

x

2021

DUO

12.   Aantal scholen voor gewoon Bao

13

 

2021

Gemeente

13.   Aantal scholen voor Speciaal Onderwijs

       

a.     SO

1

x

2021

DUO

b.    VSO

1

x

2021

DUO

c.     SBO

0

x

2021

DUO

14.   Aantal kindercentra

     

 

a.     BSO

9

x

2021

LRK

b.    kinderdagopvang

12

x

2021

LRK

c.    Voorschoolse en vroegschoolse educatie locaties

10

x

2021

LRK

 

Cultuur/ontmoeting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven

50%

53%

2021

'Waar staat je gemeente'

2.      Aantal zangverenigingen en koren

8

x

2021

Montferland

3.      Aantal dansverenigingen

6

x

2021

Montferland

4.      Aantal muziekverenigingen

20

x

2021

Montferland

5.      Aantal toneelverenigingen

8

x

2021

Montferland

6.      Aantal theaters

2

x

2021

Montferland

7.      Aantal filmhuizen

2

x

2021

Montferland

8.      Aantal dorpshuizen

7

x

2021

Montferland

9.   Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek

7025

x

2021

Montferland

10.   Aantal verleende subsidies zang dans en toneel

22

x

2021

Montferland

11.   Tevredenheid over welzijnsvoorzieningen

58%

57%x

2020

'Waar staat je gemeente'

 

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.  Verbondenheid buurt (waardering 1-10)

7,45

7,33

2020

WSJG

2.  Vrijwilligerswerk

50%

45%

2020

WSJG

3.  het percentage inwoners dat zich inzet voor de buren

73%

67%

2020

WSJG

4.  Het percentage inwoners dat actief is in het Verenigingsleven

60%

59%

2020

WSJG

5.  Mantelzorg

15,4%

13.5%

2020

Gezondheidsmonitor

 

 

 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   De mate waarin een inwoners naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten

17%

15%

2020

WSJG

2.   De mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving

63%

61%

2020

WSJG

 

Algemene en maatwerkvoorzieningen WMO

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen

102

 

95

1e helft 2021

CBS MSD WMO

2.    Huishoudens met voorziening per wet per 1.000 inw.

   

 

 

 • Alleen jeugd

33

28

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 • Alleen P-wet

21

51

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 • Alleen Wmo

139

87

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 • Jeugd en P-wet

2

4

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 • Jeugd en Wmo

4

2

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 • P-wet en Wmo
10

13

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 • Jeugd, P-wet en Wmo

1

0

1e helft 2021

CBS MSD WMO

3.   Huishoudens zonder voorzieningen

79,1%

79,6%

1e helft 2021

CBS MSD WMO

 

 

 

Veiligheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Criminaliteitsindex (2014=100)

41

72

2019

CBS

2.   Misdrijven totaal per 10.000 inwoners

25,63

38,40

2020

CBS Gereg. Crimi.

3.   Vernielingen per 10.000 inwoners

34,97

45,31

2020

CBS Gereg. Crimi.

4.    Verkeersongevallen per 1.000 inwoners

6,0

7,8

2019

CBS Gereg. Crimi.

5.    Diefstallen naar type per 10.000 inwoners:

       
 • Diefstal van motovoertuigen

0,28

0,46

2020

CBS Diefstallen

 • Diefstal uit woning

1,30

1,62

2020

CBS Diefstallen

 • Diefstal van brom-, snor-, fiets

6,56

3,62

2020

CBS Diefstallen

 • Winkeldiefstal

5,55

19,89

2020

CBS Diefstallen

Programma 8

Terug naar navigatie - Programma 8

 

 

Participatie en activering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal banen per 1.000 inw.

581,8

679,3

2020

LISA

2.   Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inw. (18 jaar en ouder)

16,5

34,9

2021

CBS Participatiewet

3.   Banen naar sector

       
 • Industrie

22,2%

 

2020

LISA

 • Landbouw

3,%

 

2020

LISA

 • Handel

16,8%

 

2020

LISA

 • Collectieve dienstverl

22,9%

 

2020

LISA

 • Zakelijke dienstverl

33 %

 

2020

LISA

 • Overige dienstverlening

2,2%

 

2020

LISA

4.   Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% van totaal)

2,4 %

5,2%

2020

CBS Participatiewet

5.   Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (personen per 1.000 inw. 65 jr en ouder)

1,8

3,4

2021

CBS Participatiewet

6.   Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (% tov huishoudens alleenstaand)

4,8%

9 %

2020

CBS Participatiewet

7.   Lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) personen per 1.000 inw. 15-74 jr.

8,7

13,5

2021

CBS Participatiewet

8.  Werkloze beroepsbevolking personen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

0

25

2017

CBS Arb.deeelname

9.          Beroepsbevolking opleiding laag per 1.000 inw. 15-65 jr.

184

146

2020

CBS Arb.deeelname

10.         Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron (per 1.000 inw. 15-65 jr.)

       
 • Werkend zonder WWB

3,3

3

2021

CBS Participatiewet

 • Werkend met WWB

 0,4

1,1

2021

CBS Participatiewet

 • WWB (zonder werk)

4,4

8,4

2021

CBS Participatiewet

 • Niet werkend zonder bijstand

 0,7

1

2021

CBS Participatiewet

11.         Inkomen als zelfstandige zzp-ers (dzd euro)

37

40,5

2019

CBS Lokale economie

12.         Aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal)

2,4

5,2

2020

CBS Participatiewet

 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.    Huishoudens met laag inkomen

7,0%

 

2019

CBS Rio

2.    Huishoudens hoog inkomen

7,0 %

 

2019

CBS Rio

3.   Kinderen opgroeiend in armoede

7,7%

10,3%

2020

WSJG

 

Uitvoering wet sociale werkvoorziening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

Aantal inwoners met een WSW-dienstverband

174

 x

2021

Begr Laborijn