Uitgaven

4,1%
€ -4.771
x € 1.000
4,1% Complete

Inkomsten

1,32%
€ 1.548
x € 1.000
1,32% Complete

Saldo

316,27%
€ -3.223
x € 1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,1%
€ -4.771
x € 1.000
4,1% Complete

Inkomsten

1,32%
€ 1.548
x € 1.000
1,32% Complete

Saldo

316,27%
€ -3.223
x € 1.000

01.1 Missie

Terug naar navigatie - 01.1 Missie

Montferland is een gemeente die de inwoners en bedrijven centraal stelt. Open en uniforme communicatie, en het betrekken van inwoners bij belangrijke beleidsvraagstukken, projecten en plannen is daarbij van wezenlijk belang.

01.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 01.2 Context en achtergronden

Doel:
Streven naar een hogere klantwaardering en verhoging van het draagvlak voor het gemeentelijk handelen.

Onder 'wat hebben we bereikt' kunt u lezen dat we inmiddels een hogere score hebben bereikt dan de benchmark op de door ons vooraf aangegeven onderdelen. Uiteraard blijven wij hier ook in de aankomende jaren op inzetten. In 2021 is er onder andere hard gewerkt aan een participatiekader, wat beschrijft hoe burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Montferland wordt georganiseerd. Dit kader is in december door de gemeenteraad in een beeldvormende sessie besproken en zal in 2022 verder besproken worden. Er is alvast werk gemaakt van de actiepunten uit het kader, door een participatieregisseur aan te stellen. Deze werkt momenteel aan het samenstellen van een kopgroep en het vormgeven van het te doorlopen proces. Naast dit kader is er een beleidsplan Wijk- en Kerngericht Werken in de maak welke in de loop van 2022 in de raad besproken/behandeld zal worden. Dit beleidsplan richt zich op de ondersteuning van wijk- en dorpsraden door de gemeente. 
Het participatiekader is, hoewel nog niet vastgesteld, al wel gebruikt ter ondersteuning van de vormgeving van participatietrajecten. Zo heeft het bijgedragen aan de vormgeving van de participatie voor de Visie Kerkstraat Didam (afgerond), de Omgevingsvisie (in voorbereiding) en  's-Heerenberg oost, alsmede andere projecten.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

Terug naar navigatie - Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

01.5 Financiën

Terug naar navigatie - 01.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -2.249 -3.908 -4.588 -4.761 -3.851 -4.588
Baten 474 579 583 1.486 561 583
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.774 -3.330 -4.005 -3.275 -3.290 -4.005
Onttrekkingen 0 0 62 62 0 62
Stortingen 0 0 -10 -10 0 -10
Mutaties reserves 0 0 52 52 0 52

01.6 Verbonden partijen

Terug naar navigatie - 01.6 Verbonden partijen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Per 1 januari 2021 is het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen opgeheven en is de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gestart. Aan dit samenwerkingsverband nemen ook weer 18 gemeenten uit de regio deel, waaronder Montferland. De Groene Metropoolregio richt zich name op de vijf regionale opgaven die samen weer de Regionale Agenda vormen: Verbonden regio, Productieve regio, Circulaire regio, Ontspannen regio en Groene groeiregio. Eind 2021 heeft Montferland, nadat de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld, voor 2022 "ingetekend" op drie van de vijf regionale opgaven regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage aan de Groene Metropoolregio wordt ook The Economic Board Arnhem-Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd. Bij de besluitvorming is telkens nadrukkelijk door het college aangegeven dat voor de uiteindelijke regiokeuze de uitkomst van de Koersbepaling regionale samenwerking (in 2022) leidend is.


Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. In 2021 is, evenals in 2020, veel energie gestoken in het informeren van de inwoners en de gemeenten over de maatregelen die in het kader van de bestrijding van Covid-19 aan weerszijden van de grens werden genomen. 


Euregio

De deelname aan de Euregio (gevestigd te Gronau) is, conform het besluit van de gemeenteraad eind 2019, per 31 december 2021 beëindigd.