Uitgaven

16,25%
€ -18.909
x € 1.000
16,25% Complete

Inkomsten

2,36%
€ 2.772
x € 1.000
2,36% Complete

Saldo

1583,6%
€ -16.137
x € 1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

16,25%
€ -18.909
x € 1.000
16,25% Complete

Inkomsten

2,36%
€ 2.772
x € 1.000
2,36% Complete

Saldo

1583,6%
€ -16.137
x € 1.000

7.1 Missie

Terug naar navigatie - 7.1 Missie

Montferland heeft in 2021 gewerkt aan de missie om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving.

Montferland heeft in 2021 gewerkt aan de missie om een gemeente te blijven waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

 

7.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 7.2 Context en achtergronden

Maatschappelijke ondersteuning.

Programmadoel:

De gemeente streeft er naar dat meer inwoners langer zelfstandiger thuis kunnen wonen zonder gebruik te maken van een maatwerkvoorziening.

Vanwege Corona was het afgelopen jaar een bijzonder jaar. Zowel Corona zelf als de beperkende maatregelen hebben effect gehad op onze inwoners, cliënten en onze werkwijze. Dit gold ook voor de dienstverlening van onze maatschappelijke partners. We zien dit terug in de aantallen cliënten Wmo en de aantallen voorzieningen Wmo. De verwachte groei is uitgebleven. We kunnen dit niet goed verklaren. Mogelijk is dit een effect geweest van Corona: inwoners bleven letterlijk en figuurlijk thuis en deden minder beroep op maatwerkvoorzieningen. Er zijn minder aanvragen geweest in 2021. De aanvragen die er wel zijn geweest, waren vrij complex waardoor de afhandeltijd toenam. Ook dit kan mogelijk hebben geleid tot lagere aantallen verstrekte maatwerkvoorzieningen.

Vanaf april 2021 werd de Hulp in de huishouding niet meer door meerdere partijen aangeboden, maar door één zorgaanbieder: ZorgPlus. Daarnaast is per 1 april 2021 de wasvoorziening ingevoerd. Dit heeft bij een groot aantal cliënten tot onrust geleid.

Het Sociaal Team heeft haar taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning binnen de RIVM-richtlijnen uitgevoerd. Hier was in 2020 al ervaring mee op gedaan. Er waren periodes van lockdown afgewisseld met periodes van versoepelingen. De dienstverlening werd hierop afgestemd. De ondersteuning aan cliënten liep zo veel mogelijk door, al was dat soms aangepast.

Net als in het jaar ervoor hebben we samen met onze maatschappelijke partners verder gewerkt aan de thema's: versterken voorliggend veld, preventie en samenwerken. We hebben daarin een grote deskundigheid en betrokkenheid gezien bij onze partners.

Verder is er extra aandacht geweest voor mensen in kwetsbare situaties, denk aan overbelasting van mantelzorgers, eenzaamheid onder zowel ouderen als onder inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor zijn twee Corona-steunpakketten ontwikkeld en van start gegaan. De uitvoering hiervan is belegd bij Welcom en bij De Stadskamer, in samenspraak met het Sociaal Team en andere netwerkpartners.

Tot slot is er in 2021 intensief gewerkt aan de regionale aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Wmo Begeleiding en Wmo Dagbesteding. Ook lokaal zijn de voorbereidingen van start gegaan om de implementatie in goede banen te leiden.

 

Veiligheid

Programmadoel:
We streven ernaar, tezamen met onze inwoners, ondernemers en partners, om een gemeente te blijven waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

In het voorjaar 2020 wordt Nederland, net als de rest van de wereld, getroffen door de verspreiding van het Corona-virus.  Ook in 2021 hebben we te maken gehad met landelijke noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben veel effect gehad op de maatschappij en onze inzet op het gebied van ondersteuning, toezicht en handhaving.

Binnen het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022 is de aanpak van ondermijning één van de thema's. De goede samenwerking op het gebied van veiligheid in zijn algemeenheid en in de aanpak van ondermijning in het bijzonder is, met partners zoals politie, OM en RIEC in 2021 verder voortgezet. Het aanpakken van ondermijning kunnen we immers niet alleen en moeten we samen doen met onze inwoners, ondernemers en partners. Deze aanpak van ondermijning heeft in Montferland in 2021 verder vorm gekregen door aan te sluiten bij 'Meld Misdaad Anoniem' waar iedere burger anoniem zaken kan melden en door het instellen van een periodiek lokaal ondermijningsoverleg. Daarnaast zijn we met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gestart met de eerste stappen in de uitrol van het Keurmerk Veilig Buitengebied. In Montferland is geen plaats voor coffeeshops en pakken we mogelijke handel in en gebruik van soft- en harddrugs aan in plaats van gedogen, waarbij wij ook oog hebben voor de gevaren van productie van drugs in leegstaande panden. Daarom heeft de burgemeester in 2021 meerdere keren bestuurlijke instrumenten ingezet, zoals een waarschuwingsbrief of het sluiten van een pand op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid).

In 2021 is ingezet op het verder verbinden van de domeinen 'veiligheid' en 'zorg' met elkaar om op deze wijze (vroeg)tijdige interventies te kunnen doen ter voorkoming van escalaties of van noodzakelijke opschaling naar de veiligheidskamer. Hiervoor is in 2021 het periodiek lokaal multidisciplinair overleg (MDO) complex gestart om binnen een casus in een vroeg stadium signalen te onderkennen en in te zetten op een gerichte aanpak. In het vervolg hierop wordt in 2022 gewerkt aan de invoering van de AVE-methode (Aanpak Voorkomen Escalatie). Binnen deze verbinding is het van belang om een juiste balans na te streven tussen preventie, zorg en repressie. 

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) streeft ernaar een toekomstbestendige veiligheidsregio te worden en te blijven aan de hand van de vastgestelde 'Toekomstvisie'. De ontwikkeling binnen de VNOG gaat van repressie naar meer preventie en risico-beperkend. Deze ontwikkeling wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk gevolgd. In 2021 is de nieuwe brandweerkazerne in Didam gebouwd en deze kazerne zal begin 2022 worden opgeleverd. 

 

Verbonden partijen

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

De gemeente maakt, samen met 21 andere gemeenten, deel uit van de VNOG. De VNOG draagt zorg voor een adequate uitvoering van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening zoals is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Kadernota subsidiebeleid 2020-2024
  • Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke Participatie 2019
  • Samenwerken door elkaar te versterken 2019
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022
  • Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 
  • Coalitieprogramma

7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5%

Terug naar navigatie - Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5%
Aantal trajecten kortdurende begeleiding sociaal team.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 91 95 - - -
Streefwaarde 91 100 105 110 115

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe

Terug naar navigatie - Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe
Aantal unieke personen dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening (ongeacht welke)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 2910 2894 - - -
Streefwaarde 2910 3056 3208 3368 3536

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10%

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10%
Aantal maatwerkvoorzieningen HbH
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 1360 1348 - - -
Streefwaarde 1360 1564 1720 1892 2081

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8%

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8%
Aantal maatwerkvoorzieningen individuele en groepsbegeleiding
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 533 544 - - -
Streefwaarde 533 602 650 702 758

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk
Aantal maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 3156 2686 - - -
Streefwaarde 3156 3156 3156 3156 3156

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%

Terug naar navigatie - Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%
Aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 85 % - - - -
Streefwaarde 85 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.4.2 Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.

Terug naar navigatie - Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
Inzet van bestuurlijke instrumenten ter bestrijding van drugsoverlast en –handel op basis van bestuurlijke rapportages van politie
Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 6 9 - - -
Streefwaarde 5 5 5 5 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.

Terug naar navigatie - Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
Ieder signaal dat binnenkomt bij het Meldpunt Ondermijning wordt binnen 14 dagen gescreend

In 2021 zijn in totaal 25 signalen binnengekomen.

Waardesoort 2021 2020 2022 2023 2024
Meting 100 % - - - -
Streefwaarde 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor veiligheidsbeleving

In 2021 is geen meting onder het inwonerpanel 'Montferland Spreekt' gehouden. Deze meting staat gepland voor 2022.

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 7,72 - - - - -
Streefwaarde ondergrens - 7 7 7 7 7
Streefwaarde bovengrens - 8 8 8 8 8

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor leefbaarheid woonbuurt

In 2021 is geen meting onder het inwonerpanel 'Montferland Spreekt' gehouden. Deze meting staat gepland voor 2022.

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meting 8,16 - - - - -
Streefwaarde bovengrens - 9 9 9 9 9
Streefwaarde ondergrens - 8 8 8 8 8

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.5 Financiën

Terug naar navigatie - 7.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -16.761 -16.692 -16.468 -16.011 -14.185 -16.468
Baten 1.218 375 1.232 1.243 375 1.232
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.544 -16.317 -15.236 -14.767 -13.809 -15.236
Onttrekkingen 0 1.575 1.668 1.528 1.952 1.668
Stortingen 0 -1.902 -2.896 -2.898 -1.865 -2.896
Mutaties reserves 0 -327 -1.228 -1.370 87 -1.228