Uitgaven

7,44%
€ -8.654
x € 1.000
7,44% Complete

Inkomsten

63,95%
€ 75.074
x € 1.000
63,95% Complete

Saldo

6518,18%
€ 66.420
x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

7,44%
€ -8.654
x € 1.000
7,44% Complete

Inkomsten

63,95%
€ 75.074
x € 1.000
63,95% Complete

Saldo

6518,18%
€ 66.420
x € 1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Algemene dekkingsmiddelen 2021

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen 2021

Verbonden partijen

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft dit jaar een een stijgende lijn vertoond. Voor 2021 was  het accres nog bevroren. Het bevriezen van de accressen komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van zowel de VNG als van de beheerders van het gemeentefonds.

In de meicirculaire bedroeg het voordeel ruim € 600.000 als gevolg van een afrekening van het BTW compensatiefonds over 2020 (€ 174.000), afrekening over 2020 (€ 62.000) en bijstelling diverse eenheden in 2021 (€ 397.000 voordeel). Daarnaast hebben we medio 2021 een incidentele compensatie voor de jeugdzorg ontvangen van € 812.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

In de septembercirculaire is de uitkering naar boven bijgesteld met een netto bedrag van € 338.000, voornamelijk veroorzaakt door het voorschot voor het BTW compensatiefonds voor een bedrag van € 390.000. Tenslotte bedraagt het netto voordeel in de decembercirculaire € 111.000. Dit bedrag komt tot uitdrukking in deze jaarrekening (€ 357.000 minus het bedrag van € 246.000) dat wordt doorgeschoven naar 2022 voor diverse taakmutaties.

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten -2.662 -1.527 -2.424 -1.982 -2.358 -2.424
Baten 66.437 65.616 70.335 70.595 64.043 70.335
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 63.775 64.089 67.911 68.613 61.684 67.911
Onttrekkingen 0 2.534 3.787 4.480 83 3.787
Stortingen -2.935 -42 -5.711 -7.691 -42 -5.711
Mutaties reserves -2.935 2.492 -1.923 -3.211 41 -1.923

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging) Werkelijk 2021 Begroting 2021 primair Begroting 2021 (na wijziging)
Lasten 0 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 10.898 4.359 9.055 8.183 2.285 9.055
Stortingen -10.989 -1.994 -10.657 -13.011 -1.985 -10.657
Mutaties reserves -91 2.365 -1.602 -4.828 300 -1.602