Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 0. Begroting in één beeld
    1. Blz. 5 Begroting in één beeld
   2. Blz. 6 1. Samenvatting
    1. Blz. 7 1.1 Inleiding
     1. Blz. 8 1.1. Inleiding
     2. Blz. 9 1.1.1 Financiële huishouding
     3. Blz. 10 1.1.2 Kadernota 2024
     4. Blz. 11 1.1.3 Begrotingssaldo 2024 - 2027
     5. Blz. 12 Presentatie meerjarig structureel begrotingssaldi
    2. Blz. 13 1.2 Financiële uitkomsten
     1. Blz. 14 1.2. Financiële uitkomsten
     2. Blz. 15 1.2.1. Bestaand beleid
     3. Blz. 16 1.2.2 Nieuw Beleid
     4. Blz. 17 1.2.3 Algemene reserve
     5. Blz. 18 1.2.4 Reserve Sociaal Domein
     6. Blz. 19 1.2.5 Woonlasten
   3. Blz. 20 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 21 2.0 Inleiding programma's
   4. Blz. 22 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 23 01.1 Missie
    2. Blz. 24 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 25 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 27 Voldoende ruimte geven aan de samenleving voor ideeën en initiatieven.
      1. Blz. 28 Plan participatiebeleid opstellen.
      2. Blz. 29 Uitvoering van het participatiekader.
      3. Blz. 30 Het gesprek voeren met de gemeenteraad over participatie.
      4. Blz. 31 Nieuwe vormen van participatie onderzoeken, zoals uitdaagrecht, digitale participatie, burgerberaad en innovatieve werkvormen. We voeren deze vormen van participatie ook uit.
      5. Blz. 32 We passen participatie toe op lopende en toekomstige projecten, plannen en beleid.
      6. Blz. 33 De positie van wijk- en dorpsraden uitwerken en uitrollen.
      7. Blz. 34 Onderzoeken hoe de organisatie initiatieven beter kan oppakken, zoals met een procesbegeleider.
      8. Blz. 35 Drempel om initiatieven in te dienen verlagen door duidelijke communicatie over mogelijkheden en proces.
      9. Blz. 36 Fonds oprichten om leefbaarheidsinitiatieven te stimuleren of ondersteunen.
     2. Blz. 37 De waarden uit de dienstverleningsvisie zijn herkenbaar voor de inwoners van Montferland. Het gaat om waarden als vertrouwen, duidelijkheid, vriendelijkheid, bereikbaarheid en deskundigheid.
      1. Blz. 38 Verder uitrollen van Klinkende taal, een middel voor eenvoudig schrijven (taalniveau B1).
      2. Blz. 39 De communicatiemiddelen uitbreiden met spraakberichten en video.
      3. Blz. 40 Nadere uitwerking dienstverleningsvisie in het dienstverleningsconcept.
      4. Blz. 41 Actualiseren van het communicatiebeleid.
      5. Blz. 42 Meer profileren van de gemeente aan de hand van de kernwaarden uit de dienstverleningsvisie. Dit doen we door op de juiste manier een mix aan communicatiemiddelen in te zetten.
    5. Blz. 43 01.5 Financiën
   5. Blz. 44 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 45 02.1 Missie
    2. Blz. 46 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 47 02.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 49 We richten de leefomgeving Klimaatadaptiever en biodiverser in. Klimaatadaptiever: minder hinder van hitte, droogte en minder kans op wateroverlast en overstromingen. Biodiverser: meer variatie aan planten, dieren en micro-organismen.
      1. Blz. 50 We stimuleren de versterking van landschap en biodiversiteit met landschapselementen.
      2. Blz. 51 We zetten binnen de bebouwde kom volop in op vergroening, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.
      3. Blz. 52 Klimaatadaptiever en biodiverser inrichten van de bestaande leefomgeving.
      4. Blz. 53 We stimuleren de versterking van landschap en biodiversiteit door aanleg landschapselementen en gebruik van inheemse soorten.
      5. Blz. 54 Landschappelijke inpassing en behoud van bestaande landschappelijke waarden en/of bomen.
      6. Blz. 55 We voeren het beleidsplan Klimaatadaptatie uit.
     2. Blz. 56 Voorzien in woonbehoefte (betaalbaar, starters) die op ons afkomt.
      1. Blz. 57 We faciliteren de bouw van gemiddeld 150 woningen per jaar, waarvan 60 procent 'betaalbaar' (maximaal € 355.000).
      2. Blz. 58 Planvorming alternatieve woonvormen.
      3. Blz. 59 Toekomstbestendig wonen leningen verstrekken.
      4. Blz. 60 We faciliteren de bouw van voldoende woningen voor ouderen en inwoners met een beperking. Mogelijk stimuleren van doorstroom van oudere inwoners naar passende woningen. Bijv. een premie bij verhuizing naar een seniorenwoning of inzet verhuiscoach.
    5. Blz. 61 02.5 Financiën
   6. Blz. 62 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 63 03.1 Missie
    2. Blz. 64 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 65 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 66 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 67 Meer woningen met energielabel B of hoger.
      1. Blz. 68 We stellen Uitvoeringskader Energieneutraal Montferland en projectagenda 2024-2027 vast.
      2. Blz. 69 Aanpak energiearmoede: o.a. promoten we de tijdelijke isolatiesubsidieregeling.
      3. Blz. 70 Uitvoering Transitievisie Warmte: we werken aan aardgasvrije woningen en energiebesparing.
      4. Blz. 71 Regionale aanpak voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma (energiebesparing).
      5. Blz. 72 Wijkaanpak: energie besparen op wijk- en buurtniveau.
      6. Blz. 73 We houden overzicht op provinciale en landelijke subsidieregelingen die we kunnen inzetten.
     2. Blz. 74 Minder restafval, zodat de gemeente kan voldoen aan de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof).
      1. Blz. 75 We geven voorlichting, zetten in op promotie en extra communicatie rondom afvalscheiding.
      2. Blz. 76 We monitoren en optimaliseren de aanbiedstations.
    5. Blz. 77 03.5 Financiën
   7. Blz. 78 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 79 04.1 Missie
    2. Blz. 80 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 81 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 82 04.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 83 We knappen bedrijventerreinen op.
      1. Blz. 84 Revitaliseren bestaande bedrijventerreinen: - subsidiemogelijkheden onderzoeken - overleg met partners - plan van aanpak opstellen
      2. Blz. 85 Verduurzamen van bedrijventerreinen is in potentie een project binnen het nieuwe Uitvoeringsprogramma en de bijbehorende projectagenda Montferland energieneutraal 2023 - 2026.
     2. Blz. 86 We trekken nieuwe bedrijven aan, die aansluiten bij de beroepsbevolking/werkzoekenden binnen onze gemeente. In 2025 is het aantal bedrijfsvestigingen t.o.v. 2023 toegenomen met 1 procent. Minimaal 40% van de werknemers is afkomstig uit Montferland.
      1. Blz. 87 Deelnemen in GMR productieve regio en/of de Achterhoek.
      2. Blz. 88 Overleg voeren met partners (provincie, regio, ondernemers, verenigingen) over werkgelegenheid. De focus ligt op MKB.
      3. Blz. 89 MKB deal uitvoeren.
      4. Blz. 90 MKB deal doorontwikkelen.
      5. Blz. 91 Aantal bedrijfsvestigingen nu is circa 4.000
      6. Blz. 92 Nieuwe bedrijfskavels komen vanaf eind 2024 op de markt. Deze zullen zorgen voor nieuwe vestigingen in de gemeente.
    5. Blz. 93 04.5 Financiën
   8. Blz. 94 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 95 5.1 Missie
    2. Blz. 96 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 97 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 98 5.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 99 De Montferlands jeugd gaat meer bewegen.
      1. Blz. 100 Bestaande projecten zetten we voort of ontwikkelen we door.
      2. Blz. 101 Lokaal sportakkoord herijken aan de hand van de regionale herijking. Daarop volgt de uitvoering. Aanvullend komt er een nieuwe Sportnota.
      3. Blz. 102 Preventie zien we als een belangrijk speerpunt. Bewegen en sport is een bijdrage aan een gezonde leefstijl.
      4. Blz. 103 Voor jeugdigen van 4-13 jaar ontwikkelen en realiseren we een pumptrackbaan met een vaste locatie.
     2. Blz. 104 Minder alcohol, roken en drugsgebruik. Meer gezond eten en drinken van water in 2025.
      1. Blz. 105 We gaan door met het voorlichtingsbeleid vanuit de VNOG op alle basis- en middelbare scholen.
      2. Blz. 106 Preventie-activiteiten doorontwikkelen binnen (sport)verenigingen.
      3. Blz. 107 Uitbreiden van de NIX 18 campagne.
     3. Blz. 108 Het percentage jeugdigen dat rookt is in 2027 gedaald en daarmee gelijk aan het niveau van het Nederlands gemiddelde. (Daling van 10% van de jeugdigen naar 9%.)
      1. Blz. 109 We maken een inventarisatie van rookvrije (kind)omgevingen. Het gaat om sportclubs, dagattracties, speeltuinen en dergelijke. Hierop zetten we gerichte acties uit.
     4. Blz. 110 Het percentage van jongeren en jongvolwassenen in Montferland dat meer water drinkt en gezonder eet, is in 2027 gestegen. (Stijging van 5% ten opzichte van het gemiddelde in 2021.)
    5. Blz. 111 5.5 Financiën
   9. Blz. 112 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 113 6.1 Missie
    2. Blz. 114 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 115 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 116 6.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 117 Meer jeugdigen en hun ouders maken gebruik van een voorliggende voorziening.
      1. Blz. 118 We pakken overlastgevende jeugd aan door een straathoekwerker in te zetten.
      2. Blz. 119 We stimuleren nieuwe voorliggende voorzieningen.
      3. Blz. 120 We passen de hervormingsagenda jeugd toe.
     2. Blz. 121 Meer jongeren halen een startkwalificatie.
      1. Blz. 122 Jaarlijks organiseren we de zomerschool.
      2. Blz. 123 VoorleesExpres, Boekstartcoach op het consultatiebureau, ‘Voor je en je kind’ blijven inzetten om ouders te stimuleren om samen met hun kind(eren) te lezen.
    5. Blz. 124 6.5 Financiën
   10. Blz. 125 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 126 7.1 Missie
    2. Blz. 127 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 128 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 129 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 130 Steeds meer 65-plussers nemen deel aan activiteiten bij stichting Welcom.
      1. Blz. 131 Het aanbod van activiteiten van Welcom wordt in de breedte voortgezet in actieve samenwerking met onze ketenpartners. Het gaat om activiteiten om 65-plussers te activeren en culturele en creatieve activiteiten.
      2. Blz. 132 Inwoners kunnen binnen Montferland naar dagactiviteiten/opvang en inloopactiviteiten volgen: - Ouderen algemeen. - Ouderen met beginnende cognitieve problematiek: laagdrempelige opvang om mantelzorgers te ontlasten.
      3. Blz. 133 De huidige inzet van mantelzorgondersteuning en respijtzorg zetten we actief door in de komende jaren. De oudere mantelzorger voelt hierdoor ruimte voor eigen ontspanning en meedoen aan lokale activiteiten.
      4. Blz. 134 Welzijns- en zorgactiviteiten willen we beter vindbaar en zichtbaar maken voor alle inwoners. Via de website, de lokale media en bijeenkomsten.
     2. Blz. 135 Het gevoel van veiligheid in de eigen buurt stijgt.
      1. Blz. 136 Bewustwording vergroten door in te zetten op preventie en voorichting.
      2. Blz. 137 Organiseren van informatieavonden.
      3. Blz. 138 Het vergroten van de (her)kenbaarheid van Meld Misdaad Anoniem.
      4. Blz. 139 In het overleg met ketenpartners signalen bespreken en integrale controles organiseren.
      5. Blz. 140 Het bestuurlijk aanpakken van drugscriminaliteit.
      6. Blz. 141 Geactualiseerd handhavingsbeleid (VTH beleid) opstellen.
      7. Blz. 142 Inzichtelijk maken welke kosten gemoeid zijn met handhaving.
      8. Blz. 143 Onderzoeken of bij handhaving mediation kan worden ingezet.
      9. Blz. 144 Tijdens handhavingsprocedures helder en duidelijk communiceren. Dit gebeurt op een vriendelijke en deskundige wijze.
    5. Blz. 145 7.5 Financiën
   11. Blz. 146 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 147 8.1 Missie
    2. Blz. 148 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 149 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 150 8.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 151 Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft gelijk of neemt af.
      1. Blz. 152 Poortwachtersrol; alleen mensen die een uitkering nodig hebben, krijgen een uitkering. Anderen worden naar werk bemiddeld.
      2. Blz. 153 Het inzetten van handhaving en fraudepreventie om onrechtmatig gebruik van de uitkering te voorkomen.
      3. Blz. 154 We gaan aan de slag met het uitvoeringsplan re-integratie 2024.
      4. Blz. 155 Het coachen en bemiddelen van de verschillende doelgroepen, waarbij re-integratievoorzieningen en opleidingen worden ingezet.
      5. Blz. 156 Het inzetten van jobcoaching en loonkostensubsidie om de doelgroep met een arbeidsbeperking naar werk te bemiddelen en duurzaam aan het werk te houden.
     2. Blz. 157 Mensen die onder de inburgeringswet vallen, halen binnen drie jaar een diploma.
      1. Blz. 158 We voeren het beleidskader Veranderopgave Inburgering uit.
      2. Blz. 159 Brede intake, leefbaarheidstoets en het persoonlijke Plan Integratie en Participatie (PIP)
      3. Blz. 160 Financiële coaching en ontzorging
      4. Blz. 161 Leerroutes via de taalaanbieders
      5. Blz. 162 Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
      6. Blz. 163 Participatieverklaringstraject (PVT)
      7. Blz. 164 Lokaal participatieaanbod
      8. Blz. 165 Maatschappelijke begeleiding
    5. Blz. 166 8.5 Financiën
   12. Blz. 167 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 168 Toelichting
    2. Blz. 169 Context en achtergronden
    3. Blz. 170 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 171 Financiën
    5. Blz. 172 Mutaties reserves
   13. Blz. 173 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 174 Inleiding
    2. Blz. 175 Overhead definitie
    3. Blz. 176 Overheadkosten
    4. Blz. 177 Kostprijsberekening
    5. Blz. 178 Financiën
   14. Blz. 179 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 180 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 181 Financiën
   15. Blz. 182 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 183 2.5 Paragrafen
    2. Blz. 184 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 185 1. Missie
     2. Blz. 186 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 187 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 188 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 189 5. Financiële kengetallen
    3. Blz. 190 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 191 Missie
     2. Blz. 192 Context en achtergronden
     3. Blz. 193 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 194 Ontwikkelingen
     5. Blz. 195 Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen
    4. Blz. 196 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 197 1. Missie
     2. Blz. 198 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 199 3. Kaderstellende (beleids) nota's
     4. Blz. 200 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 201 a. Renteontwikkeling
     6. Blz. 202 b. Financieringsbehoefte
     7. Blz. 203 c. Kasgeldnorm
     8. Blz. 204 d. Renterisiconorm
     9. Blz. 205 e. Overige risico's
    5. Blz. 206 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 207 Inleiding
     2. Blz. 208 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 209 Apparaatskosten
     4. Blz. 210 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 211 Paragraafgegevens
    6. Blz. 212 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 213 Inleiding
     2. Blz. 214 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 215 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 216 Overig
    7. Blz. 217 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 218 1. Missie
     2. Blz. 219 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 220 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 221 4. Doelstellingen
     5. Blz. 222 5. Ontwikkelingen
    8. Blz. 223 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 224 Beleid
     2. Blz. 225 Tarieven
     3. Blz. 226 Onroerende zaakbelastingen
     4. Blz. 227 Afvalstoffenheffing
     5. Blz. 228 Rioolheffing
     6. Blz. 229 Hondenbelasting
     7. Blz. 230 Toeristenbelasting
     8. Blz. 231 Reclamebelasting
     9. Blz. 232 Rechten en leges
     10. Blz. 233 Marktgelden
     11. Blz. 234 Rechten begraafplaats
     12. Blz. 235 Opbrengst lokale heffingen
     13. Blz. 236 Belastingen, rechten en leges
     14. Blz. 237 Kwijtscheldingsbeleid
    9. Blz. 238 Paragraaf H. Transities Sociaal Domein
     1. Blz. 239 Inleiding
     2. Blz. 240 Sociaal Domein 2020-2024
    10. Blz. 241 Paragraaf I. Wet open overheid (Woo)
     1. Blz. 242 Inleiding
     2. Blz. 243 Passieve openbaarmaking
     3. Blz. 244 Actieve openbaarmaking
     4. Blz. 245 Informatiehuishouding op orde
   16. Blz. 246 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
    1. Blz. 247 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
   17. Blz. 248 4. Bijlagen
    1. Blz. 249 4.1 Investeringsplan
     1. Blz. 250 Overzicht investeringen
    2. Blz. 251 4.2 (Vervangings)investeringen
     1. Blz. 252 4.4 (Vervangins) investeringen
    3. Blz. 253 4.3 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 254 4.3.1 Reserves
     2. Blz. 255 4.3.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     3. Blz. 256 4.3.3 Voorzieningen
    4. Blz. 257 4.4 Financiële gegevens
     1. Blz. 258 Begrote inkomsten en uitgaven
     2. Blz. 259 (Geprognosticeerde) balans 2022-2027
     3. Blz. 260 EMU-overzicht
     4. Blz. 261 Renteschema Begroting
    5. Blz. 262 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 263 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 264 4.6 Taakvelden IV3
     1. Blz. 265 Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld
    7. Blz. 266 4.7 Raadsakkoord
     1. Blz. 267 Overzicht Raadsakkoord
    8. Blz. 268 4.8 Subsidieregister
     1. Blz. 269 Overzicht subsidieregister
     2. Blz. 270 Toelichting subsidieregister
    9. Blz. 271 4.9 Verplichte Beleidsindicatoren
     1. Blz. 272 Overzicht verplichte beleidsindicatoren
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap