Uitgaven

16,92%
€ -19.359
x € 1.000
16,92% Complete

Inkomsten

4,05%
€ 4.705
x € 1.000
4,05% Complete

Saldo

871,38%
€ -14.653
x € 1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

16,92%
€ -19.359
x € 1.000
16,92% Complete

Inkomsten

4,05%
€ 4.705
x € 1.000
4,05% Complete

Saldo

871,38%
€ -14.653
x € 1.000

6.1 Missie

Terug naar navigatie - 6.1 Missie
  • Jongeren met behoefte aan hulp en ondersteuning krijgen dat zoveel mogelijk preventief en in eigen omgeving.
  • Meer jongeren halen een startkwalificatie en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.
  • Via cultuureducatie meer kinderen in contact laten komen met culturele activiteiten en bij meer kinderen hun creatieve competenties ontwikkelen.

6.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 6.2 Context en achtergronden

Jeugd
Met de meeste jongeren in Montferland gaat het goed. Een aantal jongeren heeft (tijdelijk) extra steun en stimulans nodig. Als gemeente stimuleren en financieren we een preventief aanbod. Dat bestaat uit sportieve en culturele activiteiten. Daarnaast kopen we veel verschillende vormen van jeugdzorg in.
Sinds de coronajaren is duidelijk dat extra inzet nodig is. Een aanzienlijk deel van de jongeren voelt zich eenzaam en/of heeft psychosociale klachten. Er is aanbod aan hulp. Maar de wachtlijsten zijn lang en de jeugdzorg is op onderdelen overvol.
Als gemeente willen we zoveel mogelijk via het ‘voorliggende veld’ jongeren ondersteunen. We laten in dat voorliggend veld jeugdgezondheidszorg, onderwijs en culturele en sportieve activiteiten organiseren. Ook krijgen opvoeders waar nodig extra ondersteuning. Door onze jeugd geestelijk en sportief te stimuleren, voorkomen we mogelijk dat ze bij jeugdzorg terecht komen. Uiteraard blijven er altijd jongeren met meerdere problemen of uit een kwetsbare gezinssituatie een beroep doen op jeugdzorg. Ons doel is ze zo tijdig mogelijk te ondersteunen.


Onderwijs
In onze gemeente groeit een grote bevolkingsgroep taalarm op. Thuis wordt namelijk weinig met taal gedaan. Daardoor ontstaat het risico op een taalachterstand. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed te kunnen meedoen in de samenleving. Als gemeente zetten we in achterstanden op te heffen. Dat geldt voor zowel leer- als sociaal emotionele achterstanden. We willen segregatie tegengaan. Bij segregatie scheiden verschillende inwonersgroepen zich van elkaar af. Elke inwoner moet kunnen meedoen. Daar zetten we actief op in.
We werken samen met de netwerkpartners om de educatieve inhoudelijke doorgaande leerlijn te versterken. Uitgangspunt is talentontwikkeling bij jongeren waarmee ze hun startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Met een startkwalificatie vergroten jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt. Door instroom van Oekraïners en vluchtelingen wordt het behouden van de huidige streefwaarde bij de startkwalificatie hierdoor een stevige uitdaging.
Een andere doel is steeds meer ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. We willen voor kinderen en jongeren een rijke leer- en ontwikkelomgeving maken. We gaan segregatie ook tegen bijvoorbeeld met de realisatie van een Integraal Kind Centrum in ’s-Heerenberg. Alle leerlingen uit ’s-Heerenberg, Lengel en Stokkum krijgen in een nieuw gebouw eigentijds onderwijs in aanwezigheid van diverse aanvullende voorzieningen zoals de bibliotheek, de kinderopvang en het consultatiebureau.


Cultuur
Het is belangrijk dat kinderen in contact komen met culturele activiteiten. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze activiteiten een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Zelfs het IQ wordt erdoor verhoogd. Daarnaast zijn culturele activiteiten van belang omdat kinderen er anderen ontmoeten en hun sociale vaardigheden ontwikkelen. De coronatijd heeft het belang van cultuur nogmaals bevestigd. Het programma Jeugd Onderwijs en Cultuur heeft betrekking op onze jeugdige inwoners. Cultuur is uiteraard ook van wezenlijk belang voor de volwassen inwoners. Juist doordat mensen elkaar bij culturele activiteiten ontmoeten, kunnen we eenzaamheid voorkomen.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020
  • Beleidskader onderwijsachterstanden 2019-2022
  •  Convenant Cultuur & Onderwijs Gemeente Montferland 2023-2026

6.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4 Wat willen we bereiken?

Meer jongeren halen een startkwalificatie.

Terug naar navigatie - Meer jongeren halen een startkwalificatie.

Wat gaan we daar voor doen?

6.5 Financiën

Terug naar navigatie - 6.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -18.865 -18.595 -19.460 -19.629 -20.201 -20.188
Baten 2.812 2.259 2.396 2.376 2.376 2.376
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.053 -16.336 -17.064 -17.253 -17.825 -17.812
Onttrekkingen 3.208 2.391 2.309 2.821 2.821 2.421
Stortingen -4.558 -1.066 101 -1.119 127 130
Mutaties reserves -1.350 1.325 2.411 1.702 2.948 2.551