3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

De gemeenteraad van de gemeente Montferland;

Besluit:

  1. De Programmabegroting 2024 – 2027 overeenkomstig het u aangeboden ontwerp vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2024 en hiermee het college te autoriseren voor de baten en lasten 2024 conform het overzicht in bijlage 4.6.

    Met het vaststellen hiervan wordt tevens ingestemd met:
  2. De financiële vertaling van het Nieuw beleid 2024 – 2027 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Financiële uitkomsten, 1.2.2 Nieuw beleid, en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2024 voor een bedrag van € 143.000 ;
  3. De financiële vertaling van het Raadsakkoord zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.7 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2024 voor een bedrag van € 1.519.000;
  4. Het overzicht investeringsplan 2024 – 2027 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.1 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2024 voor een bedrag van € 2.570.000;
  5. Het overzicht vervangingsinvesteringen 2024 – 2027 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.2 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2024 voor een bedrag van € 4.304.000; 
  6. De Programmabegroting 2024 - 2027 voor de jaren 2025 t/m 2027 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;
  7. Incidentele en structurele meevallers die zich eventueel voordoen in 2024 rechtstreeks toe te voegen aan de Algemene reserve.

’s-Heerenberg, 2 november 2023

De gemeenteraad van de gemeente Montferland

de griffier de voorzitter
A.A. Meijer MA H.H. de Vries