Uitgaven

5,68%
€ -6.499
x € 1.000
5,68% Complete

Inkomsten

1,05%
€ 1.215
x € 1.000
1,05% Complete

Saldo

314,24%
€ -5.284
x € 1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

5,68%
€ -6.499
x € 1.000
5,68% Complete

Inkomsten

1,05%
€ 1.215
x € 1.000
1,05% Complete

Saldo

314,24%
€ -5.284
x € 1.000

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

Mensen in goede gezondheid zijn langer in staat om zelfstandig de regie te houden over het eigen leven. Dat betekent dat ze minder afhankelijk zijn van (dure) zorg. De eigen regie kunnen houden geeft meerwaarde aan het eigen leven én aan dat van een ander.


‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een bekend spreekwoord dat zeker van toepassing is. We zetten bewegen, gezonde leefstijl en sport in om maatschappelijke effecten te bereiken. De taak van ons als gemeente ligt vooral bij preventie. Goede voorlichting en een goed functionerende gezondheidszorg dragen bij aan preventie. Dat geldt ook voor projecten die een gezonde leefstijl stimuleren.


In Montferland wonen meer mensen met een ongezonde leefstijl en slechtere gezondheid dan gemiddeld in Nederland. Mensen met een hoge sociaal economische status (SES) worden gemiddeld zeven jaar ouder. Ze leven gemiddeld ook nog eens vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen met een lage SES.


Elke inwoner van Montferland verdient een kans op een goede gezondheid. Daarom richten we ons op wijken met een lagere SES om de sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen. Daarbij is het van belang om aandacht te hebben voor mensen met ‘beperktere gezondheidsvaardigheden’. Zij vinden het lastig om informatie over hun gezondheid te vinden, begrijpen en toe te passen. Ze hebben ook meer moeite om de weg te vinden in de zorg.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
  • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
  • Verbindend Kader Sociaal Domein
  • Sportnota 'Montferland Beweegt 2020-2023
  • Lokaal beweeg- en sportakkoord 'Heel Montferland Beweegt
  • Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2020-2024
  • Regionaal Preventie Akkoord: Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030
  • Bestuursagenda GGD Noord en Oost-Gelderland: NOG Gezonder
  • Beleidsplan Spelen in Montferland: Spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud 2015-2030

5.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.4 Wat willen we bereiken?

De Montferlands jeugd gaat meer bewegen.

Terug naar navigatie - De Montferlands jeugd gaat meer bewegen.

Wat gaan we daar voor doen?

Het percentage jeugdigen dat rookt is in 2027 gedaald en daarmee gelijk aan het niveau van het Nederlands gemiddelde. (Daling van 10% van de jeugdigen naar 9%.)

Terug naar navigatie - Het percentage jeugdigen dat rookt is in 2027 gedaald en daarmee gelijk aan het niveau van het Nederlands gemiddelde. (Daling van 10% van de jeugdigen naar 9%.)

Wat gaan we daar voor doen?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -6.330 -6.768 -6.461 -6.911 -6.375 -6.390
Baten 1.774 1.457 1.200 1.200 1.200 1.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.556 -5.311 -5.261 -5.711 -5.176 -5.190
Onttrekkingen 1.050 554 15 400 0 0
Stortingen -1.093 -500 -38 -38 -38 -36
Mutaties reserves -43 54 -23 362 -38 -36