2.0 Inleiding programma's

2.0 Inleiding programma's

Terug naar navigatie - 2.0 Inleiding programma's

Inleiding programma's
De programmabegroting voor 2024 bestaat wederom uit acht programma's:
1 Relatie inwoners en bestuur
2 Ruimtelijke ontwikkeling
3 Beheer leefomgeving
4 Economie en toerisme
5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
6 Jeugd, onderwijs en cultuur
7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
8 Werk en inkomen
 
Verder treft u de twee verplichte overzichten aan, namelijk:
•    algemene dekkingsmiddelen;
•    overhead, ondersteuning organisatie en bestuur.
 
De bedrijfskosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de primaire taken, activiteiten en producten die gericht zijn op de externe klant. De overheadkosten mogen daar niet meer aan toegerekend worden. De overheadkosten worden verzameld en verantwoord in bovengenoemd overzicht.
 
Samenstelling programmabegroting
De programmabegroting heeft dit jaar een nieuwe uitstraling. De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie hebben aangegeven dat de programmabegroting beter kan op verschillende punten. Dit was aanleiding voor een verbetertraject. Het doel hiervan is om de programmabegroting doelgerichter, compacter en leesbaarder te maken. 

Hieronder volgt een opsomming van de kopjes. Er is gekozen om het kopje “Verbonden Partijen” te laten vervallen, omdat dit in de gelijk genaamde paragraaf al terugkomt.

Missie
Onder dit kopje vindt u het beoogde maatschappelijke effect, geformuleerd als een -er-doel. Deze doelen zijn nog abstract en drukken de ambitie van de gemeente uit in termen van mooier, beter, groter, schoner etc. Voorheen was dit abstracte doel onderdeel van het kopje “Context en achtergronden”.

Context en achtergronden
Onder dit kopje wordt het maatschappelijk effect (het -er-doel) toegelicht, wordt er uitgelegd welke thema’s eronder vallen en worden de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven. 

Kaderstellende beleidsnota’s
Hier staan, zoals ook in de vorige programmabegroting, de beleidsnota’s opgesomd die voor het programma relevant zijn.

1ste W-vraag “Wat willen we bereiken?”
In samenspraak met de auditcommissie is besloten meer focus aan te brengen in dit onderdeel. Kernvraag hierbij was op welke doelen de raad zou willen sturen. Het is dus niet langer de bedoeling om volledig te zijn, maar door de selectie van twee doelen per programma focus te creëren. Deze doelen zijn door de auditcommissie geselecteerd. De indicatoren zijn SMART geformuleerd en hebben duidelijke streefwaarden.

2e W-vraag “Wat gaan we daarvoor doen?”
Deze tweede vraag geeft aan wat we gaan doen met betrekking tot de doelstellingen uit de 1ste W-vraag. Dit betekent automatisch dat ook dit geen volledige opsomming is van wat er binnen dit programma gedaan wordt, maar dat het een opsomming is van wat er gedaan wordt in relatie tot de gekozen doelen.

3e W-vraag “Wat mag het kosten?”
Dit onderdeel geeft de volledige kosten weer van het programma. 

Raadsakkoord in relatie tot programmabegroting
Een logische vraag die hieruit volgt is hoe deze nieuwe formulering van de W-vragen in relatie staan tot het Raadsakkoord. Dit is hieronder gevisualiseerd.
 
Het Raadsakkoord bestaat deels uit nieuwe activiteiten maar ook uit reeds bestaande activiteiten en bestaand beleid. Er is echter ook sprake van nieuw en bestaand beleid dat niet onderdeel is van het raadsakkoord. Al deze onderdelen samen vormen de programmabegroting. Met de input van al deze onderdelen zijn de doelstellingen en indicatoren geformuleerd en geselecteerd.

Het vervolg
Het verbetertraject rondom de programmabegroting is hiermee nog niet afgerond en zal in samenwerking met de auditcommissie worden voortgezet. Allereerst worden het traject tot nu toe geëvalueerd en zullen verbeterpunten hieruit meegenomen worden voor de volgende P&C-cyclus. Daarnaast wordt ook de programma-indeling eind 2023 opnieuw bekeken en opgesteld. Ook zal op verzoek van de auditcommissie er in een volgende versie van de programmabegroting dieper in worden gegaan op de bronvermelding van de indicatoren en de wijze van meten.