Uitgaven

4,69%
€ -5.362
x € 1.000
4,69% Complete

Inkomsten

0,75%
€ 871
x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

267,06%
€ -4.491
x € 1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,69%
€ -5.362
x € 1.000
4,69% Complete

Inkomsten

0,75%
€ 871
x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

267,06%
€ -4.491
x € 1.000

01.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 01.2 Context en achtergronden

Communicatie, participatie en dienstverlening zijn belangrijke thema’s die elkaar versterken. De afgelopen jaren hebben we flink op deze thema’s ingezet. De komende jaren staan in het teken van verdieping. We stellen het communicatiebeleidsplan bij en werken de dienstverleningsvisie uit in een dienstverleningsconcept. Ook passen we het participatiekader toe.


a) Communicatiebeleidsplan
Het laatste communicatiebeleidsplan is uit 2019 en loopt in 2023 af. Inmiddels hebben we een participatiekader vastgesteld. Daarnaast hebben we mediabeleid en een visie op dienstverlening uitgewerkt. Het communicatiebeleidsplan vraagt dan ook om actualisering.

b) Participatiekader
Het participatiekader geeft richting aan de manier waarop we omgaan met participatie: hoe betrekken we onze inwoners bij wat we doen. Bij het participatiekader stellen we een bijbehorend plan op. We vinden het belangrijk om open te staan voor nieuwe vormen van participatie.
Denk hierbij aan: uitdaagrecht, digitale participatie, burgerberaad en innovatie werkvormen. In dit plan verduidelijken we ook de positie van de dorps- en wijkraden.

c) Dienstverleningsvisie
In onze dienstverleningsvisie staat de klant centraal. Onze klanten zijn de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. De klant vraagt om een duidelijke, vriendelijke, bereikbare en deskundige dienstverlening. Vertrouwen is een (randvoor)waarde en werkt twee kanten op. De klant vindt de gemeente betrouwbaar. De gemeente heeft vertrouwen in de klant. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, werken we uit in het dienstverleningsconcept.

01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
  • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
  • College Uitvoerings Programma (CUP)
  • Visie Dienstverlening (2023)
  • Communicatiebeleidsplan 2019-2023 ‘Buiten is het hart van binnen’
  • Eindrapport ‘Participatiekader gemeente Montferland 2021’
  • Mediabeleid 2021-2025

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voldoende ruimte geven aan de samenleving voor ideeën en initiatieven.

Terug naar navigatie - Voldoende ruimte geven aan de samenleving voor ideeën en initiatieven.

Wat gaan we daar voor doen?

De waarden uit de dienstverleningsvisie zijn herkenbaar voor de inwoners van Montferland. Het gaat om waarden als vertrouwen, duidelijkheid, vriendelijkheid, bereikbaarheid en deskundigheid.

Terug naar navigatie - De waarden uit de dienstverleningsvisie zijn herkenbaar voor de inwoners van Montferland. Het gaat om waarden als vertrouwen, duidelijkheid, vriendelijkheid, bereikbaarheid en deskundigheid.

Wat gaan we daar voor doen?

01.5 Financiën

Terug naar navigatie - 01.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -5.690 -4.508 -5.362 -4.995 -5.054 -5.081
Baten 1.397 609 871 870 870 870
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.293 -3.900 -4.491 -4.125 -4.183 -4.211
Onttrekkingen 58 25 0 0 0 0
Stortingen -30 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 28 25 0 0 0 0