Uitgaven

1,97%
€ -2.253
x € 1.000
1,97% Complete

Inkomsten

74,94%
€ 86.997
x € 1.000
74,94% Complete

Saldo

5039,4%
€ 84.744
x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

1,97%
€ -2.253
x € 1.000
1,97% Complete

Inkomsten

74,94%
€ 86.997
x € 1.000
74,94% Complete

Saldo

5039,4%
€ 84.744
x € 1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Terug naar navigatie - Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals vastgelegd in de Kadernota 2024;
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijvoorbeeld het aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij, en ook bij andere uitzettingen van gelden, vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's:

Alliander
Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

Vitens
Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Bank Nederlandse Gemeenten
Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Tevens is de gemeente aandeelhouder in de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Leisurelands B.V.
Ter uitvoering van de verplichting van het RAL (Recreatieschap Achterhoek Liemers) hebben wij in 2020 op basis van de gesloten overeenkomst en het besluit tot ontmanteling en liquidatie 1225 aandelen Leisurelands ontvangen. Leisurelands heeft 19 recreatiegebieden in eigendom en exploitatie in Gelderland, Overijssel en Noord-Limburg, waaronder De Nevelhorst en Stroombroek in Montferland.

 

 

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

De uitkomsten van de meicirculaire 2023 zijn in deze begroting verwerkt. Het (inmiddels demissionaire) kabinet heeft besloten om het gemeentefonds voor de volumeontwikkeling vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. In de meicirculaire 2023 is een beschrijving van de hoofdlijnen van een nieuwe financieringssystematiek opgenomen. De nieuwe financieringssystematiek houdt in dat de volumeontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2027 wordt gebaseerd op een historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Hiervoor is in de Voorjaarsnota 2023 een budget gereserveerd van € 150 miljoen in 2027 en € 300 miljoen in 2028. In de meicirculaire is de nieuwe financieringssystematiek overigens nog niet verwerkt.

Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het (inmiddels demissonaire) kabinet met de septembercirculaire 2022 in 2026 eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in de 
meicirculaire vanaf 2027 structureel doorgetrokken. Dit levert ons vanaf 2027 aanvullend een bedrag van € 1,7 miljoen op.

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen 

(Bedragen x1.000)

 

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Algemene uitkering

68.285

75.757

76.854

70.399

70.156

Deelnemingen/beleggingen

340

350

350

350

350

Gemeentelijke belastingen

657

597

507

417

417

OZB + WOZ

8.172

8.822

8.822

8.882

8.882

Financiering (treasury)

10

10

10

10

10

Totaal algemene dekkingsmiddelen

77.464

85.536

86.543

79.998

79.755

De gemeentelijke belastingen bestaan uit toeristenbelasting, hondenbelasting en reclamebelasting.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -2.020 -3.127 -2.253 -2.705 -2.756 -2.581
Baten 80.462 80.690 86.997 88.551 81.739 81.280
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 78.441 77.563 84.744 85.847 78.983 78.699
Onttrekkingen 1.049 104 0 0 0 0
Stortingen -877 -4.976 0 0 0 0
Mutaties reserves 172 -4.872 0 0 0 0

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves

Onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de mutaties in de reserves. Daarom tonen we de onttrekkingen en toevoegingen in de reserves per programma.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Onttrekkingen
75101 Mut. reserves progr. 1 (Relatie inwoners en bestuur) 58 25 0 0 0 0
75102 Mut. reserves progr. 2 (Ruimtelijke ontwikkeling) 2.486 2.087 107 107 107 107
75103 Mut. reserves progr. 3 (Beheer leefomgeving) 322 224 50 50 391 0
75104 Mut. reserves progr. 4 (Economie en toerisme) 95 466 300 300 0 0
75105 Mut. reserves progr. 5 (Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl) 1.050 554 15 400 0 0
75106 Mut. reserves progr. 6 (Jeugd, onderwijs en cultuur) 3.208 2.391 2.309 2.821 2.821 2.421
75107 Mut. reserves progr. 7 (Maatsch. ondersteuning en veiligheid) 986 2.810 2.030 2.008 3.541 2.828
75108 Mut. reserves progr. 8 (Werk en inkomen) 219 850 0 0 0 0
75140 Mut. reserves progr. 40 (Algemene dekkingsmiddelen) 1.049 104 0 0 0 0
75150 Mut. reserves progr. 50 (Overhead en ondersteuning) 2.200 1.077 609 249 96 96
Totaal Onttrekkingen 11.673 10.587 5.421 5.936 6.957 5.452
Stortingen
75101 Mut. reserves progr. 1 (Relatie inwoners en bestuur) -30 0 0 0 0 0
75102 Mut. reserves progr. 2 (Ruimtelijke ontwikkeling) -2.652 -29 -24 -23 -22 -8
75103 Mut. reserves progr. 3 (Beheer leefomgeving) -588 0 0 0 0 0
75104 Mut. reserves progr. 4 (Economie en toerisme) -410 0 0 0 0 0
75105 Mut. reserves progr. 5 (Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl) -1.093 -500 -38 -38 -38 -36
75106 Mut. reserves progr. 6 (Jeugd, onderwijs en cultuur) -4.558 -1.066 101 -1.119 127 130
75107 Mut. reserves progr. 7 (Maatsch. ondersteuning en veiligheid) -743 -6.968 -6.285 -4.313 -3.742 -3.742
75140 Mut. reserves progr. 40 (Algemene dekkingsmiddelen) -877 -4.976 0 0 0 0
75150 Mut. reserves progr. 50 (Overhead en ondersteuning) -1.201 -4.350 0 0 0 0
Totaal Stortingen -12.151 -17.889 -6.245 -5.494 -3.676 -3.656