Uitgaven

22,67%
€ -25.933
x €1.000
22,67% Complete

Inkomsten

2,07%
€ 2.404
x €1.000
2,07% Complete

Saldo

1399,18%
€ -23.529
x €1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

22,67%
€ -25.933
x €1.000
22,67% Complete

Inkomsten

2,07%
€ 2.404
x €1.000
2,07% Complete

Saldo

1399,18%
€ -23.529
x €1.000

7.1 Missie

Terug naar navigatie - 7.1 Missie
  • Meer inwoners zijn zolang mogelijk zelfredzaam door het versterken van de sociale basis.
  • Iedere inwoner voelt zich veilig in Montferland.en, werken en recreëren is. Waar kwetsbare inwoners worden ondersteund bij hun deelname aan de samenleving.

7.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 7.2 Context en achtergronden

Montferland groeit. Het aantal inwoners blijft groeien als we uitgaan van de huidige geplande 150 nieuwbouwwoningen per jaar. We hebben meer jonge inwoners en daarmee groeit het leerlingenaantal. Maar we zien ook een stevige vergrijzing. Het aantal ouderen in onze gemeente groeit procentueel hard. De groep inwoners van 75 jaar en ouder groeit de komende jaren extra hard, wat naar verwachting een extra beroep op Wmo-zorg zal betekenen.
We zetten ons als gemeente in om goede woonplekken voor iedereen te behouden en waar mogelijk te realiseren. Het doel is dat inwoners zo lang mogelijk blijven meedoen en zich gezond en veilig voelen in de eigen omgeving. In 2023 stellen we hiervoor de visie Wonen, Welzijn en Zorg op. Aanvullend investeren we extra in een veilige leefomgeving.


Ondermijnende criminaliteit beïnvloedt het veiligheidsgevoel. Veelal is ondermijnende criminaliteit onzichtbaar. Maar de effecten ervan hebben een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid. Arbeidsuitbuiting is een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Ook een wietkwekerij in een gehuurde schuur op het platteland is een voorbeeld. We pakken de handel in soft- en harddrugs aan. Het gebruik van deze middelen gedogen we niet. Een goede verbinding tussen domein veiligheid en zorg blijft belangrijk. Samenwerking tussen het domein Openbare orde en het sociaal team is nodig om de problemen goed en gezamenlijk aan te pakken.


In 2023 stellen we als gemeente een nieuw subsidiebeleid vast. We ondersteunen een groot aantal verenigingen en organisaties. Het doel is een gevarieerd sportief en cultureel aanbod te behouden voor jong en oud. We zetten subsidies in voor voorliggende voorzieningen (preventie/ voorliggend veld). We zetten ook subsidies in vanuit overlappende programma’s van de nieuwe sportnota en het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Op deze manier geven we richting aan acties voor de jaren 2024 - 2027.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
  • College Uitvoeringsprogramma (CUP) Montferland 2023 - 2026Kadernota subsidiebeleid 2020-2024
  • Verbindend Kader Sociaal Domein 2020-2024
  • Samenwerken door elkaar te versterken 2019
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2023 - 2026
  • Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Steeds meer 65-plussers nemen deel aan activiteiten bij stichting Welcom.

Terug naar navigatie - Steeds meer 65-plussers nemen deel aan activiteiten bij stichting Welcom.

Wat gaan we daar voor doen?

Het gevoel van veiligheid in de eigen buurt stijgt.

Terug naar navigatie - Het gevoel van veiligheid in de eigen buurt stijgt.

Wat gaan we daar voor doen?

7.5 Financiën

Terug naar navigatie - 7.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -18.291 -18.656 -19.649 -19.724 -19.960 -20.175
Baten 7.125 433 374 637 1.097 1.088
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -11.166 -18.223 -19.274 -19.087 -18.863 -19.086
Onttrekkingen 986 2.810 2.030 2.008 3.541 2.828
Stortingen -743 -6.968 -6.285 -4.313 -3.742 -3.742
Mutaties reserves 243 -4.158 -4.255 -2.305 -201 -915