4. Bijlagen

4.1 Investeringsplan

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

 

2024

2025

2026

2027

Herinrichting openbare ruimte dorpskern Azewijn 2.500      
Herinrichting openbare ruimte dorpskernen Loil, Stokkum en Nieuw-Dijk   1.200    
Herinrichting Zeddamseweg incl. wegen direct grenzend aan IKC   2.000    
Aanschaf ANWB bewegwijzeringsborden 70      

Totaal

2.570

3.200

 

 

 

4.2 (Vervangings)investeringen

Terug naar navigatie - 4.4 (Vervangins) investeringen
Omschrijving 2024 2025 2026 2027 Techn. levensduur
Gemeentelijk Riolerings Plan           
Verbeteringen          
Wateroverlast, klimaatadaptatie        120           50           50           50 30
Afkoppelen, ombouwen vgs          50           20     60
Afkoppelen, blauwe aders en meeliften    1.000     1.400     1.000     1.000 60
Aanpassen retentie Matjeskolk          25       15
Vervangingen          
Renovatie (mini)gemalen en IBA's        279         279         279         279 15
Rioolvervanging en -relining    1.200        850        850        850 60
Totaal investeringen GRP 2024-2027    2.674     2.599     2.179     2.179  
Overige investeringen          
Aanschaf computerapparatuur raad/college               35   4
vervangingen straatmateriaal        600         600         600         600 20
John Deere trekker 6230 2012        100       12
John Deere trekker 5080 GF 2012          80       12
Iveco Daily V-643-JG 2017             78     8
Iveco Daily V-833-JF 2017             74     8
Heatweed onkruidmachine             15     8
Peugeot Partner                 50 10
Mc Connel Maaiarm               25   8
Plotter/scanner Openbare Werken             25     5
Vervanging I-Phones 2023        145             145 3
Vervanging I-pads 2023          48               48 3
Back up server             45     5
Aanschaf 300 laptops 2022               234 5
Dockingstations                  33 5
Netwerkserver                200 4
Switches 2023          60       10
Programmatuur Geo informatiesysteem             80     5
Programmatuur financieel systeem           220     5
Programmatuur website/intranet             75     5
Document-en recordmanagementsysteem               75   4
Programmatuur midoffice        100       5
Aanschaf landmeetkundige GPS          25       5
Totaal overige (vervangings)investeringen 1.158 1.212 735 1.310  
Totaal 3.832 3.811 2.914 3.489  

 

Openbare ruimte Centrumplan Didam 2024 2025 2026 2027 Techn. levensduur
1. Pittelderstraat         20
2. Oranje-erf         20
3. Spoorstraat         20
4. Parkeerplaats kerk         20
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)         20
6. Wilhelminastraat         20
7. Hoofdstraat/Schoolstraat         20
8. Raadhuisstraat 234       20
9. Stationslocatie         20
10. Supermarktlocatie  97 586     20
Subtotaal   331 586      
           
Riolering Centrumplan Didam          
2. Oranje-erf         60
3. Spoorstraat         60
4. Parkeerplaats kerk         60
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)         60
6. Wilhelminastraat         60
7. Hoofdstraat/Schoolstraat         60
8. Raadhuisstraat 138       60
10. Supermarktlocatie         3        18     60
11. Groene parkeerplaats supermarktlocatie      346     60
Subtotaal       141        364      
Totaal Centrumplan 472 950      

4.3 Reserves en voorzieningen

4.3.1 Reserves

Terug naar navigatie - 4.3.1 Reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Saldo per
01-01-2024

Rente
toevoeging

overige
vermeer-
deringen

vermin-
dering
en

Saldo per
31-12-2024
Saldo per
31-12-2025
Saldo per
31-12-2026
Saldo per
31-12-2027
Algemene reserves                
Algemene Reserve*

11.147

    -320 10.827 10.777 10.777 10.777
Verkoop aandelen NUON 15.337       15.337 15.337 15.337 15.337
Grondexploitatie 3.392     -357 3.035 2.678 2.620 2.563
Totaal Algemene reserves 29.876     -677 29.199 28.791 28.734 28.677
Bestemmingsreserves                
Bestedingsfunctie                
Klimaatmiddelen 414     -153 261 108 108 108
Reserve Corona 203     -45 158 158 158 158
Dekkingsreserve kapitaallasten                
Onderwijshuisvesting 2.971 104 2.851 -1.629 4.297 5.923 5.862 5.821
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) 512 9   -127 394 273 150 25
Centrumplan Didam 940 24   -50 913 886 859 830
Zwemsportvoorziening Didam 1.530 38     1.568 1.607 1.645 1.683
Egalisatiefunctie                
Kwaliteitsimpuls gem.organisatie 800       800 800 800 800
Decentralisaties Sociaal Domein 6.282   3.170 -2.897 6.555 5.399 2.581 854
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 738       738 738 347 347
Kunstgrasvelden 350   50   400 0 0 0
Speellocaties 200       200 200 200 200
Openbaar groen 287       287 287 287 287
Reserve Oekraïne 3.154     -96 3.057 3.057 3.057 3.057
Totaal bestemmingsreserves 18.381 174 6.071 -4.998 19.628 19.436 16.054 14.172
                 
Eindtotaal 48.256 174 6.071 -5.675 48.827 48.227 44.788 42.848

 

4.3.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - 4.3.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

2. Wonen

       

Lasten

       
 •  Toevoeging rente Centrumplan Didam 
-24 -23 -22 -22

 Baten

       
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
23 23 23 23
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden)
35 35 35 35
 • Onttrekking aan de reserve centrumplan Didam (deel kapitaallasten centrumplan)
50 50 50 50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl        
Lasten        
 • Toevoeging rente Sportcomplex Montferland
-9 -7 -5 -3
 •  Toevoeging rente Zwemsportvoorziening Didam
-38 -38 -38 -38
Baten        
 • Onttrekking reserve kapitaallasten  Sport Complex Montferland  (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127 127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur        
Lasten        
 • Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
 • Onttrekking reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting).

-1.326

 

-741

 

61 

 

41

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

-1.162 -575 230 213

 

4.3.3 Voorzieningen

Terug naar navigatie - 4.3.3 Voorzieningen

7.364Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
01-01-2024
Vermeer-
deringen
Verminderingen Saldo per
31-12-2024
Saldo per
31-12-2025
Saldo per
31-12-2026
Saldo per
31-12-2027
Risicovoorziening              
Verplichtingen personeel 422 41   463 504 545 586
Verplichtingen wethouders 3.031 115 -153 2.993 2.955 2.918 2.880
Voorziening verlofsparen 25     25 25 25 25
Totaal Risicovoorzieningen 3.478 156 -153 3.481 3.484 3.488 3.491
Egalisatievoorzieningen              
Groot onderhoud sportcomplex  444 85   529 613 698 783
Openbare ruimte 877 918 -823 972 1.075 1.155 1.236
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.857 349 -628 1.578 1.689 2.023 2.356
Riolering (art. 44 lid 2) 310 0 -112 198 0 0 0
Totaal Egalisatievoorzieningen 3.489 1.352 -1.563 3.277 3.377 3.876 4.376
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven              
Riolering (vervangingsinvesteringen)  (art.44 lid 1) 0 1.296 -1.296 0 0 0 0
 Totaal riolering (art 44 lid 1) 0 1.296 -1.296 0 0
Eindtotaal 6.966 2.804 -3.013 6.758 6.861 7.364 7.867

4.4 Financiële gegevens

(Geprognosticeerde) balans 2022-2027

Terug naar navigatie - (Geprognosticeerde) balans 2022-2027
Prognose meerjaren balans  Realisatie      Begroting    
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
ACTIVA            
Vaste activa            
Immateriële vaste activa            
a. Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio            
b. Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief            
c. bijdr. aan activa in eigendom van derden 248 1998 149 999 90 82
             
Materiële vaste activa            
a. gronden en terreinen 19.863 19.863 19.863 19.863 19.863 19.863
b. investeringen met economisch nut 82.678 84.274 99.238 97.854 95.326 93.126
c. Investeringen met maatschappelijk nut 13.305 16.447 21.208 24.303 24.411 23.750
             
Financiële vaste activa            
Kapitaalverstrekking aan: 0 0 0 0 0 0
a. deelnemingen 147 147 147 447 447 447
b. gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Leningen aan: 0 0 0 0 0 0
a. woningbouwcorporaties 1.703 1.455 1.194 933 659 557
b. Leningen aan deelnemingen 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154
Overige langlopende leningen u/g 6.198 7.197 7.395 7.594 8.693 8.692
             
Totaal vaste activa 126.295 131.735 151.351 153.247 151.642 148.669
             
Vlottende activa            
Voorraden            
a. gronden in exploitatie -603 593 482 0 0 0
b. overige voorraden 6 5 5 5 5 5
             
Uitzettingen korter dan 1 jaar 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519 9.519
Liquide middelen  392 217 217 217 217 217
Overlopende activa 3.830 3.830 3.830 3.830 3.830 3.830
             
Totaal vlottende activa 12.859 14.054 13.942 13.460 13.460 13.460
             
Totaal activa 139.154 145.788 165.293 166.707 165.102 162.129
             
Prognose meerjaren balans  Realisatie                               -     Begroting    
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
PASSIVA            
Vaste passiva            
Reserves            
a. algemene reserve 28.027 29.876 29.199 28.791 28.734 28.677
b. bestemmingsreserves 12.899 18.381 19.628 19.436 16.054 14.172
c. gerealiseerd resultaat 10.826 -308 1.477 5.383 442 -50
Voorzieningen            
a. Verplichtingen, verliezen en risico's 3.552 3.478 3.481 3.484 3.488 3.491
b.onderhoudsegalisatievoorziening 2.940 3.179 3.079 3.377 3.876 4.376
c. toekomstige vervangingen 0 0 0 0 0 0
d. van derden verkregen middelen met specifieke besteding 911 310 198 0 0 0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer            
a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen            
b. binnenlandse banken en overige financiele instellingen (bestaand) 63.472 56.718 49.956 43.185 37.093 31.072
binnenlandse banken en overige financiele instellingen (nw. leningen) 0 10.000 35.000 43.000 55.000 58.500
c. door derden beklemde middelen 9 9 9 9 9 9
             
Totaal vaste passiva 122.637 121.643 142.026 146.665 144.696 140.246
             
Vlottende passiva            
Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 5.384 11.145 10.267 7.042 7.407 8.882
Overlopende passiva 11.133 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
             
Totaal vlottende passiva 16.517 24.145 23.267 20.042 20.407 21.882
             
Totaal passiva 139.154 145.788 165.293 166.707 165.102 162.129

EMU-overzicht

Terug naar navigatie - EMU-overzicht

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

bedragen x € 1.000

    2023 2024 2025 2026 2027
  Omschrijving Volgens gewijzigde begroting 2023 Volgens begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -680 4.596 6.860 -1716 -386
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.850 5.403 5.898 6.685 6.463
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie -721 -1.486 60 503 -611
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 10.289 25.019 7.793 5.081 3.489
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie          
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:          
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord 950 418 0 0 0
8 Baten bouwgrondexploitatie: 2.526 2.082 0 0 0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 2.986 3.013 3.158 2.977 2.818
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht          
11 Verkoop van effecten:          
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)          
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?          
Berekend EMU-saldo -8.251 -17.854 1.867 -2.586 -841

 

Renteschema Begroting

Terug naar navigatie - Renteschema Begroting

(Bedragen x € 1.000)

Renteschema      2023   2024   2025   2026   2027
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering +/+   1.436   1.377   1.319   1.355   1.355
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering  -/-   10    10   10   10   10
Saldo externe rentelasten en rentebaten      1.426   1.367    1.309   1.345   1.345
                       
                       
c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie  -/- -128   -128   -128   -128   -128  
c2. Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden  -/- 0   0   0   0    0  
c3. Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen  -/- 120   120   120    120   120  
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente     248   248   248   248   248
                       
d1. Rente over eigen vermogen +/+ 0   0   0   0   0  
d2. Rente over voorzieningen +/+ 0   0   0   0   0  
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente     0   0   0    0   0
                       
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente     1.178   1.119    1.060   1.097   1.097
                       
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente  -/-    1.784   1.804   2.352    2.085   1.869
                       
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury     606   685   1.292   988   772

 

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten . Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Dit saldo treft u in de volgende tabel aan.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Begroting
2024
Begroting
2025
Begroting
2026
Begroting
2027
1. Relatie inwoners en bestuur         
Motie 5.3.2 Kadernota 2024 Ondersteunen Dorpshuizen Montferland -50      
2. Wonen        
Baten        
Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuis-locatie Didam eo   1.385    
3. Beheer Leefomgeving        
Lasten        
Energie besparen door te ontzorgen (uitvoering motie M13 begroting 2022) -50 -50    
Dekkingstekort riolering     -391  
Baten        
Onttrekking aan de Algemene Reserve (uitvoering motie Energie besparen door te ontzorgen) 50 50    
Onttrekking aan de reserve Onderhoud riolering en rioolrenovaties (dekkingstekort riolering)     391  
Verkoop groenstroken 15 15 15 15
4. Economie en toerisme        
Lasten        
Kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijfsterreinen  (Motie M6 bij Kadernota 2022) -300 -300    
Amendement Kadernota 2024 5.2.1 R&T economisch speerpunt in Montferland -190       
Baten        
Onttrekking aan de reserve grondexploitatie kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijfsterreinen 300 300    

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Bijdragen aan DVC en Loil, ter vervanging van 3 niet gemeentelijke sportvelden

 

-400 

 

 

Toevoeging aan de reserve kunstgrasvelden

-50

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Onttrekking aan de reserve kunstgrasvelden voor de bijdragen aan DVC en Loil 

 

400 

 

 

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Aanvullende lasten sociaal domein -1.572

-1.156

-2.818

-1.727

Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting  

-884 

 

 

Baten  

 

 

 

Onttrekking aan de reserve Sociaal domein 2.242

1.156

2.818

1.727

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid  

 

 

 

Lasten  

 

 

 

Aanvullende lasten sociaal domein -425      
Baten        
Onttrekking aan de reserve Sociaal domein 655 

 

 

 

40. Algemene dekkingsmiddelen  

 

 

 

Lasten  

 

 

 

Diverse uitgaven in het kader van het Corona herstelplan -45

 

 

 

Baten  

 

 

 

Onttrekking aan de reserve Corona 45

 

 

 

50. Overhead en ondersteuning

 

 

 

 

Lasten

     

 

Maatschappelijke ondersteuning Oekraïners

-96    

 

Restant uitgaven voor ICT beveiligingsplan 

-30    

 

Aanvullende capaciteit voor klimaat en duurzaamheid

-153 -153  

 

Baten

     

 

Onttrekking reserve Oekraïne voor maatschappelijke ondersteuning

96    

 

Onttrekking Algemene Reserve voor restant uitgaven ICT beveiligingsplan

30    

 

Onttrekking reserve Klimaatmiddelen i.v.m. aanvullende capaciteit 

153 153  

 

Onttrekking aan de Algemene Reserve i.v.m. extra capaciteit handhaving

240    

 

Totaal

865

516 15

15


Het saldo van incidentele lasten en baten fluctueert jaarlijks sterk. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

Het positieve saldo in 2024 wordt vooral bepaald door de eenmalige bijdrage van € 900.000 uit de reserve Sociale Domein voor de tariefverhoging Lump sum . Het positieve saldo in 2025 bestaat uit de verwachte opbrengst uit de koop-/samenwerkingsovereenkomst van de voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving minus de eenmalige toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting (vrijval kapitaallasten).

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

2.506

5.146

-2.634

-1.541

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

--825

442 3.281 1.796

Begrotingssaldo na bestemming

1.682

5.588

647

255

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-865

-516 -15 -15

Structureel begrotingssaldo

817

5.072

632

240

 

Geconcludeerd kan worden dat het structurele begrotingssaldo alle jaren positief is. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de inleiding van deze begroting.

Toelichting

De BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel van aard zijn. Als uitzondering worden bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten genoemd die structureel van aard kunnen zijn. Daarom zijn alle incidentele reservemutaties opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten, ook wanneer reservemutaties per saldo geen invloed hebben op het begrotingssaldo.

Programma 1 Relatie inwoners en bestuur

Bij de vaststelling van de Kadernota 2024 is besloten om een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van dorpshuizen met als dekking een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Programma 2 Wonen

De advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en de ruilkosten ruilgronden: deze bedragen respectievelijk € 22.000 en  € 35.000 en worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie  e.o.: verwacht wordt een eenmalige opbrengst in 2025. Na de gerechtelijke uitspraak van  februari 2023 gaan wordt er voorshands vanuit gegaan dat de incidentele baat in 2025 worden gerealiseerd.


Programma 3 Beheer leefomgeving

Bij de behandeling van de begroting 2022 is de motie Energie besparen door te ontzorgen aangenomen.  De lasten van € 50.000 per jaar tot en met 2025 worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

In 2021 is het GWRP vastgesteld. De hieruit voortvloeiende tekort worden verrekend met de voorziening riolering (artikel 44 lid 2 BBV) en deels ook met de reserve onderhoud riolering en rioolrenovaties. De te verrekenen bedragen met deze reserve bedragen € 164.000 in 2025 en € 662.000 in 2026.

Verkoop groenstroken: een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten. De jaarlijkse raming bedraagt € 15.000.

Programma 4 Economie en toerisme

Bij de vaststelling van de Kadernota 2024 is besloten om een bedrag van € 190.000 beschikbaar te stellen voor het speerpunt Recreatie en toerisme met als dekking een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is besloten voor de periode 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 300.000 beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls Woningbouw en bedrijfsterreinen. Deze bedragen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve grondexploitatie.


5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Bijdragen voor vervanging van 3 niet-gemeentelijke sportvelden (2 DVC en 1 SV Loil). Eenmalig een bijdrage van € 200.000 voor DVC en € 200.000 voor SV Loil in 2025. Daarna is vervanging sportvelden voor rekening van de sportverenigingen zelf. De bijdrage wordt gedekt via een onttrekking aan de reserve kunstgrasvelden. Tot en met 2024 wordt jaarlijks € 50.000 aan deze reserve toegevoegd zodat in 2025 de stand van € 400.000 is bereikt.

Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur

De aanvullende lasten voor het sociaaldomein ten opzichte van de begroting 2023 (jaarschijven 2024 en volgende) worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve sociaal domein. De aanvullende compensaties vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden toegevoegd aan deze reserve. Voor de tariefverhoging Lump sum is in 2024 eenmalig € 670.000 uit de reserve onttrokken.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2024 is besloten om de vrijval van de kapitaallasten van het IKC (Integraal Kind Centrum)  in 2025 incidenteel toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Dit betreft een bedrag van € 884.000. 

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

De aanvullende lasten voor het sociaaldomein ten opzichte van de begroting 2023 (jaarschijven 2024 en volgende) worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve sociaal domein. De aanvullende compensaties vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden toegevoegd aan deze reserve. Voor de tariefverhoging Lump sum is in 2024 eenmalig € 230.000 uit de reserve onttrokken.

Programma 40 Algemene dekkingsmiddelen

Het vastgestelde Corona herstelplan (inclusief de update) loopt tot en met 2024. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve Corona.

Programma 50 Overhead en ondersteuning

De dekking van de lasten voor maatschappelijke ondersteuning voor Oekraïners van € 96.000 vindt plaats middels een onttrekking aan de bestemmingsreserve.

In 2020 is het ICT beveiligingsplan vastgesteld. De incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. In 2024 resteren de laatste uitgaven voor Clearpass voor een bedrag van € 30.000.

Aanvullende lasten in verband met tijdelijke formatie-uitbreiding voor het taakveld klimaat en duurzaamheid worden onttrokken aan de bestemmingsreserve voor klimaatmiddelen. 

De aanvullende lasten in verband met extra capaciteit handhaving van € 240.000 in 2024 worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

4.6 Taakvelden IV3

Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Terug naar navigatie - Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Bedragen x € 1.000

Baten / lasten Jaarrekening 2022 Raming 2023 Raming 2024 2025 2026 2027
Hoofdtaak - taakveld Baten Lasten Saldo totaal Baten Lasten  Saldo totaal  Baten Lasten  Saldo totaal   Saldo totaal   Saldo totaal   Saldo totaal 
0 Bestuur en ondersteuning                        
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -70.294   -70.294 -69.461 500 -68.961 -75.757   -75.757 -76.354 -69.899 -69.656
Beheer overige gebouwen en gronden -94 154 60 -32 161 130 -32 161 129 129 129 129
Belastingen overig -338 122 -216 -345 118 -227 -263 115 -147 -50 33 33
Bestuur -629 3.357 2.728   2.389 2.389   2.873 2.873 2.588 2.599 2.608
Burgerzaken -686 1.435 749 -609 1.386 778 -871 1.630 758 742 763 796
Mutaties reserves -11.601 11.204 -397 -10.490 17.843 7.352 -5.750 6.245 495 -771 -3.610 -2.125
Overhead -735 10.615 9.880 -633 15.645 15.012 -624 14.305 13.681 13.339 12.718 12.476
Overige baten en lasten -29 633 604   511 511   10 10 10 10 10
OZB niet-woningen -2.388 126 -2.262 -2.736 108 -2.628 -2.959 109 -2.850 -2.850 -2.850 -2.850
OZB woningen -5.168 267 -4.901 -5.281 324 -4.957 -5.863 304 -5.559 -5.559 -5.542 -5.542
Treasury -2.274 1.450 -824 -2.127 1.566 -560 -2.156 1.714 -441 -1.044 -735 -694
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning -94.236 29.363 -64.873 -91.713 40.551 -51.162 -94.274 27.468 -66.807 -69.820 -66.384 -64.815
1 Veiligheid                        
Crisisbeheersing en brandweer   2.188 2.188   2.375 2.375   2.490 2.490 2.492 2.615 2.699
Openbare orde en veiligheid -16 768 752 -16 852 836 -11 1.110 1.098 1.087 1.087 1.087
Totaal 1 Veiligheid -16 2.956 2.940 -16 3.227 3.211 -11 3.600 3.589 3.579 3.702 3.786
2 Vervoer                        
Openbaar vervoer                        
Verkeer en vervoer -294 3.993 3.699 -150 4.359 4.208 -71 5.055 4.984 5.360 5.620 5.684
Totaal 2 Vervoer -294 3.993 3.699 -150 4.359 4.208 -71 5.055 4.984 5.360 5.620 5.684
3 Economie                        
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -27 29 2 -29 32 3 -29 40 11 11 11 11
Economische ontwikkeling -81 223 142 -112 223 111   170 170 170 170 170
Economische promotie -422 243 -179 -343 665 322 -375 512 137 -74 -74 -74
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.443 1.160 -283   30 30            
Totaal 3 Economie -1.973 1.655 -318 -484 950 466 -404 722 318 108 108 108
4 Onderwijs                        
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.225 2.282 1.057 -998 2.213 1.215 -1.119 2.129 1.010 1.016 1.024 1.095
Onderwijshuisvesting -984 2.523 1.539 -748 2.235 1.487 -707 2.244 1.536 1.761 2.320 2.238
Totaal 4 Onderwijs -2.209 4.805 2.596 -1.746 4.448 2.702 -1.826 4.373 2.547 2.777 3.344 3.333
5 Sport, cultuur en recreatie                        
Cultureel erfgoed -25 182 157   141 141   157 157 157 157 157
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -15 572 557 -16 561 545 -16 508 492 482 482 482
Media -89 874 785 -85 911 826 -85 797 712 712 712 712
Musea   165 165   211 211   211 211 211 211 211
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -123 2.866 2.743 -100 3.257 3.157 -58 4.464 4.406 4.406 4.406 3.572
Sportaccommodaties -973 2.906 1.933 -1.083 3.459 2.375 -999 3.156 2.156 2.645 2.084 2.071
Sportbeleid en activering -69 710 641 -211 1.144 933 -198 937 738 718 718 718
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie -1.294 8.275 6.981 -1.495 9.683 8.188 -1.357 10.229 8.873 9.331 8.769 7.922
6 Sociaal domein                        
Arbeidsparticipatie -34 1.747 1.713   2.135 2.135   2.580 2.580 2.580 2.573 2.574
Begeleide participatie   4.424 4.424   4.084 4.084   4.276 4.276 4.133 3.965 3.690
Geëscaleerde zorg 18-   797 797   889 889   904 904 904 904 904
Geëscaleerde zorg 18+   46 46   159 159   109 109 109 109 109
Inkomensregelingen -6.653 11.544 4.891 -6.852 11.239 4.387 -6.860 10.523 3.664 3.669 3.683 3.698
Maatwerkdienstverlening 18-   9.113 9.113   9.298 9.298   10.126 10.126 10.129 10.128 10.128
Maatwerkdienstverlening 18+ -331 8.719 8.388 -300 9.329 9.029 -300 10.044 9.744 9.482 9.022 9.031
Maatwerkvoorziening (WMO) -44 1.476 1.432 -73 1.748 1.675 -74 1.876 1.802 1.886 1.998 2.129
Samenkracht en burgerparticipatie -6.565 6.002 -563 -814 3.871 3.057 -811 3.594 2.784 2.718 2.724 2.723
Wijkteams -686 4.100 3.414   3.183 3.183   4.088 4.088 4.088 4.088 4.088
Totaal 6 Sociaal domein -14.313 47.968 33.655 -8.039 45.935 37.896 -8.045 48.121 40.076 39.696 39.194 39.074
7 Volksgezondheid en milieu                        
Afval -3.926 3.131 -795 -4.304 3.110 -1.194 -4.622 3.333 -1.289 -1.289 -1.289 -1.290
Begraafplaatsen en crematoria -137 124 -13 -118 142 25 -121 170 49 49 62 56
Milieubeheer -250 1.992 1.742 -2 1.829 1.827 -2 1.849 1.848 1.851 1.804 1.820
Riolering -4.616 3.816 -800 -5.285 4.163 -1.122 -4.968 4.185 -783 -798 -422 -805
Volksgezondheid -3 1.863 1.860 -3 1.995 1.992 -3 2.152 2.150 2.132 2.158 2.184
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu -8.932 10.926 1.994 -9.711 11.239 1.528 -9.715 11.689 1.974 1.944 2.312 1.966
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing                        
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.315 2.898 583   381 381   253 253 253 63 63
Ruimtelijke ordening -182 943 761 -105 1.326 1.221 -94 1.079 985 985 985 985
Wonen en bouwen -1.712 3.201 1.489 -2.088 3.116 1.028 -616 2.018 1.402 75 1.517 1.517
Totaal 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing -4.209 7.042 2.833 -2.193 4.823 2.630 -710 3.350 2.640 1.313 2.565 2.564
Saldo totaal -127.476 116.983 -10.493 -115.548 125.216 9.668 -116.413 114.607 -1.806 -5.712 -771 -379

4.7 Raadsakkoord

Overzicht Raadsakkoord

Terug naar navigatie - Overzicht Raadsakkoord
Programma 2024 2025 2026 2027 Str / Inc Toelichting
1 Relatie inwoners en bestuur € 167.000 € 167.000 € 167.000 € 167.000 Structureel Aavnullende formatie tbv verder ontwikkeling (burger)participatie en WKW. Nieuwe vormen van participatie, zoals uitdaagrecht, digitale participatie, burgerberaad en innovatieve werkvormen zullen ontwikkeld worden.
€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Structureel Structureel flexibel budget ter ondersteuning van overkoepelende initiatieven binnen dit programma. Thema's waaraan budget gespendeerd zal gaan worden zijn communicatie, participatie en dienstverlening.
2 Ruimtelijke Ontwikkeling € 75.000 € 75.000 € 50.000 € 50.000 Incidenteel Om starters meer mogelijkheden te bieden op de woningmarkt is het van belang dat ouderen doorstromen. Dit kan via levensloopbestendig maken van woningen, verhuiscoach, etc.
€ 80.000 Incidenteel Voor een prettige leefomgeving is goede mobiliteit van wezenlijk belang. Het opstellen van een hernieuwd, actueel en integraal verkeers- en vervoersplan c.q. mobiliteitsvisie, inclusief uitvoeringsagenda, is hiervoor onontbeerlijk.
€ 50.000 € 100.000 Incidenteel Klimaatadaptatie en biodiversiteit nemen een steeds belangrijker rol in bij de (her)inrichting van de openbare ruimte / leefomgeving. De kosten verdienen zich niet direct terug in financiele zin, wel is bewezen dat een gezonde groene leefomgeving (op termijn) bijdraagt aan het welzijn van inwoners en het terugdringen van zorgkosten. Vooral in de bestaande woonomgeving/wijken is hier nog een slag te maken.
€ 82.000 € 82.000 € 82.000 € 82.000 Structureel Om woningbouw voortvarend te kunnen faciliteren is structureel behoud van de tijdelijke extra formatieplaats vergunningverlening noodzakelijk.
3 Beheer leefomgeving
4 Economie en Toerisme € 20.000 Incidenteel Uitwerking toekomstplan 's-Heerenberg.
€ 50.000 Incidenteel De Economische Visie uit 2018 moet geactualiseerd worden en kijken waar nieuwe accenten op het gebied van economisch beleid komen te liggen.
€ 25.000 Incidenteel Budget voor het schrijven en uitvoeren van een plan van aanpak tbv het revitaliseren van bedrijventerreinen in de gemeente.
5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl € 50.000 € 75.000 Incidenteel Versterken preventief aanbod (vanaf 2027 1% van het maatwerkbudget van € 12.5 miljoen). Beweging naar preventief organiseren (in samenwerking met sociale teams jeugd/wmo).
€ 125.000 Structureel Versterken preventief aanbod (vanaf 2027 1% van het maatwerkbudget van € 12.5 miljoen). Beweging naar preventief organiseren (in samenwerking met sociale teams jeugd/wmo).
€ 40.000 € 40.000 € 40.000 Structureel Formatieuitbereiding ten behoeve van ouderenwerk/ dementievriendelijk Montferland werk/poh ouderen.
€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Structureel Stimuleren en versterken aanbod mentale gezondheid.
€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 Structureel Voortzetten en doorontwikkelen bestaande projecten.
6 Jeugd, onderwijs en cultuur € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 Structureel Formatieuitbereiding aangaande functie Straathoekwerker.
€ 30.000 € 30.000 € 30.000 Structureel Procesregisseur complexe problematiek ten behoeve van inkoopondersteuning.
€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 Structureel Onafhankelijk maatschappelijk werk: budget wordt ingezet ter ondersteuning van diverse activiteiten.
€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 Structureel Beleid diversiteit en inclusie: budget uitvoering.
€ 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 Structureel Beleid diversiteit en inclusie: formatieuitbereiding.
€ 25.000 Incidenteel Communicatiecampagne i.s.m. externe partij gericht op ouderen, jongeren en inwoners met beperking.
€ 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 Structureel Inzet schoolmaatschappelijk werker verbreden naar de niet VVE scholen: structureel € 70.000 per jaar voor 7 scholen
€ 150.000 € 150.000 Incidenteel Incidentele middelen voor maximaal 60 kinderen die toegang krijgen tot een vorm van BSO. Betreft een pilot waarbij we het effect na 2 jaar willen meten.
€ 25.000 € 25.000 Incidenteel € 25.000 incidenteel in de vorm van een pilot (m.b.t. alternatief BSO) van 2 jaar.
€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 Structureel Uitbreiding voorliggende voorzieningen zoals Meidengroep, jongerenwerk op scholen en uitbreiding Buro Halt.
7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid € 30.000 Incidenteel Incidentele middelen aangaande tijdelijke inhuur ten behoeve van veiligheid en handhaving.
€ 25.000 Incidenteel Budget aangaande inhuur capaciteit formatie vergunning en handhaving/boa's/ juridisch medewerkers etc. tbv uitvoering Wet goed verhuurderschap.
€ 50.000 € 50.000 € 50.000 Structureel Activering / meedoen zodat de doelgroep wat geactiveerd wordt. Tegengaan verveling en overlast door middel van sport/Welcom.
€ 300.000 € 300.000 € 300.000 Incidenteel In het kader van het project Beleid huisvesting arbeidsmigranten komt er een voorstel voor de wijze waarop de huisvesting van arbeidsmigranten in Montferland wordt aangepakt en ook wordt gehandhaafd op overlastgevende situaties. Vooralsnog wordt uitgegaan van een pilot van 3 jaar, waar jaarlijks een budget van € 300.000 voor benodigd is.
€ 50.000 Incidenteel Herziening visie sociaal domein: Betreft een interactief proces met als doel een nieuwe visie in afstemming met inwoners en ketenpartners.
€ 100.000 € 200.000 € 200.000 Structureel Herziening visie sociaal domein. Uitwerking van de visie welke naar verwachting een structureel effect heeft van € 200.000 vanaf 2025.
€ 10.000 € 10.000 Incidenteel Aangaande huiselijk geweld: € 10.000 voor scholing, preventiebijeenkomsten en campagnes als Orange the World
8 Werk en inkomen € 75.000 € 75.000 Incidenteel € 150.000 groei formatie Sociale Zaken (toename uitkeringsbestand/ aantal inburgeraars). Vanaf 2026 evaluatie en mogelijk vervolg uitstippelen.
Totaal per jaar € 1.519.000 € 1.594.000 € 1.309.000 € 1.069.000
Totaal per jaar (STR) € 564.000 € 784.000 € 884.000 € 1.009.000
Totaal per jaar (INC) € 955.000 € 810.000 € 425.000 € 60.000

4.8 Subsidieregister

Overzicht subsidieregister

Terug naar navigatie - Overzicht subsidieregister
Programma  Subsidiebedragen 
1 - Relatie inwoners en bestuur 9.000
wijk en dorpsraden 9.000
2 - Ruimtelijke ontwikkeling 40.000
instandhouding monumenten 40.000
3 - Beheer leefomgeving 377.571
aanpassen particuliere buitenruimte 57.500
onderhoud en educatie in het landschap 70.071
oprichting energiecorporaties / tijdelijke regeling isolatiemaatregelen 250.000
4 - Economie en toerisme 165.590
evenementen en vieringen 10.500
verbetering positieve naamsbekendheid gemeente 155.090
5 - Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl 982.662
EHBO 5.500
jeugd en jongeren 773.233
kwetsbare volwassen inwoners 24.724
sportactiviteiten in verenigingsverband 154.205
sportevenementen 25.000
6 - Jeugd, onderwijs en cultuur 1.913.142
Bibliotheekwerk 765.551
dansante activiteiten  6.800
evenementen en vieringen 11.500
historisch besef 5.200
jeugd en jongeren 43.493
Jeugd en jongerenwerk 574.751
kwetsbare volwassen inwoners 20.926
lokale media 45.778
muziekbeoefening 74.050
Muziekonderwijs 325.094
ondersteuning 1.000
toneel 13.400
Vrijwillig jeugdwerk 12.100
zangkunst 13.500
7 - Maatsch. Ondersteuning en veiligheid 2.309.975
huisvestingskosten Welcom 450.747
jeugd en jongeren 6.855
jeugd en jongeren / kwetsbare volwassen inwoners / mantelzorgers / senioren 643.640
Jeugd en jongerenwerk 350.331
kwetsbare volwassen inwoners 185.400
lokale media 1.700
ondersteuning 29.790
Ontmoeting en ontplooiing voor vrouwen en senioren 58.140
Statushouders 22.000
stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven 541.972
Vrijwillig jeugdwerk 19.400
Diverse (programma 1, 5 en 6) 50.000
subsidie voor nieuwe activiteiten 50.000
Eindtotaal

5.847.940

Toelichting subsidieregister

Terug naar navigatie - Toelichting subsidieregister

De in deze tabel gepresenteerde bedragen zijn een indicatie van de subsidiebedragen per programma. Het betreft geen exacte weergave.  De oorzaken hiervan zijn:

 • Voor 2024 wordt een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit nieuwe beleid gaat ook voor veranderingen zorgen in de hoogte van de bedragen.
 • Voor hogere budgetsubsidies is er sprake van een jaarlijkse indexering welke de komende periode bepaald wordt
 • Het energieloket verzorgt de gemeentelijke subsidies op het gebied van energietransitie. 
 • T.a.v. individuele subsidies (instandhouding monumenten, natuur en landschap en klimaatadaptie) is niet aan te geven hoeveel subsidie er verstrekt gaat worden. Er is hierbij gekozen om de maximale subsidiehoogte aan te geven.

4.9 Verplichte Beleidsindicatoren

Overzicht verplichte beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Overzicht verplichte beleidsindicatoren

In deze bijlage zijn de verplichte indicatoren opgenomen zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. De beleidsindicatoren hebben in de meeste gevallen geen (directe) relatie met onze doelstellingen en activiteiten. De gegevens worden voor het grootste gedeelte via de website 'waar staat je gemeente' verzameld. Daar worden de nieuwste beschikbare cijfers gepubliceerd, net zo als de vergelijking met Nederland. De cijfers in deze bijlage zijn van september 2023. De eerste vijf indicatoren komen uit de eigen begroting.

TAAKVELD Naam indicator Eenheid Montferland  Montferland  Montferland  Nederland 
      2020 2021 2022 2022
0. Bestuur en ondersteuning  Formatie  Fte per 1.000 inwoners  8,4 8,2 8,5 geen data
0. Bestuur en ondersteuning  Bezetting  Fte per 1.000 inwoners  7,9 7,9 8 geen data
0. Bestuur en ondersteuning  Apparaatskosten  Kosten per inwoner  714 738 783 geen data
0. Bestuur en ondersteuning  Externe inhuur  Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen  5% 8% 14% geen data
0. Bestuur en ondersteuning  Overhead  % van totale lasten  68% 68% 57% geen data
1. Veiligheid  Verwijzingen Halt  Aantal per 10.000 jongeren  8 5 8 8
1. Veiligheid  Winkeldiefstallen  Aantal per 1.000 inwoners  5,55 3,89 5,78 22,82
1. Veiligheid  Geweldsmisdrijven  Aantal per 1.000 inwoners  2,6 2,4 2,3 4,6
1. Veiligheid  Diefstallen uit woning  Aantal per 1.000 inwoners  9,72 7,77 12,38 13,88
1. Veiligheid  Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)  Aantal per 1.000 inwoners  3,6 2,7 2,7 4,0
3. Economie  Functiemenging  50,1 49,8 50,9 53,8
3. Economie  Vestigingen (van bedrijven)  Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar  131,2 135,5 143,9 174,1
4. Onderwijs  Absoluut verzuim  Aantal per 1.000 leerlingen  geen data geen data 1,4 4,2
4. Onderwijs  Relatief verzuim  Aantal per 1.000 leerlingen  6 13 12 24
4. Onderwijs  Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)  % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs  1% 1,50% geen data geen data
5. Sport, cultuur en recreatie  Niet-sporters  50,50% geen data geen data geen data
6. Sociaal domein  Banen  Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar  580,8 578,7 606,9 704
6. Sociaal domein  Jongeren met een delict voor de rechter  % 12 t/m 21 jarigen  0 1 geen data geen data
6. Sociaal domein  Kinderen in uitkeringsgezin  % kinderen tot 18 jaar  geen data 4% geen data geen data
6. Sociaal domein  Netto arbeidsparticipatie  % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking  68,2 70,4 71,3 72,2
6. Sociaal domein  Werkloze jongeren  % 16 t/m 22 jarigen  1% 1% geen data geen data
6. Sociaal domein  Personen met een bijstandsuitkering  Aantal per 10.000 inwoners  254 198 geen data geen data
6. Sociaal domein  Lopende re-integratievoorzieningen  Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar  132,1 150,5 220,7 197,7
6. Sociaal domein  Jongeren met jeugdhulp  % van alle jongeren tot 18 jaar  geen data 14,60% 13,70% 13,20%
6. Sociaal domein  Jongeren met jeugdbescherming  % van alle jongeren tot 18 jaar  geen data 1,40% 1,20% 1,20%
6. Sociaal domein  Jongeren met jeugdreclassering  % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar  geen data geen data 0,20% 0,30%
6. Sociaal domein  Cliënten met een maatwerkarrangement WMO  Aantal per 10.000 inwoners                    2.460                   3.035 geen data geen data
7. Volksgezondheid en Milieu  Omvang huishoudelijk restafval  Kg/inwoner  110 107 geen data geen data
7. Volksgezondheid en Milieu  Hernieuwbare elektriciteit  8,5 9,4 geen data geen data
8. Vhrosv  Gemiddelde WOZ waarde  Duizend euro  221 234 253 geen data
8. Vhrosv  Nieuw gebouwde woningen  Aantal per 1.000 woningen  6,5 6,7 9,9 9,3
8. Vhrosv  Demografische druk  76,2 76,6 77,1 70,3
8. Vhrosv  Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden  In Euro’s  625 633 703 823
8. Vhrosv  Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden  In Euro’s  868 875 953 905