Uitgaven

0,63%
€ -722
x €1.000
0,63% Complete

Inkomsten

0,61%
€ 704
x €1.000
0,61% Complete

Saldo

1,1%
€ -18
x €1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

0,63%
€ -722
x €1.000
0,63% Complete

Inkomsten

0,61%
€ 704
x €1.000
0,61% Complete

Saldo

1,1%
€ -18
x €1.000

04.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 04.2 Context en achtergronden

Meer duurzame werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente heeft verschillende positieve maatschappelijke effecten. Mensen zijn minder tijd en geld kwijt aan reizen. De sociale binding wordt sterker. De werkloosheid neemt af en daarmee ook de armoede. Er ontstaat een betere balans in werk en privé. De gemeenschap wordt veerkrachtiger.
Het is goed voor de lokale economie.
Duurzame werkgelegenheid binnen de eigen gemeente maakt een gemeenschap ook minder afhankelijk van externe invloeden. Denk hierbij aan wereldwijde economische crises, veranderingen in de marktvraag, geopolitieke spanningen en andere gebeurtenissen waar we weinig controle over hebben.
Daarnaast is werken binnen de eigen gemeente duurzamer: de ecologische voetafdruk is lager.

 

Om deze effecten te bereiken, is het essentieel in te zetten op:

 •  ondersteuning van lokale onderneming;
 •  ontwikkeling van infrastructuur;
 • samenwerking met werkgevers;
 • investeringen in onderwijs en andere vaardigheden.

Zo kunnen we in onze gemeente duurzame werkgelegenheid bevorderen. Daarmee behalen we positieve sociale en economische resultaten.

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
 • Subsidieregeling Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2
 • R&T-beleid 'Mooi Montferland - De Groene Poort van Nederland' (2020)
 • Regionaal Programma Werklocaties (2021) » Economische beleidsnota tot 2030 (2018)
 • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2018)
 • Nota Grondbeleid » Structuurvisie Montferland (2009)
 • Structuurvisie Industrieterrein 's-Heerenberg (2019)
 • Liemers Economische Visie
 • Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio (2020)

04.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 04.4 Wat willen we bereiken?

We knappen bedrijventerreinen op.

Terug naar navigatie - We knappen bedrijventerreinen op.

Wat gaan we daarvoor doen?

We trekken nieuwe bedrijven aan, die aansluiten bij de beroepsbevolking/werkzoekenden binnen onze gemeente. In 2025 is het aantal bedrijfsvestigingen t.o.v. 2023 toegenomen met 1 procent. Minimaal 40% van de werknemers is afkomstig uit Montferland.

Terug naar navigatie - We trekken nieuwe bedrijven aan, die aansluiten bij de beroepsbevolking/werkzoekenden binnen onze gemeente. In 2025 is het aantal bedrijfsvestigingen t.o.v. 2023 toegenomen met 1 procent. Minimaal 40% van de werknemers is afkomstig uit Montferland.

Wat gaan we daarvoor doen?

04.5 Financiën

Terug naar navigatie - 04.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -2.521 -990 -722 -512 -512 -512
Baten 2.839 484 404 404 404 404
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 318 -506 -318 -108 -108 -108
Onttrekkingen 95 466 300 300 0 0
Stortingen -410 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -315 466 300 300 0 0