Uitgaven

15,57%
€ -17.814
x €1.000
15,57% Complete

Inkomsten

6,24%
€ 7.238
x €1.000
6,24% Complete

Saldo

628,89%
€ -10.576
x €1.000

2.1.08 Werk en inkomen

Uitgaven

15,57%
€ -17.814
x €1.000
15,57% Complete

Inkomsten

6,24%
€ 7.238
x €1.000
6,24% Complete

Saldo

628,89%
€ -10.576
x €1.000

8.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 8.2 Context en achtergronden

We verwachten dat het in 2024 economisch goed zal gaan. De vraag van werkgevers naar nieuwe medewerkers blijft hoog. Wel is er een mismatch tussen vraag en aanbod. Daarmee bedoelen we dat werkzoekenden niet de opleiding/kennis, ervaring of vaardigheden hebben die een werkgever vraagt. De werkgever kan de juiste medewerker niet vinden. De werkzoekende vindt niet de passende baan.
Veel inwoners van Montferland met een bijstandsuitkering hebben moeite een baan te vinden. Of ze hebben moeite om te werken. Ze hebben een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Voor de gemeente is het een uitdaging deze mensen naar werk te begeleiden en ze aan het werk te houden.


Daarnaast verwachten we meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Montferland te huisvesten, de zogeheten statushouders. Als gemeente zijn we verplicht deze nieuwe inwoners te laten ‘inburgeren’ in de Montferlandse samenleving. Ook zijn we verplicht statushouders naar werk te begeleiden. Inburgering en begeleiden naar werk vragen veel tijd en inspanning. Deze ontwikkeling is nu en de komende jaren van invloed op het aantal uitkeringen.

8.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • De verordeningen Participatiewet 2017
  • Het uitvoeringsplan re-integratie 2023
  • Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024
  • Het gemeentelijke integraal handhavingsplan
  • Beleidskader Veranderopgave Inburgering

8.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 8.4 Wat willen we bereiken?

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft gelijk of neemt af.

Terug naar navigatie - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft gelijk of neemt af.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mensen die onder de inburgeringswet vallen, halen binnen drie jaar een diploma.

Terug naar navigatie - Mensen die onder de inburgeringswet vallen, halen binnen drie jaar een diploma.

Wat gaan we daarvoor doen?

8.5 Financiën

Terug naar navigatie - 8.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -17.912 -18.145 -17.814 -17.644 -17.484 -17.224
Baten 6.725 7.230 7.238 7.238 7.238 7.238
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -11.187 -10.915 -10.576 -10.405 -10.246 -9.985
Onttrekkingen 219 850 0 0 0 0