Uitgaven

1,61%
€ -1.848
x €1.000
1,61% Complete

Inkomsten

0,19%
€ 226
x €1.000
0,19% Complete

Saldo

96,43%
€ -1.622
x €1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

1,61%
€ -1.848
x €1.000
1,61% Complete

Inkomsten

0,19%
€ 226
x €1.000
0,19% Complete

Saldo

96,43%
€ -1.622
x €1.000

02.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit een verzameling beleidsvelden. We vullen die zo goed mogelijk in voor een mooie en gezonde woon- en leefomgeving. Belangrijke onderdelen die hierbij aandacht vragen zijn: Volkshuisvesting, Natuur en landschapsontwikkeling, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Mobiliteit.

 

Al langere tijd is er sprake van een tekort aan woningen. Voor veel mensen is het lastig een geschikte woning te vinden. We zetten in op plannen voor de bouw van gemiddeld 150 woningen per jaar. Het accent ligt op betaalbare (starters)woningen.


Een ander hoofdthema is de inrichting van de buitenruimte. We willen die natuurvriendelijker inrichten met meer variatie in dieren, planten en micro-organismen (biodiversiteit).
Ook willen we in de buitenruimte aanpassingen doen om ons voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering. Door onze buitenruimte ‘klimaatadaptiever’ in te richten, hebben we minder hinder van hitte, droogte en stortbuien.
Zo werken we aan een prettige leefomgeving in een klimaat waarin we met steeds extremer weer te maken krijgen. We doen dit in bestaande wijken en in nieuwe woningbouwplannen.

02.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 02.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsverordening Gelderland (2023)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Liemerse Woonagenda: de koers voor 2020-2025
 • Notitie woningbouwbehoefte 2019-2030 (2019)
 • Woonvisie (2016 - 2020
 • Prestatieafspraken wonen Plavei en Woonzorg NL 2022
 • Woondeal Regio Arnhem-Nijmegen 2.0 (2023)
 • Klimaatadapatieplan Montferland 2021-2026
 • Beleids- en uitvoeringsprogramma biodiversiteit provincie Gelderland (2020)
 • Biodiversiteitsplan 'Ruimte voor biodiversiteit' (2022)
 • Integraal verkeers- en vervoersplan (IVVP) 2020.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We richten de leefomgeving Klimaatadaptiever en biodiverser in. Klimaatadaptiever: minder hinder van hitte, droogte en minder kans op wateroverlast en overstromingen. Biodiverser: meer variatie aan planten, dieren en micro-organismen.

Terug naar navigatie - We richten de leefomgeving Klimaatadaptiever en biodiverser in. Klimaatadaptiever: minder hinder van hitte, droogte en minder kans op wateroverlast en overstromingen. Biodiverser: meer variatie aan planten, dieren en micro-organismen.

Wat gaan we daar voor doen?

Voorzien in woonbehoefte (betaalbaar, starters) die op ons afkomt.

Terug naar navigatie - Voorzien in woonbehoefte (betaalbaar, starters) die op ons afkomt.

Wat gaan we daar voor doen?

02.5 Financiën

Terug naar navigatie - 02.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -4.621 -3.105 -1.824 -1.882 -1.748 -1.748
Baten 3.110 1.515 119 1.504 119 119
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.511 -1.590 -1.705 -378 -1.629 -1.629
Onttrekkingen 2.486 2.087 107 107 107 107
Stortingen -2.652 -29 -24 -23 -22 -8
Mutaties reserves -166 2.059 84 84 85 100