Uitgaven

18,39%
€ -21.044
x € 1.000
18,39% Complete

Inkomsten

9,02%
€ 10.466
x € 1.000
9,02% Complete

Saldo

629,03%
€ -10.578
x € 1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

18,39%
€ -21.044
x € 1.000
18,39% Complete

Inkomsten

9,02%
€ 10.466
x € 1.000
9,02% Complete

Saldo

629,03%
€ -10.578
x € 1.000

03.1 Missie

Terug naar navigatie - 03.1 Missie
  • We streven naar een openbare ruimte die:
    - jaarlijks veiliger wordt om aan het verkeer deel te nemen;
    - aantrekkelijker wordt om te wonen en te recreëren;
    - duurzamer wordt.
  • We zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan. Dat doen we onder meer door energiebesparing en duurzame opwekking van energie.
  • Ook zet de gemeente zich in om restafval te verminderen door afvalscheiding verder te bevorderen.

03.2 Context en achtergonden

Terug naar navigatie - 03.2 Context en achtergonden

Vanuit de Montferlandse samenleving blijven ons geluiden bereiken over verkeersonveiligheid door te hard rijden. Daarom investeren we de komende jaren extra om de verkeersveiligheid te vergroten. We voeren ook in 2024 het Integraal Verkeersveiligheidsplan (IVVP) uit. We nemen bijvoorbeeld maatregelen op de Dijksestraat in Didam en de Weemstraat in Loil.

In 2024 wordt gekeken naar de verkeersveiligheid rondom nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden hiervoor zijn IKC, 's-Heerenberg Oost en  woningbouwplannen in Lengel.

Klimaatverandering gaat sneller dan voorspeld, zo blijkt uit de rapportages van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Daarnaast zorgen de oorlog in Oekraïne en politieke internationale spanningen voor grote wijzigingen in de beschikbaarheid en prijzen van brandstoffen en grondstoffen. Steeds meer huishoudens hebben daardoor te maken met energiearmoede. Ook nadert de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn grenzen, waardoor er voor nieuwe ontwikkelingen/aansluitingen wachtlijsten ontstaan. Het komt zelfs steeds vaker voor dat er momenten zijn dat duurzaam opgewekte energie niet kan worden teruggeleverd aan het net. Allesomvattend wordt de urgentie om de overstap te maken van fossiele naar duurzame bronnen steeds groter.


De komende jaren gaan we verder met het bevorderen van de afvalscheiding. Dit willen we bereiken door extra communicatie en promotie. Op de nieuwe aanbiedstations zullen de afvalstromen worden gemonitord en waar nodig geoptimaliseerd.


Klimaatontwikkeling maakt het noodzakelijk om de openbare ruimte te verduurzamen. Zo bestrijden we de effecten van die klimaatontwikkeling. Bij een herinrichting van de openbare ruimte gaan we die in 2024 ook vergroenen. Zo verminderen we hittestress. We gaan ook door met het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Daardoor neemt de kans op wateroverlast af.
In 2024 koppelen we bijvoorbeeld een aantal wegen in Zeddam (omgeving Padevoortseallee) af van het riool. Ook krijgen de wegen een andere inrichting en komt er meer groen in de openbare ruimte.
Dankzij technische ontwikkelingen in de openbare verlichting kunnen we het energieverbruik verminderen. Zo dragen we bij aan een meer duurzame openbare ruimte. Ook in 2024 vervangen we traditionele verlichting door LED verlichting.

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

•    Raadsakkoord ‘Samenwerken voor de inwoners van Montferland’ 2023-2026
•    College Uitvoeringsprogramma (CUP) Montferland 2023 - 2026
•    Akkoord van Groenlo (2023)
•    Uitvoeringskader Montferland energieneutraal 2024-2027
•    Ruimtelijk kader opwekking duurzame energie (2023)
•    Regionale Energiestrategie 1.0 Achterhoek (2021)
•    Transitievisie Warmte (2021)
•    Klimaatadaptatieplan Montferland (2021-2026)
•    Biodiversiteitsplan (2022)
•    Bomenbeleidsplan (2020)
•    Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving 2024 (2023 in voorbereiding)
•    Gemeentelijk Water en Rioleringsplan Montferland (2022 - 2026)
•    Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan 2020 - 2024
•    Hondenbeleidsplan (2013) 
•    Speelbeleid (2015 - 2030)
•    Groenbeleidsplan ‘Waardering voor groen’ (2023 – 2032)
•    Beleidsplan wegen (2022 - 2025)
•    Beleidsplan zand- en halfverhardingswegen (2019 - 2028)
•    Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2019 - 2023)
•    Beleidsplan Openbare Verlichting (2020 - 2024)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meer woningen met energielabel B of hoger.

Terug naar navigatie - Meer woningen met energielabel B of hoger.

Wat gaan we daar voor doen?

03.5 Financiën

Terug naar navigatie - 03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027
Lasten -17.567 -18.630 -21.044 -21.743 -22.281 -21.401
Baten 10.321 10.626 10.416 10.751 10.688 10.951
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.246 -8.005 -10.628 -10.992 -11.594 -10.451
Onttrekkingen 322 224 50 50 391 0
Stortingen -588 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -265 224 50 50 391 0