Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Jaarverslag
    1. Blz. 5 1.1. Inleiding
     1. Blz. 6 Inleiding
     2. Blz. 7 Resultaat
     3. Blz. 8 Monitor bezuigingen
    2. Blz. 9 1.2 Saldo van lasten en baten en resultaat
     1. Blz. 10 Resultaat
     2. Blz. 11 Resultaat
   2. Blz. 12 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 13 2.0 Inleiding programma's
   3. Blz. 14 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 15 01.1 Missie
    2. Blz. 16 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 17 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 18 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 19 Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.
      1. Blz. 20 Continueren van het budget leefbaarheidssubsidies voor de verbetering van de leefbaarheid in de kernen.
      2. Blz. 21 Een gemeente-app lanceren waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven.
      3. Blz. 22 Het communicatiebeleidsplan uitvoeren.
      4. Blz. 23 Het doorzetten van het project Lean.
      5. Blz. 24 Het toepassen van het participatiekader, waarin is opgenomen hoe we in samenwerking met onze inwoners werken aan het vormgeven en uitvoeren van beleid en projecten.
      6. Blz. 25 Het versterken van het huidige vergadermodel met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van inwoners.
      7. Blz. 26 Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. De mogelijkheden om continue de klantwaardering te kunnen meten zijn onderzocht en er is gestart met een pilot. Indien deze pilot voldoet zal deze verder uitgerold gaan worden.
    5. Blz. 27 01.5 Financiën
    6. Blz. 28 01.6 Verbonden partijen
   4. Blz. 29 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 30 02.1 Missie
    2. Blz. 31 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 32 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
    4. Blz. 33 02.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 34 2.4.1 Ruimtelijk ordening en Wonen
     1. Blz. 35 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 36 De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 250.000 euro) te realiseren
       1. Blz. 37 Afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties
       2. Blz. 38 We (blijven) de starterslening Montferland voeren
       3. Blz. 39 We continueren de afspraak met Plavei om jongeren tot 23jr met voorrang te huisvesten en onderzoeken de mogelijkheden de leeftijdsgrens te verhogen
      2. Blz. 40 Minimaal 100 opgeleverde woningen
       1. Blz. 41 Bestemmingsplannen voorbereiden en tot besluitvorming brengen
       2. Blz. 42 Nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling nemen (transformatie en uitbreiding)
    6. Blz. 43 2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling
     1. Blz. 44 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 45 Populaties van beschermde soorten instandhouden
       1. Blz. 46 Inventariseren beschermde soorten in kernen
    7. Blz. 47 02.5 Financiën
   5. Blz. 48 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 49 03.1 Missie
    2. Blz. 50 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 51 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 52 03.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 53 3.4.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 54 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 55 Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
       1. Blz. 56 Uitvoering IVVP
      2. Blz. 57 Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
       1. Blz. 58 Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting
      3. Blz. 59 Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
       1. Blz. 60 Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       2. Blz. 61 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 62 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2023 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
      4. Blz. 63 Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
       1. Blz. 64 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       2. Blz. 65 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       3. Blz. 66 Uitvoering van het Centrumplan Didam
    6. Blz. 67 3.4.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 68 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 69 Ambitie is (tenminste) 81% recycling van het huishoudelijk afval in 2022, met verdere groei daarna.
       1. Blz. 70 aanpassen aanbiedstation 's-Heerenberg (wegen betaalde afvalstromen)
       2. Blz. 71 besluit (in RDL-verband) over openhouden aanbiedstation 's-Heerenberg
       3. Blz. 72 implementatie tariefdifferentiatie hoogbouw (mits raad akkoord met kredietvoorstel)
      2. Blz. 73 Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 12% in 2022
       1. Blz. 74 Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd)
       2. Blz. 75 Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
       3. Blz. 76 Ontwikkelen warmtenet Bloemenbuurt
       4. Blz. 77 Opstellen transitievisie Warmte
       5. Blz. 78 Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes).
       6. Blz. 79 project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige bedrijven)
       7. Blz. 80 Uitvoeren lokale uitvoeringsagenda klimaat
    7. Blz. 81 03.5 Financiën
   6. Blz. 82 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 83 04.1 Missie
    2. Blz. 84 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 85 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 86 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 87 In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
      1. Blz. 88 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 89 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 90 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 91 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     2. Blz. 92 In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.
      1. Blz. 93 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 94 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 95 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 96 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     3. Blz. 97 In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
      1. Blz. 98 Aantal bedrijfsbezoeken vanuit gemeente (bestuur en ambtelijk) intensiveren
     4. Blz. 99 In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
      1. Blz. 100 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      2. Blz. 101 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      3. Blz. 102 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     5. Blz. 103 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 104 Uitbreidingsmogelijkheden traditionele bedrijventerreinen onderzoeken
      2. Blz. 105 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
     6. Blz. 106 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 107 Gronden verwerven voor uitbreiding bedrijventerrein 's-Heerenberg
      2. Blz. 108 Uitwerken ontwikkelplan bedrijventerrein 's-Heerenberg, fase 2
     7. Blz. 109 Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.
      1. Blz. 110 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 111 Participatie bij uitbreiding bedrijventerrein 's-Heerenberg vormgeven
    5. Blz. 112 04.5 Financiën
   7. Blz. 113 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 114 5.1 Missie
    2. Blz. 115 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 116 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 117 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 118 Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
      1. Blz. 119 Het beheren en onderhouden van een goed dekkend AED netwerk
      2. Blz. 120 Het integraal bevorderen van gezondheid bij andere beleidsterreinen
      3. Blz. 121 Het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs
      4. Blz. 122 Het sluiten van lokaal preventieakkoord
      5. Blz. 123 Het stimuleren van een gezonde en rookvrije omgeving
      6. Blz. 124 Uitvoering taken vanuit de wet Publieke Gezondheid door de GGD Noord en Oost-Gelderland
      7. Blz. 125 We stimuleren een gezonde leefstijl bij groepen/trajecten als kwetsbare zwangeren, tienermoeders, statushouders, mensen in schuldhulpverlening, bijstandsgerechtigden en participatietrajecten.
     2. Blz. 126 Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
      1. Blz. 127 Breedtesportevenementen inzetten als middel om de sport- en beweegdeelname te bevorderen
      2. Blz. 128 De buurtsportcoaches brengen kwetsbare groepen in beweging
      3. Blz. 129 Het contineren van het aanbieden van (extra) bewegingsonderwijs op scholen
      4. Blz. 130 Inwoners helpen om een passende sport te vinden door de zichtbaarheid van het sportaanbod beter in beeld te brengen
      5. Blz. 131 Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte creëren
      6. Blz. 132 Verenigingen stimuleren om de stap te zetten op weg naar een open club
      7. Blz. 133 Vergroten en stimuleren van het sportaanbod voor senioren
      8. Blz. 134 Versterken en ontwikkelen van sportaccommodaties op basis van de behoefte van de inwoners
    5. Blz. 135 5.5 Financiën
   8. Blz. 136 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 137 6.1 Missie
    2. Blz. 138 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 139 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 140 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 141 De cliënttevredenheid blijft, ondanks alle stelselwijzigingen, stabiel.
     2. Blz. 142 10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
      1. Blz. 143 Aantal voorzieningen zo mogelijk uitbreiden zodat er meer alternatieven zijn voor geindiceerd aanbod
      2. Blz. 144 Meer jeugdigen toeleiden naar voorliggende voorzieningen
     3. Blz. 145 Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar tussen de 110 tot 125 cliënten die we willen helpen
      1. Blz. 146 Efficiënt werken (lean) zodat de medewerker alleen taken doet die bijdragen aan de uitvoer van zorg
      2. Blz. 147 Voldoende formatie en deskundigheid behouden
     4. Blz. 148 De kwaliteit van het aangeboden VVE zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.
      1. Blz. 149 Investeren in het behoud van deskundig personeel in kinderopvang
      2. Blz. 150 Vergroten van de inhoudelijke samenwerking met de ketenpartners
      3. Blz. 151 Versterken van de inhoudelijke doorgaande lijn in kinderopvang en basisonderwijs
     5. Blz. 152 Aantal peuters die bereikt worden met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%
      1. Blz. 153 Het huidige beleid blijven uitvoeren en bijsturen wanneer nodig
     6. Blz. 154 Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek stabiliseert tussen de 19% en 24% over 4 jaar
     7. Blz. 155 Tussen de 90 en 100% van de jongeren in Montferland komt in aanraking met muziekonderwijs in 2024
    5. Blz. 156 6.5 Financiën
   9. Blz. 157 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 158 7.1 Missie
    2. Blz. 159 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 160 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 161 7.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 162 7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 163 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 164 Het aantal generieke maatwerkvoorzieningen Wmo neemt maximaal toe met 8% waarmee er sprake is van een remming van de groei.
       1. Blz. 165 We zetten maximaal in op eigen kracht, het sociaal netwerk en het voorliggend veld en hebben oog voor de belastbaarheid van mantelzorgers.
      2. Blz. 166 Inwoners in wijken en kernen ondersteunen elkaar op sociaal-maatschappelijke vlak.
       1. Blz. 167 Met Welcom maken we werkafspraken over het ondersteunen van bewonersinitiatieven op sociaal – maatschappelijk vlak. Hierbij spreken we een toename van 5% met hen af.
      3. Blz. 168 Het aantal trajecten eigen hulpverlening door het Sociaal Team neemt toe met 5%.
       1. Blz. 169 Het Sociaal Team biedt eigen hulpverlening aan om doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen.
      4. Blz. 170 De groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. integrale ondersteuning wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is (o.v.b. van de regionale inkoop).
       1. Blz. 171 Het Sociaal Team biedt eigen hulpverlening aan om doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen.
       2. Blz. 172 Het Sociaal Team en het Sociaal Werk ontwikkelen samen laagdrempelig groepsaanbod ter vervanging van geïndiceerde ondersteuning.
       3. Blz. 173 Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt.
      5. Blz. 174 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is.
       1. Blz. 175 We zetten maximaal in op eigen kracht, het sociaal netwerk en slimme aanpassingen in huis om de groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH af te vlakken op maximaal 8%.
      6. Blz. 176 Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.
       1. Blz. 177 We bieden via Welcom voorlichting aan over vitaal ouder worden waarbij aandacht is voor het zelf voorbereidingen treffen in geval van verminderde mobiliteit.
       2. Blz. 178 We steken onze keukentafelgesprekken zo in dat inwoners geïnfomeerd zijn en gestimuleerd worden om zelf aanpassingen aan te brengen in huis.
      7. Blz. 179 Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%.
       1. Blz. 180 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning. In de keukentafelgesprekken denken we mee met oplossingen die passen bij de behoefte van inwoners.
    6. Blz. 181 7.4.2 Veiligheid
     1. Blz. 182 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 183 Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
       1. Blz. 184 Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan
       2. Blz. 185 Uitvoering geven aan aspecten die betrekking hebben op de aanpak om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dan wel te voorkomen
      2. Blz. 186 Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
       1. Blz. 187 Aanpakken van drugsproductie, - vervaardiging, -verstrekking, -aanwezigheid of -handel vanuit woonhuizen en andere gebouwen
       2. Blz. 188 Alle ontvangen signalen over ondermijning, binnengekomen bij het meldpunt of Meld Misdaad Anoniem, screenen en indien nodig verder verrijken met aanvullende informatie
       3. Blz. 189 Periodiek een ondermijningsoverleg organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal worden besproken
       4. Blz. 190 Uitrol Keurmerk Veilig Buitengebied
       5. Blz. 191 Verder ontwikkelen en toepassen van het Bibob-beleid;
      3. Blz. 192 De samenleving meer betrekken bij het borgen van een veilige leefomgeving.
       1. Blz. 193 Met verschillende communicatieberichten de samenleving bewuster maken van hun rol en bijdrage aan een veilig Montferland
      4. Blz. 194 Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
       1. Blz. 195 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      5. Blz. 196 Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
       1. Blz. 197 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      6. Blz. 198 Balans tussen preventie, zorg en repressie, waarbij we zoveel mogelijk naar de voorkant van het probleem willen gaan.
       1. Blz. 199 Het inrichten van periodiek georganiseerd lokaal overleg tussen veiligheid en zorg om escalaties naar de veiligheidskamer te voorkomen
    7. Blz. 200 7.5 Financiën
   10. Blz. 201 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 202 8.1 Missie
    2. Blz. 203 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 204 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 205 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 206 We willen de hoogte van het uitkeringsbestand ondanks de instroom van nieuwe statushouders en mensen met een arbeidsbeperking stabiliseren op 350 uitkeringen
      1. Blz. 207 Er naar streven dat mensen hun baan behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van Jobcoaching en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
      2. Blz. 208 Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering
      3. Blz. 209 Instroom voorkomen door een baan aan te bieden voordat er een uitkering wordt ingezet
      4. Blz. 210 Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratieinstrumenten. In het bijzonder richten we ons op het zoeken van banen
     2. Blz. 211 Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie elk jaar met 5 personen laten stijgen.
      1. Blz. 212 Hiernaast gaan we jobcoaching inzetten om mensen met een beperking aan het werk te houden.
      2. Blz. 213 We gaan accountmanagers inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
     3. Blz. 214 We willen dat 90% van degenen die toegang heeft tot meedoen in Montferland daadwerkelijk deelneemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.
      1. Blz. 215 De regeling Meedoeninmontferland.info bij de doelgroep met een laag inkomen blijvend onder de aandacht.
     4. Blz. 216 We willen dat 85 % van de kinderen die toegang hebben tot Meedoen in Montferland een product of meerdere producten op het gebied van educatie en/of ontwikkeling bestelt.
      1. Blz. 217 De gemeentelijke educatieve regeling bij de doelgroep met een laag inkomen promoten. We gaan de zogenaamde Klijnsmagelden inzetten voor deze regeling.
     5. Blz. 218 We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.
      1. Blz. 219 We gaan mensen met een budgetbeheerrekening begeleiden naar grotere mate van financiële zelfstandigheid door de inzet van budgetcoaching.
     6. Blz. 220 We willen alle personen waarvan wij in het kader van vroegsignalering een schuldsignaal van hebben ontvangen binnen 4 weken een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
      1. Blz. 221 We gaan aan iedere inwoner waarvan we een signaal van (problematische) schulden ontvangen een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
    5. Blz. 222 8.5 Financiën
   11. Blz. 223 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 224 Toelichting
    2. Blz. 225 Algemene dekkingsmiddelen 2022
    3. Blz. 226 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 227 Financiën
    5. Blz. 228 Mutaties reserves
   12. Blz. 229 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 230 Inleiding
    2. Blz. 231 Overhead definitie
    3. Blz. 232 Overheadkosten
    4. Blz. 233 Kostprijsberekening
    5. Blz. 234 Financiën
   13. Blz. 235 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 236 Vennootschapsbelasting (Vpb)
    2. Blz. 237 Vennootschapsbelasting
   14. Blz. 238 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 239 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 240 1. Missie
     2. Blz. 241 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 242 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 243 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 244 5. Financiële kengetallen
    2. Blz. 245 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 246 1. Missie
     2. Blz. 247 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 248 3. Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 249 4. Ontwikkelingen
    3. Blz. 250 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 251 Beleid
     2. Blz. 252 Kasgeldlimiet
     3. Blz. 253 Algemene ontwikkelingen
     4. Blz. 254 Beleid bij nieuwe leningen
     5. Blz. 255 Relatiebeheer
     6. Blz. 256 Financieringsbehoefte
     7. Blz. 257 Leningenportefeuille
     8. Blz. 258 Renterisiconorm
     9. Blz. 259 Renteschema
    4. Blz. 260 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 261 Inleiding
     2. Blz. 262 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 263 Apparaatskosten
     4. Blz. 264 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 265 Paragraafgegevens
    5. Blz. 266 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 267 Inleiding
     2. Blz. 268 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 269 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 270 Overig
    6. Blz. 271 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 272 1. Missie
     2. Blz. 273 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 274 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 275 4. Doelstellingen
     5. Blz. 276 5. Ontwikkelingen
     6. Blz. 277 Prognose totaal resultaat grondexploitatie
     7. Blz. 278 Vervolg ontwikkelingen
    7. Blz. 279 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 280 Algemeen
     2. Blz. 281 Opbrengst lokale heffingen
     3. Blz. 282 Belastingen
     4. Blz. 283 Rechten en leges
     5. Blz. 284 Kwijtscheldingsbeleid
    8. Blz. 285 Paragraaf H. Sociaal Domein
     1. Blz. 286 Inleiding
     2. Blz. 287 Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
     3. Blz. 288 Regionale samenwerking
     4. Blz. 289 Jeugdwet
     5. Blz. 290 Participatiewet – WSW
    9. Blz. 291 Paragraaf I. Corona
     1. Blz. 292 Inleiding
     2. Blz. 293 Uitgaven en inkomsten 2022 als gevolg van de Corona-maatregelen
     3. Blz. 294 Monitor Corona Herstelplan
    10. Blz. 295 Paragraaf J. Wet open overheid (Woo)
     1. Blz. 296 Inleiding
     2. Blz. 297 Passieve openbaarmaking
     3. Blz. 298 Actieve openbaarmaking
     4. Blz. 299 Informatiehuishouding op orde
    11. Blz. 300 Paragraaf K. Rechtmatigheid
     1. Blz. 301 Begrotingscriterium
     2. Blz. 302 Uitgangspunten van de raad
     3. Blz. 303 Verbijzonderde interne controle
   15. Blz. 304 3. Jaarrekening
    1. Blz. 305 3.1 Balans per 31 december 2022
     1. Blz. 306 3.1 Balans per 31 december 2019
    2. Blz. 307 3.2 Toelichting op de balans
     1. Blz. 308 Afronding
     2. Blz. 309 ACTIVA
     3. Blz. 310 Immateriële vaste activa
     4. Blz. 311 Materiële vaste activa
     5. Blz. 312 Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.
     6. Blz. 313 De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)
     7. Blz. 314 Verloop boekwaarde van de investeringen met economisch nut, met heffing
     8. Blz. 315 De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)
     9. Blz. 316 Verloop boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
     10. Blz. 317 Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
     11. Blz. 318 Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa
     12. Blz. 319 Voorraden
     13. Blz. 320 Gronden in exploitatie
     14. Blz. 321 Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
     15. Blz. 322 Deposito schatkistbankieren
     16. Blz. 323 Overige vorderingen
     17. Blz. 324 Liquide middelen
     18. Blz. 325 Overlopende activa
     19. Blz. 326 Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel
     20. Blz. 327 Specificatie overige nog te ontvangen bedragen
     21. Blz. 328 Specificatie vooruitbetaalde bedragen
     22. Blz. 329 PASSIVA
     23. Blz. 330 Eigen vermogen
     24. Blz. 331 Voorzieningen
     25. Blz. 332 Toelichting reserves
     26. Blz. 333 Toelichting voorzieningen
     27. Blz. 334 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     28. Blz. 335 Vlottende passiva
     29. Blz. 336 Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
     30. Blz. 337 Overlopende passiva
     31. Blz. 338 Specificatie nog te betalen bedragen
     32. Blz. 339 Specificatie vooruitontvangen bedragen
     33. Blz. 340 Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)
     34. Blz. 341 De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:
     35. Blz. 342 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     36. Blz. 343 Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen
     37. Blz. 344 Ontwikkelingen na balansdatum
     38. Blz. 345 Schatkistbankieren
    3. Blz. 346 3.3 Overzicht van baten en lasten over 2022
     1. Blz. 347 Overzicht van baten en lasten 2022
    4. Blz. 348 3.4 Waarderingsgrondslagen
     1. Blz. 349 3.4 Waarderingsgrondslagen
     2. Blz. 350 Toelichting op de jaarrekening
     3. Blz. 351 Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaglegging
    5. Blz. 352 3.5 Programma's analyse 3e w-vraag
     1. Blz. 353 01. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 354 01. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 355 Verschillenanalyse
     2. Blz. 356 02. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 357 02. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 358 Verschillenanalyse
     3. Blz. 359 03. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 360 03. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 361 Verschillenanalyse
     4. Blz. 362 04. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 363 04. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 364 Verschillenanalyse
     5. Blz. 365 05. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 366 05. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 367 Verschillenanalyse
     6. Blz. 368 06. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 369 06. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 370 Verschillenanalyse
     7. Blz. 371 07. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 372 07. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 373 Verschillenanalyse
     8. Blz. 374 08. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 375 08. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 376 Verschillenanalyse
     9. Blz. 377 40. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 378 40. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 379 Verschillenanalyse
     10. Blz. 380 50. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 381 50. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 382 Verschillenanalyse
     11. Blz. 383 60. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 384 60. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 385 Verschillenanalyse
    6. Blz. 386 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 387 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     2. Blz. 388 Toelichting
    7. Blz. 389 3.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 390 3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     2. Blz. 391 Toelichting
    8. Blz. 392 3.8 Wet Normering Topinkomens
     1. Blz. 393 3.8 Wet Normering Topinkomens
    9. Blz. 394 3.9 Specifieke uitkeringen Sisa
     1. Blz. 395 Specifieke uitkering Sisa
    10. Blz. 396 3.10 Taakvelden
     1. Blz. 397 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   16. Blz. 398 4. Overige bijlagen
    1. Blz. 399 4.1 Controleverklaring
     1. Blz. 400 Controleverklaring
    2. Blz. 401 4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2022
     1. Blz. 402 Kredietoverzicht jaarrekening 31-12-2022
     2. Blz. 403 Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2022
    3. Blz. 404 4.3 Monitor Bezuinigingen (2022)
     1. Blz. 405 Inleiding
     2. Blz. 406 Monitor bezuinigingen 2017-2019
     3. Blz. 407 Monitor bezuinigingen 2021
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap