Uitgaven

14,2%
€ -18.349
x € 1.000
14,2% Complete

Inkomsten

8,38%
€ 10.837
x € 1.000
8,38% Complete

Saldo

334669556347600%
€ -7.512
x € 1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

14,2%
€ -18.349
x € 1.000
14,2% Complete

Inkomsten

8,38%
€ 10.837
x € 1.000
8,38% Complete

Saldo

334669556347600%
€ -7.512
x € 1.000

03.1 Missie

Terug naar navigatie - 03.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is met een goede en veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen.

De inrichting en instandhouding van de openbare ruimte is juist op die aspecten gericht, zodat die in stand blijven of worden vergroot. Duurzaamheid is bij dat alles een vast aandachtspunt.

03.2 Context en achtergonden

Terug naar navigatie - 03.2 Context en achtergonden

 

Openbare ruimte

Programma doel
Wij hebben een openbare ruimte, die jaarlijks  veiliger wordt om aan het verkeer deel te nemen, aantrekkelijker wordt om er te wonen en te recreëren en duurzamer wordt.

In 2022 hebben wij de openbare ruimte onderhouden volgens het principe van IBOR waarbij het onderhoudsniveau gemiddeld het hele jaar voldeed aan het door de raad vastgestelde
beeldkwaliteitsniveau.
Ondanks dat de belevingscijfers voor de fysieke leefomgeving over 2022 nog niet gepubliceerd zijn, is de verwachting dat door de genomen maatregelen beleving en waardering van de
woonomgeving daardoor nog beter is geworden.
Naast het onderhoud van de openbare ruimte zijn ook delen van de openbare ruimte heringericht waarbij, naast de al genoemde beleving en waardering van de leefomgeving, dit jaar het aantal verkeersongevallen is afgenomen.

 

Duurzaamheid

Programmadoel
Minder huishoudelijk restafval. 

In 2022 is 79% afvalscheiding gerealiseerd. De gemeentelijke ambitie voor 2022 had als ondergrens 76% en als bovengrens 81%.

In 2022 is o.a. gewerkt aan de bouw van een nieuw centraal aanbiedstation in Zevenaar en een aangepast aanbiedstation in 's-Heerenberg, voor zowel gratis als betaalde afvalstromen. De (her)opening van beide aanbiedstations zal naar verwachting bijdragen aan verdere verbetering van de afvalscheiding.

Rol gemeente: Samenwerkingsgericht met Zevenaar in RDL-verband, regulerend, faciliterend en stimulerend in relatie tot burgers. Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers.

 

Programmadoel
Minder klimaatverandering

Ook in 2022 is ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. Doelstelling is 100% energieneutraliteit in het jaar 2030 en 12% in 2022. De over 2022 behaalde score wordt pas over 2 tot 3 jaar bekend. Over 2020 is een score van 8,5% behaald (landelijk gemiddelde 10,1%). Om bij te dragen aan het behalen van de doelstelling  is in 2022 gewerkt aan de uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda. Monitoring van de uitvoering vindt jaarlijks plaats. De monitor over 2022 is afzonderlijk aangeboden. In 2023 zal een nieuwe uitvoeringsagenda worden opgesteld. In 2022 is ook hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de beleidsnotitie energiearmoede. Verdere speerpunten in 2022 waren o.a. het realiseren van het warmtenet in de Bloemenbuurt en de start van het programma 's-Heerenberg Oost (incl.  uitwerken  transitievisie warmte).

Rol gemeente: Voorwaardenscheppend, faciliterend, stimulerend en regisserend.  Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers, bedrijven, instellingen en overige partners.

 

Verbonden partijen

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

Met de gemeente Zevenaar wordt in deze gemeenschappelijke regeling RDL samengewerkt om de huishoudelijke afvalstoffen in de beide gemeenten  op een efficiënte (kosten) en effectieve (milieu en service) wijze in te zamelen.

 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De ODA voert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregelgeving uit. De ODA draagt samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

 

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringorganisatie.

Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

 

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Wij nemen deel aan deze coöperatie om samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek in 2030 de energieneutraliteit in de Achterhoek te bereiken. De AGEM jaagt de opwekking en het gebruik van groene energie en energiebesparing in de Achterhoek aan. Hierbij streeft men ook na het geld en de werkgelegenheid in de Achterhoek te houden door samen met lokale partners aan de opwekking van groene energie te werken.


Achterhoekse Gemeentelijk Energie (AGE)

AGE koopt voor 8 Achterhoekse gemeente energie in. 


Warmtenetwerk Didam BV 

Samen met Firan is de gemeente eigenaar van het warmtenet in de Bloemenbuurt.

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Coalitieprogramma Montferland 2018 - 2022
 • Uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal 2030 (2018-2022)
 • Ruimtelijk kader opwekking duurzame energie (2020)
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving, 2020)
 • Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving (2018)
 •  Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (Verbreed GRP 2016 – 2020) + 2021
 •  Hondenbeleidsplan
 •  Speelbeleid (2015 - 2030)
 •  Beleidsplan zand- en halfverhardingswegen (2019 – 2028)
 •  Beleidsplan Gladheidsbestrijding ( 2016 - 2021)
 •  Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding (2020 - 2021)
 •  Bomenbeleidsplan 2020
 •  Het Coalitieakkoord bestuursperiode 2022-2026
 •  Nota reserves en voorzieningen 2018
 • Budgetkader College 2017
 • Beleidsplan wegen 2021-2025
 • Beleidsplan civiele kunstwerken 2018-2023
 • Beleidsplan licht in de openbare ruimte 2020-2024
 • Groenstructuurplan 2011
 • Nota kunstgrasvelden
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 (GWRP)
 • Integraal Verkeer en Vervoersplan (i-VVP)
 • IBOR (raadsbesluit 2014)
 • Nota vastgoedbeleid 2015

3.4.1 Openbare ruimte

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Terug naar navigatie - Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.4.2 Duurzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 12% in 2022

Terug naar navigatie - Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 12% in 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

03.5 Financiën

Terug naar navigatie - 03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -15.890 -15.911 -17.760 -17.761
Baten 11.938 9.649 10.342 10.515
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.951 -6.262 -7.417 -7.246
Onttrekkingen 498 0 325 322
Stortingen -483 0 -478 -588
Mutaties reserves 15 0 -152 -265