Uitgaven

4,43%
€ -5.720
x € 1.000
4,43% Complete

Inkomsten

1,13%
€ 1.455
x € 1.000
1,13% Complete

Saldo

190036773689794%
€ -4.265
x € 1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,43%
€ -5.720
x € 1.000
4,43% Complete

Inkomsten

1,13%
€ 1.455
x € 1.000
1,13% Complete

Saldo

190036773689794%
€ -4.265
x € 1.000

01.1 Missie

Terug naar navigatie - 01.1 Missie

Montferland is een gemeente die de inwoners en bedrijven centraal stelt. Open en uniforme communicatie en het betrekken van inwoners bij belangrijke beleidsvraagstukken, projecten en plannen is daarbij van wezenlijk belang.

01.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 01.2 Context en achtergronden

Doel:
Wij streven naar een hogere klantwaardering en verhoging van het draagvlak voor het gemeentelijk handelen.

De gemeente is er voor de Montferlandse samenleving. De dienstverlening die wij bieden moet dat uitstralen. Er blijven ons echter geluiden bereiken dat we beter naar de inwoners kunnen luisteren en dat deze nog meer bij het gemeentelijk handelen betrokken wensen te worden. Wij zullen de aankomende jaren sterk inzetten op handelen vanuit het perspectief van mensen en niet vanuit de systeemwereld.

De burgerpeiling heeft het laatst plaatsgevonden in 2020. Het college heeft besloten deze niet meer te laten uitvoeren.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

Terug naar navigatie - Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

01.5 Financiën

Terug naar navigatie - 01.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -4.761 -4.196 -5.912 -5.690
Baten 1.486 509 606 1.397
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.275 -3.686 -5.306 -4.293
Onttrekkingen 62 0 58 58
Stortingen -10 0 -30 -30
Mutaties reserves 52 0 28 28

01.6 Verbonden partijen

Terug naar navigatie - 01.6 Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De regio is de uitdaging aangegaan om om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat een balans gevonden kan worden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei! Om dit te bereiken zijn de achttien gemeenten, die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen, samen aan de slag gegaan met vijf regionale opgaven: Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. Met de regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. Montferland heeft, in afwachting van de definitieve uitkomst van de Koersbepaling regionale samenwerking/regiokeuze, voor 2022 drie regionale opgaveovereenkomsten afgesloten: Verbonden regio, Productieve regio en Groene Groeiregio (conform raadsbesluit van 16 december 2021).


Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij circa 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.