4. Overige bijlagen

4.1 Controleverklaring

4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2022

Terug naar navigatie - Kredietoverzicht jaarrekening 31-12-2022

 

  Krediet wordt afgesloten
  Realisatie verloopt volgens plan
  Overschrijding budget en/of planning

 

Omschrijving L/B Begroot Werkelijk Restant Toelichting
Aanschaf computerapparatuur raad/college 2022-2025 L 35 12 23  Lopend project gedurende deze raadsperiode. 
Stimuleringslening asbestverw. 2018 L 500 200 300 Als toekomstbestendig wonen lening ingaat zal de asbestlening stoppen en zal het restant niet meer worden uitgezet.
Regionaal energiefonds 2019 L 500 0 500 In de eerste helft van 2023 zal de subsidie aan Groenfonds waarschijnlijk verleend. De inleg zal over 4 jaar worden verdeeld.
Duurzaamheidsleningen 2019 L 500 500 0 Afgerond.
Deelname Warmtebedrijf Didam B.V. (Bloemenbuurt) L 350 50 300 Er is nog veel onzekerheid over het vervolg van het warmtenet in de Bloemenbuurt. De verwachting is niet dat in 2023 in WND zal worden ingelegd. 
Bodemsanering van Heeklaan, Daltuin, ca. 2022 L 12 9 3. Is in afrondende fase. 
Reconstructie Drieheuvelenweg L 1.104 1.026 78 Afwaardering Drieheuvelenweg is  uitgevoerd in 2021. De overige maatregelen uit het VCP 's-Heerenberg worden nu voorbereid (participatieproces) en in 2023, 2024 en 2025 uitgevoerd. Restant krediet wordt daarvoor ingezet omdat ook aan de Drieheuvelenweg zelf nog maatregelen worden genomen
Rioolvervanging Meursweg L 183 55 127 De uitvoering van de werkzaamheden start in de tweede helft van 2023 in combinatie met een sanering van de wegfundering en de vervanging van het verouderde asfalt door een klinkerverharding. Door onvoldoende personele capaciteit is uitvoering van dit project uitgesteld.
Vervanging straatmateriaal 2018 L 535 525 10 Afgerond.
Reconstructie Sint Jansgildestraat Beek L 1.966 948 1.018 De uitvoering van het project is medio 2023 klaar, inclusief gedeelte Eltenseweg in de bebouwde kom.
Aanleg blauwe ader Dr. Van Heeklaan 2019 L 234 210 23 Aanleg blauwe ader is onderdeel van de herinrichting van de Montferlandsestraat, van Heeklaan en Daltuin. Dit project wordt in 2023 afgerond
Rioolvervanging Prins Bernhardstr. 2019 L 116 0 116 Project wordt uitgevoerd in combinatie met c.q na de uitvoering van het Centrumplan Didam
Rioolverv. Korte Spruit/Julianastr. 2019 L 141 0 141 Project wordt uitgevoerd in combinatie met c.q na de uitvoering van het Centrumplan Didam
Vervanging straatmateriaal 2019 L 530 546 -16 Afgerond. Overschrijding als gevolg van prijsstijgingen.
Bloemenbuurt Didam Openbare ruimte 2019 B -625 -500 -125 Betreft provinciale subsidies. Restant wordt nog ontvangen na afronding van het project.
Bloemenbuurt Didam Openbare ruimte 2019 L 2.774 1.868 906 De uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte, inclusief rioleringswerkzaamheden, is gestart in mei 2021 en vindt gefaseerd plaats en wordt in 2023 afgerond
Diverse vervangingen vrijverval riolering 2021 L 229 15 214 Restant voor vervanging riolering Bloemenbuurt (€ 130.000) en rioolrenovatie gemaal Braamt (€ 87.000).
Renovatie drukriolering 2021 L 238 153 85 Afwikkeling in eerste helft van 2023.
Vervanging pompunits drukriolering en gemalen 2021 L 92 104 -12 Meerwerk gehad op renovatiebestek.
Bloemenbuurt Didam blauwe ader GRP 2022 L 450 415 35 De  rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met de herinrichtingswerkzaamheden en worden in 2023 afgerond.
Maatregelen Hogenendseweg en Parallelweg 2021 L 76 0 76 Maatregel uit het GRP 2016-2021. Afwikkeling in 2023.
vervangingen straatmateriaal 2020 L 605 135 470 Doorlopende uitvoering waarbij verouderde elementen- en asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Stabiliseren bovenlaag onverharde wegen 2020 L 1.250 512 738 Dit project is in uitvoering, waarbij een aantal onverharde wegen wordt voorzien van Padvast en op andere wegen groot onderhoud wordt uitgevoerd. Het bestek loopt t/m 2024 waarna het financiële resultaat ook bekend is. Voorlopig nog niet aframen.
Vervangingen straatmateriaal 2021 L 304 2 302 Doorlopende uitvoering waarbij verouderde elementen- en asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Knelpunten wateroverlast 2022 L 50 1 49 Afgerond. Nieuw krediet in 2023.
Afkoppelen, ombouwen vgs 2022 L 20 0 20 Is uitgesteld i.v.m. bezetting. Wordt in 2024 uitgevoerd.
Afkoppelen, blauwe aders en meeliften 2022 B -538 -538 0 Betreft bijdrage vanuit de voorziening riolering kapitaallasten.
Afkoppelen, blauwe aders en meeliften 2022 L 522 609 -87 Overschrijding betreft de drie projecten: Braamt (dorpsplein en vier straten) en St.Jansgildestraat in Beek. Pas in een laat stadium een realistische raming ontvangen. Derhalve € 87.000 meer benodigd.
Renovatie drukriolering en gemalen 2022 B -307 -307 0 Betreft bijdrage vanuit de voorziening riolering kapitaallasten.
Renovatie drukriolering en gemalen 2022 L 279 307 -28 Overschrijding betreft meerwerk aanbesteding renovatie.
Bloemenbuurt Didam optimaliseren riool GRP 2021 L 70 75 -5 De de rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met op de herinrichtingswerkzaamheden en worden in 2023 afgerond
Rioolvervanging en -relining 2022 B -50 -50 0 Betreft bijdrage vanuit de voorziening riolering kapitaallasten.
Rioolvervanging en -relining 2022 L 50 50 0 Afgerond. 
Vervangingen straatmateriaal 2022 L 585 3 582 Doorlopende uitvoering waarbij verouderde elementen- en asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Herinricht. Lengelseweg/'s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk 2022 B -90 0 -90 Betreft provinciale subsidie voor Koele kernen, warme harten. De boeking vindt plaats na afwikkeling van het hele project.
Herinricht. Lengelseweg/'s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk 2022 L 1.713 68 1.645 Maatregel uit het VCP 's-Heerenberg. Het participatieproces wordt in 2023 afgerond, waarna de uitvoering start en doorloopt in 2024
Dorpsplan Nieuw Dijk (openbare ruimte) 2022 L 225 0 225 Uitvoering in 2024
Dorpsplan Beek (openbare ruimte) 2022 L 827 834 -7 Uitvoering gecombineerd met de herinrichting van de Sint Jansgildestraat. Medio 2023 afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van prijsstijgingen.
Huisvesting brandweer Didam 2020 L 2.000 2.060 -60 Laatste factuur van € 16.000 volgt in 2023. Overschrijdingen als gevolg van prijsstijgingen. Aanvullend € 76.000 benodigd.
Meubilair hybride werken 2021 L 94 32 62 Project is uitgevoerd. 
Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg 2021 L 300 166 134 Warmtepomp volgt in 2023. 
Programmatuur Financiën L 220 160 60 Afwikkeling in 2024, er volgt nog een verbetertraject aangezien een aantal eisen uit de aanbesteding niet zijn geleverd.
Programmatuur Omgevingsvergunning L 90 66 24 Uitgaven in later stadium i.vm. uitstel invoering omgevingswet tot 1-1-2024
Programmatuur Ruimtelijke plannen L 25 16 9 Afwikkeling naar verwachting in 2e halfjaar 2023 i.v.m. uitstel invoering omgevingswet tot 1-1-2024
Vervanging I-Phones 2020 L 145 168 -23 Overschrijding als gevolg van uitbreiding personeel
Vervanging I-pads 2020 L 48 33 15 Afwikkeling in het 2e halfjaar van 2023
Netwerkserver 2021 L 200 0 200 Voorbereiding aanbesteding loopt.
Ultrabooks 2021 L 60 0 60 Krediet kan vervallen i.v.m. invoering hybride werken.
Verv. Data base server 2022 L 15 8 7 Afwikkeling in 2024.
Aanvullende modules Corsa 2022 L 44 9 35 Lagere uitgaven door onderhandelingen (nog ca. € 25.000 verwacht). Afwikkeling in 2023.
Dockingstations 2022 L 32 51 -19 Dockingstations zijn duurder uitgevallen, de laptops goedkoper dan geraamd.
Totaal binnen de raming.
Aanschaf 300 laptops 2022 L 234 203 31 Lopend project, afwikkeling 2e halfjaar 2023 (nog ca. € 5.000,- aan uitgaven verwacht).

 

Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2022

Terug naar navigatie - Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2022

 

  Krediet wordt afgesloten
  Realisatie verloopt volgens plan
  Overschrijding budget en/of planning

 

Omschrijving L/B Begroting Realisatie Restant Toelichting
Centrumplan Didam  L 10.584 6.686 3.898

Lopend project. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd.

Braamt: Inrichting openbare ruimte en Energiepark L 1.270 1.225 45

Tweede fase zonnepark wordt naar verwachting uiterlijk mei 2023 opgeleverd. Dan wordt het restant betaald. Inclusief openbaar groen.

IKC 's-Heerenberg L 20.990 4.716 16.490

Totaalkrediet € 20,99 miljoen beschikbaar gesteld. € 4,5 miljoen gebruikt voor aankoop pand in 2021. In 2022 en 2023 € 2 miljoen voorbereidingskosten. € 14,49 miljoen in 2024 voor (ver)bouw van de school.

Vervanging verharding van Heeklaan, Daltuin, ca. 2022 L 387 308 79

De uitvoering van het project is in 2023 klaar

 

4.3 Monitor Bezuinigingen (2022)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In verschillende rondes is de afgelopen jaren bezuinigd. Eerst vooral in het sociaal domein (budgetneutraliteit sociaal domein). En vanaf de begroting 2021 ook nadrukkelijk in andere taakvelden van de gemeente. In onderstaand overzicht wordt een weergave gegeven van de stand van zaken van al deze bezuinigingsopgaven tot en met het jaar 2022.

Het blijkt andermaal lastig om het precieze effect van een maatregel te becijferen. Eén van de redenen daarvoor is dat een aantal maatregelen hetzelfde effect beogen en dus moeilijk te zeggen valt welk effect aan welke maatregel is toe te schrijven. Bovendien hebben we zeker in het sociaal domein te maken met een telkens veranderende omgeving; het vlak van wetgeving en inkoop is in beweging en ook de autonome ontwikkelingen van aantallen aanvragen hebben invloed op het effect “onder aan de streep”.

Bij de behandeling van de Kadernota 2023 is aangegeven dat veel maatregelen opgepakt en doorgevoerd zijn. Na een grondige analyse kwam naar voren dat niet alle maatregelen geheel of deels behaald konden worden.  De gemeenteraad heeft derhalve ingestemd met het gedeeltelijk terugdraaien van de maatregelen welke niet (of deels niet) realiseerbaar bleken. 
De overgebleven maatregelen uit 2017 zijn volledig gerealiseerd.  Aangaande het pakket vanaf 2019 bereiken we nagenoeg de volledige realisatie. Ten aanzien van de wasvoorziening is sprake van een ingroeitraject, waarbij de verwachting is dat we in 2023 het volledige financiële effect plaats vindt. Uiteindelijk totaal gerealiseerd resultaat is 91%.

Met de aanpassingen in de Kadernota 2023 en het nagenoeg volledig behalen van de overgebleven maatregelen zullen we u in toekomstige P&C producten niet meer separaat rapporteren over deze bezuinigingen en zullen afwijkingen op de budgetten via de reguliere wijze aan u kenbaar gemaakt worden.

Monitor bezuinigingen 2017-2019

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen 2017-2019
Monitor bezuinigingen Prognose Werkelijk Werkelijk %  
  2022 2022 2022 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017        
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval        
Meedoen Montferland 188.000 188.000 100,00% De budgetten voor deze regelingen zijn afgeraamd. Hiermee is de bezuiniging behaald.
         
Maatregelen raadsbesluit 2019        
A. Hervormingen Sociaal Domein        
Algemeen        
Versterken eigen toegang (dagbehandeling) 62.500 62.500 100,00% Versterken eigen toegang (dag)behandeling.
Vooralsnog is de besparing voor 2022 gerealiseerd. Als gevolg van corona kan er sprake zijn van een uitgestelde zorgvraag, waardoor kosten later komen. We zijn continue bezig om de lokale toegang via preventief aanbod en goed lopende sociale teams te versterken.
Jeugdwet        
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling) 10.000 10.000 100,00% Vooralsnog is de besparing voor 2022 gerealiseerd. Als gevolg van corona kan er sprake zijn van een uitgestelde zorgvraag, waardoor kosten later komen. We zijn continue bezig om de lokale toegang via preventief aanbod en goed lopende sociale teams te versterken.
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk 0 0 100,00% Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Door corona is deze ontwikkeling vertraagt. Via de buurtsportcoaches en een actief jongerenwerk proberen we zoveel jeugd als mogelijk te activeren. Ook subsidies aan sportverenigingen hebben dit tot doel. In de loop van 2022 is corona wat meer op de achtergrond geraakt. We blijven hierop inzetten om het lokale preventieve (sport)aanbod te versterken. Op voorhand was hier geen bedrag aan gehangen en ook lastig te meten wat het daadwerkelijk oplevert.
WMO        
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO 50.000 50.000 100,00% Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. 
Wasvoorziening 600.000 450.000 75,00% De bezuiniging in 2022 is voor 75% gerealiseerd. Meerjarig is de verwachting dat de geplande bezuiniging van €600.000 gerealiseerd gaat worden, waarbij in 2023 een evaluatie en doorontwikkeling van de wasservice gepland staat. Het nog niet volledig behalen van totaaldoelstelling heeft te maken met een naijleffect van corona en de vertraging in het ingroeitraject. 
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden 0 0 100,00% Deze activiteit kan vanuit dit overzicht vervallen. Met de implementatie van de nieuwe inkoop verandert de manier waarop we indiceren: niet meer in 'uren en producten' maar in 'resultaten'. Het product ODOH heeft voor een beperkt aantal inwoners meerwaarde. Met de lumpsum-financiering en andere werkwijze, is het niet mogelijk om hier concreet een (beperkt) bezuinigingsbedrag aan te koppelen.
         
B. Hervormingen Overige taakvelden        
Pakket 1 Eigen kracht samenleving        
Schoolzwemmen 99.000 97.000 98,00% Het schoolzwemmen in De Hoevert is gestopt per 1 januari 2021 en de korting bij Laco is toegepast. Op grond van contractuele verplichtingen kan deze bezuiniging niet direct en geheel worden gerealiseerd. Jaarlijks wordt deze gemeentelijke bijdrage voor schoolzwemmen  met 3 % verminderd. 
Pakket 2 De Montferlandse schaal        
Samenwerkende welzijnsorganisaties 0 0 nvt De bezuinigingstaakstelling door de beide muziekscholen, Welcom en Bibliotheek Montferland in 2022 en 2023 is teruggedraaid. Deze taakstelling is zodoende niet behaald (mede door betere financieel gemeentelijke omstandigheden). In de loop van dit jaar moet beoordeeld worden hoe met de taakstelling 2024 om te gaan. 
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000) 0 0 nvt Het nieuwe huurcontract gaat per 17 december 2023 in. Daarbij is een jaarlijkse korting van 15% € 14.256 bedongen. Tot de ingangsdatum van het nieuwe huurcontract is voor 2022 en 2023 een korting van € 8.000 afgesproken. 
Pakket Bedrijfsvoering        
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000) 300.000 300.000 100,00% Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd
Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2022 € 300.000. Deze is volledig gerealiseerd en ligt op schema voor de jaren hierna.
Kleine correcties 15.000 5.000 33,33% Verlaging budget bodembeheer met € 5.000 structureel. Lastig te behalen op jaarbasis te bezien.
         
Totaal taakstellingen 2017-2019 1.324.500 1.162.500 85,8%  

Monitor bezuinigingen 2021

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen 2021
Monitor bezuinigingen 2021 Prognose Werkelijk Werkelijk %  
  2022 2022 2022 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 14 november 2021        
Begrotingswijziging overige taakveld        
Aanjaagfonds 50.000 50.000 100,00% Het budget is meerjarig taakstellend verlaagd; per jaar blijven monitoren. Met inzet klimaatreserve is deze taakstelling gerealiseerd.
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110% 0 0 nvt Tot 2023 is de maatregel incidenteel gedekt uit de reserve grondexploitatie. 
Begrotingswijziging inkoop        
Taakstelling op de Inkoop 375.000 375.000 100,00% Voor 2022 is de taakstelling op de inkoop gerealiseerd met grotendeels alternatieve dekkingsmiddelen. Vanaf 2023 is deze taakstelling afgeboekt daar waar deze met alternatieve bezuinigingen behaald is. Periodiek wordt een update verzorgt om de doelstelling niet uit oog te verliezen.                                                             
Totaal taakstellingen 2021 425.000 425.000 100%  
         
         
Totaal taakstellingen 1.749.500 1.587.500 90,8%