Uitgaven

5,63%
€ -7.273
x € 1.000
5,63% Complete

Inkomsten

4,33%
€ 5.596
x € 1.000
4,33% Complete

Saldo

74726773533935,1%
€ -1.677
x € 1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

5,63%
€ -7.273
x € 1.000
5,63% Complete

Inkomsten

4,33%
€ 5.596
x € 1.000
4,33% Complete

Saldo

74726773533935,1%
€ -1.677
x € 1.000

02.1 Missie

Terug naar navigatie - 02.1 Missie

Montferland is een gemeente waar het prettig wonen en leven is. Een gezonde woningmarkt en een duurzame, leefbare woon- en leefomgeving zijn daarbij van belang.

02.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Doel:
Samen met inwoners en externe partijen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving voor onze inwoners optimaliseren

Ook in 2022 ligt de focus onverminderd op het versnellen van de woningbouw. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van woningen en in het verlengde daarvan het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt. Om te kunnen voorzien in de woningbouwopgave die op ons afkomt en om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren zullen nieuwe woningbouwlocaties in 'ontwikkeling' worden genomen. Om de leefbaarheid in kernen te verbeteren benutten we kansen op transformatielocaties en willen we in nieuwbouw zoveel mogelijk inzetten op wat de bestaande voorraad onvoldoende of (nog) niet kan bieden. In de bestaande voorraad ligt de uitdaging om meer woningen te verduurzamen en toekomstbestendiger te maken. In kwetsbare wijken bekijken we met onze partners wat er nodig is om de leefbaarheid te vergroten.

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

Doel:
De verscheidenheid in landschap en natuur behouden en daar waar mogelijk versterken.

Gebleken is dat de biodiversiteit wereldwijd drastisch is afgenomen. De gevarieerdheid in landschap en natuur neemt daarmee af waardoor de omgeving minder aantrekkelijk wordt als woon- en leefklimaat. Om als gemeente een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel is in februari 2022 het biodiversiteitsplan vastgesteld. Voor de uitvoering is een nieuwe medewerker  in september begonnen. 

 

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

Terug naar navigatie - 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Liemerse Woonagenda: de koers voor 2020-2025
 • Notitie woningbouwbehoefte 2019-2030 (2019)
 • Woonvisie (2016 - 2020)
 • Prestatieafspraken wonen Plavei en Woonzorg NL 2021
 • Coalitieprogramma 2022-2026

02.4 Programmaonderdelen

Terug naar navigatie - 02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening en Wonen
 • Natuur- en landschapsontwikkeling

2.4.1 Ruimtelijk ordening en Wonen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 250.000 euro) te realiseren

Terug naar navigatie - De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 250.000 euro) te realiseren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling

02.5 Financiën

Terug naar navigatie - 02.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -4.552 -1.970 -3.208 -4.621
Baten 2.972 293 692 3.110
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.580 -1.676 -2.516 -1.511
Onttrekkingen 337 157 1.501 2.486
Stortingen -256 -49 -934 -2.652
Mutaties reserves 82 109 568 -166