Uitgaven

5,74%
€ -7.423
x € 1.000
5,74% Complete

Inkomsten

2,18%
€ 2.824
x € 1.000
2,18% Complete

Saldo

204879164842629%
€ -4.598
x € 1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

5,74%
€ -7.423
x € 1.000
5,74% Complete

Inkomsten

2,18%
€ 2.824
x € 1.000
2,18% Complete

Saldo

204879164842629%
€ -4.598
x € 1.000

5.1 Missie

Terug naar navigatie - 5.1 Missie

In Montferland heeft iedere inwoner het vermogen om in goede gezondheid te wonen, werken en recreëren. Alle kinderen krijgen zoveel als mogelijk gelijke kansen aangeboden om gezond en zelfstandig op te groeien. Ouderen genieten binnen hun mogelijkheden van een vitale en zorgeloze oude dag in hun vertrouwde omgeving. In Montferland doet elke inwoner er toe en doet mee naar eigen mogelijkheden!

Een positieve houding vinden we daarbij belangrijk: kijk naar wat je (nog) wél kunt. Uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk in staat zijn om eigen regie te voeren en het vermogen hebben om zich aan te passen. Een gezonde omgeving met goede toegankelijke zorg en een basisniveau aan voorzieningen helpen onze inwoners om mee te blijven doen. Deze voorzieningen nodigen uit tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Samen komen we verder, dus we werken vanuit een integrale aanpak samen met onze inwoners en (maatschappelijk) organisaties.

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

Context
Door een goede gezondheid zijn inwoners beter en langer in staat om zelfstandig regie te voeren over het eigen leven. Dit voorkomt niet alleen - dure - zorgafhankelijkheid, maar geeft vooral meerwaarde aan het eigen leven én dat van een ander. 'Voorkomen is beter dan genezen' is een bekend spreekwoord dat hier zeker van toepassing is. We zetten sport, bewegen en een gezonde leefstijl in als middel inzetten om maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeentelijke taak ligt vooral bij preventie. Goede voorlichting, een goed functionerende gezondheidszorg en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl leveren hier een belangrijke bijdrage aan.


In Montferland wonen meer inwoners met gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten dan gemiddeld in Nederland. Inwoners met een hoge sociaal economische status (SES) leven circa zeven jaar langer en circa vijftien jaar langer zonder beperkingen dan inwoners met een lage SES. Elke inwoner van Montferland verdient een kans op een goede gezondheid, dus richten we bij het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen ons op wijken en kernen met een lagere SES. Daarbij is aandacht voor de beperktere gezondheidsvaardigheden van belang. Inwoners met beperktere gezondheidsvaardigheden vinden het lastig om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zij hebben ook meer moeite met het vinden van de weg in de zorg.

Verbonden partijen:

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
De GGD is de regionale gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voert de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeente uit.

Achterhoek in beweging
Achterhoek in Beweging is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten. Samen met betrokken partners in onder andere zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stelt de organisatie de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Terug naar navigatie - Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Terug naar navigatie - Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -6.672 -5.406 -6.701 -6.330
Baten 2.078 728 1.045 1.774
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.594 -4.678 -5.656 -4.556
Onttrekkingen 46 30 1.709 1.050
Stortingen 0 0 -1.080 -1.093
Mutaties reserves 46 30 629 -43