Uitgaven

2,69%
€ -3.474
x € 1.000
2,69% Complete

Inkomsten

63,09%
€ 81.539
x € 1.000
63,09% Complete

Saldo

3,478093778216E+15%
€ 78.065
x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

2,69%
€ -3.474
x € 1.000
2,69% Complete

Inkomsten

63,09%
€ 81.539
x € 1.000
63,09% Complete

Saldo

3,478093778216E+15%
€ 78.065
x € 1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Algemene dekkingsmiddelen 2022

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen 2022

Verbonden partijen

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft dit jaar wederom een een stijgende lijn vertoond. 

De primaire begroting was gebaseerd op de meicirculaire 2021.

In de eerste kwartaalrapportage 2022 zijn de septembercirculaire 2021 en de maartbrief 2022 verwerkt. De bruto verhogingen bedroegen respectievelijk € 1,6 miljoen en € 1,8 miljoen. Het voordeel op de maartbrief is voor een bedrag van € 1,1 miljoen gereserveerd voor energietoeslag minima.

In de tweede kwartaalrapportage zijn de meicirculaire en de septembercirculaire 2022 verwerkt. De bruto voordelen bedroegen respectievelijk € 2,3 miljoen en € 2,1 miljoen.  In de septembercirculaire hebben we wederom een bedrag van ruim € 1 miljoen ontvangen voor energietoeslag minima.

In de decembercirculaire bedroeg het bruto voordeel € 1,3 miljoen.  Hiervan is een bedrag van ruim € 0,2 miljoen toegevoegd aan de budgetten 2022 en een bedrag van € 1 miljoen wordt overgeheveld naar 2023 middels de reserve resultaatbestemming. 

In 2023 is de algemene uitkering over 2022 nog met € 53.000 neerwaarts bijgesteld in verband met een aanpassing van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Uiteindelijk resteert een nadeel van € 32.000 ten opzichte van de begroting na wijziging. 

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -1.982 -3.239 -2.545 -2.597
Baten 70.595 71.357 79.348 80.491
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 68.613 68.118 76.802 77.893
Onttrekkingen 4.480 83 1.169 1.049
Stortingen -7.691 -39 -877 -877
Mutaties reserves -3.211 44 292 172

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 0 0 0
Onttrekkingen 8.183 2.459 11.793 11.700
Stortingen -14.030 -4.937 -12.287 -15.111
Mutaties reserves -5.847 -2.478 -494 -3.412