3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2022

Terug naar navigatie - 3.1 Balans per 31 december 2019

bedragen x € 1.000

ACTIVA

 31-12-2022 31-12-2021

Vaste activa

       

Immateriële vaste activa

  248   296

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

248   296  

Materiële vaste activa

  115.845   101.624 

Investeringen met een economisch nut:

       
 • overige investeringen met een economisch nut
75.226   67.427  
 • investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
27.314   27.001  

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

13.305   7.196  

Financiële vaste activa

  10.202   9.700

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

147   97  

Leningen aan:

       
 • woningbouwcorporaties
1.703   1.934  
 • deelnemingen
2.154   2.154  

Overige langlopende leningen u/g

6.198   5.515  

Totaal vaste activa

 126.295   111.620   

Vlottende activa

       

Voorraden

  -597   -258 

Grond- en hulpstoffen:

       
 • onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
-603    -262  
 • gereed product en handelsgoederen
6   5  

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

  9.519   9.901 

Vorderingen op openbare lichamen

6.906   4.953  

Deposito schatkistbankieren

1.246   2.184  

Overige vorderingen

1.367   2.763  

 Liquide middelen

  107    392  

 Banksaldi

107   392  

Overlopende activa

  3.830   2.199 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met specifiek bestedingsdoel

794   12  

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

3.036   2.187  

Totaal vlottende activa

12.859     12.234  

Totaal generaal 

139.154    123.854   

 

 

 

bedragen x € 1.000

PASSIVA

31-12-2022 31-12-2021

Vaste passiva

       

Eigen vermogen

  51.752   40.448 

Algemene reserves

28.027   28.492  

Bestemmingsreserves

12.899   10.937  

Gerealiseerde resultaat

10.826   1.019  

Voorzieningen

  7.404   7.110 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.552

 

3.220

 

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.940   2.806  

Van derden beklemde middelen met een specifieke besteding

911   1.084  

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

  63.481   54.469 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

63.472   54.459  

Waarborgsommen

9   10  

Totaal vaste passiva

 122.637    102.027  

Vlottende passiva

       

Netto vlottende schulden looptijd korter dan één jaar

  5.384   9.304 

Overige kasgeldleningen

    3.000  

Overige schulden

5.384   6.304  

Overlopende passiva

  11.133   12.523 

 Nog te betalen bedragen

6.547    8.017  

 Vooruit ontvangen bedragen

27    47  

 Ontvangen voorschotten Rijk (art. 49)

3.738    3.543  

 Ontvangen voorschotten overige overheid

821     916  

Totaal vlottende passiva

16.517     21.827  

Totaal generaal

139.154    123.854   

3.2 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden  296     48 248
Totaal 296     48 248

 

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde
31-12-2021
Boekwaarde
 31-12-2022
Investeringen met een economisch nut:    
- Overige investeringen met een economisch nut 67.427 75.226
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 27.001 27.314
Investeringen in de openbare ruimte met (uitsluitend) maatschappelijk nut 7.196 13.305
Totaal 101.624 115.845

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.

Terug naar navigatie - Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen derden Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen              10.171 9.692       19.863
Woonruimten 19         19
Bedrijfsgebouwen 48.902 708   2.673   46.937
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.476     147   1.329
Vervoersmiddelen 259     85   174
Machines, apparaten en installaties 5.106 1.137   667   5.576
Overige materiële vaste activa 1.494 72   238   1.328
Totaal 67.427 11.609                  -   3.810                       -   75.226

De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)

Terug naar navigatie - De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)
Omschrijving Werkelijk besteed in 2022 Cumulatief besteed t/m 2022
Gronden; Grondexploitatie De Hoevert (P625) 2021 887 916
Gronden; Grondexploitatie sportveld VVL Lengel (P615) 2021 52 71
Gronden; Grondexploitatie sportveld Stokkum (P425) 2021 35 46
Gronden; Aankoop gronden en boerderij Papenkampseweg 15 Netterden (ruilgronden) 2022 5.524 5.524
Gronden; Grondexploitatie Kilder, Rozenpas (P215) 2022 266 266
Gronden; Grondexploitatie Beek, St. Jansgildestraat (P435) 2022 473 473
Gronden; Grondexploitatie (uitbr.) Zeddam, Vinkwijkseweg (P445) 2022 779 779
Gronden; Grondexploitatie Didam, Heeghstraat (P700) 2022 1.495 1.495
Gronden; Grondexploitatie Didam, Burg. Kronenburglaan 6-8 (P705) 2022 15 15
Gronden; Grondexploitatie industrieterrein 's-Heerenberg (P845) 2022 164 164
Bedrijfsgebouwen; Huisvesting brandweer Didam 580 2.060
Bedrijfsgebouwen; IKC 's-Heerenberg 2022 128 2.386
Apparaten; I-phones 2020 44 168
Apparaten; I-pads 2020 16 33
Apparaten; Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg 21 166
Apparaten; Aanleg energiepark Braamt  773 844
Apparaten; Invoering hybride werken 2021 10 18
Apparaten; Aanschaf computerapparatuur raad/college 2022-2025 12 12
Apparaten; Vervangen databaseserver 2022 8 8
Apparaten; Aanschaf 300 laptops 2022 202 202
Apparaten; Dockingstations 2022 51 51
Overige MVA; Programmatuur omgevingsvergunning 2019 53 66
Overige MVA; Meubilair hybride werken 2021 11 32
Overige MVA; Aanvullende modules Corsa 2022 9 9
Totaal 11.609       15.806

Verloop boekwaarde van de investeringen met economisch nut, met heffing

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde van de investeringen met economisch nut, met heffing
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen derden Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                 27.001                         1.267                            954              27.314
Totaal                27.001                        1.267                  -                           954                       -            27.314

De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)

Terug naar navigatie - De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)
Omschrijving Werkelijk besteed in 2022 Cumulatief besteed t/m 2022
Aanleg blauwe ader Dr. van Heeklaan 2019                               2                          211
Rioolvervanging Meursweg                              20                            55
Centrumplan; Riolering Lieve Vrouweplein 2020                              18                          189
Centrumplan; Riolering Wilhelminastraat 2021                            440                          440
Centrumplan; Riolering Hoofdstraat/Schoolstraat 2022                              34                            34
Knelpunten wateroverlast 2021 1 95
Renovatie drukriolering 2021 86 153
Vervanging pompunits drukriolering 2021 78 104
Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt 414 415
Knelpunten wateroverlast 2022 1 1
Afkoppelen blauwe aders en meeliften 2022 71 71
Sanering overstort Bloemenbuurt 2022 17 75
Vervanging riolering van Heeklaan,/Daltuin ca. 2022 85 85
Totaal                        1.267                      1.927

Verloop boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen derden Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken                   7.196                         6.218                            108                        -   13.305
Totaal                  7.196                        6.218                  -                           108                       -   13.305

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Terug naar navigatie - Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
Omschrijving Werkelijk besteed in 2022 Cumulatief besteed t/m 2022
reconstructie Drieheuvelenweg 79 1.002
vervanging straatmateriaal 2018 126 525
reconstructie Sint Jansgildestraat Beek 506 948
Bloemenbuurt Didam 2019 1.069 1.368
Herinrichting Lengelseweg/s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk 39 68
vervanging straatmateriaal 2019 501 546
vervanging straatmateriaal 2020 87 135
vervanging straatmateriaal 2021 2 2
vervanging straatmateriaal 2022 3 3
stabilisering bovenlaag onverharde wegen 2020 497 512
Braamt inrichting openbare ruimte 2020 338 381
Centrumplan Didam 1.856 5.757
Dorpsplan Beek (openbare ruimte) 2022 834 834
Vervanging verharding van Heeklaan, Daltuin, ca. 2022 224 224
Verkeersmaatregelen Zuidermarkweg 2019 57 70
Afsluiting Pitterlderstraat 2019 1 127
 Totaal                         6.218                    12.502

Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:          
- Deelnemingen 97 50     147
Leningen aan:          
- Woningbouwcorporaties 1.934     231 1.703
- Deelnemingen 2.154       2.154
Overige langlopende leningen u/g 5.515 750   67 6.198
Totaal 9.700 800                            -                   298 10.202

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 448 187
AF: voorziening verlies diverse projecten  -710 -790
Balanswaarde -262 -603
Gereed product en handelsgoederen (diesel OW en eigen verklaringen PZ) 5 6
Totaal -258 -597

Gronden in exploitatie

Terug naar navigatie - Gronden in exploitatie
Complex nummer Omschrijving complex Boekwaarde
per
01-01-2022
Voorziening (Ncw)
31-12-2021
Balans-
waarde
31-12-2021
Lasten 2022 Baten 2022 bijstelling winst-neming 2022 (Poc) Boek-waarde
per
31-12-2022
Bijstelling voorziening in 2022 (Ncw) Voorziening (Ncw)
31-12-2022
Balans-
waarde
31-12-2022
  Woningbouw                    
P.040 Vinkhof Zeddam 400 379 21 61 5 0 56 59 438 18
P.370 Kerkwijk Didam -816   -816 908 1.008 599 121     -696
P.420 Suitbertusschool Stokkum -41 216 -257 278     278 29 245 -9
P.440 Steegseweg Beek -338   -338 253 24 622 308     -29
P.450 Mr.Vermeulenstr. L'beek 250 37 213 8     8 6 44 215
P.460 Eltenseweg Stokkum -59   -59 -1   294 59      
P.490 Diekmansweide 's-Hberg -2 78 -80 36     36 -15 63 -30
P.500 Roncallischool Zeddam 86   86 13 80 35 -32     55
P.620 Hartjenshof Azewijn -14   -14 16 91 259 14      
  Subtotaal woningbouw -534 710 -1.244 1.571 1.208 1.810 848 80 790 -476
  Bedrijventerreinen                    
P.810 Euregionaal Bedrijventerrein  1.378   1.378 37   4.028 41     1.419
P.830 Matjeskolk L'beek 740   740 40 860 2.008 -540     199
P.840 DocksNLD -1.136   -1.136 275 -63 11.344 -609     -1.745
  Subtotaal bedrijventerreinen 982 0 982 352 797 17.380 -1.108 0 0 -127
  Totaal wonen en bedrijven 448 710 -262 1.923 2.005 19.190 -260 80 790 -603

Deposito schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Deposito schatkistbankieren

 

Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021
Deposito schatkistbankieren                       1.246             2.184
Totaal                      1.246            2.184

 

Overige vorderingen

Terug naar navigatie - Overige vorderingen

 

Omschrijving Saldo 31-12-2022 voorziening voor oninbaarheid 
Debiteuren algemeen 502 28
Debiteuren belastingen  287 48
Debiteuren sociale zaken 2.110 1.456
Totaal 2.899 1.531

 

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

 

Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021
Banksaldi                           107                392
Totaal                         107               392

 

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Omschrijving 31-12-2022 31-12-2021
Van overheid nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel                          794                  12
Overige nog te ontvangen bedragen                       1.556             1.681
Vooruitbetaalde bedragen                       1.480                506
Totaal                      3.830            2.199

Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel

Terug naar navigatie - Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving saldo per 31-12-2021 toevoegingen vrijgevallen  bedragen saldo per 31-12-2022
Min BZK kwijtschelding gemeentelijke Belasting 6     6
Min BZK DigiD vergoeding 4e Kwartaal   4   4
Min van Justitie en Veiligheid opvang ontheemden Oekraine   184   184
Provincie Gelderland subsidie monumenten  6 6 6 6
Provincie Gelderland vergoeding gladheidsbestijding   5   5
Provincie Gelderland subsidieafrek 20% dorpsvoorzieningen Braamt   100   100
Quadraam subsidie Survis Liemers college 2022   210   210
Beschermd Wonen Subsidie gemeenschappelijke regeling   279   279
Totaal 12 788 6 794

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie overige nog te ontvangen bedragen
Omschrijving bedrag
Creditfacturen AGEM en Drost 2023 m.b.t. boekjaar 2022 28
Creditfacturen 2022 van  diverse crediteuren ontvangst in 2023  63
Afrekening rioolheffing 2022 146
Afvalstoffenheffing afrekening DIFTAR 2022 622
Toeristenbelasting 2022 414
Afrekening afval Nedvang plastic en verzamelcontainers 2022 93
Afrekening energievergoeding 2022 gebruikers gebouwen 111
Huur voetbalvelden 2022 en pacht 13
Pacht antenne ST Joris Braamt 5
Afrekening WMO HH PGB 2022 23
Afdracht legeskas publiekszaken 16
Voorschotten-Inhoudingen SOZA en Jeugdwet 21
Totaal                      1.556

Specificatie vooruitbetaalde bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie vooruitbetaalde bedragen
Omschrijving bedrag
Automatisering service- onderhouds- en leasecontracten 2023 ev 177
Lidmaatschappen, abonnementen en contributies 2023 62
Onderhouds- dienstverlening contracten 2023 135
Pensioenpremie v.m. wethouders 2023 10
Verplichtingen personeelszaken 2023 67
Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen voorschot 1eKW 2023 132
Voorschotten energie AGEM 2023 340
Lumsum voorschotten IAJ, GWV en WMO 2023 558
Totaal 1.480

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen
Omschrijving boekwaarde 31-12-2022 boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserves           28.027          28.492
Bestemmingsreserves           12.899          10.937
Subtotaal         40.926         39.429
Gerealiseerde resultaat          10.826           1.019
Totaal         51.752         40.448

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Omschrijving boekwaarde 31-12-2022 boekwaarde 31-12-2021
Risicovoorzieningen            3.552            3.220
Egalisatievoorzieningen            2.940            2.806
voorziening bijdr toek. vervangingsinvest. waarvoor een heffing wordt geheven                  -                  -  
voorziening voor van derden verkregen middelen met een specifieke besteding               911            1.084
Totaal           7.404           7.110

Voor een verloopoverzicht per voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen.

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

5edragen x € 1.000

Naam reserve Saldo per
31-12-2021

Vermeerdering wegens inflatiecorrectie

Overige vermeerderingen

Verminderingen Saldo per
31-12-2022
Algemene reserves          
Algemene Reserve 8.046   2.041 -1.397 8.690
Grondexploitatie 4.610   1.114 -1.723 4.000
Verkoop aandelen NUON 15.837   - -500 15.337
Totaal Algemene reserves 28.492   3.155 -3.620 28.027
           
Bestemmingsreserves          
Bestedingsfunctie          
Afwikkeling winstbestemming 638   1.793 -884 1.547
Klimaatmiddelen 161   253 - 414
Monumentenzorg Svn 90   - -90 -
Corona 1.437   - -949 488
Egalisatiefunctie          
Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie 800   480 -480 800
Decentralisaties Sociaal Domein 3.116   3.054 -2.842 3.328
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 831   - -93 738
Kunstgrasvelden 250   50 - 300
Speellocaties 172   28 - 200
Openbaar Groen 177   110  - 287
Dekkingsreserve kapitaallasten          
Onderwijshuisvesting 1.526 15 2.154 -1.518 2.177
Kapitaallasten Sportcomplex Montferland (SCM) 743 13 - -127 629
Centrumplan Didam 996 15 - -50 961
(Zwem)sportvoorziening Didam - - 1.030 - 1.030
Totaal bestemmingsreserves 10.937 43 8.952 -7.033 12.899
           
 Gerealiseerde resultaat          
 Saldo rekening van baten en lasten 1.019    2.960  -1.046  2.933 
Resultaat jaarrekening         7.893 
 Totaal gerealiseerde resultaat 1.019    2.960  -1.046  10.826 
Eindtotaal 40.448 43

15.069

-11.699 51.752

Hierna worden de mutaties 2022 toegelicht.

 

ALGEMENE RESERVE

De Algemene reserve fungeert als algemeen dekkingsmiddel. De overschotten dan wel tekorten van de jaarrekening worden gemuteerd in de Algemene Reserve.  

Saldo per 1 januari 2022

8.046

Toevoegingen

 

Saldo jaarrekening 2021

773

Reserve grondexploitatie

 

1.268

Subtotaal toevoegingen

2.041

 

Onttrekkingen

 
Sluitend maken begroting 2022

Bodemsanering speelterrein Rodingsveen

-35 

Vaststelling ICT beveiligingsplan

-24

Tijdelijke capaciteitsuitbreiding griffie

-38

Omgevingsvisie (Motie M1 Kadernota 2022)

-50

Energie besparen door te ontzorgen

-39

Hybride werken 2022

-45

Uitvoering visie  's Heerenberg Oost

-116

Vorming reserve (zwem) sportvoorziening Didam

-1.030

Bijdragen voor aanpassing sportparken in Beek, Kilder en Nieuw-Dijk

-20

Subtotaal onttrekkingen

-1.397

Saldo per 31 december 2022

8.690

 

Het saldo van de Algemene Reserve voor bestemming bedraagt per 31 december 2022 € 8.690.000 positief. Dit bedrag is exclusief het saldo van de jaarrekening 2022.

Wij verwachten voor de komende jaren de volgende toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoegingen

 • n.v.t.

Onttrekkingen

 • uitvoering visie 's Heerenberg Oost € 843.000
 • sportvoorziening open club Nevelhorst: € 500.000
 • extra capaciteit handhaving gedurende 2 jaar: € 480.000  
 • energie besparen door te ontzorgen: € 160.800

Grondexploitatie

Deze reserve fungeert als buffer voor de risico’s van de grondexploitatie. De reserve wordt gevoed door voordelige resultaten op grondexploitaties. Voor deze reserve is bij de Nota Reserves en Voorzieningen 2022 een minimaal gewenste omvang van € 2 mln. vastgesteld en een maximale omvang van € 4 mln. 

Saldo per 1 januari 2022

4.610

Toevoegingen

 

Resultaat woningbouw (afname verliesvoorzieningen)

15

Teruggave vennootschapsbelasting 2019

330

Bijstelling winstnemingen woningbouw 2022

485

Bijstelling winstnemingen bedrijventerreinen 2022

284

Subtotaal toevoegingen

1.114

 

Onttrekkingen

 

Bijstelling verliesvoorziening woningbouw

-95

Kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijventerreinen

-167

Verlaging minimabeleid (Amendement 6)

-135

Bijstelling winstnemingen bedrijventerreinen 2022

-947

Rentelasten ruilgronden voormalig Bergh

-36

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie

-21

Reserve grondexploitatie maximaal € 4 miljoen

-1.268

Subtotaal onttrekkingen

-1.723

Saldo per 31 december 2022

4.000

 

Verkoop aandelen NUON

Deze reserve is gevormd uit verkoop van de aandelen Nuon in 2009. 

 

Saldo per 1 januari 2022

15.837

Toevoegingen

 

Toevoegingen 2022

0

Subtotaal toevoegingen

0

 

Onttrekkingen

 

Bijdrage Azwijn

-250

Bijdrage Braamt

-250

Subtotaal onttrekkingen

-500

Saldo per 31 december 2022

15.337

 

BESTEMMINGSRESERVES

Bestedingsfunctie

Afwikkeling winstbestemming

Budgetten die bij de kwartaalrapportages zijn doorgeschoven naar 2023 zijn in 2022 aan deze reserve toegevoegd. In 2023 zullen ze weer aan deze reserve worden onttrokken en aan de betreffende budgetten worden toegevoegd. Op deze manier heeft de overheveling naar 2023 geen budgettaire effecten. De onderstaande budgetten zijn bij de kwartaalrapportages doorgeschoven. Daarnaast zijn een aantal taakmutaties uit de decembercirculaire 2021 toegevoegd. Budgetten die in 2021 aan deze reserve zijn toegevoegd zijn in 2022 onttrokken.

 

Toevoegingen  
Inburgering 20
Jeugdhulp 35
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht 21
Versterking dienstverlening gemeenten 170
Invoeringskosten omgevingswet 372
Extra budget inzet Vergunningverlening en Handhaving 240
POK gelden (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor het financieren van het financieel loket 170
Niet uitgevoerde plannen 2022  126
Omgevingsvisie 126
Wet Open Overheid 104
Meursweg 85
Wet kwaliteitsborging woningbouw (Wkb) 61
Beheerplan wegen, hondenbeleidsplan en bebording 55
Acute problematiek huisvestingssituaties 50
Advisering dorpsraden 40
Klompenpaden, vrijwilligersnetwerk 38
Onderzoek snelfietspaden 25
Beleids-/beheerplan begraafplaatsen  20
Burgerpeiling 20
Afvalbakken 15
Totaal 1.793

 

Onttrekkingen  
Rekeningkameronderzoek informatievoorziening sociaal domein -10
Onderzoek flora en fauna -25
Advieskosten omgevingsvisie -45
Omgevingswet -15
Bodemsanering Meursweg -85
Integraal Verkeers- en vervoersplan (IVVP) -70
Recreatie en Toerisme -95
Statushouders -64
Omgevingswet -200
Robuust rechtsbeschermingssysteem en systeemleren -48
Subsidieregeling voor continuïteit cruciale jeugdzorg -35
Inburgering -20
Kwaliteitsborging Bouw- en woningtoezicht -21
Versterking ondersteuning wijkteams -68
Impuls Integraal Werken -54 
Diversen < € 25.000 -29
Totaal -884

Klimaatmiddelen

Bij de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 241.000 toegevoegd aan deze reserve. Het bedrag vloeit voort uit de decembercirculaire en is bestemd voor de volgende onderdelen: transitie warmte (€ 202.000), energieloketten (€ 29.000) en wijkaanpak (€ 10.000).

Saldo per 1 januari 2022
                                                                                161
Toevoeging klimaatakkoord                                                                                 253
Totaal  414

 

Monumentenzorg SVn

Het doel van deze reserve is tegenhanger van het revolving fund bij het Bouwfonds welke laagrentende leningen verstrekt voor groot onderhoud en restauraties van monumenten. Voeding heeft eenmalig plaatsgevonden. Inmiddels is er een provinciale subsidieregeling waar eigenaren van monumenten gebruik van kunnen maken. Deze reserve kan hierdoor vrij vallen.

Saldo per 1 januari 2022
                                                                                   90
Vrijval Nota reserves en voorzieningen                                                                                  -90
Totaal  0

Corona

Het overschot tussen de compensaties en de uitgaven zijn voorgaande jaren toegevoegd aan de reserve Corona. 

Saldo per 1 januari 2022                                                                            1.437
Hybride werken                                                                                 - 70
Overige onttrekkingen                                                                               -650
Vrijval                                                                                -229
Totaal  488

Egalisatiefunctie

Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

De reserve is gevormd ter bekostiging van de aanpak van knelpunten bij de verbetering van de gemeentelijke organisatie. Beschikbaar voor maatwerk aanpassingen en dekking van aanvullende stortingen in de voorziening verplichtingen personeel.

Toevoegingen

 

Voordelig  saldo loonkosten 2022

451

Vrijval voorziening knelpunten personeel 2022

29

Totaal 

480

 

 

Onttrekkingen

 

Voorziening knelpunten personeel 

-29

Organisatie inrichting 

-22

Aanspraken personeel

-429

Totaal

-480

 

Decentralisaties Sociaal Domein

Deze reserve dient om fluctuaties in de uitgaven op het sociaal domein op te vangen. 

Toevoegingen

 

Integratie-Uitkering Voogdij / 18+

1.016

Extra incidentele middelen Jeugdzorg

1.861

Salarislasten zorgdomein (WMO en jeugd)

177

Totaal

3.054

 

Onttrekkingen

 

Bijdrage ter dekking tekorten sociaal domein 2022

    -2.842

Totaal

    -2.842

 

Onderhoud riolering en rioolrenovaties

In 2021 is het GWRP vastgesteld.  Alle kosten van onderhoud en vervanging van riolering zijn hierin opgenomen over een periode van 60 jaar. Op basis van de nota Lokale Heffingen dienen de volgende resultaten riolering aan de reserve te worden toegevoegd: aanbestedingsresultaten, efficiëncyvoordelen of een hoger gerealiseerde capaciteit (meer aansluitingen of een hoger waterverbruik dan geraamd). In 2022 is de lagere rioolheffing (a.g.v. minder waterverbruik dan begroot) onttrokken aan deze reserve.

Onttrekkingen

 

Nadeel kostendekking riolering 

-93

Totaal

     -93

 

Kunstgrasvelden

Deze reserve dient ter dekking van de bijdrage van de gemeente aan de voetbalverenigingen DVC'26 in Didam en FC Bergh in 's-Heerenberg ter vervanging van de kunstgrasvelden. Voor beide verenigingen gaat het om 1 kunstgrasveld.

Toevoegingen

 

Jaarlijkse toevoeging

50

Totaal

50

 

Speellocaties

Bij de vaststelling van het beleidsplan "Spelen in Montferland" op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van de jaarrekening 2015 een bestemmingsreserve (met egalisatiefunctie) voor speellocaties te vormen. De overschotten op rekeningbasis worden aan deze reserve toegevoegd. Conform het beleidsplan wordt sinds 2019 actief ingestoken op de aanleg van nieuwe kansen. De extra lasten kunnen dan worden gedekt middels een onttrekking aan deze bestemmingsreserve.

Toevoegingen

 

Voordelig saldo kostenplaats speelvoorzieningen

28

Totaal

28

 

Openbaar Groen

Met ingang van de jaarrekening 2021 is een bestemmingsreserve (met egalisatiefunctie) voor openbaar groen gevormd. Het voordeel op rekeningsbasis is aan deze reserve toegevoegd vooruitlopend op de vaststelling van het groenbeheersplan in 2022.

Toevoegingen

 

Voordeling saldo Openbaar Groen

110

Totaal

110

 

Dekkingsreserves kapitaallasten

Onderwijshuisvesting

Deze reserve is bedoeld om uitgaven inzake onderwijshuisvesting gelijkmatig over de verschillende jaren te verdelen. Het saldo van baten en lasten op onderwijshuisvesting wordt verrekend met deze reserve. De uitgaven betreffen met name kapitaallasten.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2022

15

Toevoeging fictief budget

2.154

Totaal

2.169

 

Onttrekkingen

 

Verrekening saldo baten en lasten

    -1.518

Totaal

    -1.518

 

Kapitaallasten Sportcomplex Montferland (SCM)

Deze reserve is bestemd voor dekking van de optredende kapitaallasten van het Sportcomplex Montferland in 's-Heerenberg.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2022

13

Totaal

13

 

Onttrekkingen

 

Kapitaallasten

-127

Totaal

-127

 

Centrumplan Didam

De reserve Centrumplan Didam dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de investeringen voor het centrumplan in Didam. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten om een bedrag van € 1 miljoen toe te voegen aan deze reserve.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2022

15

Totaal

15

 

Onttrekkingen

 

Kapitaallasten

50

Totaal

50

 

(Zwem)sportvoorziening Didam

Bij de behandeling van de begroting 2023 op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om een nieuwe reserve (zwem)sportvoorziening te vormen ten laste van de Algemene Reserve voor een bedrag van € 1.030.000.

Toevoegingen

 

Vorming reserve (zwem) sportvoorziening Didam

1.030

Totaal

1.030

 

GEREALISEERD RESULTAAT

Saldo rekening  van baten en lasten

Jaarlijks wordt het jaarresultaat van het voorgaande dienstjaar tijdelijk geparkeerd op deze reserve. Na het raadsbesluit in het volgende dienstjaar wordt het saldo verrekend met de Algemene Reserve.

Saldo per 1 januari 2022

1.019

Toevoegingen

 

Toevoeging geraamd resultaat primaire begroting 2022  

86

Toevoeging renteresultaat Alliander

21

Toevoeging resultaat 1e kwartaalrapportage 2022

1.086

Terugdraaien bezuinigingen 2022

-591

Toevoeging resultaat 2e kwartaalrapportage 2022

2.358

Subtotaal toevoegingen

2.960

 

Onttrekkingen

 

Klimaatadaptatieplan

-27

Onttrekking resultaat 2021

-1.019

Subtotaal onttrekkingen

-1.046

Saldo per 31 december 2022

2.933

 

Resultaat jaarrekening

Het gerealiseerde resultaat van deze jaarrekening bedraagt € 7.893.000.

Toelichting voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
31-12-2021
Overige vermeerderingen Aanwending Vrijval Saldo per
31-12-2022
Risicovoorzieningen          
Verplichtingen personeel 388 503 -480 -29 382
Verplichtingen wethouders 2.832 1.069 -126 -629 3.145
Voorziening verlofsparen
-
25

-

- 25
Totaal Risicovoorzieningen 3.220 1.597

-606

-658 3.552
Egalisatievoorzieningen          
Openbare ruimte 912 864 -931 - 845
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.446 328 -41 - 1.733
Groot onderhoud sportcomplex 448 72  -158 -
362
Totaal Egalisatievoorzieningen 2.806 1.264 -1.130 - 2.940
Voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden          
Riolering (art 44 lid 2 BV) 1.084 - -173
-
911
Totaal Voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden           1.084 - -173   911

Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven

         
Riolering (vervangingsinvestering) 0 895 -895   0
Totaal Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven
0 895 -895   0
Eindtotaal 7.110 3.756 -2.804

-658

7.404

 

RISICOVOORZIENINGEN

 Verplichtingen personeel

Deze voorziening is gevormd ter oplossing van personele problemen waarvan de financiële omvang bekend is. Op basis van berekening van de verwachte uitgaven wordt de voorziening gevoed, waarna in de volgende jaren de afwikkeling plaatsvindt

Vermeerderingen

 

Aanvullende storting 2022

503

Totaal

503

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2022

- 480

Vrijval 2022

-29

Totaal

        -509

 

Verplichtingen wethouders

Deze voorziening is gevormd om het berekende risico bij wettelijke verplichtingen (pensioenen) af te dekken.

Vermeerderingen

 

Aanvullende storting 2022

1.069

Totaal

1.069

 

 

Verminderingen

 

Onttrekkingen 2022 i.v.m. werkelijke pensioenuitkeringen t.b.v. gewezen wethouders

-126

Vrijval 2022 (incl. verrekening stortingen en verminderingen) op basis van Fin. jaarverslag pensioenen 2022

-629

Totaal

      -756

 

Voorziening verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet.   De financiële omvang is bekend. Voor oplossing van personele problemen schrijft de BBV voor hier een voorziening voor te vormen.  De storting in 2022 is € 25.050.

EGALISATIEVOORZIENINGEN

Openbare Ruimte

Deze voorziening bestaat onderliggend uit de volgende voorzieningen: groot onderhoud wegen, vervanging lichtmasten en groot onderhoud civiele kunstwerken. Deze voorziening is gevormd om de betreffende kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden. De bijbehorende beleidsplannen zijn  actueel. 

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2022

864

Totaal

864

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2022 op basis van de beheers- en beleidsplannen

-931

Totaal

-931

 

Onderhoud gebouwen en accommodaties

Deze voorziening is gevormd om kosten van groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties gelijkmatig over de jaren te spreiden. In 2021 is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. 

Vermeerderingen

 

Reguliere stortingen 2022 conform onderhoudsplanningen

328

Totaal

328

 

Verminderingen

 

Uitvoering groot onderhoud 2022

-41

Vrijval 2022

-0

Totaal

-41

 

Groot onderhoud sportcomplex

Deze voorziening is gevormd om de kosten van groot onderhoud van het Sportcentrum Montferland gelijkmatig over de jaren te spreiden.

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2022

72

Totaal

72

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2022 o.b.v.  MJOP

-158

Totaal

      -158

 

Voorziening voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Onderhoud riolering (artikel 44 lid 2 BBV)

Op grond van het BBV komen opgehaalde gelden (ontvangen rioolheffingen) die per balansdatum nog niet zijn besteed als gevolg van later investeren en/of uitvoeren dan voorzien in een voorziening.

Verminderingen  
Onttrekking tekort 2022 -173
Totaal -173

 

Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Riolering (kapitaallasten)

Op basis van artikel 44, lid 1 BBV mag een voorziening worden gevormd door bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering. Deze voorziening is gevormd conform het GRP 2015-2020 uit de ontvangen rioolheffingen en dient om de kapitaallasten voor de riolering op de langere termijn te drukken. Conform het vastgestelde GWRP 2021-2026 zijn de stortingen in 2022 aan de voorziening onttrokken en ten gunste van de investering "Gemeentelijk rioleringsplan 2003" gebracht.

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2022 conform GRP

895

Totaal

895

Verminderingen

 

Onttrekking 2022 conform GWRP

-895

Totaal

-895

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Omschrijving boekwaarde 31-12-2022 boekwaarde 31-12-2021
Onderhandse leningen:    
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen           63.472          54.459
Waarborgsommen                   9                10
Totaal         63.481         54.469

 

Omschrijving Saldo 31-12-2021 Vermeerderingen  Aflossingen   Saldo 31-12-2022
Onderhandse leningen:               54.459           15.000            5.987          63.472
Onderhandse leningen: 40.107253                      -                     -                  -  
Waarborgsommen                      10                     1                  9
Totaal              54.469          15.000           5.988         63.481

 

BNG 40107253 2012 wordt in 2022 afgelost; is overgebracht van onderhandse/langlopende leningen naar overige schulden 

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva
Omschrijving boekwaarde 31-12-2022 boekwaarde 31-12-2021
Schulden < 1 jaar            5.384            9.304
Banksaldi                 -                  -  
Overlopende passiva           11.133          12.523
Totaal         16.517         21.827

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
Omschrijving boekwaarde 31-12-2022 boekwaarde 31-12-2021
Overige kasgeldleningen                 -             3.000
Overige schulden                 92                73
Overige schulden; crediteuren            5.292            6.058
Overige schulden; crediteurenlijst debetbedragen             -327
BNG lening 40.107253 2012 wordt in 2022 afgelost; is verhuisd van langlopende leningen                 -               500
Totaal           5.384           9.304

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva
Omschrijving boekwaarde 31-12-2022 boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen bedragen            6.547            8.017
Vooruit ontvangen bedragen                 27                47
Ontvangen voorschotten Rijk (art.49)            3.738            3.543
Ontvangen voorschotten overige overheid               821              916
Totaal         11.133         12.523

Specificatie nog te betalen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie nog te betalen bedragen
Omschrijving bedrag
Transitorische rente               368
Personeel van derden ca.               201
Afrekening energiekosten div locaties               192
Adviezen, diensten etc               222
Werkzaamheden t.b.v. Openbare Werken                178
Diverse bijdragen en (exploitatie) subsidies               121
Bijdrage en VPB DocksNLD            3.534
Kosten WMO               526
Kosten Jeugdzorg               384
Kosten TOZO                 39
Energietoeslag               179
Verplichtingen personeelszaken               220
Afrekening ODA; Omgevingsdienst Achterhoek               286
BTW en BCF afwikkeling                   4
VPB bouwgrondexploitatie                 68
Project 's-Heerenberg Oost kijkt vooruit                 35
Totaal           6.547

Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)

Terug naar navigatie - Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)
Omschrijving saldo per 31-12-2021 toevoegingen aanwending saldo per 31-12-2022
SU: SPUK Specifieke Uitkering Sport                                     36                 45                                     36                45
SU: SPUK Regeling Stimulering Verkeersmaatregelen 2020-2021                                    785               232                                     76              942
SU: min EZK MKB-deal voorschot WJZ                                    188                 33                                     74              148
SU: min SZW TOZO uitkering 2020 en 2021                                    752                                      752                -  
SU: min SZW BBZ bedrijfskredieten vs 2021 en 2022                                     26                 19                  45
SU: min FIN gem. hulp gedupeerden toeslagenproblematiek B2                                       4                                         2                  2
SU: min J en V Corona onderst toezicht handhaving 2021                                     102                  102
SU: min J en V Corona controle toegangsbewijzen 2022                 113                113
SU: RVO uitkering ventilatie in scholen SBO Rabot                                    150                                      150                -  
SU: RVO uitkering ventilatie in scholen Liemers College                                    210                                      210                -  
SU: OAB Onderwijs Achterstanden Beleid                                 1.206                 52              1.258
SU: OAB Onderwijs vertragingen 0108-311221 Covid-19                                      83                 52                135
SU: min BZK Energiearmoede                 711                711
SU: min SZW wet Inburging 2022 G10                 199                199
SU: min VWS Preventieakkoord H12                   22                  22
SU: min SZW Onderwijsroute 2022 G13                   14                  14
SU: min VWS Sportakkoord H8                     3                    3
Totaal                                3.543           1.495                                1.300           3.738

De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Terug naar navigatie - De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Omschrijving saldo per 31-12-2021 toevoegingen vrijgevallen bedragen saldo per 31-12-2022
Bijdrage Provincie Gelderland voorschot 80% dorpsvoorziening plan Braamt                                    400                                      400                -  
Bijdrage Provincie Gelderland subsidie gezonde jeugd                                      17                    17
Bijdrage Provincie Gelderland herontwikkeling centrum Loil                                    400                  400
Bijdrage Provincie Gelderland biodiversiteit                                       8                      8
Bijdrage gemeenten MKB deal                                      -                   65                                     33                31
Bijdrage VNOG ondersteuning naleving controle Corona toegangsbewijs                                     91                                       91                -  
Bijdrage gem Aalten (prov) Koele Kernen Lengelseweg / 's-Heerenbergseweg                   72                  72
Bijdrage Provincie Gelderland bodemtaken omgevingswet                   46                  46
Bijdrage Provincie Gelderland proeftuinen                 247                247
Totaal                                   916                430                                   524              821

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Sportcomplex
Voor sportcomplex Montferland bestaat een exploitatieovereenkomst. De overeenkomst loopt door tot 2030. In de afrekening 2022 is een bedrag opgenomen van € 762.311. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Diverse doorlopende contracten

Naam leverancier Omschrijving: Verplichting: Looptijd:
Wassink Autlolease Raamovereenkomst Wassink Autolease B.V. voor lease voertuigen  118.512  8 maanden 
Munckhof Taxi B.V. Vervoersovereenkomst Leerlingenvervoer  845.143 1 jaar en 7 maanden 
Tjoink BV Maaien van bermen en watergangen 127.668  1 jaar 2023 
de Groenmakers Bestek onderhoud gazon en onkruid op verharding  209.250  1 jaar en 3 mnd 
Zorgplus Liemers B.V. Overeenkomst ondersteuning hulp bij het huishouden  5.125.000  1 jaar en 3 mnd 
UNIT4 Business Software Netherlands Software Unit4 Business Software voor een nieuw financieel systeem 80.089  1 jaar 2023 
Attero BV Overeenkomst verwerking rest-afval 800.000  2 jaar 2023 en 2024 
Visma Roxit BV ICT Prestatie Rx.Mission  122.688  2 jaar en 2 maanden 
Selecta Netherlands B.V. Huur/operational lease koffieautomaten (onderhoud, service)  108.588  3 jaar en 3 maanden 
Milia CV Huur hotel S-Heerenbergseweg 8 te Zeddam tbv Opvang Oekraïners 949.000  3 jaar en 3 maanden 
Stichting Dierencentrum Achterhoek Opvang zwerfdieren 270.400  8 jaar 
Stichting Achterhoek in Beweging Regionaal Sportakkoord 2020-2030 met 7 Achterhoekse gemeenten  280.000  8 jaar 
Plavei Huur Albertusgebouw tbv Welcom  2.730.000  13 jaar 
Varenheuvelen CV Huur Gouden Handen 1.211.760  15 jaar 
Totaal   12.978.097  


Vakantiedagen
Eind 2022 bedraagt het saldo verlofuren 18.090.
Dit vertegenwoordigt een bedrag van € 461.377, op basis van werkelijk uurloon ultimo 2022.

WMO - Eigen bijdrage

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Voor ons betekent dit een onzekerheid in de jaarrekening van € 328.000.

 

Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen

Terug naar navigatie - Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen
Geldnemer Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage

Borgstelling

Restant

31-12-2021

Restant

31-12-2022

waarvan door gemeente gewaarborgd
Sportverenigingen uitbr./bouw park/clubgeb. 947 100% 492 463 463
Sportverenigingen sportleningen 50% SWS 257 50% 154 132 66
Stg Huis Bergh instandh. kasteel Huis Bergh 173 100% 59 53 53
Stg Plavei  vervolg BNG lening 68857 1.743 100% 1.743 1.743 1.743
Overige leningen   3.120   2.447 2.391 2.325
Stg Plavei woningb.achtervang WSW 150.423 87,1% 112.251 146.999 142.679
Stg Woonzorg Nederland woningb.achtervang WSW 258.643 0,5% 9.240 256.610 9.600
De Woonplaats woningb.achtervang WSW 78.142 0,0%   78.142 220
Stg Mooiland woningb.achtervang WSW 46.209 0,0%   46.209 44
WSW geborgde leningen   533.418   121.491 527.960 152.542
Gewaarborgde leningen   536.537   123.938 530.351 154.868

Ontwikkelingen na balansdatum

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen na balansdatum

De koopovereenkomst die de gemeente gesloten had met Groenstaete inzake de verkoop van het oude gemeentehuis is begin april 2023 door de rechter vernietigd. Naar aanleiding van het Didam-arrest van de Hoge Raad in november 2021, heeft het Gerechtshof nu Didam Have in het gelijk gesteld. De gemeente had de gemeentehuislocatie niet één-op-één mogen verkopen aan ontwikkelaar Groenstaete. Het resultaat is dat de koopovereenkomst die er lag, is vernietigd. Hierin was een opbrengst overeengekomen op basis van een onafhankelijke taxatierapport van € 1.385.000 in 2023.

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
  Verslagjaar      
Drempelbedrag 1914  

 

 
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 322 352 316 225
Ruimte onder het drempelbedrag 1.592 1.562 1.598 1690
Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag        
  Verslagjaar      
Begrotingstotaal verslagjaar 95.713      
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 95.713      
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -      
Drempelbedrag 1.914      
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 28.967 32.064 29.102 20.664
Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 322 352 316 225

 

3.3 Overzicht van baten en lasten over 2022

3.4 Waarderingsgrondslagen

3.4 Waarderingsgrondslagen

Terug naar navigatie - 3.4 Waarderingsgrondslagen

Bij het samenstellen van de rekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. wettelijke bepalingen inzake jaarverslaglegging;
 2. waarderingsgrondslagen;
 3. grondslagen ter bepaling van het saldo c.q. resultaat.

Zowel de verschillen tussen de jaarrekening 2021 en de jaarrekening 2022 alsmede de verschillen tussen de begroting 2022 en de jaarrekening 2022 zijn op de beleidstaken afzonderlijk toegelicht.

Toelichting op de jaarrekening

Terug naar navigatie - Toelichting op de jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening van de gemeente Montferland is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we aangegeven dat er bij een gemeente per definitie geen onzekerheid kan bestaan over de continuïteitsdoelstelling. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van deze continuïteitsveronderstelling.

 

Grondslagen voor de waardering

 

Algemeen

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. De in de toelichting genoemde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's. De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij tot op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen en specifiek van derde ontvangen investeringsbijdragen en -subsidies.

Er  is onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met economisch nut,  materiële vaste activa met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.  Materiële vaste activa met economisch nut zijn gevormd uit alle investeringen  die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn en deze moeten worden geactiveerd. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden ook geactiveerd.

De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de "Financiële verordening Montferland 2017 ".

 

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn opgenomen tegen de verkrijgingswaarde. 

Langlopende leningen zijn uitstaande geldleningen gewaardeerd tegen nominale waarde en verminderd met ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de verstrekte geldleningen is hypotheek gevestigd.

 

Voorraden

De als onderhanden werk opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatieresultaten en gedane investeringen en verminderd met opbrengsten uit verkopen. Bij de waardering is rekening gehouden  met de toekomstige uitgaven en resultaten op deze in exploitatie genomen gronden. Verwachte verliezen op grondexploitaties zijn direct genomen door het treffen van een voorziening die in mindering is gebracht op de balanswaardering. Winsten op grondexploitaties worden genomen volgens de POC-methode (Percentage of Completion).

 

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorziening voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De voorzieningen voor oninbaarheid zijn statisch bepaald op basis van ouderdom en de volwaardigheid van de openstaande vordering.

 

Liquide middelen en overlopende activa

Deze vlottende activa zijn tegen nominale waarde gewaardeerd..

 

Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en risico's, voor zover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen middelen voorzien. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening Pensioen voor (gewezen) wethouders. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

 

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een looptijd van één jaar of langer.

 

Vlottende schulden en overlopende passiva

Deze passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

 

 

3.5 Programma's analyse 3e w-vraag

01. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 01. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -4.761 -4.196 -5.912 -5.690
Baten 1.486 509 606 1.397
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.275 -3.686 -5.306 -4.293
Onttrekkingen 62 0 58 58
Stortingen -10 0 -30 -30
Mutaties reserves 52 0 28 28

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Burgerzaken        
 • Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de inhaal van huwelijken gedurende 2022. Er is een toename van € 52.000 in de ontvangsten inzake leges huwelijken t.o.v. 2021 en begroot. 
45 V 68 V
College van B&W        
  • Door een combinatie van een hogere rentestand en indexatie van pensioenen is een bedrag van € 563.000 vrijgevallen uit  de voorziening t.b.v. de pensioenopbouw voor (voormalige) wethouders.  In 2021 is tevens een pensioenoverdracht van €55.000 ontvangen. Diverse mutaties in de voorzieningen  leiden tot het totale voordeel t.o.v. 2021 van € 333.000 en t.o.v. de begroting van €586.000
  • Ultimo 2022 zijn 2  een nieuwe voorzieningen  gevormd in verband met te verwachten  wachtgeld uitkering  van het voormalig bestuur (€ 877.000) en een voorziening voor verlofsparen (€ 25.000).  
  • In 2022 hebben er diverse wijzigingen  plaatsgevonden in het (voormalig) bestuur. Mede hierdoor zijn er meer kosten gemaakt t.o.v. 2021 zoals  loonkosten en advisering door derden. 
  • T.o.v. het budget 2022 zijn de loongerelateerde kosten van het (voormalig) bestuur € 33.000 lager dan begroot.
  • Bestuursondersteuning college:  T.o.v.  2021 zijn er lagere advieskosten. Dit  betreft minder kosten voor  externe advisering Hulp bij de Huishouden en vergoeding proceskosten bezwaarprocedures Hulp bij Huishouding.
  • In 2022  zijn er meer avieskosten gemaakt dan begroot ten behoeve van bestuursondersteuning college.  
  • In 2021 is een  bijdrage van Provincie inzake opstellen rapport Missie, Visie en Koersbepaling ontvangen                                                                                                                                                                                                            

333

 

-902

-237

 

170

 

-45

 

V

 

N

N

 

V

 

N

 

586

 

64

 

33

 

-39

V

 

V

 

V

 

N

Ondersteuning bestuur        
 • Door gewijzigde regelgeving wordt er met ingang van 2022 geen rekening meer gehouden met de kosten van de accountantscontrole over het te controleren  boekjaar. Dit heeft in 2022 éénmalig een  verlagend effect op de kosten van de accountant.  De kosten worden geboekt in het jaar waarin de werkzaamheden (prestatie) plaatsvinden.
76 V 37 V
Bestuurlijke samenwerking        
 • Lagere bijdrage in verband met  MKB deal dan begroot.
 • In 2022 is er € 120.000 meer betaald aan gemeenschappelijke regelingen (Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen) dan in 2021. Dit bedrag was echter € 116.000 lager dan begroot in 2022.

 

-110

 

N

60

127

V

V

Raad en Raadcommissies        
 • In 2022 zijn minder kosten gemaakt tbv de raad en rekenkamer dan begroot 
    39 V
Diverse producten        
 • Overige
-36 N 38 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
-279 N    
Saldo van lasten en baten -1.043 N
1.013 V

 

02. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 02. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -4.552 -1.970 -3.208 -4.621
Baten 2.972 293 692 3.110
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.580 -1.676 -2.516 -1.511
Onttrekkingen 337 157 1.501 2.486
Stortingen -256 -49 -934 -2.652
Mutaties reserves 82 109 568 -166

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        

Ruimtelijke ordening

       
 • Kosten voor stedenbouwkundige adviezen, bodemonderzoek en archeologie zijn minder dan geraamd. Reden hiervoor is dat op voorhand lastig te bepalen is of deze zaken zich gaan voordoen in een jaar. Raming t.o.v. werkelijkheid ca € 68.000 te hoog ingeschat en dus een voordeel van gelijke hoogte.
  In 2022 zijn plankostenvergoedingen ontvangen welke niet geraamd waren. Een voordeel van € 73.500. Totaalvoordeel ca € 156.000.
    156 V
Grondexploitatie (woningen)        
 • Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. Zowel winstnemingen als mutaties in (verlies)voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondexploitatie.
581 V 686 V
Stads- dorpsvernieuwing        
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2021 ontstaat een nadeel bij de ontwikkeling van de dorpsvisies van € 569.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2022 daadwerkelijk de bijdrage aan de dorpsraden van Azewijn en Braamt zijn overgemaakt. Deze bijdrage wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Nuon waardoor deze budgettair neutraal door de jaarrekening loopt.
 • In 2022 is gestart met de ontwikkeling van " 's Heerenberg Oost kijkt vooruit". Ten opzichte van de jaarrekening 2021 een nadeel van € 111.000. Bij de ramingen 2022 is uitgegaan van € 346.000 uitgaven. Echter, project is later gestart dan gedacht waardoor totaal kosten op € 111.000 uitkomen. Een voordeel van € 235.000 derhalve ten opzichte van de ramingen. Deze uitgaven worden onttrokken aan de Algemene Reserve, derhalve ook budgettair neutraal voor de jaarrekening.
-795 N 268 V
Diverse producten        
 • Overig
25 V -12 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
257 V -93 N
Saldo van lasten en baten 68 V 1.005 V

03. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 03. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -15.890 -15.911 -17.760 -17.761
Baten 11.938 9.649 10.342 10.515
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.951 -6.262 -7.417 -7.246
Onttrekkingen 498 0 325 322
Stortingen -483 0 -478 -588
Mutaties reserves 15 0 -152 -265

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Afvalverwijdering en -verwerking        
 • Het totale voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt €63.000.  Betreft meerdere oorzaken waarbij een hogere vergoeding van Nedvang voor de inzameling van PMD (€ 52.000) is ontvangen. Tevens vallen de kosten voor GFT afvalverwerking ca € 49.000 voordeliger uit dan begroot.  Aan afvalstoffenheffing ontvangen we € 24.000 minder dan geraamd. Hierbij is de raming jaarlijks lastig in te schatten. 
 • Het nadeel ten opzichte van de jaarrekening 2021 bedraagt € 336.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de RDL van ca € 151.000. De oorzaak betreft hogere kosten voor het eenmalig afschrijven van een aantal posten en behoeve van de aanleg van het nieuwe aanbiedstation.. Bovendien waren de brandstofkosten aanzienlijk hoger dan in 2021.  Naast dit nadeel wordt een nadeel ten opzicht van jaarrekening 2021 geboekt van € 102.000 bij de kosten van de afvalverwerking. Het nieuwe verwerkingscontract gft ligt hieraan ten grondslag. Dit betekende een forse tariefsverhoging voor verwerking, opslag en vervoer van gft naar de verwerker.
 • Ondanks dat we een hogere vergoeding ontvangen inzake PMD dan begroot in 2022 zien we dat we totaal € 55.000 minder opbrengst hebben dan 2021. Oorzaak hiervoor zijn afrekeningen over 2019 en 2020 die in 2021 zijn ontvangen.
-336 N 63 V
Milieu algemeen        
 • Het nadeel ten opzichte van de begroting 2022 bedraagt € 216.000. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een hogere dan geraamde bijdrage aan de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek). Het handhavingsprogramma (HUP) heeft veel meer inspanning en derhalve geld gekost dan geraamd. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt bij de verzoeken die vanuit de gemeente gekomen zijn bij de ontdekking van 2 drugslabs. Ook de controle en handhaving (op asbest en algemene overlast) bij een specifiek aantal bedrijven in onze gemeente hebben bijgedragen aan de hogere kosten.
 • Sanering Rodingsveen is in 2021 gestart en is uitgelopen in 2022. Hierdoor een nadeel van ca € 40.000. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve waardoor deze budgettair neutraal door deze jaarrekening  loopt.
 •  Het voordeel ten opzichte van 2021 bedraagt € 186.000. Dit betreft ook de uitgaven voor de bodemsanering Rodingsveen. In 2021 bedroegen de uitgaven €373.000 en dit jaar ca. € 40.000. Voordeel derhalve € 333.000.  Zoals bekend worden deze uitgaven verrekend met de Algemene Reserve, derhalve geen budgettair effect.. Daarnaast de reeds genoemde hogere bijdrage aan de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek)  en derhalve een nadeel van € 169.000.  
186 V -216 N
Openbaar Groen en natuur        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 114.000.  Het voordeel op de kostenplaats Openbaar Groen bedraagt € 111.000 en is  toegevoegd aan de  bestemmingsreserve openbaar groen. De komende tien jaar wordt een groot deel van de vervangingsopgave uit het groenbeleidsplan bekostigd met als dekking een onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Het voordeel is het gevolg van hogere inkomsten (€32.000). Dit betreft hogere verkoopopbrengsten openbaar groen (€8.000), hogere ontvangsten voor recht van opstal en reclamegelden rotondes (€ 10.000) en een afrekening voor groencompensatie (€ 14.000) . Daarnaast zijn de uitgaven per saldo € 79.000 lager dan geraamd omdat in 2022 volledig is ingezet op afronding van het groenbeleidsplan dat de basis is voor de komende jaren.
    114  V
Riolering        
 • Ten opzichte van de begroting bedraagt het nadeel € 105.000. Dit wordt met veroorzaakt door een lagere opbrengst rioolheffing  van € 61.000 als gevolg van besparingscampagnes van Vitens. Dit heeft geleid tot een lagere waterverbruik. Daarnaast waren er lagere uitgaven voor drukriolering dan geraamd (€ 40.000). Zoals bekend loopt het onderdeel riolering budgettair neutraal door de jaarrekening omdat het nadeel wordt verrekend met de reserve riolering  c.q. de voorziening riolering (artikel 44 lid 2).
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2021  bedraagt het nadeel € 134.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere rioolheffing van € 170.000 (minder waterverbruik dan geraamd als gevolg van besparingscampagnes van Vitens). 
-134 N -105 N
Verkeer en vervoer        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 119.000.  Als gevolg van capaciteitsgebrek is het bedrag dat beschikbaar was voor uitvoering van het IVVP (Integraal Verkeers- en vervoersplan) niet uitgegeven. Daarnaast is er jaarlijks een stelpost van € 35.000 beschikbaar voor verkeersmaatregelen, deze is in 2022 ook niet volledig uitgegeven, zodat het totale voordeel € 119.000 bedraagt.
    119 V
Wegen, straten en pleinen        
 • Ten opzichte van  de begroting bedraagt het voordeel € 117.000. Op het onderhoud van de  onverharde wegen is ca. € 50.000 minder uitgegeven omdat het project "stabiliseren onverharde wegen in uitvoering was in 2022. Voor het klein onderhoud van de wegen is € 110.000 minder uitgegeven als gevolg van de inzet van de eigen dienst. Nadelen waren er op het onderdeel openbare verlichting als gevolg van hogere energieprijzen (€ 33.000) en er is een inhaalslag gemaakt met het remplaceren (vervangen) van de lampen (€ 45.000).
 • Het nadeel ten opzichte van de jaarrekening 2021 bedraagt € 166.000.  Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door het onderdeel openbare verlichting. Als gevolg van de enorme stijging van de energieprijzen waren deze lasten € 98.000 hoger dan in 2021. Tevens leverde de inhaalslag voor het vervangen van de lampen een nadeel op van € 73.000. Deze remplaceringsslag was in 2020 en 2021 niet uitgevoerd.
-166 N 117 V
Omgevingswet        
 • De leges omgevingswet zijn in 2022 nagenoeg conform begroting. Het voordeel van € 60.000 wordt betreft is het gevolg van het feit dat we wat meer kleinere aanvragen hebben afgedaan dan waarmee we in de laatste bijstelling rekening hebben gehouden.  Ten opzichte van 2021 bedraagt het nadeel € 1.115.000. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van diverse projecten in 2021 (bedrijfspanden op Docks NLD,  woningbouw  Kerkwijk, renovatie van woningen in de Bloemenbuurt en een tweetal complexen in Didam  (winkels met woningen) welke extra gelden in dat betreffende jaar hebben gegenereerd. Doordat er in 2022 minder projecten zijn opgestart zijn er minder leges ontvangen ten opzichte van 2021.
-1.115 N 60 V
Diverse producten        
 • Overig
-43 N 37 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc. Het verschil ten opzichte van de begroting betreft de ureninzet voor het project "Verduurzaming Gelderse  Proeftuinen Bloemenbuurt, die niet is geraamd.
-1.687 N -18 N
Saldo van lasten en baten -3.295 N 171 V

04. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 04. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -7.853 -601 -616 -2.521
Baten 8.052 471 447 2.839
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 200 -130 -169 318
Onttrekkingen 136 300 203 95
Stortingen -470 0 -126 -410
Mutaties reserves -334 300 77 -315

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaande beleid:        
Grondexploitatie industrieterreinen        
 • Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. Zowel winstnemingen als mutaties in (verlies)voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondexploitatie.
    464 V
Toerisme en Recreatie        
 • In  2022 is er minder gebruik gemaakt van adviesbureaus. Dit geeft een voordeel van ongeveer € 44.000 ten opzichte van 2021 en € 40.000 ten opzichte van 2022.
 • In 2022 is er minder aan subsidies uitgegeven dan begroot, mede veroorzaakt door de Corona virus. Dit geeft een voordelig saldo van € 57.000.
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2021 is € 36.000 meer toeristenbelasting ontvangen. Aangezien de ramingen uit 2021 overgenomen zijn, is er tevens een voordeel van hetzelfde bedrag t.o.v. de begroting in 2022.
72 V 133 V
Diverse producten        
 • Overig
24 V 46 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
23 V -156 N
Saldo van lasten en baten 119 V 487 V

 

05. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 05. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -6.672 -5.406 -6.701 -6.330
Baten 2.078 728 1.045 1.774
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.594 -4.678 -5.656 -4.556
Onttrekkingen 46 30 1.709 1.050
Stortingen 0 0 -1.080 -1.093
Mutaties reserves 46 30 629 -43

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Speelvoorzieningen         
 • Het saldo van lasten en baten wordt verrekend met de bestemmingsreserve speellocaties. In 2022 hebben we een bedrag van € 28.000  toegevoegd aan deze reserve voor toekomstige investeringen op basis van de kansenkaart. Hiermee is de maximale omvang van deze reserve conform de Nota reserves en voorzieningen bereikt (€ 200.000). Het restant van € 37.000 komt ten gunste van het resultaat 2022.
    65 V
Sportaccommodaties        
 • Buitensportaccommodaties: Het voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2021 bedraagt € 56.000. Dit voordeel is met name ontstaan doordat de bijdrage in het kader van de renovatie van diverse sportparken € 47.000 lager was dan in 2021. In 2022 is nog € 20.000 uitgekeerd aan SV Kilder. De bijdragen worden overigens onttrokken aan de Algemene Reserve, zodat dit verschil geen invloed heeft op het rekeningresultaat. Ten opzichte van de raming 2022 is een voordeel van € 500.000 behaald doordat de bijdrage aan Open Club de Nevelhorst (i.v.m. sluiting zwembad de Hoevert) niet in 2022 uitbetaald is. Deze bijdrage is ook niet onttrokken aan  de Algemene Reserve, derhalve  budgettair neutraal voor de jaarrekening 2022.  Daarnaast een voordeel van € 37.000 omdat er geen vervanging van onderdelen heeft plaatsgevonden.
 • Binnensportaccommodaties: Het voordeel bedraagt € 47.000 ten opzichte van de ramingen 2022. Dit is met name veroorzaakt door lagere onderhoudsuitgaven en hogere opbrengst teruglevering aan nutsbedrijven.
56 V 574 V
Sportbevordering        
 • Het jaar 2022 was een jaar welke tot in het voorjaar in het teken stond van corona en de beperkende maatregelen. Sport en sportbevordering is bij uitstek een onderdeel waar men elkaar ontmoet en waar interactie tussen elkaar gewenst en noodzakelijk is. Door de beperkende maatregelen zijn aantal initiatieven welke in de sportnota alsmede in het coronaherstelplan stonden niet doorgegaan en zijn de kosten derhalve ook niet gemaakt. Zo zijn nieuwe initiatieven om ouderen aan het sporten te krijgen verplaatst naar 2023 (voordeel € 50.000) en is ook de Montferland run niet doorgegaan (€ 25.000 voordeel).  Deze overgebleven corona-gelden (ca € 110.000)  zijn dan ook niet onttrokken aan de reserve "Corona" en worden in 2023 aangewend t.b.v. het coronaherstelplan.  Ook hogere bijdrage vanuit het rijk maakt dat het totaalvoordeel € 353.000 bedraagt. 
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2021 zien we een voordeel van € 152.000. Dit voordeel is nagenoeg geheel te wijten aan het feit dat in 2021 grote bedragen aan corona-compensaties voldaan zijn en er extra subsidies verstrekt zijn ter ondersteuning van de sportclubs. In 2022 is dat veel minder waardoor de totaaluitgaven lager waren.
150 V 353 V
Gezondheidszorg        
 • Bij zowel de jeugdgezondheidszorg als regulier gezondheidszorg zien we dat er in 2022 weer de reguliere uitgaven zijn geweest ten opzichte van het jaar 2021. Dat jaar werd veelal gekenmerkt door corona waardoor veel initiatieven niet door gegaan zijn. In 2022 is veelal alles doorgegaan waardoor er hogere uitgaven ontstaan,  € 117.000 hoger dan in 2021. Een gelijke trend zien we bij de reguliere gezondheidszorg. Daar zien we hogere uitgaven in 2022 tov 2021 van ca € 42.000.
 • Bij de ramingen 2022 zien we dat deze hoger zijn dan de werkelijke uitgeven. Dit heeft te maken met een andere manier van bekostiging van het rijksvaccinatieprogramma.  Het extra budget voor rijksvaccinatieprogramma is verdisconteert in de inwonersbijdrage van de GGD. Hierdoor een voordeel van € 78.000 ten opzicht van de ramingen. Bij de jeugdgezondheidszorg is een algemene raming van incidentele subsidies. Deze is minder aangesproken dan gedacht. Voordeel van € 30.000
-159 N 108 V
Diverse producten        
 • Overig
-17 N    
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
8 V    
         
Saldo van lasten en baten 38 V 1.100 V

06. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 06. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -17.886 -16.247 -18.902 -18.890
Baten 2.114 2.232 2.728 2.812
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.772 -14.016 -16.174 -16.078
Onttrekkingen 812 127 3.354 3.208
Stortingen -1.478 -50 -1.869 -4.558
Mutaties reserves -667 77 1.485 -1.350

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Jeugd - Overige zorg        
 • Dit betreft landelijk gecontracteerde jeugdzorg.  Betreft een open einde regeling. We zien minder gebruik van landelijke dure zorg. T.o.v. begroting 2021 (na bijstelling met de kwartaalrapportage 2022) is het voordeel € 71.000. Door de nieuwe manier van financieren (Lump sum) zijn verschillende kosten aangaande Jeugdzorg verschoven van categorie binnen dit programma. Voor een totaalbeeld wordt een toelichting gegeven bij Specialistische jeugdzorg (I&O).
71 V    
Jeugdzorg - (L)VB        
 • Dit betreffen zeer dure zorgtrajecten. De nieuwe manier van financieren (Lump sum) is ook hier van toepassing. Totaal is er voor ca € 147.000 minder bevoorschot dan dat in de initiële raming was gedacht (in Q4 zijn voorschotten aangepast nav de ervaringen van Q3). Daarnaast zien we dat bij sommige trajecten individuele overeenkomsten worden gesloten welke verantwoord binnen andere budgetten in de jaarrekening.

    142 V
Jeugdzorg - GGZ        
 • Ander manier van financieren geeft een nadeel ten opzichte van de raming 2022. Betreft gevolgen van de lump sum financiering. De tarieven/plekprijzen zijn hoger geworden binnen deze specialistische basiszorg GGZ en daarnaast constateren we een autonome groei met daarbij mogelijk een corona effect waardoor meer gebruik van zorg. Ook een overlap ivm wijzigen van manier van financieren werkt kostenverhogend. Totaal nadeel € 247.000.
 • Vanaf 1 augustus 2021 is voor de dyslexiezorg overgestapt naar een andere manier van financieren (populatiebekostiging).  Hierdoor hebben er afrekeningen plaatsgevonden waar in onze begroting geen rekening mee is gehouden (nadeel circa € 163.000 in 2021 en dus een voordeel t.o.v. de werkelijke kosten 2022). 
 • Voordeel t.o.v. jaarrekening 2021 betreft naast de € 163.000 dyslexiezorg een voordeel van € 500.000 op de GGZ jeugdzorg. Hier moet echter een slag om de arm gehouden worden omdat de definitieve afrekening medio 2023 geschiedt alsmede verschuiving van kosten binnen de categorie Jeugdzorg. Zie toelichting Specialistische jeugdzorg (I&O).
663 V -247 N
Jeugdzorg - PGB verstrekkingen        
 • Ten opzichte van 2021 wordt een positief resultaat geboekt bij Jeugdzorg - PGB verstrekkingen van € 409.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2021 afrekeningen van jaren ervoor geboekt zijn die betrekking hebben op voogdij 18+. Deze kosten waren incidenteel geboekt in 2021 en verklaren zo het voordeel ten opzichte van 2022.

409 V    
Kinderopvang        
 • In 2022 zijn middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs die niet waren voorzien en geraamd. Deze worden grotendeels uitgegeven in 2023.  Daarom een voordeel van € 136.000 ten opzichte van de raming 2022. In vergelijking met de jaarrekening 2021 geeft dit een voordeel van € 103.000. 
 • Door corona zijn begin 2022 de kinderopvangen gesloten. Hierdoor zijn ook niet alle inspecties uitgevoerd. Dit levert een voordeel op van € 72.000 ten opzichte van de raming 2022.  In vergelijking met de jaarrekening 2021 geeft dit een voordeel van € 47.000. 
144 V 208 V
Onderwijshuisvesting        
 • Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor energie hoger.  We zien daardoor in 2022 ten opzichte van 2021 een nadeel van € 208.000. Dit is ook de reden van het nadeel ten opzichte van de raming 2022. Alle huisvestingslasten worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
 • Het nadeel ten opzichte van 2021 is te verklaren door een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers doordat de egalisatiereserve in de gemeenschappelijke regeling nihil is. In 2022 is een eenmalige storting noodzakelijk geweest om de egalisatiereserve aan te vullen tot nihil. Vanaf 2022 is de bijdragen van de drie gemeenten verhoogd. Reden is dat tekorten in het verleden door de egalisatiereserve opgevangen werden maar dat is vanaf 2022 niet meer mogelijk. 
-208 N -97 N
Specialistische jeugdzorg (I&O)        
 • De kosten voor specialistische ambulante Jeugdhulp zijn lager uitgevallen dan geraamd. Totaal € 69.000 voordeel. Ook dit betreft een open einde regeling waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan tussen realisatie en begroting. 
 • Ten opzichte van 2021 is een nadeel ontstaan van € 857.000. Dit nadeel is ontstaan door de nieuwe manier van financieren (lump sum financiering). Hierdoor zijn kosten onder deze categorie geplaatst die in voorgaande jaren op andere categorieën binnen de jeugdzorg geplaatst zijn. Om hier een realistisch beeld over te geven moeten de voordelen bij de categorieën Jeugd - Overige zorg en Jeugdzorg - GGZ binnen dit programma gesaldeerd worden. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 96.000 die verklaart wordt door het feit dat we in 2022 het effect van corona kunnen waarnemen. Na de contactbeperkende maatregelen is er meer gebruik gemaakt van deze specialistische zorg waardoor we een nadeel ondervinden ten opzichte van de jaarrekening 2021.
-857 N 69 V
Kunst en cultuur        
 • Ten opzicht van 2021 wordt een voordeel van € 141.000 geboekt. Dit heeft onder andere te maken met de eenmalige uitgaven aan frictiekosten MOG in 2021. Daarnaast zijn in 2021 veel corona-uitgaven geweest waar die in 2022 nauwelijks zijn uitgekeerd.
141 V    
Diverse producten        
 • Overig
-4 N 21 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
-665 N    
Saldo van lasten en baten -306 N 96 V

07. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 07. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -16.011 -16.333 -18.755 -20.349
Baten 1.243 1.015 1.220 7.125
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.767 -15.318 -17.534 -13.224
Onttrekkingen 1.528 1.498 1.315 986
Stortingen -2.898 -4.692 -3.212 -743
Mutaties reserves -1.370 -3.194 -1.897 243

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Noodopvang vluchtelingen        
 • Sinds februari 2022 worden we geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Vanuit het rijk hebben wij € 6,064 mln. ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De uitgaven hiervoor zijn € 2,251 mln. Voorgesteld wordt om het voordeel van € 3,813 mln. bij de resultaatbestemming toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve "opvang Oekraïense vluchtelingen". 
3.813 V 3.941 V
Veiligheid         
 • Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de uitgaven aan de Veiligheidsregio Noord en Oost Nederland (VNOG) verhoogd. Dit heeft meerdere oorzaken maar komen feitelijk neer op reguliere indexatie van de budgetten maar ook de demarcatie speelt een grote rol. De VNOG neemt een deel van de onderhoudskosten en facilitaire kosten voor haar rekening. Hierdoor stijgt de bijdrage aan de VNOG en dalen deze op ons budget voor regulier onderhoud (€ 189.000). Daarnaast zijn de energielasten voor de diverse gebouwen gestegen waardoor ook een nadeel ontstaat ten opzichte van jaarrekening 2021.  Per saldo een nadeel van  € 229.000.
-229 N    
Vrijwilligers        
 • Bij mantel en respijtzorg zien we dat er in 2022 forse coronamiddelen beschikbaar zijn. Echter, de budgetten waren dermate en de beperkende maatregelen van deel van 2022 van dien aard dat niet alles uitgegeven is. Het coronabudget 2022 welke niet volledig is gebruikt is niet onttrokken aan de reserve corona (€ 140.000). Daarnaast zijn de gelden voor GGNet preventie niet nodig gebleken wat een voordeel van € 24.000 oplevert alsmede een afrekening over het jaar 2021 wat tevens een voordeel oplevert van € 13.000. Ten opzichte van de raming 2022 zien we voordeel van € 158.000. 
    158 V
WMO - Beleid en toeleiding        
 • Ten opzichte van de raming 2022 wordt er een voordeel behaald van € 128.000.
  • Vanuit het regionaal Project Cliëntondersteuning is een terugbetaling ontvangen van € 37.500. Regionaal is dit project door de gemeente Doetinchem opgepakt en uiteindelijk is het positieve saldo teruggestort naar de deelnemende gemeenten.  
  • De kosten voor het regionaal CLM vallen € 23.000 lager uit dan geraamd. Het bedrag in onze begroting was een aanname welke te hoog ingeschat is.
  • Het risicobudget WMO-toeleiding is niet aangesproken. Hierdoor een voordeel van ca € 20.000.
  • Tevens zien we dat de kosten voor de projectleider Inkoop Sociaal Domein ca € 48.000 lager uitgevallen dan verwacht. Door bundeling van diverse werkzaamheden is dit voordeel behaald. 
 • Ten opzichte van rekening 2021 is er een nadeel van € 190.000.
  • Dit nadeel wordt verklaard doordat we oa verrekening vanuit de Inkoop Sociaal Domein (oa programmakosten CLM, € 94.000) van 2021 voldaan hebben in 2022. 
  • Daarnaast zien we de afrekening vanuit gemeente Doetinchem aangaande Beschermd Wonen gelijk loopt met ramingen 2022 maar ten opzichte van 2021 een nadeel oplevert van € 172.000.
  • Voordeel tov 2021 betreft de reeds genoemde terugbetaling regionaal Project  Cliëntondersteuning van € 37.500 alsmede minder uitgaven tov 2021 aan projectleider Inkoop Sociaal Domein van ca € 38.500.
-190 N 128 V
 WMO - Voorziening mensen met een beperking        
 • BVO Dran verzorgt het vraag afhankelijk vervoer voor de gemeente Montferland. Gezien de corona-uitbraak begin 2022 en de beperkende maatregelen erna is er minder gebruik gemaakt van de voorzieningen van BVO Dran.  Ca € 71.000 voordeel ten opzichte van raming 2022. Daarnaast is er ca € 20.000 minder uitgegeven aan rolstoelen. 
 • Ten opzicht van 2021 zijn de uitgaven voor zorgvoorzieningen gestegen met € 95.000. In coronajaar 2021 is hier minder gebruik gemaakt dan het meer reguliere jaar 2022. 
 • Aangaande woonvoorzieningen lopen we met de ramingen 2022 mooi in de pas. Echter ten opzichte van 2021 is er ca € 78.000 meer uitgegeven in 2022. Ook hierin zien we dat 2021 door corona een bijzonder jaar geweest is waar minder uitgegeven is dan in het meer regulier jaar 2022. Daarnaast betreft het een open einde regeling waarbij de daadwerkelijke kosten lastig in te schatten zijn. 
-188 N 96 V
WMO - Nieuwe taken        
 • Binnen de WMO (nieuwe taken) wordt er vanaf 1-7-2022 een nieuwe manier van financieren gehanteerd, de lump sum financiering. Hierdoor wordt er gewerkt met voorschotten van plekken en per 1-7-2023 verrekening met zorgaanbieders. De nieuwe manier van bevoorschotten maakt dat we een hogere bijdrage hebben overgemaakt ten opzichte van de jaarrekening 2021. Totaal ca € 479.000. De lump sum financiering is obv historie gebaseerd en daarnaast wordt een stijging van de kosten verwacht. Bij de verrekening medio 2023 wordt bekend hoeveel de daadwerkelijke uitnutting is geweest.
 • Het voordeel van € 81.000 wordt verklaard door een aanpassing van de bevoorschotting van de zorgaanbieders. Na de start van de lump sum financiering heeft er in Q4 2022 een aanpassing plaatsgevonden van de bevoorschotting obv de eerste resultaten. 
-479 N 81 V
WMO - Huishoudelijke verzorging        
 • Bij de kwartaalrapportage 2022 is een bedrag van € 245.000 afgeraamd.  Het financieel effect op de wasvoorziening is zichtbaar alsmede een voordeel omdat er diverse bezuinigingen zijn teruggedraaid bij de kadernota 2023. Ten opzichte van 2021 zijn de kosten gestegen met € 109.000. Autonome ontwikkeling ligt hier ten grondslag aan alsmede het feite dat 2022 weer een meer regulier jaar is geweest dan het coronajaar 2021 (waar de uitgaven lager waren).
-109 N 210 V
Sociaal cultureel werk        
 • In het jaar 2022 is totaal € 76.000 minder geld uitgegeven dan was begroot. Dit is grotendeels te wijten aan doorwerking van corona-effecten. Zo was bij sociaal cultureel werk een budget gereserveerd van € 50.000 aangaande innovatie en preventie binnen het sociaal domein. Echter, door corona zijn deze initiatieven zeer beperkt opgepakt. Ook is een budget beschikbaar gesteld om ouderen te ondersteunen na de corona-pandemie (€ 60.000). Deze initiatieven worden in 2023 opgepakt. Daarnaast zien we dat subsidies (die al dan niet corona gerelateerd) die beschikbaar gesteld zijn niet of beperkt uitgegeven zijn. Zo is de aanpak hangjongeren € 17.000 voordeliger uitgevallen dan geraamd. Ten opzichte van ramingen heeft Welcom aanvullende werkzaamheden uitgevoerd waardoor deze uitgaven hoger waren dan geraamd Hier wordt een nadeel gerealiseerd van ca € 76.000. Totaal bezien een voordeel van € 76.000. De overgebleven corona-gelden (€ 60.000) zullen dan ook worden toegevoegd aan de reserve "Corona" en wordt in 2023 aangewend t.b.v. het corona herstelplan. Door de toevoeging aan de reserve corona verloopt het geheel budgettair neutraal voor deze jaarrekening.
    76 V
Diverse producten        
 • Overig
-63
N 40 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
-1.010 N -419 N
Saldo  van lasten en baten 1.544 V 4.311 V

08. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 08. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -15.994 -15.793 -18.597 -17.912
Baten 7.692 6.655 7.180 6.727
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.302 -9.139 -11.417 -11.185
Onttrekkingen 161 215 339 219
Stortingen -64 0 0 0
Mutaties reserves 97 215 339 219

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Burgerparticipatie        
 • Bij statushouders is ten opzichte van de ramingen 2022 € 40.000 meer ontvangen van de Rijksoverheid. De uitgaven aan statushouders zijn beperkter geweest ten opzichte van de ramingen. Ook hier heeft de coronabeperkende maatregelen begin 2022 effect. Totaal voordeel € 64.000.
    64 V
Inkomensregeling        

Betreft:

 • Bij de BBZ aangaande uitkering levensonderhoud zien we een voordeel van € 22.000 ten opzichte van de begroting 2022. Betreft een open einde regeling waarbij er minder gebruik gemaakt is dan gedacht. De afrekening 2021 (voldaan in 2022) viel hoger uit dan gedacht en hierdoor een nadeel van € 38.000 ten opzichte van de jaarrekening 2021.
 • I.v.m. de coronacrisis is er een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) in het leven geroepen om de ondernemers te ondersteunen tijdens deze crisis. In 2021 werden we nog ruim gecompenseerd om deze regeling te faciliteren, verschil is nu ca € 1 miljoen minder binnengekomen dan in 2021. We zien zelfs nog een na-ijleffect van corona waardoor we ten opzichte van de begroting 2022 een nadeel hebben van € 39.000.
 • Daarnaast is er ca € 19.000 minder aan armoede en schuldenbeleid uitgegeven t.o.v. 2021. In 2022 is ca € 186.000 minder uitgegeven ten opzichte van de begroting 2022. Reden hiervoor is dat ook dit een open-einde regeling is en de inschatting voor uitgaven voor 2022 hoger waren dan werkelijk uitgaven.
 • Grootste afwijking binnen deze categorie komt vanuit de post Energietoeslag. Door onder andere de ontstane situatie in Oekraïne zijn de energielasten gigantisch gestegen. De minima in onze gemeente zijn ondersteund met een energietoeslag welke door de overheid aan de gemeenten is verstrekt. Hierdoor zien we een nadeel ten opzichte van de jaarrekening 2021 van € 2.071.000.
-2.387 N 271 V
Participatiewet        
 • We behalen een voordeel op de BUIG. Dit voordeel is bij de kwartaalrapportage reeds voor € 0,5 miljoen bijgesteld. Het restant (ca € 200.000) valt vrij in het resultaat van de jaarrekening 2022. In de begroting 2022 is een nadeel van € 461.000 gerealiseerd op de inkomsten vanuit het Rijk. Dat heeft te maken met een bijstelling in de decembercirculaire (eind 2022) waardoor we een nadeel behalen ten opzicht van de begroting 2022.  Het voordeel op de BUIG bedraagt voor heel 2022 circa € 0,7 miljoen. 
 • Aan het re-integratiebudget ligt een uitvoeringsplan ten grondslag. In dit plan staat hoe de cliënten worden toegeleid naar werk. Door de corona-beperkende maatregelen is het uitvoeringsplan in 2021 maar ten dele uitgevoerd. In 2022 is hier weer volledige aandacht aan besteed. Daarnaast betreft dit een open einde regeling waarbij de inschatting lastig te maken is. De inschatting was gemaakt dat de aangaande re-integratie een corona na-ijleffect zou optreden en zijn de ramingen voor 2022 hoog aangehouden. Dit bleek niet het geval te zijn waardoor we ten opzichte van de ramingen een voordeel behalen van € 147.000. Ten opzichte van 2021 leidt dit tot een nadeel van circa € 280.000.
 • Op de IOAW is tov van de jaarrekening 2021 per saldo € 35.000 meer uitgegeven.
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2021 is € 104.000 minder uitgegeven aan de Sociale werkvoorziening. De bedragen aan Laborijn is minder hoog dan 2021. Ten opzichte van raming 2022 lopen we in de pas.
-111 N -103 N
Diverse producten        
 • Overige
27 V    
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
-413 N    
Saldo van lasten en baten -2.884 N 232 V

40. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 40. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -1.982 -3.239 -2.545 -2.597
Baten 70.595 71.357 79.348 80.491
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 68.613 68.118 76.802 77.893
Onttrekkingen 4.480 83 1.169 1.049
Stortingen -7.691 -39 -877 -877
Mutaties reserves -3.211 44 292 172

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021  en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Bestaand beleid:        
Gemeentefonds        
 • Het verschil ten opzichte van de begroting bedraagt € 1.020.000. Een bedrag van € 85.000 is verrekend met de reserve Corona. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 966.000 via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Dit betreft de volgende mutaties: energietoeslag (€ 785.000),  bijzondere bijstand (€ 55.000), compensatieregeling voogdij/18+ (€ 56.000), versterken sociale basis (€ 28.000), Gezond in de stad (Gidsgelden € 17.000) en diverse kleine mutaties (€ 25.000). Het netto nadeel voor de jaarrekening bedraagt derhalve € 31.000.
 • Het voordeel ten opzichte van 2021 bedraagt ruim € 9,6 miljoen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in 2022 aanzienlijk hoger geweest dan in 2021. Dit betreft een  groot aantal oorzaken. De grootste verschillen betreffen: hogere accresontwikkeling (€ 1,9 miljoen), onderschrijding BCF plafond (BTW compensatiefonds) € 810.000, ontvangen energietoeslagen (€ 2,9 miljoen), hogere integratie-en decentralisatie-uitkeringen voor diverse onderdelen (€ 1,1 miljoen).
9.656 V 1.020 V
OZB en WOZ        
 • Ten opzichte van 2021 bedraagt het voordeel € 117.000. Dit voordeel heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is dit het gevolg van hogere tarieven en een toename van het aantal woningen en  bedrijven en daarnaast een corona-effect 2021. In 2021 is er vanuit het corona herstelplan een bedrag uitgekeerd aan OZB compensatie waardoor er per saldo minder binnen OZB ontvangen is dan in 2022. 
117 V    
Overige baten en lasten        
 • Voormalig personeel: Bij dit onderdeel komen de lasten tot uitdrukking van voormalig personeel (bijstelling WW-verplichtingen, premieafdrachten e.d.) voor zover deze verplichtingen niet zijn geraamd in de voorziening "Verplichtingen personeel". Het saldo wordt betrokken bij het totaal aan loonkosten van de ambtelijke organisatie. Zie hiervoor de toelichting bij programma 50, bedrijfsvoering. 
  Per ultimo 2022 wordt de voorziening aanvullend gevoed voor de geactualiseerde verplichtingen. Het nadeel/voordeel  op dit onderdeel wordt verrekend met de reserve Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie, derhalve voor de jaarrekening budgettair neutraal.
-524 N -280 N
 • Algemene baten lasten:  De voorziening dubieuze debiteuren is bijgesteld waardoor een nadeel van € 56.000 gerealiseerd wordt. Er wordt hier geen raming voor opgenomen waardoor hier ieder jaar een nadeel ontstaat.  Het nadeel ten opzichte van jaarrekening 2021 van € 66.000 wordt verklaart doordat in 2021 de verrekening (teruggaaf) loonbelasting 2017-2019 is geboekt. Hierdoor valt de raming in 2022 ruim € 66.000 hoger uit.
-66 N

-56

 

N

Treasury    

 

 

 • Het voordeel ten opzichte van 2021 is het gevolg lagere rentelasten  als gevolg van aflossingen leningen.
 • Ten opzichte van de begroting bedraagt het voordeel ruim € 367.000.  De rente op langlopende leningen was € 99.000 lager dan geraamd. Daarnaast levert de doorbelaste rente aan de (grond)exploitatie  nog een voordeel op van € 72.000. Tenslotte is er een structureel voordeel ontstaan op de kostenplaats woningcorporaties aangezien abusievelijk de kapitaallasten wel zijn geraamd en de terugontvangst van de corporaties niet. Dit levert in 2022 een voordeel op van € 217.000.
116 V

364

V

Diverse producten        
 • Overig
24 V 43 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
-42 N    
 Saldo van lasten en baten 9.281 V 1.091 V

50. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 50. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 primair Begroting 2022 (na wijziging) Werkelijk 2022
Lasten -11.338 -11.383 -11.105 -9.906
Baten 1.037 649 656 762
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.301 -10.735 -10.449 -9.145
Onttrekkingen 123 49 1.793 2.200
Stortingen -681 0 -721 -1.201
Mutaties reserves -558 49 1.072 999

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Informatie en automatisering        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 175.000. De geraamde incidentele lasten voor het ICT beveiligingsplan bedroegen € 127.000, de werkelijke lasten waren € 24.000, een voordeel van € 103.000. Het restant van de lasten wordt doorgeschoven naar 2023 als gevolg van  . Het voordeel van € 103.000 heeft echter geen budgettair effect omdat de incidentele lasten worden onttrokken aan de Algemene Reserve.  Daarnaast zijn de uitgaven voor het project "Hybride werken in optima forma" voor het hele jaar geraamd. Het project is eind 2022 gestart en een deel van de uitgaven (€ 114.000)  wordt doorgeschoven naar 2023. Ook dit heeft geen budgettair effect omdat de incidentele lasten worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Corona en de resterende lasten 2022 zijn onttrokken aan de Algemene Reserve.
    175 V
Personeel en organisatie        
 • Loonkosten (incl. inhuur): Ten opzichte van de jaarrekening 2021 waren de uitgaven € 2.143.000 hoger. Diverse ontwikkelingen, nadelen en voordelen, liggen hieraan ten grondslag.  Een groot deel van deze stijging valt te verklaren door meer inhuur van extern personeel. Dit veroorzaakte een stijging van € 1.371.000 t.o.v. 2021.  Tevens heeft er in 2021 een vrijval plaatsgevonden van de voorziening WIA (voordeel € 180.000).  T.o.v. de begroting 2022 is er een voordeel van € 993.000 mede veroorzaakt door niet ingevulde vacatures en lagere kosten van de CAO verhoging dan begroot.  Een bedrag van € 25.000 is gestort in de voorziening verlofsparen met ingang van 2022 . Tevens wordt het voordeel op de loonkosten verhoogd met het saldo wegens verplichtingen voor voormalig personeel (saldo van vrijval van verplichtingen versus nieuwe verplichtingen). Dit voordeel is opgenomen in programma 40.
  Bovenvermelde voor- en nadelen worden uiteindelijk verrekend met de reserve Kwaliteitsimpuls. In 2022 is er € 451.000 onttrokken uit de reserve. De reserve Kwaliteitsimpuls wordt door een voordelig resultaat uit de loonkosten weer aangevuld tot het maximum van € 800.000. Het voordeel voor de jaarrekening bedraagt per saldo € 541.000

-2.475

N

978 V
 • Opleidingen: in 2022 zijn meer kosten gemaakt voor opleidingen, cursussen en congressen dan in 2021. 
-141 N    
Facilitair        
 • Voordeel bij Facilitair 2022 ten opzichte van de jaarrekening 2021 wordt veroorzaakt doordat het contract met de uitbater opnieuw aanbesteed is en budget en uitgaven vervolgens binnen het sociaal team verantwoord wordt. Derhalve een voordeel van € 55.000.
55 V    
Huisvesting        
 • Nadeel van € 62.000 ten opzichte van de jaarrekening 2021 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door hogere energielasten in 2022 voor de gemeentelijke gebouwen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor energie enorm gestegen. Zo ook voor de gemeente Montferland. We worden in het gemeentefonds hiervoor gecompenseerd maar ten opzichte van 2021 een nadeel.
-62 N    
Tractie        
 • Het nadeel van € 104.000 ten opzichte van 2021 is met name het gevolg van de lagere opbrengst verkopen (€ 64.000). In 2021 hebben we voor € 76.000 aan tractie middelen verkocht en dit jaar voor € 12.000. Daarnaast zijn de brandstofkosten hoger in 2022 als gevolg van de prijsstijgingen (€ 14.000) en waren de kapitaallasten in 2022 € 20.000 hoger dan in 2021 als gevolg van de investeringen in 2021.
-104 N    
Diverse producten        
 • Overig
37 V 67 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc. Ingaande 2017 vindt het grootste deel van de doorbelasting plaats op basis van voorcalculatie. Uitzonderingen daarop zijn de grondexploitatie en de investeringen. De cijfers ten opzichte van 2021 laten zich moeilijk vergelijken. Ten opzichte van  2021 zien we een aanzienlijke stijging van € 3.847.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal personeelsleden en stijgende loonkosten.
3.847 V 85 V
Saldo van lasten en baten 1.157 V 1.305 V

60. Wat heeft het gekost?

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2021
V/N t.o.v.
begroting
2022
V/N
Vennootschapsbelasting (Vpb)        
 • In 2021 is de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2019 betaald. Dit betrof een bedrag van € 354.000. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Tevens is in 2021een bedrag van € 68.000 opgenomen als nog te betalen Vpb over 2021. Ook dit bedrag is verrekend met de reserve grondexploitatie.
 • In 2022 hebben we een bedrag van € 331.000 terugontvangen over het jaar 2020. Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 is dit bedrag geraamd en  toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Derhalve geen verschil ten opzichte van de begroting 2022 en op dit programma een voordeel van € 753.000 ten opzichte van           2021.
753 V    
Saldo van baten en lasten 753 V    

3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Primaire Begroting 

Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

1. Bestuur

 

 

 

Lasten

 

   

Toevoeging aan reserve resulaatbestemming (burgerpeiling en middelen voor financieel loket)

0

-30 -30

Aframing budget burgerpeiling en middelen voor financieel loket in verband met overheveling naar 2023

0

30 30

Aanvullend budget voor informatievoorziening in het sociaal domein door de Rekenkamer

0

-10 -10

Aanvullend budget voor invoering robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 38.000) en systeemleren (€ 10.000)

0

-48  -48 
Baten

 

   
Onttrekking aan reserve resultaatbestemming (gereserveerd budget voor informatievoorziening in het sociaal domein door de Rekenkamer)

10  10 
Onttrekking aan reserve resultaatbestemming (invoering robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 38.000) en systeemleren (€ 10.000).

0

48 48

2. Wonen

 

   

Lasten

 

   

Winstneming grondexploitatie geplande woningbouw herontwikkeling centrum Loil, betreft toevoeging aan de Algemene Reserve.

-48

-48 0

Budget omgevingsvisie (Motie M1 Kadernota 2022)

-50

-50 -50

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en rentekosten ruilgronden

-57

-57 -58

Budget voor kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijventerreinen (Motie M6 Kadernota 2022)

-300

-300 -167

De terug ontvangen vennootschapsbelasting over 2019 wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie

0

-331 -331

Toevoeging aan de reserve grondexploitatie in verband met winstnemingen grondexploitatie woningbouw 

0

0 -485

Gemeentelijke bijdragen dorpsplannen Azewijn en Braamt

0

-500 -500

Overheveling diverse budgetten van 2021 naar 2022

0

-92 -92

Aframing diverse budgetten in verband met overheveling naar 2023

0

538 538

Toevoeging aan reserve resultaatbestemming in verband met overheveling diverse budgetten naar 2023

0

-538 -538

Budget uitvoering visie 's-Heerenberg Oost

0

-346 -116

Toename verliesvoorzieningen grondexploitatie (woningbouw)

0

0 -80

Toevoeging Algemene Reserve (vrijval reserve grondexploitatie).

0

0 -1.269

Baten

 

   

Winstneming grondexploitatie geplande woningbouw herontwikkeling centrum Loil 

48

48 0

Onttrekking aan de Algemene Reserve voor budget omgevingsvisie

50

50 50

Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en rentekosten ruilgronden)

57

57 58

Onttrekking aan de reserve grondexploitatie voor kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijventerreinen

300

300 167

Ontvangst betaalde vennootschapsbelasting 2019

0

331 331

Winstnemingen grondexploitatie woningbouw

0

0 485

Gemeentelijke bijdragen dorpsplannen Azewijn en Braamt worden onttrokken aan de reserve verkoop aandelen Nuon

0

500 500

Onttrekking aan reserve resultaatbestemming in verband met overheveling diverse budgetten van 2021 naar 2022

0

92 92

Onttrekking aan de Algemene Reserve voor uitvoering visie 's-Heerenberg Oost

0

346 116

Vrijval reserve Monumentenzorg SVN (op basis van Nota Reserves en Voorzieningen 

0

0 90

Onttrekking aan de reserve grondexploitatie voor toename verliesvoorzieningen

0

0 80

Vrijval reserve grondexploitatie (overschrijding maximale omvang)

0

0 1.269

3. Beheer leefomgeving 

 

   

Lasten

 

   

Bodemsanering speelterrein Rodingsveen

0

-35 -35

Overheveling budgetten bodemsanering Meursweg  en IVVP van 2021 naar 2022 (via reserve resultaatbestemming)

0

-155 -155

Toevoeging aan de reserve Openbaar Groen

   -110 

Voordeel op de kostenplaats Openbaar Groen

0

0 110

Budget voor tijdelijke inhuur adviseur warmte voor uitvoering warmtetransitie

0

-85 0

Toevoeging aan reserve Klimaatmiddelen voor uitvoering klimaatakkoord

0

-253 -253

Overhevelen diverse budgetten naar 2023 middels reserve resultaatbestemming

0

224 224

Toevoeging aan reserve resultaatbestemming i.vm overheveling diverse budgetten naar 2023

0

-224 -224

Budget energie besparen door te ontzorgen (uitvoering motie 13 begroting 2022).

-50 

-50  -39

Baten

 

   

Verkoop groenstroken

15

15 23

Onttrekking aan de Algemene Reserve (bodemsanering speelterrein Rodingsveen)

0

35 35

Onttrekking reserve resultaatbestemming (budgetbodemsanering Meursweg en IVVP)

0

155 155

Onttrekking reserve Klimaatmiddelen voor uitvoering klimaatakkoord

0

85 0

Onttrekking aan de Algemene Reserve (uitvoering motie energie besparen door te ontzorgen)

50

50 39

Lagere  rioolheffing ten opzichte van de primitieve begroting

0

0 -93

De lagere rioolheffing wordt onttrokken aan de reserve riolering

0

0 93

 4 Economie en toerisme

 

   

Lasten

 

   

Toevoeging reserve grondexploitatie voor winstneming grondexploitatie (bedrijventerreinen)

0

0 -284

Verhoging budget Recreatie en Toerisme (overheveling budgetten van 2021 naar 2022 via de reserve resultaatbestemming)

0

-95 -95

Doorschuiving diverse budgetten naar 2023 via de reserve resultaatbestemming (omgevingsvisie)

0

126 126

Toevoeging aan de reserve resultaatbestemming i.v.m. doorschuiving budgetten naar 2023 (omgevingsvisie)

0

-126 -126

Baten

 

   

Winstnemingen grondexploitatie (bedrijventerreinen)

0

0 284

Onttrekking aan reserve resultaatbestemming (diverse budgetten Recreatie en Toerisme)

0

95 95

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

   

Lasten

 

   

Bijdrage voor aanpassing sportparken

0

-25 -20

Toevoeging aan reserve kunstgrasvelden

-50

-50 -50

Extra afschrijving zwembad De Hoevert

0

0 -728

Bijdrage Open Club de Nevelhorst (middels onttrekking aan de Algemene Reserve)

0

-500 0

Toevoeging aan nieuwe reserve (zwem)sportvoorziening (middels onttrekking aan de Algemene Reserve)

0

-1.030 -1.030

Baten

 

   

Onttrekking Algemene Reserve (bijdrage aanpassing sportpark Kilder)

25  20

Inbreng boekwaarde zwembad De Hoevert in grondexploitatie

0

0 728

Onttrekking Algemene Reserve in verband met bijdrage Open Club de Nevelhorst

0

500 0

Onttrekking aan de Algemene Reserve (toevoeging aan nieuw gevormde reserve (zwem)sportvoorziening

0

1.030 1.030

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

   

Lasten

 

   
Verhoging budget Jeugdzorg 0 -35 -35
Toevoeging aan reserve sociaal domein -2.143 -2.443 -2.361
Tekort sociaal domein 0 -1.527 -1.528

Voordeel speellocaties

0 0 28

Toevoeging aan reserve speellocaties

0 0 -28

Surplus onderwijshuisvesting

437 380 637

Toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting

-437 -380 -637

Baten

 

   

Onttrekking aan reserve resultaatbestemming (t.b.v. jeugdzorg)

0

35 35

Onttrekking reserve sociaal domein (dekking tekort)

1.527  1.528

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

 

   

Lasten

 

   

Aframing budget Wet Verplichte GGZ  (18+)

0

50 50

Toevoeging aan reserve resultaatbestemming

0

-50 -50

Tekort jeugdhulp

-500

-500 -500

Toevoeging reserve sociaal domein

-3.14

-693 -693

Nadelen sociaal domein

0

-1.215 -986

Baten

 

   

Onttrekking reserve sociaal domein

0 

1.215 986

8.  Werk en inkomen

 

   

Lasten

 

   

Verlaging minimabeleid (pas ingaande 2023)

-150

-150 -135

Incidentele lasten budget statushouders en inburgering

0

-84 -84

Baten

 

   

Onttrekking reserve grondexploitatie (later ingaan verlaging minimabeleid)

150

150 135

Onttrekking reserve resultaatbestemming (statushouders en inburgering)

0

84 84

40. Algemene dekkingsmiddelen

 

   

Lasten

 

   

ICT beveiligingsplan

-83

-127 -24

Toevoeging resultaat 2021 aan Algemene Reserve

0

-773 -773

Verhoging budget hondenbelasting (overheveling budget van 2021)

0

-6 -6

Aframing budget WOO (Wet Open Overheid)

0

104 104

Toevoeging aan reserve resultaatbestemming (WOO)

0

-104 -104

Toevoeging overschot begroting 2022 aan reserve saldo van lasten en baten

-86

-86 -86

Tekort klimaatadaptieplan ten laste van begrotingssaldo 2022 (onttrekking aan reserve saldo van lasten en baten)

0

-27 -27

Toevoeging aan reserve saldo van lasten en baten (voordeel obligatielening Alliander)

0

-22 -22

Toevoeging aan reserve saldo van lasten en bate (saldo 1e kwartaalrapportage 2022)

0

-1.086 -1.086

Nadeel terugdraaiing bezuinigingen (wordt onttrokken aan reserve saldo van lasten en baten)

0

-591 -591

Toevoeging aan reserve saldo van lasten en bate (saldo 1e kwartaalrapportage 2022)

0

-2.358 -2.358

Toevoeging reserve resultaatbestemming (jaarrekening 2021)

0

-246

-246

Baten

 

   

Onttrekking Algemene Reserve voor ICT beveiligingsplan

83

127 24

Onttrekking resultaat 2021 aan reserve baten en lasten

0

1.019 1.019

Controle hondenbelasting (onttrekking reserve resultaatbestemming)

0

6 6

Compensatie gemeentefonds (incidentele compensatie jeugdzorg)

2.143

2.443 2.361

Compensatie gemeentefonds (o.a. Voogdij/18+)

814

1.193 1.193

Compensatie gemeentefonds (Klimaatakkoord)

0

253 253

Overschot begroting 2022

86

86 86

Onttrekking aan reserve saldo van lasten en baten (nadeel klimaatadaptieplan)

0

27 27

Voordeel obligatielening Alliander (wordt toegevoegd aan reserve saldo van lasten en baten)

0

22 22

Voordeel 1e kwartaalrapportage 2022

0

1.086 1.086

Onttrekking aan reserve saldo van lasten en baten (nadeel terugdraaiing bezuinigingen)

0

591 591

Voordeel 2e kwartaalrapportage 2022

0

2.358 2.358

50 . Overhead en ondersteuning

 

   

Lasten

     

Toevoeging aan reserve resultaatbestemming (vanuit de jaarstukken 2021)

0 -246 -246

Tijdelijke capaciteitsuitbreiding Griffie

-49

-53 -38

Extra capaciteit handhaving (conform motie begroting 2022 ten laste van Algemene Reserve)

-240

-240 0

Diverse budgetten zijn doorgeschoven van 2022 naar 2023 middels reserve resultaatbestemming

0

475 475

Toevoeging aan reserve resultaatbestemming (doorgeschoven budgetten naar 2023).

0

-475 -475

Uitgaven Corona

-65

-1.268 -650

Budget organisatieontwikkeling

0

-47 -21

Resterende lasten hybride werken (onttrekking Algemene Reserve)

0

-111 -45

Tijdelijke uitbreiding formatie sociaal domein (onttrekking reserve sociaal domein)

0

-368 -328

Voordeel loonkosten naar reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

0

0 22

Toevoeging aan de reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

0

0 -22

Baten

 

   

Onttrekking aan Algemene Reserve (capaciteitsuitbreiding Griffie)

49

53 38

Onttrekking aan Algemene Reserve (extra capaciteit handhaving)

240 

240  0
Onttrekking aan de reserve Corona (uitgaven) 65 1.268 650
Onttrekking aan de reserve Corona (vrijval) 0 0 229
Onttrekking aan reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie (budget organisatieontwikkeling) 0 47 21
Onttrekking Algemene Reserve (resterende lasten hybride werken) 0 111 45
Onttrekking reserve Sociaal domein (tijdelijke formatie 0 368 328

Totaal

-35

-35 292

 

 

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel van aard zijn. Als uitzondering worden bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten genoemd die structureel van aard kunnen zijn.  Daarom zijn alle incidentele reservemutaties opgenomen in het overzicht van incidentele lasten van baten, ook wanneer reservemutaties per saldo geen effect hebben op het rekeningsaldo.

 

Programma 1 Bestuur

De budgetten voor een burgerpeiling (€ 20.000) en voor het financieel loket (€ 10.000)  zijn overgeheveld naar 2023 (via de reserve resultaatbestemming).

Het budget voor het onderzoek naar informatievoorziening in het sociaal domein door de Rekenkamer is doorgeschoven van 2021 naar 2022 middels een onttrekking aan de reserve resultaatbestemming.

De budgetten voor de invoering van een robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 38.000) en voor systeemleren (€ 10.000) zijn eveneens doorgeschoven van 2021 naar 2022 door een onttrekking aan de reserve resultaatbestemming.

 

Programma 2 Wonen

Een geplande winstneming grondexploitatie woningbouw herontwikkeling centrum Loil is nog niet gerealiseerd. Betreft een geraamde toevoeging aan de Algemene Reserve.

Middels een motie bij de Kadernota is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor de omgevingsvisie middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en rentekosten ruilgronden: deze kosten bedragen respectievelijk € 22.000 en € 36.000, de bedragen worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

De gemeenteraad heeft aanvullend budget beschikbaar gesteld in verband met toegenomen woningbouw en ontwikkeling bedrijventerreinen. De dekking van deze lasten is een onttrekking aan de reserve grondexploitatie.

Van de belastingdienst hebben we een bedrag van € 331.000 terug ontvangen betreffende de vennootschapsbelasting over 2019. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

Winsten grondexploitatie: deze winst is een incidentele bate en wordt conform bestendig gedragslijn toegevoegd aan de reserve grondexploitatie (€ 485.000).

Voor de dorpsplannen in Azewijn en Braamt hebben we elk € 250.000 incidenteel bijgedragen. Het totale bedrag van € 500.000 is onttrokken aan de reserve Verkoop aandelen NUON.

In 2021 zijn diverse budgetten doorgeschoven naar 2022 (voor een bedrag van € 92.000). Dit bedrag is in 2022 onttrokken aan de reserve resultaatbestemming.

In 2022 zijn diverse budgetten doorgeschoven naar 2023 middels een toevoeging aan de reserve resultaatbestemming Dit betreft in totaal een bedrag van € 538.000. Gespecificeerd: invoeringskosten omgevingswet (€ 372.000), budget omgevingsvisie (€ 126.000) en budget advisering dorpsraden (€ 40.000).

De uitvoeringskosten voor de visie 's-Heerenberg Oost zijn in 2022 onttrokken aan de Algemene Reserve (€ 116.000).

Conform het besluit in de Nota Reserves en Voorzieningen 2022 is het bedrag in de reserve Monumentenzorg SVN vrijgevallen (€ 90.000). Dit is een incidentele bate in 2022.

De verhoging van de verliesvoorzieningen grondexploitatie woningbouw (€ 80.000) is ook incidenteel van aard en wordt onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

De stand van de maximale omvang van de reserve grondexploitatie (€ 4 mln) is met €1.269.000 overschreden. Deze vrijval wordt op basis van de nota reserves en voorzieningen direct toegevoegd aan de Algemene Reserve.


Programma 3 Beheer leefomgeving

Verkoop groenstroken: Een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten. De werkelijke baten bedragen in 2022 € 23.000.

Bodemsanering speelterrein Rodingsveen: De gemeenteraad heeft in 2022 een budget beschikbaar gesteld van € 467.000 met als dekking een onttrekking aan de Algemene Reserve. De werkelijke uitgaven bedroegen in 2022 nog € 35.000.

In 2021 is voor een bedrag van € 155.000 budget doorgeschoven naar 2022. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve resultaat bestemming. Betreft bodemsanering Meursweg (€ 85.000) en IVVP (€ 70.000).

Openbaar Groen: Het incidentele voordeel op de kostenplaats openbaar groen is in 2022 toegevoegd aan de  reserve Openbaar Groen vooruitlopend op de vaststelling van het groenbeheerplan in 2023. Dit betreft een bedrag van € 110.000.

Bij de 1e kwartaalrapportage 2022 is een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke inhuur van 1 fte voor adviseur warmte voor uitvoering warmtetransitie met als dekking een onttrekking aan de reserve Klimaatmiddelen. In 2022 is hier nog geen uitvoering aan gegeven.

In de algemene uitkering gemeentefonds (zie ook programma 40) hebben we een bedrag van € 253.000 ontvangen voor uitvoering van het klimaatakkoord. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve klimaatmiddelen.

In de tweede kwartaalrapportage 2022 zijn diverse budgetten doorgeschoven naar 2023, in totaal voor een bedrag van € 224.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve resultaatbestemming. Dit betreft de volgende budgetten: bodemsanering Meursweg (€ 85.000), Wet Kwaliteitsborging Woningbouw (€ 61.000), klompenpaden en vrijwilligersnetwerk (€ 38.000), onderzoek snelfietspaden (€ 25.000), nieuwe afvalbakken (€ 15.000).

De uitgaven voor Energie besparen door te ontzorgen zijn onttrokken aan de Algemene Reserve, conform uitvoering motie bij de begroting 2022.

Riolering: Het nadeel op de rioolheffing ten opzichte van de primitieve begroting (€ 93.000) in verband met een lager waterverbruik dan geraamd wordt conform regelgeving onttrokken aan de reserve riolering.

 

Programma 4 Economie en toerisme

Winstnemingen grondexploitatie (bedrijventerreinen): de winstnemingen zijn incidentele baten, deze zijn conform bestendige gedragslijn toegevoegd aan de reserve grondexploitatie voor een bedrag van €284.000. 

In 2021 zijn een tweetal budgetten voor Recreatie en Toerisme (€ 95.000) doorgeschoven naar 2022. Deze bedragen zijn in 2022 onttrokken aan de reserve resultaatbestemming. 

Afwikkeling reserve resultaatbestemming: Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 is het budget voor de omgevingsvisie  doorgeschoven naar 2023 voor een bedrag van € 126.000.

 

Programma 5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Aanpassing sportparken: de aanpassing van het  sportpark in Kilder is onttrokken aan de Algemene Reserve voor een bedrag van € 20.000. De afronding van het sportpark in Kilder volgt in 2023 voor een laatste termijn van € 5.000.

Toevoeging reserve kunstgrasvelden: Tot en met 2024 wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve dient ter dekking van de bijdrage van de gemeente aan twee voetbalverenigingen ter vervanging van kunstgrasvelden. Na deze periode zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging. Derhalve voor de gemeente een incidentele last.

In 2022 is het voormalige zwembad De Hoevert gesloopt. De resterende boekwaarde van € 728.000 is in 2022 extra afgeschreven en direct ingebracht in de toekomstige grondexploitatie.

Bijdrage aan Open Club de Nevelhorst: Voorgesteld was om in 2022 een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen aan de Open Club met als dekking een onttrekking aan de Algemene Reserve. Deze bijdrage is in 2022 nog niet uitbetaald.

Vorming reserve (zwem)sportvoorziening: bij de behandeling van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot de vorming van een nieuwe reserve (zwem)sportvoorziening middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.

 

Programma 6 Jeugd, onderwijs en cultuur

In 2021 is een bedrag van € 35.000 doorgeschoven naar 2022 voor continuïteit cruciale jeugdzorg. Dit bedrag is in 2022 onttrokken aan de reserve resultaatbestemming.

Reserve sociaal domein: De incidentele compensatie voor de jeugdhulp (€ 2.361.000) is toegevoegd aan de reserve sociaal domein. De bate staat verantwoord onder de algemene uitkering gemeentefonds (Programma 40). Het  nadeel op rekeningbasis van € 1.528.000 is onttrokken aan de egalisatiereserve sociaal domein. 

Speellocaties: In 2015 is besloten om het incidentele voordeel op de kostenplaats speellocaties  toe te voegen aan de bestemmingsreserve speellocaties. Hieruit kunnen de kansen die zich voordoen op dit terrein worden gedekt. In 2022 bedraagt de toevoeging € 28.000. Hiermee is de maximale omvang van deze reserve bereikt (€ 200.000).

Onderwijshuisvesting: de fictieve baten onderwijshuisvesting en de lasten worden gesaldeerd via de egalisatiereserve. Op rekeningbasis wordt een bedrag van € 652.000 aan deze reserve toegevoegd.


Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Bij de tweede kwartaalrapportage is een bedrag van € 50.000 doorgeschoven naar 2023 middels een toevoeging aan de reserve resultaatbestemming. Dit betreft acute problematieken huisvestingssituaties  (Uitvoering Wet Verplichte GGZ 18+).

Toevoeging reserve sociaal domein: in totaal is een bedrag van € 693.000 toegevoegde aan deze reserve. Dit betreft Voogdij/18+ inclusief loon-en prijsbijstellingen (€ 1.016.000), compensatie salarislasten zorgdomein (WMO) van € 177.000. Het totaalbedrag van € 1.193 hebben we via de algemene uitkering ontvangen (zie programma 40).  Tenslotte een lagere vermeerdering in verband met een dekkingstekort jeugdhulp (€ 500.000).

Onttrekking reserve sociaal domein: de bijstelling (incl. tijdelijke formatie) van € 986.000 op rekeningbasis wordt onttrokken aan de egalisatiereserve.

 

Programma 8 Werk en inkomen

Mutatie reserve grondexploitatie: In het kader van het maatregelenpakket overige taakvelden is een bedrag van € 135.000 onttrokken aan de reserve grondexploitatie als gevolg van uitstel verlaging van het minimabeleid.

Afwikkeling reserve winstbestemming: in 2021 zijn twee budgetten doorgeschoven naar 2022. Deze zijn in 2022 onttrokken aan de reserve resultaatbestemming. Betreft een bedrag van € 84.000 (€ 64.000 budget statushouders en € 20.000 voor inburgering).

 

Programma 40 Algemene dekkingsmiddelen

ICT beveiligingsplan: de eenmalige lasten voor ICT beveiligingsplan zijn onttrokken aan de Algemene Reserve.

Saldo jaarrekening 2021: het saldo van de jaarrekening 2021 bedroeg € 1.019.000. Dit resultaat is in 2022 onttrokken aan de reserve saldo van lasten en baten. Een bedrag van € 773.000 is toegevoegd aan de Algemene Reserve en € 246.000 is toegevoegd aan de budgetten 2022 (middels verrekening met de reserve resultaatbestemming). Deze laatste toevoeging staat op programma 50.

Een bedrag van € 6.000 is doorgeschoven van 2021 naar 2022 middels de reserve resultaatbestemming (voor uitvoering hondencontroles).

Compensatie gemeentefonds: Voor de jeugdhulp en WMO zijn aanvullende middelen ontvangen die zijn toegevoegd aan de reserve sociaal domein (zie de programma's 6 en 7).

In 2022 is een bedrag van € 104.000 voor de WOO overgeheveld naar 2023 middels de reserve resultaatbestemming.

Saldo primitieve begroting 2022: Het voordeel van € 86.000 is toegevoegd aan de reserve saldo van lasten en baten.

Het nadeel van € 27.000 in 2022 van het klimaatadaptieplan is aan deze reserve onttrokken.

De verstrekte obligatielening aan Alliander kende in 2022 een voordeel van € 22.000, dit bedrag is toegevoegd aan de reserve saldo van lasten en baten.

Saldo eerste kwartaalrapportage 2022: het positieve saldo van deze kwartaalrapportage van bijna € 1,1 miljoen is toegevoegd aan de reserve saldo van lasten en baten.

Het nadeel als gevolg van het terugdraaien van bezuinigingen ad. € 591.000 is onttrokken aan de reserve saldo van lasten en baten.

Saldo tweede kwartaalrapportage 2022: het positieve saldo van deze kwartaalrapportage van  € 2.358.000 is toegevoegd aan de reserve saldo van lasten en baten.

 

Programma 50 Overhead en ondersteuning

Tijdelijke capaciteitsuitbreiding Griffie: deze lasten worden in 2021 en 2022 onttrokken aan de Algemene Reserve.

Extra capaciteit handhaving: de extra capaciteit wordt onttrokken aan de Algemene Reserve. In 2022 zijn er in dit kader geen uitgaven geweest.

Afwikkeling reserve resultaatbestemming:  in 2022 is een bedrag van € 475.000 doorgeschoven naar 2022. Dit bedrag is in 2022 toegevoegd aan de reserve resultaatbestemming. Dit betreft de volgende bedragen : extra budget inzet Vergunning & Handhaving (€ 240.000), financieel loket (€ 160.000), opstellen beheerplannen openbare werken (€ 55.000) en opstellen beheerplan begraafplaatsen (€ 20.000).

Corona: de uitgaven in het kader van Corona zijn onttrokken aan de opgebouwde reserve. Rekening houdend met de claims die nog kunnen volgen uit het Corona herstelplan en uit het hybride werken kan een bedrag van € 229.000 vrijvallen.

De uitgaven voor het project organisatieontwikkeling zijn incidenteel van aard en worden onttrokken aan de reserve kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie.

Hybride werken: de incidentele lasten zijn verrekend met de reserve Corona, de overige lasten in 2022 zijn onttrokken aan de Algemene Reserve.

Kwaliteistimpuls gemeentelijke organisatie: Per saldo is een bedrag van € 22.000 toegevoegd aan deze reserve. Dit betreft het saldo loonkosten 2022 voor een bedrag van € 451.000 en een vrijval vanuit de voorziening knelpunten personeel van € 29.000. Een bedrag van eveneens € 29.000 is onttrokken aan deze reserve in verband met een aanvulling op deze voorziening.  Een bedrag van € 430.000 is tenslotte onttrokken aan deze reserve als aanvulling op de voorziening knelpunten personeel. 

3.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - 3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Primaire  begroting  Begroting  na wijziging Realisatie begrotingsjaar

2. Wonen

     

Baten

     
 • Onttrekking reserve Centrumplan Didam  (deel kapitaallasten centrumplan)
50 50 50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl      
Baten      
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

177 177 177

 

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Beide reserves betreffen bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten.

De reserve Centrumplan Didam dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de investeringen voor het centrumplan in Didam.

De reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM  is bestemd voor volledige dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van het sportcomplex Montferland. Deze reserve is hiervoor toereikend.

 

 

3.8 Wet Normering Topinkomens

Terug naar navigatie - 3.8 Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de gemeente Montferland. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum)

De navolgende bedragen zijn in de jaarrekening 2022 opgenomen ten behoeve van topfunctionarissen in dienstbetrekking.

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

M.J.J. Wagener

Griffier 

A.A. Meijer

Aanvang en einde functievervulling in 2022 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0
Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 111.427 €91.907
Beloningen betaalbaar op termijn € 20.756 € 16.581
Subtotaal € 132.183 € 108.488
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 216.000 € 216.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging € 132.183 €108.488 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
 Gegevens 2021    
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 - 31/12                01/01-31/12
Deeltijdfactor 2021 in fte 1,0                             1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 107.326 €87.605
Beloningen betaalbaar op termijn

€  20.433

€16.051

Totale bezoldiging 2021 € 127.759 € 103.656 

 

 

In de jaarrekening van 2022 zijn geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen.

 

 

 

3.9 Specifieke uitkeringen Sisa

Specifieke uitkering Sisa

Terug naar navigatie - Specifieke uitkering Sisa
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: A13/01 Indicator: A13/02 Indicator: A13/03 Indicator: A13/04 Indicator: A13/05
€ 25.049 Nee € 0 € 25.049 Ja
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 4.292.300 € 1.375.476 € 0 € 197.918 € 35.047 € 126.181
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Som indicatoren 01 t/m 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10 Indicator: A16/11
€ 1.105 € 35.910 € 6.063.937 € 6.063.937 Ja
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
5 48 0 0 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09
Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21
€ 1.900 € 18.240 € 0 € 0 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26
€ 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-01349251 € 0 € 0 Nee Schoolbestuur heeft besloten af te zien van de investering in de ventilatie. Ja
2 SUVIS21-2-02192755 € 0 € 0 Ja Nee
50
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-01349251 Nee Schoolbestuur heeft besloten af te zien van de investering in de ventilatie.
2 SUVIS21-2-02192755 Nee Schoolbestuur heeft verlenging voor gebruik subsidie toegekend gekregen. (brief: Beslissing wijzigingsverzoek 29 september 2022)
50
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00450718 € 0 € 282.500 2.825 Ja
Totaal aantal bereikte huurwoningen Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?
Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/07 Indicator: C43/08
1.480 Ja
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
1 € 26.015 € 26.015 0 € 26.015 € 26.015
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.