Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Jaarverslag
    1. Blz. 5 1.1. Inleiding
     1. Blz. 6 Inleiding
     2. Blz. 7 Resultaat
     3. Blz. 8 Monitor coalitieakkoord en extra nieuw beleid
    2. Blz. 9 1.2 Saldo van lasten en baten en resultaat
     1. Blz. 10 Resultaat
     2. Blz. 11 Resultaat
   2. Blz. 12 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 13 2.0 Inleiding programma's
   3. Blz. 14 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 15 01.1 Missie
    2. Blz. 16 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 17 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 18 01.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 19 Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.
      1. Blz. 20 De nieuwe vergaderstructuur die de gemeenteraad in de tweede helft van 2019 gaat hanteren zal in 2020 worden geëvalueerd
      2. Blz. 21 Een gemeente-app ontwikkelen waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven.
      3. Blz. 22 Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘directe dienstverlening’ en ‘digitale dienstverlening’ zowel bij inwoners als bij bedrijven.
      4. Blz. 23 Heroriëntatie op wijk- en dorpsraden en wijk- en kerngericht werken.
      5. Blz. 24 Het communicatiebeleidsplan uitvoeren.
      6. Blz. 25 Het project ‘bestuurlijke vernieuwing’ uitvoeren
      7. Blz. 26 Inzet van nieuwe communicatiemiddelen.
      8. Blz. 27 Opnieuw een budget voor de kernen van onze gemeente uittrekken dat in hoge mate door de kernen naar eigen inzicht kan worden ingezet voor verbetering van de leefbaarheid
      9. Blz. 28 Overleg plegen met een klankbordgroep voor jongeren, om de jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van plannen in onze gemeente
      10. Blz. 29 Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. Tevens mogelijkheden onderzoeken om continue te kunnen meten.
    5. Blz. 30 01.5 Financiën
   4. Blz. 31 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 32 02.1 Missie
    2. Blz. 33 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 34 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
    4. Blz. 35 02.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 36 2.4.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 37 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 38 Aantrekkelijke kernen door het faciliteren van herontwikkelings- en herinrichtingsplannen die bijdragen aan de verfraaiing van kernen.
       1. Blz. 39 In nauwe samenwerking met de kernen ontwikkeling van gebiedsvisies/voorzieningenplannen voor de kernen Loil, Nieuw Dijk, Braamt, Stokkum, Azewijn en Beek/Loerbeek
       2. Blz. 40 Revitalisering centrum Didam
       3. Blz. 41 Uitvoering geven aan de Omgevingswet (realisatie 2021)
      2. Blz. 42 Afname van het aantal leegstaande gebouwen
       1. Blz. 43 Samen met Plavei wordt aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een omvangrijke herstructurering (200 á 250 woningen inclusief openbare ruimte) van de Bloemenbuurt in Didam (gereed in 2021)
    6. Blz. 44 2.4.2 Volkshuisvesting
     1. Blz. 45 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 46 Een positief migratiesaldo
       1. Blz. 47 Gebruik maken van de blijverslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
      2. Blz. 48 Uitbreiding van het aantal woningen met 100
       1. Blz. 49 De bouw van circa 100 woningen faciliteren
       2. Blz. 50 Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma
      3. Blz. 51 Minimaal 50% van de nieuwe woningen vallen onder de categorie “betaalbaar”(prijs maximaal € 225.000,00 VON)
       1. Blz. 52 Continuering van de starterlening
    7. Blz. 53 2.4.3 Natuur- en landschapsontwikkeling
     1. Blz. 54 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 55 Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha
       1. Blz. 56 Het faciliteren van particulieren om aanpassingen te plegen om zodoende de biodiversiteit in onze gemeente te bevorderen
       2. Blz. 57 Inventariseren veel voorkomende diersoorten in de kernen met veel ruimtelijke ontwikkelingen
       3. Blz. 58 Opstellen biodiversiteitsplan
    8. Blz. 59 2.4.4 Monumenten
     1. Blz. 60 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 61 Uitbreiding van het aantal monumenteneigenaren dat lid is van de monumentenwacht, bij voorkeur met 5%
      2. Blz. 62 Toename van het aantal gemeentelijke en rijksmonumenten dat in goede staat van onderhoud verkeert met 5 %
       1. Blz. 63 Herstel/instandhouding monumentale graven op de Martinus begraafplaats in Didam en begraafplaats de Goede Herder in ’s-Heerenberg
       2. Blz. 64 Stimuleren instandhouding monumenten door het bieden van diverse subsidiemogelijkheden (koppelsubsidie gemeente en provinciale subsidie)
       3. Blz. 65 Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen
       4. Blz. 66 Opknappen Joodse begraafplaats in 's-Heerenberg
    9. Blz. 67 02.5 Financiën
   5. Blz. 68 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 69 03.1 Missie
    2. Blz. 70 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 71 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 72 03.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 73 3.4.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 74 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 75 Afname aantal verkeersongevallen met 2% per jaar
       1. Blz. 76 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2020 de kern van Beek wordt heringericht
       2. Blz. 77 Meer capaciteit vrijmaken voor het aanpakken van verkeersovertredingen.
       3. Blz. 78 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       4. Blz. 79 Uitvoering IVVP, maatregelen 2020 worden nog bepaald
       5. Blz. 80 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Spoorstraat, parkeerplaatsen bij kerk en het Lieve Vrouweplein
       6. Blz. 81 Verkeersovertredingen voorkomen door een goede mix van inrichting openbare ruimte en handhaving in te zetten.
       7. Blz. 82 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
       8. Blz. 83 Goed onderhouden bermen en wegranden
      2. Blz. 84 Energiebesparing in de openbare verlichting met 2,5% per jaar
       1. Blz. 85 Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting
      3. Blz. 86 Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
       1. Blz. 87 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2020 de kern van Beek wordt heringericht
       2. Blz. 88 Monumentale graven restaureren
       3. Blz. 89 Reactivering van het Groenstructuurplan (GSP)
       4. Blz. 90 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       5. Blz. 91 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Spoorstraat, parkeerplaatsen bij kerk en het Lieve Vrouweplein
      4. Blz. 92 Vergroten waardering van het woon- en leefklimaat door onze inwoners met 2% per jaar
       1. Blz. 93 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2020 de kern van Beek wordt heringericht
       2. Blz. 94 Opstellen maatregelplan klimaatadaptie, als onderdeel van het GRP 2021-2026
       3. Blz. 95 Reactivering van het Groenstructuurplan (GSP)
       4. Blz. 96 Uitvoering IVVP, maatregelen 2020 worden nog bepaald
       5. Blz. 97 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Spoorstraat, parkeerplaatsen bij kerk en het Lieve Vrouweplein
    6. Blz. 98 3.4.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 99 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 100 Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna.
       1. Blz. 101 Onderzoek (in RDL-verband) mogelijkheden tariefdifferentiatie gestapelde bouw
      2. Blz. 102 Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 9%
       1. Blz. 103 Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd)
       2. Blz. 104 Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
       3. Blz. 105 Opstellen (2018) en uitvoeren (2018 e.v.) lokale uitvoeringsagenda klimaat
       4. Blz. 106 Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes).
    7. Blz. 107 03.5 Financiën
   6. Blz. 108 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 109 04.1 Missie
    2. Blz. 110 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 111 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 112 04.4 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 113 Inzicht in het beeld van ondernemers in het beleid en dienstverlening van de gemeente
      1. Blz. 114 Een ondernemerspeiling verrichten
     2. Blz. 115 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
     3. Blz. 116 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64
     4. Blz. 117 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
     5. Blz. 118 Stabiliseren van het aantal recreatieve overnachtingen
      1. Blz. 119 In samenwerking met betrokken partijen een Economische Visie voor de Liemers opstellen
      2. Blz. 120 In samenwerking met het toeristisch veld beleid uitwerken, met inachtneming van initiatieven uit de sector
      3. Blz. 121 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 122 Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbreding van de landbouw met functies op het gebied van zorg, recreatie en natuur
      5. Blz. 123 Onderzoeken van mogelijkheden om horeca en voorzieningen samen te brengen
      6. Blz. 124 Ontwikkelen van nieuwe (grensoverschrijdende) routes in samenwerking met Emmerik en andere buurgemeenten en promotie via de VVV
      7. Blz. 125 Ontwikkelen van nieuwe toeristische producten in samenwerking met de VVV
      8. Blz. 126 Ontwikkeling van een ‘Klompenpad’ (wandelroute over boerenland, via o.a. een app)
      9. Blz. 127 Verder inzetten op ontwikkeling van de gemeente als logistieke hotspot, via (o.a.) lobby t.b.v. ontwikkeling van DocksNld-2, grondverwerving, uitwerking van de conclusies van de logistieke studie EMZ, inzetten op nieuwe verbinding BAB-3 – DocksNld-2
    5. Blz. 128 04.5 Financiën
   7. Blz. 129 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 130 5.1 Missie
    2. Blz. 131 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 132 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 133 05.4 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 134 Beperkte daling aantal leden sportverenigingen met slechts 1 % per jaar
     2. Blz. 135 Toename van het aantal volwassen inwoners dat de gezondheid als goed ervaart met 1 %
      1. Blz. 136 Gerichte gezondheidsvoorlichting over leefgewoonten zoals alcohol, roken en overgewicht, door onze Preventiemedewerker.
      2. Blz. 137 Uitvoering projecten als Vitaal Veilig Wonen, GKGK, Slimmer, Nijntje beweegdiploma
     3. Blz. 138 Toename van het het percentage inwoners waarvan het beweeggedrag voldoet aan de Norm Gezond Bewegen met 2 %
      1. Blz. 139 Aan de hand van een nieuw sportbeleid 2020-2023 i.s.m. partners aanbod van sportvoorzieningen aansluiten op behoefte van inwoners
      2. Blz. 140 Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches
      3. Blz. 141 Nota sportbeleid opstellen
      4. Blz. 142 Ondersteuning Open Club trajecten van samenwerkende sportverenigingen, door bijvoorbeeld DVC'26 te faciliteren.
      5. Blz. 143 Via regionaal samenwerkingsverband “Achterhoek in Beweging” sport en bewegen stimuleren voor jongeren, senioren, werknemers en mensen met een beperking
    5. Blz. 144 5.5 Financiën
   8. Blz. 145 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 146 6.1 Missie
    2. Blz. 147 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 148 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 149 06.4 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 150 Afname van het aantal m2 overcapaciteit in het basisonderwijs met 6 %
      1. Blz. 151 In s’-Heerenberg voorbereidingen treffen voor het realiseren van een nieuwe school voor basisonderwijs
     2. Blz. 152 De inzet van voorliggende voorzieningen nemen toe met 20%
      1. Blz. 153 Versterken voorliggende voorzieningen als alternatief voor geïndiceerde zorg, zoals bijvoorbeeld meer inzet door Welcom.
     3. Blz. 154 De kosten per jongere voor de duurdere vorm van jeugdzorg nemen af met 15% t.o.v. het jaar ervoor
      1. Blz. 155 Inzet Praktijk Ondersteuner Huisartsen in 2020 ook in ’s-Heerenberg
     4. Blz. 156 De tevredenheid van het aantal cliënten blijft stabiel.
     5. Blz. 157 Ondersteuning, uitgevoerd door hert Sociaal Team neemt toe met 15% van 2018 naar 2020
      1. Blz. 158 Casusoverleg tussen jeugdteam en het onderwijs
      2. Blz. 159 Doorontwikkeling van de medewerkers van het Sociaal Team afdeling Jeugd, met het oog op de eigen dienstverlening en beroepsregistratie
     6. Blz. 160 Toename van aantal peuters dat een voorschoolse voorziening bezoekt met 5%
      1. Blz. 161 In 2020 het aantal uren VVE verhogen van 8 naar 16
      2. Blz. 162 Met de aanbieders van VVE resultaatafspraken maken
     7. Blz. 163 Toename van het aantal doelgroepkinderen die een voorziening bezoeken met 3%
      1. Blz. 164 Subsidie verstrekken voor kinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken
    5. Blz. 165 6.5 Financiën
   9. Blz. 166 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 167 7.1 Missie
    2. Blz. 168 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 169 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 170 7.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 171 7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 172 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 173 Het aantal door Welcom ondersteunde bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak neemt toe met 5%
      2. Blz. 174 Het aantal mensen dat deelneemt aan een traject Sociaal werk/voorliggend veld neemt toe met 5%
       1. Blz. 175 Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt
      3. Blz. 176 Het aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft gelijk
       1. Blz. 177 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning en naar meer inzet door het voorliggend veld
      4. Blz. 178 Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt toe met 5%
       1. Blz. 179 Het Sociaal Team biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen
      5. Blz. 180 Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt met 15% toe
      6. Blz. 181 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt toe met 15%
      7. Blz. 182 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt toe met 5%
      8. Blz. 183 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen neemt toe met 5%
    6. Blz. 184 7.4.2 Veiligheid
     1. Blz. 185 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 186 Ieder signaal dat binnenkomt bij het Meldpunt Ondermijning wordt binnen 14 dagen opgepakt
       1. Blz. 187 Alle ontvangen signalen die binnenkomen bij het Meldpunt Ondermijning binnen 14 dagen screenen en indien nodig verder op te pakken
       2. Blz. 188 Het actualiseren van de APV
       3. Blz. 189 Het Meldpunt Ondermijning onder de aandacht brengen van burgers, bedrijven en (gemeentelijke) organisaties
       4. Blz. 190 Het ontwikkelen van een adequate voorziening voor de brandweer in Didam
       5. Blz. 191 Per kwartaal, of zoveel vaker als nodig blijkt, een ondermijningstafel organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal wordt besproken
       6. Blz. 192 Uitrol van het Keurmerk Veilig Buitengebied
       7. Blz. 193 Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024, mede gebaseerd op uitkomsten Inwonerspanel Montferland Spreekt
       8. Blz. 194 Vaststellen van Plan van aanpak Ondermijning
    7. Blz. 195 7.5 Financiën
   10. Blz. 196 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 197 8.1 Missie
    2. Blz. 198 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 199 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 200 08.4 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 201 Dat 100% van de personen met een arbeidsbeperking langer dan 1 jaar bij een reguliere werkgever aan het werk is
      1. Blz. 202 Van personen met een arbeidsbeperking registreren hoe lang ze bij een reguliere werkgever aan het werk zijn
     2. Blz. 203 Dat minimaal 95% van de personen met een arbeidsbeperking langer dan 2 jaar bij een reguliere werkgever aan het werk is
      1. Blz. 204 We gaan de werkbeëindigingen van personen met een arbeidsbeperking registreren en afzetten tegen de werkduur
     3. Blz. 205 We willen dat 55% van de personen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn
      1. Blz. 206 We gaan jobcoaching structureel inzetten
    5. Blz. 207 8.5 Financiën
   11. Blz. 208 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 209 Toelichting
    2. Blz. 210 Algemene dekkingsmiddelen 2020
    3. Blz. 211 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 212 Financiën
    5. Blz. 213 Mutaties reserves
   12. Blz. 214 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 215 Inleiding
    2. Blz. 216 Overhead definitie
    3. Blz. 217 Overheadkosten
    4. Blz. 218 Kostprijsberekening
    5. Blz. 219 Financiën
   13. Blz. 220 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 221 Vennootschapsbelasting (Vpb)
    2. Blz. 222 Vennootschapsbelasting
   14. Blz. 223 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 224 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 225 1. Missie
     2. Blz. 226 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 227 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 228 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 229 5. Financiële kengetallen
    2. Blz. 230 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 231 1. Missie
     2. Blz. 232 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 233 3. Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 234 4. Ontwikkelingen
    3. Blz. 235 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 236 Beleid
     2. Blz. 237 Kasgeldlimiet
     3. Blz. 238 Algemene ontwikkelingen
     4. Blz. 239 Beleid bij nieuwe leningen
     5. Blz. 240 Relatiebeheer
     6. Blz. 241 Financieringsbehoefte
     7. Blz. 242 Leningenportefeuille
     8. Blz. 243 Renterisiconorm
     9. Blz. 244 Renteschema
    4. Blz. 245 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 246 Inleiding
     2. Blz. 247 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 248 Apparaatskosten
     4. Blz. 249 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 250 Paragraafgegevens
    5. Blz. 251 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 252 Inleiding
     2. Blz. 253 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 254 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 255 Overig
    6. Blz. 256 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 257 1. Missie
     2. Blz. 258 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 259 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 260 4. Doelstellingen
     5. Blz. 261 5. Ontwikkelingen
     6. Blz. 262 Prognose totaal resultaat grondexploitatie
     7. Blz. 263 Vervolg ontwikkelingen
    7. Blz. 264 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 265 Algemeen
     2. Blz. 266 Opbrengst lokale heffingen
     3. Blz. 267 Belastingen
     4. Blz. 268 Rechten en leges
     5. Blz. 269 Kwijtscheldingsbeleid
    8. Blz. 270 Paragraaf H. Transities Sociaal Domein
     1. Blz. 271 Inleiding
     2. Blz. 272 Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
     3. Blz. 273 Regionale samenwerking
     4. Blz. 274 Jeugdwet
     5. Blz. 275 Participatiewet – WSW
    9. Blz. 276 Paragraaf I. Corona
     1. Blz. 277 Inleiding
     2. Blz. 278 Uitgaven en inkomsten 2020 als gevolg van de Corona-maatregelen
     3. Blz. 279 Rechtmatigheid in de jaarrekening 2020
    10. Blz. 280 Paragraaf J. Rechtmatigheid
     1. Blz. 281 Begrotingscriterium
     2. Blz. 282 Uitgangspunten van de raad
     3. Blz. 283 Verbijzonderde interne controle
   15. Blz. 284 3. Jaarrekening
    1. Blz. 285 3.1 Balans per 31 december 2020
     1. Blz. 286 3.1 Balans per 31 december 2019
    2. Blz. 287 3.2 Toelichting op de balans
     1. Blz. 288 Afronding
     2. Blz. 289 ACTIVA
     3. Blz. 290 Immateriële vaste activa
     4. Blz. 291 Materiële vaste activa
     5. Blz. 292 Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.
     6. Blz. 293 De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)
     7. Blz. 294 Verloop boekwaarde van de investeringen met economisch nut, met heffing
     8. Blz. 295 De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)
     9. Blz. 296 Verloop boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
     10. Blz. 297 Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
     11. Blz. 298 Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa
     12. Blz. 299 Voorraden
     13. Blz. 300 Gronden in exploitatie
     14. Blz. 301 Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
     15. Blz. 302 Overlopende activa
     16. Blz. 303 Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel
     17. Blz. 304 Specificatie overige nog te ontvangen bedragen
     18. Blz. 305 Specificatie vooruitbetaalde bedragen
     19. Blz. 306 PASSIVA
     20. Blz. 307 Eigen vermogen
     21. Blz. 308 Voorzieningen
     22. Blz. 309 Toelichting reserves
     23. Blz. 310 Toelichting voorzieningen
     24. Blz. 311 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     25. Blz. 312 Vlottende passiva
     26. Blz. 313 Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
     27. Blz. 314 Overlopende passiva
     28. Blz. 315 Specificatie nog te betalen bedragen
     29. Blz. 316 Specificatie vooruitontvangen bedragen
     30. Blz. 317 Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)
     31. Blz. 318 De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:
     32. Blz. 319 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     33. Blz. 320 Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen
     34. Blz. 321 Ontwikkelingen na balansdatum
     35. Blz. 322 Schatkistbankieren
    3. Blz. 323 3.3 Overzicht van baten en lasten over 2020
     1. Blz. 324 Overzicht van baten en lasten 2019
    4. Blz. 325 3.4 Waarderingsgrondslagen
     1. Blz. 326 3.4 Waarderingsgrondslagen
     2. Blz. 327 Toelichting op de jaarrekening
     3. Blz. 328 Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaglegging
    5. Blz. 329 3.5 Programma's analyse 3e w-vraag
     1. Blz. 330 01. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 331 01. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 332 Verschillenanalyse
     2. Blz. 333 02. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 334 02. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 335 Verschillenanalyse
     3. Blz. 336 03. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 337 03. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 338 Verschillenanalyse
     4. Blz. 339 04. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 340 04. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 341 Verschillenanalyse
     5. Blz. 342 05. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 343 05. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 344 Verschillenanalyse
     6. Blz. 345 06. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 346 06. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 347 Verschillenanalyse
     7. Blz. 348 07. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 349 07. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 350 Verschillenanalyse
     8. Blz. 351 08. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 352 08. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 353 Verschillenanalyse
     9. Blz. 354 40. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 355 40. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 356 Verschillenanalyse
     10. Blz. 357 50. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 358 50. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 359 Verschillenanalyse
     11. Blz. 360 60. Wat heeft het gekost?
      1. Blz. 361 60. Wat heeft het gekost?
      2. Blz. 362 Verschillenanalyse
    6. Blz. 363 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 364 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 365 3.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 366 3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
    8. Blz. 367 3.8 Wet Normering Topinkomens
     1. Blz. 368 3.8 Wet Normering Topinkomens
    9. Blz. 369 3.9 Specifieke uitkeringen Sisa
     1. Blz. 370 Specifieke uitkering Sisa
    10. Blz. 371 3.10 Taakvelden
     1. Blz. 372 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   16. Blz. 373 4. Overige bijlagen
    1. Blz. 374 4.1 Controleverklaring
     1. Blz. 375 Controleverklaring
    2. Blz. 376 4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2020
     1. Blz. 377 Kredietoverzicht jaarrekening 31-12-2020
     2. Blz. 378 Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2020
    3. Blz. 379 4.3 Monitor coalitieakkoord en extra nieuw beleid
     1. Blz. 380 Coalitieprogramma
     2. Blz. 381 Extra nieuw beleid
    4. Blz. 382 4.4 Monitor Bezuinigingen (2020)
     1. Blz. 383 Inleiding
     2. Blz. 384 Monitor bezuinigingen
    5. Blz. 385 4.5 Programmagegevens
     1. Blz. 386 Programma 1
     2. Blz. 387 Programma 2
     3. Blz. 388 Programma 3
     4. Blz. 389 Programma 4
     5. Blz. 390 Programma 5
     6. Blz. 391 Programma 6
     7. Blz. 392 Programma 7
     8. Blz. 393 Programma 8
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap