Uitgaven

16,53%
€ -18.224
x € 1.000
16,53% Complete

Inkomsten

8,92%
€ 10.100
x € 1.000
8,92% Complete

Saldo

276,74%
€ -8.124
x € 1.000

2.1.08 Werk en inkomen

Uitgaven

16,53%
€ -18.224
x € 1.000
16,53% Complete

Inkomsten

8,92%
€ 10.100
x € 1.000
8,92% Complete

Saldo

276,74%
€ -8.124
x € 1.000

8.1 Missie

Terug naar navigatie - 8.1 Missie

De gemeente streeft ernaar zo veel mogelijk mensen zowel sociaal als economisch te laten deelnemen aan de samenleving. Werk en  zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

8.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 8.2 Context en achtergronden

Het Covid-19 virus had in 2020 een grote impact op de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Het was niet meer mogelijk om uitkeringsgerechtigden fysiek te spreken.  Juist bij extra kwetsbare mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk om hen frequent te spreken ( aandacht helpt!). Het gemeentelijke re-integratiebeleid is de afgelopen jaren juist zo succesvol geweest omdat de werkcoaches en accountmanagers hun klanten zo goed kennen.  Het niet meer frequent  fysiek kunnen spreken van mensen maak het werk van de werkcoaches complexer. Het gevolg hiervan was dat een groot aantal re-integratievoorzieningen en opleidingstrajecten werden opgeschort. Ook is in 2020 een einde gekomen aan de jarenlange daling van het aantal uitkeringen PW. In 2020 steeg het aantal uitkeringen van 347 aan het begin van het jaar tot 362 aan het einde van het jaar. 

 

Het Covid-19 virus had ook een grote impact voor de gemeentelijke accountmanagers. Bij sommige bedrijven leidde het  Covid-19 virus tot een stijgen van de vraag naar medewerkers. U moet hierbij denken aan bedrijven die actief zijn in de logistiek, bijvoorbeeld de pakketbezorgers. In andere branches was er juist sprake van een enorme omzetdaling zoals in de horeca, evenementenbranche,  winkeliers, kappers, schoonheidsspecialisten, etc. .  De uitdaging voor de  accountmanagers was om bedrijven zo goed al mogelijk te helpen met hun personeelsvraag  maar er ook voor te zorgen dat de mensen met een langdurige loonkostensubsidie in dienst konden blijven van hun werkgever. We hebben de werkgevers geholpen door onder andere de loonwaardemeting  bij mensen met een langdurige loonkosten subsidie uit te stellen. Dit kwam enerzijds omdat het niet mogelijk was om loonwaardemetingen fysiek  uit te kunnen voeren maar anderzijds ook om de werkgevers te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Ondanks deze moeilijke tijden zijn wij er toch in geslaagd om meer personen met een arbeidsbeperking aan een betaalde baan te helpen. In 2020 steeg het aantal personen dat met loonkostensubsidie bij een reguliere werkgever aan het werk is van 66 naar 76 aan het einde van het jaar.

 

Vanuit het Rijk werd de gemeente ook belast met de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO).  In tegenstelling tot veel andere gemeenten hebben wij deze regeling volledig in eigen beheer uitgevoerd. Dit lukte doordat we met zijn allen de schouders eronder hebben gezet en iedereen die  beschikbaar was mee heeft geholpen om de uitvoering te doen slagen. We hebben hiermee circa 250 gezinnen van  zelfstandigen ondersteunt die veelal niet bekend waren bij de gemeente.  

 

Speerpunt 2020 

Het jaar 2020 zou volgens de begroting 2020 het jaar worden waarin we de functie van werkcoach/jobcoach verder zouden professionaliseren. Als gevolg van  Covid-19 virus heeft dit helaas niet plaats gevonden. Zowel beleidsmatig als vanuit de uitvoering was de focus vanaf maart 2020 verlegd  naar de acute financiele ondersteuning van zelfstandigen en het zoveel als mogelijk behouden van de banen van mensen die werken met een langdurige loonkostensubsidie. 

 

 

8.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Het beleidsplan Participatie 2019-2021
  • De verordeningen en beleidsregels Participatiewet 2017
  • Het uitvoeringsplan re-integratie 2020
  • Het Beleidsplan Handhaving Participatiewet (2015)
  • Het Armoedebeleid 2016-2020
  • Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020

08.4 Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 08.4 Wat hebben we bereikt?

8.5 Financiën

Terug naar navigatie - 8.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -15.065 -16.189 -20.545 -17.440
Baten 7.293 7.374 12.524 10.100
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.771 -8.815 -8.020 -7.340
Stortingen -980 0 -784 -784