Uitgaven

2,56%
€ -2.824
x € 1.000
2,56% Complete

Inkomsten

2,64%
€ 2.994
x € 1.000
2,64% Complete

Saldo

5,79%
€ 170
x € 1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

2,56%
€ -2.824
x € 1.000
2,56% Complete

Inkomsten

2,64%
€ 2.994
x € 1.000
2,64% Complete

Saldo

5,79%
€ 170
x € 1.000

04.1 Missie

Terug naar navigatie - 04.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een excellent economisch klimaat, voor onze gemeente, met name gericht op logistiek en toerisme, waardoor duurzame werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft, is van essentieel belang voor het economisch goed functioneren van de gemeente.

04.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 04.2 Context en achtergronden

Economie

Doel:
Montferland streeft naar een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers waarbij er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, specifieke aandacht is voor logistiek en toerisme.

 

Voldoende werkgelegenheid is van essentieel belang voor het goed functioneren dan de gemeente. De gemeente zet zich in voor een versterking van de economische structuur en een goed ondernemersklimaat. De algemene doelstellingt an het economisch beleid is het scheppen an  duurzame en excellente voorwaarden en het ieden van stimulansen oor bedrijven, met als resultaat een duurzame edconomische ontwikkelin van de gemeente Montferland en het behoud en versterking an werkgelegenheid voor de inwoners van Montferland en de directe omgeving. Wij staan voor een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers.

Montferland is uniek gelegen aan de A12/A3, één van de belangrijkste tranasportassen naar het Europese achterland.

Met name door deze ligging is het gebied interessant oor vestiging van logistieke functies. Door de voorgenomen doortrekking van de A15, de verbreding van de A12, de korte afstand tot het vestigingsklimaat tot het goederenspoor en de containerhaven van Emmerik, ‘scoort’ ’s-Heerenberg hoog waar het gaat om het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven. Ontwikkelingen als uitbreiding van de haven en de nieuwe op-/afrit op de A3 nabij Netterden kunnen de positie van Montferland en specifiek ’s-Heerenberg, nog verder versterken. De kansen voor de werkgelegenheid van de gemeente liggen dan ook met name in de verwachte groei van de logistieke sector. 

 

In 2020 hebben wij, namens de Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen, met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  de MKB Deal 'Sm@rt Together' gesloten. Een MKB-Deal  bevat afspraken tussen regionale publieke partijen om het brede mkb te versterken. De 18 gemeenten in de regio gaan de komende jaren  honderden mkb beddrijven in de regio helpen bij uiteenlopende vragen en investeringen rond digitalisering, van het opzetten van een webshop of socialmedia campagne tot het ontwikkelen van afzetmarkten en  verdienmodellen.

 

Verder  is in 2020 veel aandacht besteed om te zorgen dat er een gezonde voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein voorhanden is.  Wij verwachten dat in 2021 de voorraad uitgeefbaar bedrijventerrein is uitgeput.

 

Recreatie en Toerisme

De natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze kansen moeten benut worden door samenwerking met de branche vanuit een gedegen toeristisch beleid vanuit een gezamenlijke visie. De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte houding en integrale en grensoverschrijdende benadering. Daarbij moet een balans worden gevonden met de draagkracht van het gebied.

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Coalitieprogramma 2018-2022: 'Samen krijgen we het voor elkaar'
  • Regionaal Programma Werklocaties: 'Ruimte voor economische ontwikkeling' (Regio Arnhem-Nijmegen (2018)
  • Economische beleidsnota tot 2030, (2018)
  • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2017)
  • nota Grondbeleid
  • Structuurvisie Montferland (2009)
  • Nota 'Grip op Verandering
  • Vrijetijdsagenda Achterhoek

04.4 Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 04.4 Wat hebben we bereikt?

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Helaas zijn de cijfers van 2020 nog niet bekend. De verwachting is dat i.v.m. de coronacrisis de doelstelling niet bereikt zal zijn. De crisis is namelijk ook goed terug te zien in de afname van het aantal toeristische overnachtingen.

Toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 44,8 45,4 -
Streefwaarde - - 45,2

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64

"De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend. De meest recente cijfers laten een lichte  stijging zien van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande jaar (van648,4naar,651,9

 

Meting 2020 is nog niet bekend. 

Toename aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 651,9 677,9 -
Streefwaarde - - 536,1

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

De meting 2020 is nog niet bekend.

Het aantal bedrijfsvestigingen is ten opzichte van  vorig jaar licht gestegen (van 102,1 naar 105,8.

Toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 105,8 107,6 -
Streefwaarde - - 109,7

Stabiliseren van het aantal recreatieve overnachtingen

Terug naar navigatie - Stabiliseren van het aantal recreatieve overnachtingen

De stabilisering van het aantal overnachtingen is in 2020 niet behaald. Dit is te verklaren door de komst van het coronavirus en beperkende maatregelen en lockdown die grote delen van het jaar golden. 

Stabilisatie van het aantal recreatieve overnachtingen
Waardesoort 2018 2019 2020
Volgens cijfers toeristenbelasting 308623 307530 265772
Streefwaarde - - 308000

Wat hebben we daarvoor gedaan?

04.5 Financiën

Terug naar navigatie - 04.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -20.065 -233 -572 -1.633
Baten 22.460 423 336 2.994
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.395 190 -235 1.361
Onttrekkingen 25 0 0 0
Stortingen -1.517 0 -75 -1.191
Mutaties reserves -1.492 0 -75 -1.191