3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

Terug naar navigatie - 3.1 Balans per 31 december 2019

bedragen x 1.000

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

       

Immateriële vaste activa

  344   392
 • Bijdragen aan activa in eigendom van derden
344   392  

Materiële vaste activa

  95.922   95.148

Investeringen met een economisch nut

       
 • overige investeringen met een economisch nut
63.419   64.316  
 • investeringen met een economisch nut, waarvoor

  ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

28.608   28.649  

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

3.895   2.183  

Financiële vaste activa

  7.971   7.765

Kapitaalverstrekkingen aan:

       
 •  deelnemingen
97   97  

Leningen aan:

       
 • woningbouwcorporaties
2.156   2.370  
 • deelnemingen
155   310  

Overige langlopende leningen u/g

5.563   4.989  

Totaal vaste activa

104.237   103.305  

 

       

Vlottende activa

       

Voorraden

  4.237   6.875

Grond- en hulpstoffen:

       
 • Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
4.226   6.867  
 • Gereed product en handelsgoederen
11   8  

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

  15.133   13.172

Vorderingen op openbare lichamen

3.602   3.812  

Deposito schatkistbankieren

10.332   5.498  

Overige vorderingen

1.199   3.862  
Liquide middelen   809   805
Banksaldi 809   805  

Overlopende activa

  2.073   2.213

De van Europese en Ned. Overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met specifiek bestedingsdoel

29   88  

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende
begrotingsjaren komen 

2.044   2.125  

Totaal vlottende activa

22.251   23.065  

Totaal-generaal 

126.488   126.370  

 

 

 

bedragen x 1.000

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

Vaste passiva

       

Eigen vermogen

  34.601   31.574

Algemene reserves

24.387   26.415  

Bestemmingsreserves

7.278   4.854  

Gerealiseerde resultaat

2.935   305  

Voorzieningen

  7.887   6.410

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.114   3.913  

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.332   2.160  
Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen 441   337  

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

  61.943   69.918

Onderhandse leningen van:

       
 • binnenlandse banken en overige financiële instellingen
61.937   69.906  

Waarborgsommen

6   12  

Totaal vaste passiva

104.431   107.902  
         

Vlottende passiva

       

Netto vlottende schulden looptijd korter dan één jaar

  3.476   6.941

Overige kasgeldleningen

    2.000  

Banksaldi

    -  

Overige schulden

3.476   4.941  

Overlopende passiva

  18.581   11.527

Totaal vlottende passiva

22.057    18.468  

 

       

Totaal generaal

126.488    126.370  

3.2 Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden  392     47 344
Totaal 392     47 344

 

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa
Omschrijving Boekwaarde 31-12-2019
Boekwaarde 31-12-2020
Overige investeringen met een economisch nut 64.316 63.419
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven       28.649 28.608
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut           2.183 3.895
Totaal     95.148 95.922

 

Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.

Terug naar navigatie - Verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut.

 

Omschrijving 

Boekwaarde
31-12-2019

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Boekwaarde
31-12-2020

Gronden en terreinen  6.016 1.587     40 7.562
Woonruimten 95     73   22
Bedrijfsgebouwen 48.900 228   1.966   47.162
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.698 71   122   1.648
Vervoersmiddelen 410     104   306
Machines, apparaten en installaties 5.435 317   736   5.016
Overige materiële vaste activa 1.762 157   216   1.702
Totaal 64.316 2.360   3.217 40 63.419

 

Zwembad De Hoevert staat voor de boekwaarde per 31-12-2020 nog onder de materiele vaste activa (Bedrijfsgebouwen), echter vanaf januari 2021 wordt het niet meer duurzaam aangehouden. In 2021 wordt het ingebracht in de grondexploitatie.

De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)

Terug naar navigatie - De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut)
Omschrijving Werkelijk besteed 2020 Cumulatief besteed 2020
Gronden; Netterdenseweg 3 Azewijn ruilgrond DocksNLD2 en kavel Hagelcruijs 1.587 1.587
Bedrijfsgebouwen; verduurzaming sporthal Raland 135 136
Bedrijfsgebouwen; mindervalidelift de Muizenberg 25 25
Bedrijfsgebouwen; huisvesting brandweer Didam 68 68
Grond-weg waterbouwk. Kunstgrasvelden FC Bergh en VV Montferland 2019 71 1.118
Apparaten; Huisvesting Politieke avond Montferland Gouden Handen 7 47
Apparaten; I-phones 2017 en I-pads 2 171
Apparaten; I-phones 2020 10 10
Apparaten; AED's 2020 6 6
Installaties; Beregeningsinstallaties voetbalvelden 2019 161 161
Installaties; Robotmaaiers voetbalvelden 2019 130 130
Installaties; Aanleg energiepark Braamt 2 2
Overige MVA; programmatuur Midoffice 22 111
Overige MVA; programmatuur Financien 55 160
Overige MVA; uitbreiding opslagcapaciteit data 2020 30 30
Overige MVA; programmatuur Ruimtelijke plannen 10 10
Overige MVA; programmatuur X-works Soc. Zaken 39 39
Totaal 2.360 3.811

 

De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)

Terug naar navigatie - De in het boekjaar gedane investeringen (met economisch nut, met heffing)
Omschrijving Werkelijk besteed in 2020 Cumulatief besteed t/m 2020
Knelpunten wateroverlast 2019                               1                20
Renovatieronde drukriolering 2019                              63              309
Centrumplan Riolering Lieve Vrouweplein 2020                              10                25
Centrumplan Riolering Oranje-erf 2019                              10                54
Centrumplan Riolering Spoorstraat 2020                            255              255
Centrumplan Riolering Parkeerplaatsen Kerk 2020                            406              406
Aanleg blauwe ader Dr. Van Heeklaan 2019                            209              209
Vervanging pompunits drukriolering 2020                              41                41
Renovatieronde drukriolering 2020                            293              293
Totaal                        1.288          1.612

Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Terug naar navigatie - Specificatie investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
Omschrijving Werkelijk besteed  in 2020 Cumulatief besteed  t/m 2020
reconstructie Drieheuvelenweg                            150              336
vervanging straatmateriaal 2018                            162              304
reconstructie Sint Jansgildestraat Beek                              70              136
aanpassen rotonde Bievankweg-Ruigenhoek                              40              458
verkeersmaatregelen Zuidermarkweg 2019                              10                14
Bloemenbuurt Didam 2019                            128              248
parkeervoorzieningen sportpark De Boshoek 2019 (M.v.R)                            129              144
vervanging straatmateriaal 2019                              25                24
vervanging straatmateriaal 2020                              16                16
stabilisering bovenlaag onverharde wegen 2020                               2                 2
Braamt inrichting openbare ruimte 2020                              14                14
Centrumplan Didam                         1.208           2.092
 Totaal                         1.955          3.789

Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde van de financiële vaste activa

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan:

         

Deelnemingen

97       97

Leningen aan:

         

Woningbouwcorporaties

2.370     214 2.156

Deelnemingen

310     155 155

Overige langlopende leningen

4.989 650   76 5.563

Totaal

7.765 650   445 7.971

 

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.093 5.442

AF: voorziening verlies diverse projecten

-1.227 -1.216
Balanswaarde 6.867 4.226

Gereed product en handelsgoederen

8 11

Totaal

6.875 4.237

 

Gronden in exploitatie

Terug naar navigatie - Gronden in exploitatie
complex / omschrijving balans
waarde
31-12-2019
boek
waarde
01-01-2020
mutaties 2020 boek
waarde
31-12-2020
voorziening (Ncw)
verlieslatend complex
balans
waarde
31-12-2019
lasten baten Winst
neming
bijstelling 31-12-2020
I: WONINGBOUW:                  
P.040 Vinkhof Zeddam 22 359 10     369 -9 328 41
P.210 Zinderberg Kilder 298 807 21 364   464 -45 464 -0
P.370 Kerkwijk Didam 3.610 3.610 768 4.392 163 149     149
P.420 Suibertusschool Stokkum 149 356 26     383 -29 179 204
P.430 Trambaan Lengel 81 156 3 88   70 -4 70 0
P.440 Steegseweg Beek 208 208 64 535 -14 -276     -276
P.450 Mr.Vermeulenstr. L'beek 433 469 17 114   372 1 37 335
P.460 Eltenseweg Stokkum -34 -34 5 80 76 -32     -32
P.490 Diekmansweide 's-Hberg 83 85 32 182   -65 70 72 -137
P.500 Roncallischool Zeddam 80 80 3     83     83
P.504 Emmerikseweg 's-Hberg 83 83 12 125 30 0     0
P.507 Kloosterhof 's-Heerenberg -36 -36 36   0 -0     -0
P.610 Sportveld Kilder -6 -6 4 131 133 -0     -0
P.620 Hartjenshof Azewijn 30 30 9   -2 37     37
P.640 Klimop Polstraat Didam -7 -7 21   -14 0     0
P.660 't Raland Didam -29 -29 17   12 -0     -0
P.670 Antoniusschool Nieuw Dijk -20 42 23     65 4 65 0
subtotaal woongebieden 4.946 6.172 1.072 6.011 385 1.618 -11 1.216 403
II: BEDRIJVENTERREIN:                  
P.810 Euregionaal Bedrijventerrein 1.843 1.843 51 104 33 1.823     1.823
P.830 Matjeskolk Loerbeek 1.043 1.043 110 179 11 985     985
P.840 DocksNLD -965 -965 356   1.624 1.015     1.015
subtotaal bedrijventerreinen 1.921 1.921 517 283 1.668 3.823 0 0 3.823
Totaal wonen en bedrijven 6.867 8.093 1.589 6.294 2.053 5.442 -11 1.216 4.226

 

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

Saldo per
31
-12-2020

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen op openbare lichamen

3.602   3.602 3.812

Overige vorderingen

2.807 1.608 1.199 3.862

Totaal

6.409 1.608 4.801 7.674

 

Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
Deposito schatkistbankieren 10.332 5.498
Totaal 10.332 5.498

 

 Overige vorderingen  Saldo per 31-12-2020  Voorziening oninbaarheid
 Debiteuren algemeen 235 10
 Debiteuren belastingen 267 8
 Debiteuren sociale zaken 2.304 1.589
Totaal 2.807 1.608

 

Liquide middelen 31-12-2020 01-01-2020 31-12-2019
Banksaldi 809 807 805
Totaal 809 807 805

 

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Omschrijving

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2019

Van overheid nog te ontvangen voorschotten uitkeringen specifiek bestedingsdoel

29 88 88

Overige nog te ontvangen bedragen

1.552 1.747 1.726

Vooruitbetaalde bedragen

492 399 399

Totaal

2.073 2.235 2.213

 

Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel

Terug naar navigatie - Nog te ontvangen vorderingen met een specifiek bestedingsdoel

De van Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving   saldo 31-12-2019 toevoegingen vrijgevallen bedragen saldo 31-12-2020
Provinciale subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 6   6 -
Min BZK DigiD vergoeding 4e Kwartaal 3 2 3 2
Min SZW afrekening BBZ declaratiedeel en aanv budget 80   66 14
Belastingdienst BTW suppletie 2018 - 13   13
Totaal 88 15 74 29

 

Specificatie overige nog te ontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie overige nog te ontvangen bedragen
Omschrijving Bedrag
Vitens rentevergoeding lening 2020 3
Afrekening rioolheffing 2020 73
Afvalstoffenheffing afrekening DIFTAR 2020 653
Toeristenbelasting 2020 334
Afrekening afval Nedvang plastic 219
Afrekening doelgroepenvervoer  55
Dienstverlening aan derden 30
Bijdrage onderhoud gebruikers Brede scholen Didam 54
Afrekening energievergoeding 2020 gebruikers gebouwen 45
Afwikkeling resultaat ODA 2020 19
Ontvangsten WMO 23
Ontvangsten Jeugdzorg 21
Afdracht legeskas publiekszaken (t/m 2019 overlopende passiva ; nog te betalen bedragen) 3
Voorschotten-Inhoudingen SOZA (t/m 2019 overlopende passiva ; nog te betalen bedragen) 20
Ontvangsten niet bestemd voor Montferland m.i.v. 2020 naar overlopende passiva; overige vlottende schulden  
Totaal          1.552

Specificatie vooruitbetaalde bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie vooruitbetaalde bedragen
Omschrijving bedrag
Automatisering service- onderhouds- en leasecontracten 2021 ev 152
Lidmaatschappen, abonnementen en contributies 2021 58
Onderhouds- dienstverlening contracten 2021 37
Pensioenpremie wethouders 2020 10
verplichtingen personeelszaken 2021 50
Gelderland herdenkt 75 jaar vrijheid 40
subsidies 2020 naar 2021 afgelastingen ivm Corona  26
Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen voorschot 1eKW2021  118
Totaal 492

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene reserves 

24.387 26.415

Bestemmingsreserves

7.278 4.854

Subtotaal

31.665 31.269

Gerealiseerde resultaat

2.935 305

Totaal

34.601 31.574

 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Risicovoorzieningen

4.114 3.913

Egalisatievoorzieningen

3.332 2.160

voorziening bijdr toek. vervangingsinvest. waarv een heffing wordt geheven

441 337

Totaal

7.887 6.410

Voor een verloopoverzicht per voorziening wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen.

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Saldo per
31-12-2019

Vermeerdering wegens

inflatiecorrectie

overige

vermeerderingen

verminderingen Saldo per
31-12-2020
Algemene reserves          
Algemene Reserve 5.579   2.904 -4.933 3.551
Grondexploitatie 5.000   1.722 -1.722 5.000
Saldo rekening 305     -305 0
Verkoop aandelen NUON 15.837       15.837
Totaal Algemene reserves 26.721   4.626 -6.960 24.387
           
Bestemmingsreserves          
Bestedingsfunctie          
Monumentenzorg Svn  90       90
Masterplan 's-Heerenberg 413     -413 0
Afwikkeling winstbestemming 0   272   272
Klimaatmiddelen 0   241   241
Corona 0   446   446
Egalisatiefunctie          
Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie 57   1.224 -541 740
Egalisatiereserve decentralisaties Sociaal Domein 0   2.222 -715 1.507
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 1.136     -456 680
Reserve kunstgrasvelden 150   50   200
Speellocaties 168     -61 107
Dekkingsreserve kapitaallasten          
Onderwijshuisvesting 855 13 1.865 -1.624 1.109
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) 969 15   -127 856
Centrumplan Didam 1.015 15     1.030
Totaal bestemmingsreserves 4.853 43  6.320 -3.937 7.278
Eindtotaal 31.574 43 10.946  -10.897 31.665

 

Hierna worden de mutaties 2020 toegelicht.

 

 ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve

De Algemene reserve fungeert als algemeen dekkingsmiddel. De overschotten dan wel tekorten van de jaarrekening worden gemuteerd in de Algemene Reserve.  

Saldo per 1 januari 2020

5.579

Toevoegingen

 

Vrijval reserve grondexploitatie in verband met overschrijding maximale omvang van € 5 miljoen

1.094

Saldo 2e marap

 

168

Bijstelling Algemene uitkering gemeentefonds (op basis van septembercirculaire 2019)

1.642

Subtotaal toevoegingen

2.904

 

Onttrekkingen

 

Saldo jaarrekening 2019

-336

Saldo begroting 2020

- 1.642

Saldo berap 2020

-2.345

Aanpassingen sportparken ivm fusies voetbalverenigingen

-84 

Budget implementatie Omgevingswet

-86

Bijdragen voor aanpassing sportparken in Beek, Kilder en Nieuw-Dijk

-440

Subtotaal onttrekkingen

- 4.933

Saldo per 31 december 2020

3.551

 

Het saldo van de Algemene Reserve voor bestemming bedraagt per 31 december 2020 € 3.551.000 positief. Dit bedrag is exclusief het saldo van de jaarrekening 2020.

Wij verwachten voor de komende jaren de volgende toevoegingen en onttrekkingen:

Toevoegingen

 • vrijval voorziening afwaardering grondexploitatie Lengel-’s-Heerenberg Oost ad € 740.000;
 • Overhevelingen vanuit de reserve grondexploitatie in verband met overschrijding maximale omvang van € 5 miljoen: € 1.608.000

Onttrekkingen

 • bijdrage voor ICT beveiligingsplan; € 83.000
 • restant bijdrage voor implementatie omgevingswet: € 15.000
 • restant bijdrage voor aanpassing sportparken: € 71.000.

 

Reserve grondexploitatie

Deze reserve fungeert als buffer voor de risico’s van de grondexploitatie. De reserve wordt gevoed door voordelige resultaten op grondexploitaties. Voor deze reserve is bij de Nota Reserves en Voorzieningen 2018 een minimaal gewenste omvang van € 2,5 mln. vastgesteld en een maximale omvang van € 5 mln. In 2020 is een bedrag van bijna € 1,1 mln. vrijgevallen en toegevoegd aan de Algemene reserve.

 

Saldo per 1 januari 2020

5.000

Toevoegingen

 

Verwerking amendement tweede marap (minimabeleid)

221

Vrijval voorziening bedrijvenpark A18 Doetinchem

359

Winstnemingen diverse complexen woningbouw

385

Winstnemingen diverse complexen bedrijfsterreinen

43

Winstneming Docks NLD verrekening bijdrage Amphion

713

Subtotaal toevoegingen

1.722

 

Onttrekkingen

 

Rentelasten ruilgronden

    - 8

Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie

- 17

Sluitend maken begroting 2020

    - 582

Afname diverse verliesvoorzieningen

 11

Vrijval reserve in verband met overschrijding maximale omvang van € 5 mln.

- 1.094

Inhuur en opstellen nota grondbeleid / regioanalyse (bestuursrapportage 2020)

-32

Subtotaal onttrekkingen

    - 1.722

Saldo per 31 december 2020

5.000

 

 Saldo rekening  (2019)

Jaarlijks wordt het jaarresultaat van het voorgaande dienstjaar tijdelijk geparkeerd op deze reserve. Na het raadsbesluit in het volgende dienstjaar wordt het saldo verrekend met de Algemene Reserve.

Saldo per 1 januari 2020

305

Toevoegingen

 

Er hebben geen toevoegingen plaatsgevonden in 2020

0

Subtotaal toevoegingen

305

 

Onttrekkingen

 

Onttrekking resultaat 2019

-305

Subtotaal onttrekkingen

-305

Saldo per 31 december 2020

0

 

Verkoop aandelen NUON

Deze reserve is gevormd uit verkoop van de aandelen Nuon in 2009. In 2020 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

 

BESTEMMINGSRESERVES (bestedingsfunctie)

Monumentenzorg SVn

Doel van deze reserve is tegenhanger van het revolving fund bij het Bouwfonds welke laagrentende leningen verstrekt voor groot onderhoud en restauraties van monumenten. Voeding heeft eenmalig plaatsgevonden. Inmiddels is er een provinciale subsidieregeling waar eigenaren van monumenten gebruik van kunnen maken. De laatste lening wordt afgelost in 2026.

 In 2020 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

 

Masterplan ’s-Heerenberg

Deze reserve dient ter afdekking van tekorten van de ontwikkeling van het masterplan te ’s-Heerenberg (project revitalisering 's-Heerenberg). Dit project is in 2020 administratief afgesloten. Eventuele toekomstige uitgaven zullen worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Daarom kan deze reserve vrijvallen in de jaarrekening 2020.

Onttrekkingen

 

Afwikkeling project revitalisering centrum 's-Heerenberg

-4

Vrijval 2020

-409

Totaal

-413

 

Er hebben geen toevoegingen aan deze reserve plaatsgevonden.

 

Afwikkeling winstbestemming

Budgetten die bij de bestuursrapportage of bij de tweede managementrapportage zijn doorgeschoven naar 2021 zijn in 2020 aan deze reserve toegevoegd. In 2021 zullen ze weer aan deze reserve worden onttrokken en aan de betreffende budgetten worden toegevoegd. Op deze manier heeft de overheveling naar 2021 geen budgettaire effecten. De onderstaande budgetten zijn alle bij de 2e marap doorgeschoven.

 

Toevoegingen

 

Budget R&T 

75

Budget statushouders

90

Budget verkiezingen

62

Budget voor bomenonderhoud

20

Duurzaamheidsbudget

25

Totaal

272

 

Klimaatmiddelen

Bij de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 241.000 toegevoegd aan deze nieuw gevormde reserve. Het bedrag vloeit voort uit de decembercirculaire en is bestemd voor de volgende onderdelen: transitie warmte (€ 202.000), energieloketten (€ 29.000) en wijkaanpak

(€ 10.000).

Toevoegingen  
Resultaatbestemming jaarstukken 2019 241
Totaal 241

 

Corona

Bij de tweede marap heeft u besloten het overschot tussen de compensaties en de uitgaven toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve Corona. In 2020 wordt een bedrag van € 446.000 aan deze reserve toegevoegd. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Corona.

Toevoegingen  
Overschot 2020 446
Totaal 446

 

BESTEMMINGSRESERVES (egalisatiefunctie)

Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie

De reserve is gevormd ter bekostiging van de aanpak van knelpunten bij de verbetering van de gemeentelijke organisatie. Beschikbaar voor maatwerk aanpassingen en dekking van aanvullende stortingen in de voorziening verplichtingen personeel.

Toevoegingen

 

Voordelig  saldo loonkosten 2020

824

Resultaatbestemming jaarstukken 2019

400

Totaal 

1.224

 

Onttrekkingen

 

Nadelig saldo voeding voorziening knelpunten personeel

-24

Onderzoek organisatieontwikkeling

-56

Invulling taakstelling personele kosten 2020

-100

Diverse personele kosten

-361

Totaal

-541

 

 

Reserve decentralisaties sociaal domein

 

Deze reserve dient om fluctuaties in de uitgaven op het sociaal domein op te vangen. 

Toevoegingen

 

Positief saldo BUIG 

694

Surplus beschermd wonen 2015-2018

813

Verhoging Integratie-uitkering Voogdij / 18+

715

Totaal

2.222

 

Onttrekkingen

 

Bijdrage ter dekking tekorten sociaal domein 2020

    -  715

Totaal

    -  715

 

Onderhoud riolering en rioolrenovaties

In 2015 is het GRP geactualiseerd. Alle kosten van onderhoud en vervanging van riolering zijn hierin opgenomen over een periode van 60 jaar. Op basis van de notitie riolering van de commissie BBV van november 2014 kunnen alleen gerealiseerde efficiency resultaten op de riolering aan deze reserve worden toegevoegd. Overige resultaten op de riolering worden toegevoegd aan de voorziening riolering (artikel 44 lid 2 BBV). In 2021 wordt het GRP geactualiseerd.

Onttrekkingen

 

Overheveling naar voorziening riolering (resultaat kostendekking 2019)

-456

Totaal

          - 456

 

In 2020 hebben geen toevoegingen aan deze reserve plaatsgevonden.

 

Kunstgrasvelden

Deze reserve dient ter dekking van de bijdrage van de gemeente aan de voetbalverenigingen DVC'26 en MvR in 's-Heerenberg ter vervanging van de kunstgrasvelden. Voor beide verenigingen gaat het om 1 kunstgrasveld.

 

Toevoegingen

 

Jaarlijkse toevoeging

50

Totaal

50

 

Reserve speellocaties

Bij de vaststelling van het beleidsplan "Spelen in Montferland" op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van de jaarrekening 2015 een bestemmingsreserve (met egalisatiefunctie) voor speellocaties te vormen. De overschotten op rekeningbasis worden aan deze reserve toegevoegd. Conform het beleidsplan wordt vanaf 2019 actief ingestoken op de aanleg van nieuwe kansen. De extra lasten kunnen dan worden gedekt middels een onttrekking aan deze bestemmingsreserve.

Onttrekkingen

 

Nadelig saldo kostenplaats speelvoorzieningen

-61

Totaal

-61

 

In 2020 hebben geen toevoegingen aan deze reserve plaatsgevonden.

 

Dekkingsreserves kapitaallasten

Onderwijshuisvesting

Deze reserve is bedoeld om uitgaven inzake onderwijshuisvesting gelijkmatig over de verschillende jaren te verdelen. Het saldo van baten en lasten op onderwijshuisvesting wordt verrekend met deze reserve. De uitgaven betreffen met name kapitaallasten.

 

Toevoegingen

 

Rente 2020

13

Toevoeging fictief budget

1.865

Totaal

1.878

 

Onttrekkingen

 

Verrekening saldo lasten en baten

    -  1.390

Vrijval

-235

Totaal

    -  1.624

 

Reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM

Deze reserve is bestemd voor dekking van de optredende kapitaallasten van het Sportcomplex Montferland in 's-Heerenberg.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2020

15

Totaal

15

 

Onttrekkingen

 

Kapitaallasten

-  127

Totaal

-  127

 

Centrumplan Didam

De reserve Centrumplan Didam dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de investeringen voor het centrumplan in Didam. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is besloten om een bedrag van € 1 miljoen toe te voegen aan deze reserve.

Toevoegingen

 

Rentetoevoeging 2020

15

Totaal

15

 

Toelichting voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
31-12-2019
overige vermeerderingen aanwending vrijval Saldo per
31-12-2020
Risicovoorziening          
Verplichtingen personeel 911 429 -387 -6 948
Verplichtingen wethouders 2.539 650 -126   3.063
Voorziening grondexploitatie A18 bedrijvenpark D'chem 463    

-359

104
Totaal Risicovoorzieningen 3.913  1.079

-513

-365 4.114
Egalisatievoorzieningen          
Groot onderhoud sportcomplex  394 69 -23   440
Openbare ruimte 649 1.061 -895   816
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.117 347 -177 -70 1.217
Riolering (art 44 lid 2 BV) 0 859     859
Totaal Egalisatievoorzieningen 2.160 2.336 -1.094 -70 3.332
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven
         
Riolering (vervangingsinv.) 337 441 -337   441
Totaal  Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen,
waarvoor een heffing wordt geheven
337  441  -337   441
Eindtotaal 6.410  3.856 -1.944

-435

 

7.887

 

RISICOVOORZIENINGEN

 

 Verplichtingen personeel

Deze voorziening is gevormd ter oplossing van personele problemen waarvan de financiële omvang bekend is. Op basis van berekening van de verwachte uitgaven wordt de voorziening gevoed, waarna in de volgende jaren de afwikkeling plaatsvindt

Vermeerderingen

 

Aanvullende storting 2020

429

Totaal

429

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2020

- 387

Vrijval 2020

-6

Totaal

        -393

 

Verplichtingen wethouders

Deze voorziening is gevormd om het berekende risico bij wettelijke verplichtingen (pensioenen) af te dekken.

Vermeerderingen

 

Aanvullende storting 2019, reguliere storting 2020 

650

Totaal

650

 

Verminderingen

 

Onttrekking i.v.m. werkelijke pensioenuitkeringen t.b.v. gewezen wethouders

- 126

Totaal

      - 126

 

Grondexploitatie A18 Bedrijvenpark

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat voor voorziene verliezen direct een voorziening moet worden getroffen ter grootte van dit verlies. De gemeente Doetinchem heeft voor het Bedrijvenpark A18 in de jaarrekening 2020 de gevormde voorziening kunnen verlagen . De andere drie gemeenten (Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland) moeten  hun aandeel  voor de verplichting tot betaling aan de gemeente Doetinchem de voorziening navenant verlagen. Voor Montferland gaat het om een verlaging van  € 359.000 Dit bedrag kan vrijvallen.

Verminderingen

 

Vrijval 2020

-359

Totaal

-359

 

EGALISATIEVOORZIENINGEN

Groot onderhoud sportcomplex

Deze voorziening is gevormd om de kosten van groot onderhoud van het Sportcentrum Montferland gelijkmatig over de jaren te spreiden.

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2020

69

Totaal

69

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2020

- 23

Totaal

      - 23

 

Openbare Ruimte

Deze voorziening bestaat onderliggend uit de volgende voorzieningen: groot onderhoud wegen, vervanging lichtmasten en groot onderhoud civiele kunstwerken. Deze voorziening is gevormd om de betreffende kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden. De bijbehorende beleidsplannen zijn  actueel. 

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2020

1.061

Totaal

1.061

 

Verminderingen

 

Uitgaven 2020 op basis van de beheers- en beleidsplannen.

-895

Totaal

-895

 

Onderhoud gebouwen en accommodaties

Deze voorziening is gevormd om kosten van groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties gelijkmatig over de jaren te spreiden. In 2020 is het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd. 

Vermeerderingen

 

Reguliere stortingen conform onderhoudsplanningen

347

Totaal

347

 

Verminderingen

 

Uitvoering groot onderhoud 2020

- 177

Vrijval voorziening gemeentewoningen

-70

Totaal

- 247

   

Onderhoud riolering (artikel 44 lid 2 BBV)

Op grond van het BBV komen opgehaalde gelden (ontvangen rioolheffingen) die per balansdatum nog niet zijn besteed als gevolg van later investeren en/of uitvoeren dan voorzien in een voorziening.

Vermeerderingen  
Overheveling vanuit de reserve Onderhoud riolering en rioolrenovaties (correctie 2019) 456
Storting overschot 2020 403
Totaal 859

 

Bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Riolering (kapitaallasten)

Op basis van artikel 44, lid 1 BBV mag een voorziening worden gevormd door bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering. Deze voorziening is gevormd conform het GRP 2015-2020 uit de ontvangen rioolheffingen en dient om de kapitaallasten voor de riolering op de langere termijn te drukken. In 2020 is de vermeerderingen uit 2019  onttrokken aan de voorziening en toegevoegd aan het krediet "Gemeentelijk rioleringsplan 2003".

Vermeerderingen

 

Reguliere storting 2020 conform GRP

441

Totaal

441

Verminderingen

 

Toevoeging aan krediet Gemeentelijk rioleringsplan 2003.

-337

Totaal

-337

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar is als volgt:

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Onderhandse leningen:

   

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

61.937 69.906

Subtotaal

61.937 69.906

Waarborgsommen

6 12

Totaal

61.943 69.918

 

 

Omschrijving

Saldo 31-12-2019

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2020

Onderhandse leningen

69.906   7.969 61.937

Waarborgsommen

12 6 12 6

Totaal

69.918 6 7.981 61.943

 

Vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vlottende passiva

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Schulden < 1 jaar

3.476 6.941

Banksaldi

   

Overlopende passiva

18.581 11.527

Totaal

22.057 18.468

 

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 1-1-2020

Boekwaarde 31-12-2019

Nog te betalen bedragen

12.470 11.014 10.998

Vooruit ontvangen bedragen

49 31 31

Ontvangen voorschotten Rijk (art.49)

5.396 498 498

Ontvangen voorschotten overige overheid

666    

Ontvangen voorschotten EU

     

Totaal

18.581 11.542 11.527

 

Specificatie nog te betalen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie nog te betalen bedragen
Omschrijving bedrag
Transitorische rente 372
Personeel van derden ca. 34
Afrekening energiekosten div locaties 45
Werkzaamheden derden, adviezen, diensten etc 110
Afvalinzameling verwerking 118
Kosten riolering 30
Diverse bijdragen en (exploitatie) subsidies 166
Bijdrage en VPB DocksNLD 9.713
Kosten WMO  887
Kosten Jeugdzorg 814
Verplichtingen personeelszaken 172
Afrekening Laborijn 10
Totaal 12.470

 

Specificatie vooruitontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Specificatie vooruitontvangen bedragen
Omschrijving bedrag
Bijdrage 2 instanties Joodse begraafplaats 5
Bijdrage zwerfafvalvergoeding 20
Bijdrage gemeente Doetinchem ontbijt 75 jaar vrijheid 4
Directeuren Netwerk Achterhoek saldo 2020 naar 2021 8
Recht van opstal 2021 13
Totaal 49

 

Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)

Terug naar navigatie - Specificatie ontvangen voorschotten Rijk (art.49)
Omschrijving saldo per 31-12-2019 toevoegingen vrijgev.  bedragen saldo per 31-12-2020
SU: SPUK Specifieke Uitkering Sport                                    116               202                                    285                33
SU: SPUK Regeling Stimulering Verkeersmaatregelen 2020-2021                 841                841
SU: RVO Extern Advies Warmtetransitie EAW                   21                  21
SU: min EZK MKB-deal voorschot WJZ                 380                                       6              374
SU: min SZW TOZO uitkering 2020              6.125                                 2.929            3.196
SU: min FIN gem. hulp gedupoeerden toeslagenproblematiek                   12                  12
ZonMW                   20                  20
SU: OAB Onderwijs Achterstanden Beleid                                    382               823                                    304              901
Totaal                                   498           8.423                                3.525           5.396

De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Terug naar navigatie - De ontvangen voorschotten overige overheid kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Saldo per 31-12-2019

Toevoegingen

Vrijgevallen

bedragen

Saldo per 31-12-2020

Bijdrage Provincie Gelderland voorschot 80% dorpsvoorz.plan Braamt

  400   400

Bijdrage Provincie Gelderland subsidie gezonde jeugd

  17   17

Bijdrage Provincie Gelderland herontwikkeling centrum Loil

  200   200

Bijdrage gemeenten MKB deal

  55 6 49

Totaal

  672 6 666

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Sportcomplex
Voor sportcomplex Montferland bestaat een exploitatieovereenkomst. De overeenkomst loopt door tot 2030. In de afrekening 2020 is een bedrag opgenomen van € 425.000. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Diverse doorlopende contracten

Naam leverancier Omschrijving: Verplichting: Looptijd: Opmerking:
REMONDIS Dusseldorp vestiging Licht Overeenkomst verwerking GTF-afval  €         250.000  1 jaar 2021   tarief € 46,75 per ton  
Baker Tilly Berk Zwolle Aanbesteding Accountantsdiensten 2019 -2023  €         124.000  2 jaar 2021/2022   
ADP Nederland B.V. dienstverleningsovereenkomst salaris en personeelsadministratie  €         125.149  2 jaar 2021/2022   
Insurance Managers B.V. Betreft brandverzekering  €         207.998  3 jaar 2021 tm 2023   
Stichting Woonzorg Nederland Huurovereenkomst  voor gemeentelocatie Gouden Handen 's Heerenberg  €         192.000  2 jaar 2021/2022   
Intracto Leveren CMS en digitaal loket  €         158.889  2 jaar en 2 mnd   
Hoeving V.O.F. Schoonmaken / toezicht De Muizenberg  €         212.112  3 jaar 2021 tm 2023   
Tjoink BV Maaien van bermen en watergangen  €         374.097  3 jaar 2021 tm 2023   
de Groenmakers Bestek onderhoud gazon en onkruid op verharding  €         637.813  3 jaar en 3 mnd   
Attero BV Overeenkomst verwerking rest-afval  €      1.600.000  4 jaar 2021 tm 2024   tarief € 101,50 per ton 
Unexus B.V. Levering integrale telecommunicatievoorziening  €         293.735  3 jaar en 11 maanden    
UNIT4 Business Software Netherlands Software Unit4 Business Software voor een nieuw financieel systeem  €         240.293  3 jaar 2021 tm 2023   
     €      4.416.085    


Vakantiedagen
Eind 2020 bedraagt het saldo verlofuren 14.581.
Dit vertegenwoordigt een bedrag van € 557.000, uitgaande van een gemiddeld uurloon.

Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen

Terug naar navigatie - Opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen

Geldnemer

Aard/Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Percentage Borgstelling

Restant 31-12-2019

Restant 31-12-2020

waarvan door gemeente gewaarborgd

Sportverenigingen

uitbr./bouw park/clubgebouw

1.044 100% 569 517 517

Sportverenigingen

sportleningen 50% SWS

157 50% 84 175 88

Stg Huis Bergh

restauratie kasteel 173 100% 70 64 64

Vitens NV

aansl.sup.onrend. panden

189.200   6.807 0 0

Stg Plavei 

vervolg BNG lening 68857

1.743 100% 1.743 1.743 1.743

Stg Plavei 

woningb.achtervang WSW

118.770 50% 115.862 112.964 56.482

Stg Woonzorg Nederland

woningb.achtervang WSW

11.013 50% 9.761 9.500 4.750

Stg Vestia

woningb.achtervang WSW

2.000 50% 2.000 0 0

Gewaarborgde leningen

  324.100   136.896 124.964 63.644

 

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
  Verslagjaar      
Drempelbedrag 664      
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 576 569 702 685
Ruimte onder het drempelbedrag 87 95 - -
Overschrijding van het drempelbedrag - - 39 22
(1) Berekening drempelbedrag        
  Verslagjaar      
Begrotingstotaal verslagjaar 88.474      
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 88.474      
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -      
Drempelbedrag 664      
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 52.439 51.758 64.598 63.063
Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 576 569 702 685

 

3.3 Overzicht van baten en lasten over 2020

3.4 Waarderingsgrondslagen

3.4 Waarderingsgrondslagen

Terug naar navigatie - 3.4 Waarderingsgrondslagen

Bij het samenstellen van de rekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. wettelijke bepalingen inzake jaarverslaglegging;
 2. waarderingsgrondslagen;
 3. grondslagen ter bepaling van het saldo c.q. resultaat.

Zowel de verschillen tussen de jaarrekening 2018 en de jaarrekening 2019 alsmede de verschillen tussen de begroting 2019 en de jaarrekening 2019 zijn op de beleidstaken afzonderlijk toegelicht.

Toelichting op de jaarrekening

Terug naar navigatie - Toelichting op de jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening van de gemeente Montferland is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

 

Grondslagen voor de waardering

 

Algemeen

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. De in de toelichting genoemde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's. De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

 

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen.

 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen en specifiek van derde ontvangen investeringsbijdragen en -subsidies.

Er  is onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met economisch nut,  materiële vaste activa met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.  Materiële vaste activa met economisch nut zijn gevormd uit alle investeringen  die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn en deze moeten worden geactiveerd. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden ook geactiveerd.

De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de "Financiële verordening Montferland 2017 ".

 

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn opgenomen tegen de verkrijgingswaarde. 

Langlopende leningen zijn uitstaande geldleningen gewaardeerd tegen nominale waarde en verminderd met ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van aan de ambtenaren verstrekte geldleningen is hypotheek gevestigd.

 

Voorraden

De als onderhanden werk opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs vermeerderd met de bijgeschreven exploitatieresultaten en gedane investeringen en verminderd met opbrengsten uit verkopen. Bij de waardering is rekening gehouden  met de toekomstige uitgaven en resultaten op deze in exploitatie genomen gronden. Verwachte verliezen op grondexploitaties zijn direct genomen door het treffen van een voorziening die in mindering is gebracht op de balanswaardering. Winsten op grondexploitaties worden genomen volgens de POC-methode (Percentage of Completion).

 

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorziening voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De voorzieningen voor oninbaarheid zijn statisch bepaald op basis van ouderdom en de volwaardigheid van de openstaande vordering.

 

Liquide middelen en overlopende activa

Deze vlottende activa zijn tegen nominale waarde gewaardeerd..

 

Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en risico's, voor zover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen middelen voorzien. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening Pensioen voor (gewezen) wethouders. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

 

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een looptijd van één jaar of langer.

 

Vlottende schulden en overlopende passiva

Deze passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

 

 

3.5 Programma's analyse 3e w-vraag

01. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 01. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -4.751 -2.282 -4.571 -4.428
Baten 642 596 460 494
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.109 -1.686 -4.111 -3.934

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Burgerzaken        
 • Mede door de gevolgen van COVID 19 is het aantal verstrekte reisdocumenten en rijbewijzen fors lager dan in 2019.  
-73 N    
Ondersteuning bestuur        
 • In 2020 zijn er  minder kosten gemaakt voor inhuur van derden op het gebied van Lean als operationele strategie.
74 V    
Verkiezingen        
 • In 2020 zijn er minder kosten gemaakt in verband met verkiezingen. Alleen voorbereidingskosten in 2020.
77 V    
Communicatie en voorlichting        
 • Mede door de gevolgen van COVID 19 hebben diverse activiteiten niet plaatsgevonden. Diverse subsidies zijn doorgeschoven naar 2021.
    70 V
Diverse producten        
 • Overige
-87 N 42 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
184 V 65 V
Saldo van lasten en baten 175 V
177 V

 

02. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 02. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -4.331 -1.263 -2.198 -7.446
Baten 3.591 136 404 7.448
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -740 -1.127 -1.794 2

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Wonen en bouwen        
 • In 2020 zijn een aantal percelen en gemeentewoningen verkocht waar in de begroting geen rekening mee gehouden was. Hierdoor is het resultaat in 2020 aanzienlijk hoger dan begroot. Er zijn een 7-tal gemeentewoningen verkocht voor totaal € 834.000. Daarnaast is de voorziening groot onderhoud vrijgevallen ten bedrage van € 70.000. De afwikkeling van het krediet Plan bouw woningen Wilhelminastraat levert per saldo een voordeel op van € 57.000. Overige voordelen ten opzichte de begroting bedragen € 7.000.
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2019 bedraagt het voordeel € 641.000 met name als gevolg van een hogere baat door de verkoop van de gemeentewoningen (€ 614.000).
641 V 968 V
Grondexploitatie (woningen)        
 • Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. Zowel winstnemingen als mutaties in voorzieningen zijn verrekend met de reserve grondexploitatie.
-88 N 478 V
Stads- dorpsvernieuwing        
 • De gemeentelijke bijdrage van € 500.000 is niet betaald deze wordt doorgeschoven naar 2021. Als dekking staat hier tegenover een onttrekking aan reserve Verkoop aandelen Nuon.  Deze is ook niet geboekt zodat het geheel budgetneutraal door jaarrekening 2020 loopt.  Daarnaast zijn de advieskosten per saldo ca. € 41.000. hoger dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 459.000.
    459 V
Diverse producten        
 • Overig
48 V 51 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
142 V -159 N
Saldo van lasten en baten 743 V 1.797 V

03. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 03. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -14.888 -14.843 -15.378 -15.282
Baten 9.735 9.320 9.348 9.976
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.153 -5.523 -6.030 -5.305

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Afvalverwijdering en -verwerking        
 • Het totale nadeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 88.000.  Als gevolg van een brand in Arla (Duitsland) in mei 2019 is ons PMD afval gebaald en geseald opgeslagen geweest en in de loop van 2020 verwerkt. Doordat dit PMD meer dan een jaar geperst en geseald opgeslagen heeft gelegen is de recylebaarheid van het materiaal afgenomen, hetgeen heeft geleid tot een meer residu.
  Vanwege de hogere afvalstoffenbelasting (van € 13,21 per ton naar € 32,12 per ton zijn de kosten voor afvoer hiermee toegenomen. De significant hogere verwerkingskosten van de mix-plastics, residu en foliestromen en de lagere opbrengsten voor de overige monostromen zorgden voor oplopende verwerkingskosten. Redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn het overaanbod aan volume van mix-plastics en het residu. Ook voor de drankenkartons en de metalen - die voorheen opbrengst genereerden - moest worden betaald.
 • Het voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2019 bedraagt € 207.000. Dit wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 666.000) en een nadeel van € 205.000 op afvalverwerking als gevolg van de hierboven genoemde oorzaak.  Daarnaast is de bijdrage van Nedvang ca. € 250.000 lager geweest dan in 2019.
207 V -88 N
Milieu algemeen        
 • Ten opzichte van 2019 bedraagt het nadeel € 126.000. De hogere bijdrage aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) bedroeg € 98.000 en advieskosten derden (m.n. bodemonderzoeken) waren ca. € 30.000 hoger dan in 2019
-126 N    
Groenvoorzieningen        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 191.000. Veel werkzaamheden zijn uitgevoerd de eigen dienst, zie ook de hogere toerekening onder het onderdeel bedrijfsvoering. Daarnaast waren de kosten voor de bestrijding van bomenziektes € 60.000 lager dan geraamd .
 • Het voordeel ten opzichte van de jaarrekening 2019 bedraagt € 65.000. Dit heeft te maken met de hogere kosten voor het bestrijden van de eikenprocessierups in 2019 , toen bedroegen deze uitgaven € 95.000. Dit jaar circa € 30.000.
65 V 191  V
Riolering        
 • Ten opzichte van 2019 bedraagt het nadeel € 933.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere storting en de voorzieningen riolering. In het kader van de kostendekking is in de jaarrekening 2019 een bedrag van € 456.000 gestort in de reserve riolering. Conform BBV is het voordeel in 2020 van € 403.000 gestort in de nieuw gevormde art. 44 lid 2  voorziening riolering. Tevens is in lijn met de voorschriften de toevoeging uit 2019 van 456.000 vrijgevallen uit de reserve riolering en toegevoegd aan de genoemde voorziening. Omdat deze stortingen nu via de exploitatie lopen en niet meer via de reserve betreft het een nadeel ten opzichte van 2019.  De toevoeging aan de voorziening riolering (vervangingsinvesteringen) is op basis van het GRP € 104.000 hoger dan in 2019. De lasten voor hemelwater en grondwater zijn € 30.000 lager in 2020.  Per saldo een nadeel van € 933.000
 • Ten opzichte van de begroting  is het verschil op de riolering marginaal. In het kader van de kostendekking is een bedrag van € 403.000 toegevoegd aan de bovengenoemde art. 44 lid 2 voorziening riolering. Hiermee bedraagt de kostendekking 100%, evenals in de begroting 2020.
-933 N    
Wegen, straten en pleinen        
 • Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 437.000. Het voordeel op het bermenonderhoud bedraagt € 90.000. Als gevolg van de droge zomer hebben we minder groei gehad van de te maaien vegetatie. Alle bermen zijn één ronde minder gemaaid. Bij het onderdeel wegbeheer zijn de kapitaallasten € 193.000 lager dan geraamd in verband met uitstel van diverse investeringen. De uitgaven voor de toegankelijkheid openbare ruimte zijn € 25.000 lager uitgevallen dan geraamd. De inspectie van de brandputten is in 2020 niet uitgevoerd, dit levert eveneens een voordeel op van €25.000. De leges op grond van de verordening ondergrondse infrastructuren en de leges in verband met ontgravingen zijn € 28.000 hoger dan geraamd.  De uitgaven voor gladheidsbestrijding (€ 19.000) en openbare verlichting (€ 13.000) zijn lager dan geraamd in 2020. Tenslotte leiden de overige kleine voordelen op de producten nog tot een voordeel van € 44.000.
    437 V
Omgevingswet        
 • De leges omgevingswet waren in 2020 ruim € 300.000 hoger dan geraamd.  Na de (achteraf voorzichtige) bijraming van € 100.000 zijn een aantal vergunningprocedures voorspoedig verlopen, zoals het bouwen van een appartementengebouw Kelsche Hofstede in Didam (met 52 appartementen) en het groot onderhoud, verbetering en verduurzaming van Vaneg woningen in de Bloemenbuurt te Didam.
 • Ten opzichte van 2019 bedraagt het voordeel € 730.000. In 2020 was sprake van een sterke toename van de werkvoorraad. Door meer vergunningaanvragen en grote projecten, zoals de bouw van een distributiecentrum op Docks NLD in 's-Heerenberg en het bouwen van woningen in de laatste fases van Kerkwijk zijn de legesinkomsten beduidend hoger dan in het voorgaande jaar.
730 V 307 V
Diverse producten        
 • Overig
67 V 10 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc. Het verschil ten opzichte van de begroting betreft een andere uren inzet dan geraamd als gevolgd van Corona. Heeft geen effect voor het rekeningsaldo. 
-162 N -133 N
Saldo van lasten en baten -152 N 724 V

04. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 04. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -20.065 -233 -572 -1.633
Baten 22.460 423 336 2.994
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.395 190 -235 1.361

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaande beleid:        
Economische ontwikkeling        
 • Ten opzichte van de jaarrekening 2019 bedraagt het voordeel € 94.000.  Het voordeel betreft de bijdragen aan het Innovatiefonds in 2019.  In 2020 is een bijdrage van € 50.000  teruggevorderd die in 2019 was verstrekt.
94 V    
Grondexploitatie industrieterreinen        
 • Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. In 2020 is een bedrag van ruim  € 359.000 vrijgevallen uit de voorziening grondexploitatie A18 Bedrijvenpark. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. De winstnemingen zijn toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Op basis van de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen 2018 is het bedrag boven de vastgestelde maximale omvang van de reserve grondexploitatie ad. € 5 miljoen vrijgevallen en toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit betreft een bedrag van  bijna €  1.1 mln. Tegenover de winstneming op de grondexploitatie DocksNLD staat  een verplichting vennootschapsbelasting (€ 406.000). een toevoeging aan de reserve grondexploitatie van € 713.000 (verrekening bijdrage Amphion uit het verleden) en een nog te betalen bedrag aan de gemeente Doetinchem van € 505.000.
-1.258 N 1.711 V
Toerisme en Recreatie        
 • Als gevolg van COVID 19 hebben diverse activiteiten die betrekking hebben op het gebied van R&T niet plaatsgevonden die wel begroot waren. Dit geeft in 2020 een voordeel van € 90.000  
    90 V
Diverse producten        
 • Overig
28 V 7 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
102 V -198 N
Saldo van lasten en baten -1.034 N 1.596 V

 

05. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 05. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -5.841 -3.410 -6.042 -5.914
Baten 901 634 613 776
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.940 -2.775 -5.428 -5.138

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Speelvoorzieningen        
 • Het saldo van lasten en baten wordt verrekend met de bestemmingsreserve speellocaties. In 2020 hebben we een bedrag van € 61.000 onttrokken aan deze reserve. Dit jaar zijn op zes locaties nieuwe speeltoestellen aangelegd voor een bedrag van € 78.000. Ten opzichte van 2019 bedraagt het nadeel € 105.000. Dit is enerzijds het gevolg van deze aanleg (€ 78.000) en anderzijds hebben we in 2019 een vergoeding ontvangen van € 43.000 ontvangen voor de aanleg van een ontmoetingsplein in Braamt.
-105 N -61 N
Sportaccommodaties        
 • Buitensportaccommodaties: Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 102.000. In het kader van de aanpassing van diverse sportparken is een bedrag van € 511.000 beschikbaar gesteld dat wordt gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. De werkelijke uitgaven bedragen € 440.000. Het restant van € 71.000 wordt in 2021 beschikbaar gesteld. Daarnaast waren de kapitaallasten lager dan geraamd (€ 16.000) en ook de onderhoudskosten waren € 15.000 lager dan geraamd. Per saldo een voordeel van € 102.000.
 • Binnensportaccommodaties: Voor 2020 is een hogere SPUK ontvangen aangaande de Binnensportaccommodaties dan begroot. Totaal voordeel binnensportaccommodaties € 72.000.
    174 V
Sportbevordering        
 • In 2020 is de sportnota maar voor een deel uitgevoerd in verband met de diverse corona-beperkingen. Derhalve zijn veel zaken niet doorgegaan en zijn de kosten achtergebleven.  Positief financieel resultaat € 45.000. De vergoeding die wij ontvangen aangaande de combinatiefunctionaris wisselt. In 2020 hebben we € 5.000 meer opgehaald dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor de marktconsultatie en opzeggen van het contract met een aanbieder lager uitgevallen dan begroot. De inschatting die gemaakt is, is aan de hoge kant gebleken. Hieruit halen wordt een positief resultaat geboekt van € 14.000. 
    73 V
Gezondheidszorg        
 • We hebben voor 2020 gelden ontvangen van het Rijk voor GIDS (Gezond In De Stad), Rijksvaccinatieprogramma en invoering van de Wet verplichte ggz. Door corona en door wisseling van medewerkers zijn veel zaken niet doorgegaan c.q. opgepakt. Het extra budget voor rijksvaccinatieprogramma zit sinds 2020 verdisconteert in de inwonersbijdrage van de GGD.
    104 V
Diverse producten        
 • Overig
-12 N    
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
-81 N    
         
Saldo van lasten en baten -198 N 290 V

06. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 06. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -16.269 -18.331 -16.676 -16.032
Baten 1.580 1.812 2.188 1.914
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.690 -16.520 -14.488 -14.118

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Jeugd - Overige zorg        
 • Dit betreft landelijk gecontracteerde jeugdzorg.  Bij de bestuursrapportage 2020 heeft al een bijstelling plaatsgevonden van € 200.000 en bij de 2e marap een bijstelling met € 100.000.  In totaal al een aframing van € 300.000. We zien minder gebruik van landelijke dure zorg. In totaal € 371.000 lager dan bij de begroting 2020 ingeschat.
    71 V
Jeugdbescherming / -reclassering        
 • Voor 2020 was er geen budget geraamd voor de Jeugdbeschermingstafel Achterhoek ad. € 20.000. Daarnaast zijn de kosten voor de instellingen Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep (WSG) en Leger des Heils (LdH) hoger dan geraamd. Meerkosten circa € 105.000. Bij jeugdreclassering zien we voordelen van circa € 10.000.
 • Ten opzichte van 2019 zijn in 2020 de kosten voor jeugdbescherming fors hoger geworden (€ 132.000). De kosten voor jeugdreclassering zijn t.o.v. 2019 lager (€ 82.000).
-56 N -95 N
Jeugdzorg - (L)VB        
 • Ten opzichte van 2019 zien we, wegens Corona, minder gebruik van  zorg met verblijf . Een deel van de minderkosten zien we terug bij de doorbetaling  van niet-geleverde zorg. Bij de 2e marap 2020 is een bedrag van € 240.000 afgeraamd. Dit had € 140.000 moeten zijn. Dit veroorzaakt voor het grootste deel het nadeel ten opzichte van de begroting 2020 ad. € 119.000.

191 V -119 N
Jeugdzorg - GGZ        
 • Bij de bestuursrapportage 2020 is € 200.000 bijgeraamd voor hogere kosten voor de specialistische basiszorg GGZ. De bijraming bij de bestuursrapportage 2020 is niet voldoende gebleken. Deze valt nogmaals € 171.000 hoger uit. Ook ten opzichte van 2019 zijn de kosten voor GGZ hoger (€ 193.000).
 • Daarentegen zien we bij de crisiszorg lagere kosten dan begroot (€ 46.000). Ten opzichte van 2019 zijn de kosten € 45.000 lager.
-145 N -126 N
Jeugdzorg - PGB verstrekkingen        
 • In 2020 is in totaal voor de Jeugd voor niet geleverde zorg een bedrag van € 229.000 uitbetaald. Bij de 2e marap 2020 zijn we uitgegaan van doorbetaling niet geleverde zorg voor een bedrag van € 300.000.  Daarnaast is sinds enkele jaren de trend dat er minder PGB verstrekkingen binnen de Jeugdzorg zijn. Die trend heeft zich ook in 2020 doorgezet. Hiermee is ook de bezuiniging ruimschoots gehaald. Ten opzichte van 2020 een voordeel van € 37.000 en ten opzichte van 2019 € 63.000.

-165 N 108 V
Kinderopvang        
 • Dit betreft hoofdzakelijk rijksbijdrage Coronakosten, namelijk compensatie van noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep (ad. € 63.000). Het niet-besteedde deel zal worden toegevoegd aan de reserve corona. Daarnaast is via de Algemene Uitkering extra € 15.000 beschikbaar gekomen voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. Dit bedrag is in 2020 niet benodigd geweest. De specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) is hoger voor het jaar 2019.
    129 V
Onderwijshuisvesting        
 • Ten opzichte van 2019 zijn de kosten voor de diverse technische installaties lager. Daarnaast is er meer terugontvangen aan gas, water, licht etc. Tot slot worden alle huisvestingslasten verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.
161 V    
Overig onderwijs        
 • In 2020 is er minder kosten uitgegeven aan het leerlingenvervoer. Dat komt omdat er is afgesproken dat gedurende de eerste lock-down de vervoerders voor 80% van de kosten zijn doorbetaald. Hierdoor is er ten opzichte van de begroting 2020 een voordeel van € 68.000.  Daarnaast hebben we over 2019 in 2020 een subsidie van ruim € 27.000 terugontvangen. Door corona zijn de kosten voor schoolzwemmen en gymvergoeding lager ten opzichte van 2019.
68 V 58 V
Specialistische jeugdzorg (I&O)        
 • De kosten voor specialistische ambulante Jeugdhulp is hoger dan vooraf geraamd. Bij de bestuursrapportage 2020 is € 295.000 al bijgeraamd. Dat is niet genoeg gebleken, want uiteindelijk zijn de kosten met € 106.000 overschreden. In totaal bedragen de meerkosten circa € 400.000. Ten opzichte van 2019 zijn deze kosten ook gestegen met ruim € 115.000.
 • Daarentegen zien we bij jeugd dagbehandeling en verblijf dat deze kosten aan het dalen zijn. Ten opzichte van 2019 zijn deze kosten gedaald met ruim € 228.000.
 • De kosten van verblijf zijn ook lager t.o.v. 2019 met circa € 85.000. Per saldo zijn de kosten ten opzichte van 2019 met € 197.000 afgenomen.
197 V -122 N
Evenementen en recreatie        
 • Vanuit het rijk hebben we compensatie ontvangen vanuit het Corona steunpakket: het betreft compensatie voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Op het bedrag van circa € 200.000 is in 2020 nagenoeg geen beroep gedaan. Deze zal dan ook worden toegevoegd aan de reserve "Corona" en wordt in 2021 aangewend t.b.v. de "Tijdelijke subsidieregeling Coronasteun culturele organisaties". Er is nog steeds een budget beschikbaar voor de huisvesting wagenbouwers carnaval van circa € 94.000. Een aangenomen motie in de raad heeft de huisvestingsmogelijkheden breder getrokken. Vanwege het ontbreken van concrete aanvragen valt het bedrag van € 94.000 vrij. Bij de Bestuursrapportage 2021 zal er een bedrag van € 94.000 worden opgevoerd voor de aangenomen motie.  Ten opzichte opzichte van de begroting bedraagt het voordeel € 315.000.
 • Ten opzichte van 2019 bedraagt het voordeel € 173.000. De betreft het ontvangen Corona steunpakket van € 200.000 minus de lagere ontvangsten van staangelden en dergelijke (per saldo € 27.000).
173 V 315 V
Diverse producten        
 • Overig
-51 N 47 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
199 V 104 V
         
Saldo van lasten en baten 572 V 370 V

07. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 07. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -15.921 -15.300 -17.308 -16.876
Baten 514 317 1.050 1.218
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.408 -14.983 -16.258 -15.657

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Veiligheid (GGZ 18+)        
 • Als gemeente zijn we sinds 1 januari 2020 verantwoordelijk voor uitvoering Wvggz. Door regionale samenwerking is hiervoor een regionaal meldpunt gerealiseerd (ZonMW). De opstartfase is door subsidies kostenneutraal verlopen. Vanaf 1 december 2020 komen de kosten voor rekening van deelnemende gemeenten. Derhalve is € 30.000 budget niet gebruikt in 2020. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijke voor Ambulantisering GGZ. Door de corona-crisis is er beduidend minder gebruik gemaakt van deze regeling. Voordeel van € 40.000. Verwachting is dat deze zorg in 2021 ingehaald moet worden. Derhalve zal dit bedrag opgenomen worden in bestuursrapportage 2021.
    67 V
Openbare orde en Veiligheid        
 • De VNOG verkeert sinds 2018 in financiële problemen. U bent als raad hierover reeds eerder geïnformeerd via een raadsbrief. Hierdoor is de bijdrage van gemeente Montferland in 2020 ten opzichte van 2019 € 84.000 hoger geweest. Daarnaast is in 2020 de vergoeding weggevallen die we ontvingen voor de brandkranen in onze gemeente. Dit resulteert in een nadeel van € 24.000. Totaal nadeel 2020 ten opzichte van 2019 € 114.000.
-114 N    
WMO - Beleid en toeleiding        
 • Er is voor 2020 en 2021 extra geld beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, voor 2020 € 18.000. Het projectplan "Brede regionale aanpak dak- en thuisloosheid" is pas eind 2020 definitief geworden waardoor budget van 2020 niet gebruikt wordt. Dit zal in 2021 wel het geval zijn. Daarnaast zijn door de coronacrisis de plannen aangaande het extra nieuw beleid "betere samenwerking tussen sociaal en medisch domein" gestagneerd en zijn er dus ook geen kosten gemaakt. Totaal € 29.000 voordeel.
 • In 2020 is tevens een creditnota van de gemeente Oude IJsselstreek ontvangen, te veel betaalde bijdrage CLM. Totaal voordeel € 24.000. Overige voordelen ten opzichte van de begroting bedragen € 16.000.
 • Verschil met de jaarrekening 2019 zit grotendeels in de afrekening (voordeel) van de regionale middelen 2015-2018 Beschermd wonen/maatschappelijke opvang. Totaal is hiervoor € 827.000 ontvangen. Het nadeel zit in het feit dat we in 2020 meer kosten hebben moeten maken aangaande de aanbesteding was en strijkservice (€ 87.000 meerkosten ten opzichte van 2019) en diverse andere kleinere nadelen. Totaal voordeel t.o.v. 2019 € 740.000.
740 V 87 V
 WMO - Voorziening mensen met een beperking        
 • In 2020 heeft BVO Dran gezien de corona-maatregelen minder ritten verzorgt dan in 2019. Derhalve zien we daar een positief resultaat van ca. € 177.000. Als er gekeken wordt naar de rolstoelvoorziening alsmede de woonvoorziening zien we dat het gebruik van deze regeling van jaar tot jaar fluctueert.  In 2020 is hier beduidend meer gebruik van gemaakt waardoor de kosten aanzienlijk hoger zijn dan in 2019. Totaal ca € 187.000 meerkosten. De onderhoudscontracten van de diverse stoelliften zijn in 2020 volledig in rekening gebracht. Dit maakt dat we ten opzichte van 2019 € 33.000 meer kosten hebben gehad. Dit alles maakt dat er in totaal voor "WMO voorzieningen mensen met een beperking" € 56.000 meer uitgegeven is in 2020 dan in 2019.
-56 N    
WMO - nieuwe taken        
 • In 2020 is in totaal voor de Wmo voor niet geleverde zorg een bedrag van € 357.000 uitbetaald (afspraak vanuit het Rijk i.v.m. corona).  Het nadeel ten opzichte van de jaarrekening 2019 wordt hiermee grotendeels verklaard. De overige nadelen op dit onderdeel bedragen € 90.000 ten opzichte van de jaarrekening 2019.
 • Ten opzichte van de begroting bedraagt het voordeel € 103.000. Dit betreft grotendeels minder lasten voor niet geleverde zorg (€ 357.000) dan geraamd bij de tweede marap (€ 430.000). Daarnaast is sinds enkele jaren de trend dat er minder PGB verstrekkingen binnen de Wmo zijn. Die trend heeft zich ook in 2020 doorgezet. Hiermee is ook de bezuiniging ruimschoots gehaald. 
-447 N 103 V
WMO - Eigen bijdrage        
 • In 2020 hebben we vanuit het Coronasteunpakket  van het Rijk een compensatie ontvangen voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen WMO tarief (abonnementstarief). Bij de 2e marap 2020 is ten onrechte een bedrag hiervoor afgeraamd. Daarom is er ten opzichte van de begroting een voordeel van € 169.000. Ten opzichte van de jaarrekening 2019 wordt het effect abonnementstarief duidelijk. Er is ruim € 75.000 minder aan inkomsten ontvangen. 
-75 N 169 V
WMO - hulp bij het huishouden (HbH)        
 • Het beroep op de regeling Zorg in Natura  is in 2020 tov 2019 wederom toegenomen. Dit heeft alles te maken met  de invoering van het abonnementstarief (naast de gevolgen van vergrijzing). Met de wachtlijst in gedachten zal de stijgende trend zich voortzetten. Hierdoor is er ten opzichte van 2019 een negatief resultaat behaald van € 370.000.
 • Het positieve resultaat 2020 van € 137.000 is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de corona-maatregelen. Hierdoor is er minder gebruik gemaakt van de regeling dan vooraf begroot was.
- 370 N 137 V
Vrijwilligerswerk        
 • In 2020 hebben we ten opzichte van 2019 een positief financieel resultaat behaald van € 95.000. Bij de besluitvorming over het mantelzorgcompliment 2015 heeft het college besloten dat vanaf 2016 het beschikbare budget voor het mantelzorgcompliment met gelijke tred daalt als de daling van het Wmo-budget van de gemeente. Daarnaast is er bij de raadsvergadering van 18 april 2019 besloten het budget t.b.v. de mantelzorg te verlagen tot € 50.000.
95 V    
Diverse producten        
 • Overig
- 12
N 37 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren, etc.
-11 N 0 V
Saldo  van lasten en baten -250 N 600 V

08. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 08. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -15.065 -16.189 -20.545 -17.440
Baten 7.293 7.374 12.524 10.100
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.771 -8.815 -8.020 -7.340

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Inkomensregeling        
 • I.v.m. de coronacrisis is er een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling) in het leven geroepen om de ondernemers te ondersteunen tijdens deze crisis. Vanuit het Rijk is circa € 5 mln. ontvangen. De helft is in 2020 uitgekeerd ter ondersteuning van ondernemers. Circa € 2 mln.  is op de balans "geparkeerd" voor toekenningen in 2021. Niet besteedde middelen zullen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Het restant van circa € 521.000 zijn uitvoeringskosten waarvoor de gemeente heeft kunnen inhuren of ter compensatie van loonkosten. De uitvoering van de TOZO regeling is bijna volledig met de aanwezige formatie uitgevoerd.
521 V 539 V
Participatiewet        
 • Aan het re-integratiebudget ligt een uitvoeringsplan ten grondslag. In dit plan staat hoe de cliënten worden toegeleid naar werk. Door de coronacrisis is het uitvoeringsplan maar ten dele uitgevoerd. Dat betekent dat minder kosten aan re-integratie is besteed. Ten opzichte van de begroting 2020 heeft dit tot een voordeel geleid.
    147 V
Diverse producten        
 • Overige
14 V -5 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
- 103 N    
Saldo van lasten en baten 432 V 681 V

40. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 40. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -3.071 -1.434 -2.500 -2.662
Baten 62.978 62.832 66.458 66.437
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.907 61.398 63.958 63.775

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019  en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Bestaand beleid:        
Gemeentefonds        
 • Het verschil ten opzichte van de begroting bedraagt € 303.000. Een bedrag van € 127.000 betreft het incidenteel compenseren van de opschalingskorting in verband met het Corona steunpakket. Dit bedrag is betrokken bij de toevoeging aan de reserve Corona en heeft derhalve geen gevolgen voor het rekeningsaldo. Het netto voordeel voor de jaarrekening bedraagt € 176.000. Dit bedrag heeft betrekking op afrekeningen van voorgaande jaren (2018: € 34.000 en 2019: € 65.000). Bijstellingen voor 2020 op basis van de decembercirculaire bedragen € 77.000 (maatstaven en uitkeringsfactor). 
 • Het voordeel ten opzichte van 2019 bedraagt circa € 3,7 miljoen. Dit heeft voor een groot deel betrekking op de Corona steunpakketten van ca. € 1,5 miljoen. Het restant bedrag van ca. € 2,2 miljoen betreft loon-en prijsbijstellingen, aanpassingen maatstaven en diverse taakmutaties.
3.696 V 303 V
Deelnemingen/beleggingen/nutsbedrijven        
 • Het nadeel ten opzichte van 2019 bedraagt € 208.000. Dit komt met name door een lagere dividenduitkering van Alliander (€ 132.000 lager). Bovendien hebben Vitens en BNG in 2020 geen dividend uitgekeerd. Dit waren in 2019 nog bedragen van € 31.000 respectievelijk € 56.000. Overige posten leveren een voordeel op van € 10.000 ten opzichte van 2019.
-208 N    
Kapitaallasten        
 • Het voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting 2020 bedraagt € 253.000. Dit betreft een rentevoordeel van € 125.000 en een voordeel op doorbelaste afschrijvingen van € 128.000. Deze voordelen zijn verdeeld over alle programma's en worden derhalve hier niet vermeld.
       
Overige algemene dekkingsmiddelen        
 • Voormalig personeel: Bij dit onderdeel komen de lasten tot uitdrukking van voormalig personeel (bijstelling WW-verplichtingen, premieafdrachten e.d.) voor zover deze verplichtingen niet zijn geraamd in de voorziening "Verplichtingen personeel". Het saldo wordt betrokken bij het totaal aan loonkosten van de ambtelijke organisatie. Zie hiervoor de toelichting bij programma 50, bedrijfsvoering. 
  Per ultimo 2020 wordt de voorziening aanvullend gevoed voor de geactualiseerde verplichtingen. Het nadeel op dit onderdeel wordt verrekend met de reserve Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie, derhalve voor de jaarrekening budgettair neutraal.
83 V - 399 N
 • Algemene baten lasten: in 2020 heeft er een nabetaling aan de belastingdienst plaatsgevonden. Dit betrof  een naheffing van te weinig afgedragen Werkhervattingskas (WHK). Het verschil t.o.v. 2019 wordt hierdoor grotendeels verklaard. Daarnaast zijn de voorzieningen voor dubieuze debiteuren bijgesteld. Een verdere specificatie staat vermeld in de toelichting op de balans.
-118 N

-145

N
Diverse producten        
 • OZB: Hogere ontvangst t.o.v. 2019. De hogere opbrengst in 2020 wordt vooral veroorzaakt door het volume effect van circa € 400.000. Er zijn veel woningen en een paar grote bedrijfshallen gebouwd. Een klein deel wordt veroorzaakt door de tariefstijging (€ 31.000).  De kosten voor advisering door derden (waarderingskamer en externe advisering over bezwaar- en beroepsschriften en -zaken) waren € 31.000 lager in 2020. 
462 V    
 • Overig
22 N 58 V
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc.
-25 N    
 Saldo van lasten en baten 3.868 V -183 N

50. Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - 50. Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -10.473 -15.011 -11.216 -11.170
Baten 907 4.852 925 956
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.567 -10.159 -10.291 -10.213

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

Bedragen x € 1.000

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
         
         
Informatie en automatisering        
 • In 2020 zagen we een verdere groei van de digitale informatiebehoefte en dientengevolge een toename van kosten voor ICT ten opzichte van 2019. Het nadeel ten opzichte van 2019 heeft diverse oorzaken. Er zijn diverse extra modules besteld voor bestaande softwaresystemen, deels omdat dit door wetgeving noodzakelijk was en deels om de werkprocessen verder te optimaliseren. Daarnaast zien we een grote stijging van het aantal digitale identificatiemiddelen, die medewerkers nodig hebben om bij derden digitale diensten af te nemen namens de gemeente. Daarnaast betekenen diverse migratietrajecten ook extra lasten. Tenslotte zien we in 2020 een flinke stijging door de gevolgen van COVID 19. Er is veel geïnvesteerd om het thuis werken te faciliteren. 
 • Het nadeel ten opzichte van de begroting van € 80.000 betreft kosten voor de nieuwe website (€ 51.000) en voor diverse applicaties (€ 29.000).
-282 N -80 N
Personeel en organisatie        
 • Loonkosten (incl. inhuur): Ten opzichte van de jaarrekening 2019 waren de uitgaven € 218.000 hoger. Diverse ontwikkelingen, nadelen en voordelen, liggen hieraan ten grondslag. Genoemd kunnen worden de CAO verhoging met ingang van 1 januari 2020 met 1%, 1 juli 2020 met 1% en 1 oktober 2020 met 1%. T.o.v. de begroting 2020 is er een voordeel van € 824.000 mede veroorzaakt door lage inhuur externen.
  Overigens wordt dit voordeel gedeeltelijk teniet gedaan door een nadeel wegens verplichtingen voor voormalig personeel (saldo van vrijval van verplichtingen versus nieuwe verplichtingen). Dit nadeel is opgenomen in programma 40.  
  Bovenvermelde voor- en nadelen worden uiteindelijk verrekend met de reserve Kwaliteitsimpuls. Per saldo leidt dit tot een onttrekking van € 541.000 uit deze reserve.
-218 N 824 V
Tractie/Wagenpark        
 • De hogere lasten ten opzichte van 2019 worden veroorzaakt door de lease van een groot aantal voertuigen. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten.
-117 N    
Beheer overige gebouwen en gronden        
 • Het voordeel ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door een aanvullende storting in de voorziening groot onderhoud voor het oude gemeentehuis in Didam in verband met geconstateerd achterstallig onderhoud.
77     
Diverse producten        
 • Overig
63 V -14 N
Diverse producten bedrijfsvoering        
 • Doorbelasting uren etc. Ingaande 2017 vindt het grootste deel van de doorbelasting plaats op basis van voorcalculatie. Uitzonderingen daarop zijn de grondexploitatie en de investeringen.  De cijfers ten opzichte van 2019 laten zich moeilijk vergelijken. Ten opzichte van de begroting 2020 hebben we voor een bedrag van € 621.000 minder toegerekend aan grondexploitaties en investeringen. Dit is met name veroorzaakt doordat de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd middels externe inhuur en deze lasten zijn niet doorberekend naar de betreffende projecten.
-170 N -653 N
Saldo van lasten en baten -647 N 77 V

60. Wat heeft het gekost?

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De belangrijkste verschillen (> € 50.000) ten opzichte van de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 na wijziging worden hierna toegelicht.

  t.o.v.
jaarrek.
2019
V/N t.o.v.
begroting
2020
V/N
Vennootschapsbelasting (Vpb)        
 • Betreft de verwachte aanslag Vpb op basis van de in deze jaarstukken opgenomen bijgestelde winstverwachting exploitatie DocksNLD. Deze bijgestelde winstneming, een verplichting op grond van het BBV, zal na aftrek van de verschuldigde Vpb worden doorbetaald aan de gemeente Doetinchem. De hier gepresenteerde verschillen hebben per saldo geen invloed op het resultaat. De winstneming op de grondexploitatie Docks bedraagt in 2020 € 1.624.000 en de te betalen VPB 25% (€ 406.000). In 2019 bedroeg de winstneming € 4.822.000 en een te betalen VPB van € 1.206.000. Dit verklaart het verschil ten opzichte van de jaarrekening 2019.
799 V -406 N
Saldo van baten en lasten 799 V -406 N

3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 3.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Primaire Begroting 

Begroting na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

1. Bestuur

 

 

 

Lasten

 

   

Wachtgeldverplichtingen

- 122

-181 -128
Subsidie voor 75 jaar vrijheid

 

-50

-50 -50

2. Wonen

 

   

Baten

 

   

Verkoop gemeentewoningen (incl. vrijval voorziening groot onderhoud)

 

  961

3. Beheer leefomgeving

 

   

Lasten

 

   

Toegankelijkheid openbare ruimte

-154

-154 -129

Bermenonderhoud

0

0 90

Openbaar groen

0

0 191

EVZ (Ecologische Verbindingszone) Montferland - Slangenburg - Veluwe

-30

-30 -44

Flora en fauna onderzoek (Nieuw Beleid)

-51

-51 0

Bijdrage aan de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek)

-83

-83 -93

Baten

 

   

Verkoop groenstroken

15

30 31

Leges omgevingswet

0

100 407

Leges ondergrondse infrastructuren

0

50 60

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

   

Lasten

 

   

Onderzoek naar toekomst zwembad de Hoevert

-35

-35 -35

Gezondheidszorg

0

0 104

Baten

 

   

Binnensportaccommodaties (SPUK bijdrage)

 

  83

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

   

Lasten

 

   

Onderzoek naar realisatie centrale huisvesting basisonderwijs ’s-Heerenberg

-35

-35 -35

Budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

-250

-250 -210

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

 

   

Lasten

 

   

Bijdrage aan de VNOG

-224

-224 -224

Baten

 

   

Eigen bijdrage WMO

 

-169 0

8.  Werk en inkomen

 

   

Lasten

 

   

TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

0

0 206

Uitvoering Participatiewet

 

  160

40. Algemene dekkingsmiddelen

 

   

Lasten

 

   

Extra middelen jeugdzorg

550

550 550

Algemene baten en lasten  (naheffing loonbelasting)

0

0 -119

Coronalasten (excl. toevoeging aan de reserve Corona)

0

-1.812 -1.367

Kapitaallasten

0

0 253

Baten

 

   

Algemene uitkering gemeentefonds (Corona steunpakketten) en provinciale bijdrage), inclusief TOZO.

0

1.812 1.812

50 . Overhead en ondersteuning

 

   

Lasten

 

   

Software nieuw financieel systeem

-40

-40 -40

Website en diverse applicaties

0

0 -80

Lagere toerekening aan investeringen en grondexploitatie

 

  -621

Totaal

-509

-572 1.733

 

Onderstaand een toelichting op alle incidentele lasten en baten.

 

Programma 1 Bestuur

Wachtgeldverplichtingen: betreft aflopende wachtgeldverplichtingen voor voormalige collegeleden.

Subsidie voor 75 jaar vrijheid: In 2020 was eenmalig een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor dit doel. Op rekeningsbasis is een deel opgenomen als nog te betalen.

 

Programma 2 Wonen

Verkoop gemeentewoningen:  Eind 2020 is een zevental woningen verkocht. Rekening houdend met de vrijval van de voorziening groot onderhoud bedraagt de incidentele baat € 904.000. Daarnaast levert de afwikkeling van het krediet Plan bouw woningen Wilhelminastraat per saldo een voordeel op van € 57.000.

 

Programma 3 Beheer leefomgeving

Toegankelijkheid openbare ruimte:  In 2020 was een bedrag van € 154.000 beschikbaar. De werkelijke uitgaven waren € 25.000, omdat diverse werkzaamheden met eigen personeel zijn uitgevoerd.

Bermenonderhoud: Als gevolg van de aanhoudende droogte in 2020 zijn de lasten incidenteel € 90.000 lager.

Openbaar groen: Incidenteel een voordeel van € 191.000 aangezien veel werkzaamheden met de eigen dienst zijn uitgevoerd en lagere uitgaven voor bomenziektes.

EVZ : De éénmalige incidentele lasten  voor de ecologische verbindingszone bedragen € 44.000.

Flora en faunaonderzoek: In 2020 was incidenteel een bedrag van € 51.000 beschikbaar. Het budget is in 2020 niet gebruikt en vrijgevallen in het resultaat.

Bijdrage aan de ODA:  In 2020 was een bedrag van € 83.000 extra beschikbaar ten opzichte van de andere jaarschijven in verband met een taakstelling voor deze gemeenschappelijke regeling ingaande 2021. De werkelijke uitgaven bedroegen € 93.000.

Verkoop groenstroken: Een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten.

Leges omgevingswet: De incidentele baten bedragen ruim € 400.000 op rekeningsbasis.

Leges ondergrondse infrastructuren: Tussentijds is deze baat al bijgesteld met € 50.000. Op rekeningsbasis een incidenteel voordeel van € 60.000 mede als gevolg van diverse werkzaamheden in het kader van het centrumplan Didam.

 

Programma 5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Onderzoekskosten toekomst zwembad de Hoevert in Didam: In 2020 was incidenteel € 35.000 beschikbaar voor dit onderzoek.

Binnensportaccommodaties:  De incidentele baat in het kader van de SPUK (Specifieke Uitkering Sport) bedroeg € 83.000 in 2020.

Gezondheidszorg: De rijksbijdragen voor GIDS (Gezond in de Stad), rijksvaccinatieprogramma en invoering van de Wet verplichte ggz zijn in 2020 niet uitgegeven. Dit betekent incidenteel een lagere last van € 104.000.

 

Programma 6 Jeugd, onderwijs en cultuur

Onderzoek naar realisatie centrale huisvesting basisonderwijs in 's-Heerenberg: Budget is bij de bestuursrapportage 2019 doorgeschoven naar 2020. Derhalve een incidentele last in 2020.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid: bij de bestuursrapportage 2019 is de gemeentelijke bijdrage voor 2019 doorgeschoven naar 2020. Dit betekent een incidentele last in 2020.

 

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Bijdrage aan de VNOG: In 2020 is een bedrag van € 224.000 extra beschikbaar ten opzichte van andere jaarschijven in verband met een taakstelling voor deze gemeenschappelijke regeling ingaande 2021. Derhalve een incidentele last in 2020.

Eigen bijdrage WMO:  Bij de tweede marap is ten onrechte een bedrag van € 169.000 opgevoerd voor het tijdelijk niet innen van de eigen bijdrage WMO tarief (abonnementstarief). Hiervoor hebben we een coronacompensatie ontvangen.

 

Programma 8 Werk en inkomen

TOZO: Aangezien vele werkzaamheden met eigen personeel zijn uitgevoerd levert dit incidenteel een lagere last op van € 206.000.

 

Programma 40 Bedrijfsvoering

Extra middelen jeugdzorg: gemeenten ontvangen in de jaren 2019 tot en met 2021 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds extra middelen voor de jeugdzorg. Dit betekent voor Montferland een bedrag van € 550.000 in 2020.

Algemene baten en lasten: Een naheffing loonbelasting levert een incidentele last op van € 119.000.

Corona: voor dit onderdeel verwijzen wij u naar de paragraaf Corona, waar de lasten en baten staan uitgesplitst per programma. Een bedrag van € 445.000 is toegevoegd aan de reserve corona. 

Kapitaallasten: met name als gevolg van het vervallen of doorschuiven van investeringen zijn de afschrijvingslasten € 253.000 lager dan geraamd.

 

Programma 50 Overhead en ondersteuning

Software nieuw financieel systeem: In 2020 is éénmalig een bedrag van € 40.000 beschikbaar voor het onderhoud in verband met de overstap naar het nieuw financieel systeem. Daarnaast spelen op rekeningsbasis éénmalige kosten ten bedrage van € 80.000 (waaronder kosten voor de website van € 51.000).

Lagere toerekening aan investeringen en grondexploitatie: De incidenteel hogere toerekening aan de exploitatie bedraagt € 621.000. Enerzijds is de verhoging van de toerekening bij de bestuursrapportage achteraf niet correct geweest. Anderzijds spelen vacatures en ziekte een rol. 

 

 

3.7 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - 3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Primaire  begroting  Begroting  na wijziging Realisatie begrotingsjaar

2. Wonen

     

Baten

     
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
15 42 42
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden voormalig Bergh)
8 8 8
3. Beheer Leefomgeving      
 • Toevoeging reserve onderhoud riolering en rioolrenovaties
-43 0 0
5. Leefbaarheid veiligheid en cultuur      
Baten      
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127
6. Bevordering gezonde leefstijl      
Lasten      
 • Toevoeging reserve kunstgrasvelden
-50 -50 -50
Baten      
 • Onttrekking/toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
115
140
-241 

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

172 267 -114

 

3.8 Wet Normering Topinkomens

Terug naar navigatie - 3.8 Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de gemeente Montferland. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum)

De navolgende bedragen zijn in de jaarrekening 2020 opgenomen ten behoeve van topfunctionarissen in dienstbetrekking.

  T.M.J.M. Evers M.J.J. Wagener D. Berends A.A. Meijer
Functiegegevens Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris (Wnd) Griffier  Griffier 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 1/5 01/01 - 31/12 1/1-15/3 15/10 - 31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee
Dienstbetrekking ja

ja

ja

ja

         
Bezoldiging        
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 36.650 € 103.468 € 20.173 €17.838
Beloningen betaalbaar op termijn € 6.795 € 19.287 € 3.202 € 3.177
Subtotaal € 43.445 € 122.755  € 23.376 € 21.015 
         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 67.000 € 201.000 € 41.189 € 42.836
         
-/- onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totale bezoldiging € 43.445 € 122.755  € 23.376 €21.015 
         
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
         
 Gegevens 2019        
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 22/10 - 31/12 01/01-31/12  
Deeltijdfactor 2019 in fte 1,0 1,0 1,0  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 110.596 € 19.610 €81.550  
Beloningen betaalbaar op termijn € 19.535

€  6.002

€ 14.147

 

Totale bezoldiging 2019 € 130.131 € 25.612 € 95.697   
         

 

 

De navolgende bedragen zijn in de jaarrekening 2020 opgenomen ten behoeve van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 E. Boers
Functiegegevens Raadsgriffier a.i.
Kalenderjaar 2020 2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01– 10/7 18/10 – 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  7 3
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 672 uur 310 uur
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193 € 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 161.600 € 77.700
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 187.666
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)  
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja,  namelijk € 100
Bezoldiging in de betreffende periode € 67.200 € 31.000
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  € 98.200
   
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 
Bezoldiging € 98.200
   
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

 

 

 

3.9 Specifieke uitkeringen Sisa

Specifieke uitkering Sisa

Terug naar navigatie - Specifieke uitkering Sisa
Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
0 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 278.756 € 17.752 € 7.909 € 381.843
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04
€ 0 € 0 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen ) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08
1
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05
1 Warmtetransitie (Transitievisie Warmte, wijkuitvoeringsplannen) € 0 € 0 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/05
Nee
EZK F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals 1e tranche Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021. Cumulatieve cofinanciering  (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting
Zelfstandig uitvoering (exclusief uitvoering door derde) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie. Dit betreft het deel dat naast de Rijksmiddelen is ingelegd volgens afspraak uit MKB-deal. Als bij 03 en 04 'Nee' is ingevuld, dan is toelichting verplicht
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: F11/01 Indicator: F11/02 Indicator: F11/03 Indicator: F11/04 Indicator: F11/05 Indicator: F11/06
€ 6.000 € 6.000 € 6.000 Nee Nee Project eind 2020 opgestart. Loopt tm 2023.
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 4.664.065 € 104.383 € 265.596 € 2.160 € 33.089 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 98.293 € 10.870 € 0 € 518.924 € 7.725 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 0 € 50.372 € 0 € 0 € 0
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.871.755 € 147.085 € 28.702 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 305.177 € 14.557 € 17.695 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 266.778 € 22.779 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 503 33 € 8.604 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 107 9 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 100 4 Ja
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 201.846 -€ 1.005.258
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting