Uitgaven

7,1%
€ -7.831
x €1.000
7,1% Complete

Inkomsten

8,54%
€ 9.669
x €1.000
8,54% Complete

Saldo

62,6%
€ 1.838
x €1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

7,1%
€ -7.831
x €1.000
7,1% Complete

Inkomsten

8,54%
€ 9.669
x €1.000
8,54% Complete

Saldo

62,6%
€ 1.838
x €1.000

02.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening

In 2020 is veel energie gestoken in de doorontwikkeling en uitvoering van plannen  voor de herinrichting van het centrum van Didam en de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam. Voorts is de totstandkoming en afronding van een aantal dorpsplannen begeleid, waaronder die van Loil, Braamt, Azewijn, Nieuw Dijk en Stokkum. Daarnaast zijn in diverse kernen herontwikkelings- en transformatieplannen gefaciliteerd en procedureel begeleid. Tenslotte is veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet, het nieuwe wetgevingskader voor de fysieke leefomgeving, die op 1 januari 2022 haar intrede doet. 

Volkshuisvesting

2020 kende een positief migratiesaldo. Het streefgetal van het aantal te bouwen woningen werd gerealiseerd, maar het gewenste aandeel betaalbare woningen werd als gevolg van een overspannen woningmarkt niet gehaald.  

 

Natuur en landschapsontwikkeling

In 2020 is de uitbreiding van natuur- en landschapselementen gerealiseerd door uitbreiding van het areaal akkerranden en uitvoering van het project '1 boom moet kunnen'. Daarnaast is een start gemaakt met opstelling van het Biodiversiteitsplan.

 

Monumenten

In 2020 is blijvend ingezet op behoud en versterking van de uitstraling van de in de gemeente rijk aanwezige karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle elementen.

Naast de ondersteuning  in financiële  zin (subsidietoekenning aan monumenteneigenaren bij hun instandhoudingswerkzaamheden aan hun beschermde monumenten vanuit zowel de gemeente als aanvullend vanuit de provincie), is daarnaast de nodige aandacht gegeven aan monumenteneigenaren in hun voorgenomen wijzigingsplannen. Met verscheidene partijen (waaronder de gemeentelijke monumentencommissie) is hieraan de nodige aandacht verleend.

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

Terug naar navigatie - 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Woonvisie (2016 - 2020)
 • Notitie woningbouwbehoefte 2019-2030
 • De Liemerse Woonagenda 2020 - 2025

02.4 Programmaonderdelen

Terug naar navigatie - 02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Monumenten

2.4.1 Ruimtelijke ordening

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Aantrekkelijke kernen door het faciliteren van herontwikkelings- en herinrichtingsplannen die bijdragen aan de verfraaiing van kernen.

Terug naar navigatie - Aantrekkelijke kernen door het faciliteren van herontwikkelings- en herinrichtingsplannen die bijdragen aan de verfraaiing van kernen.

Diverse herontwikkelings- en herinrichtingsplannen zijn gefaciliteerd. Met name de plannen voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentehuislocatie en de herinrichtingsplannen voor het openbaar gebied in het centrum van Didam, alsmede de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam kunnen hier vermeld worden. Voorts is veel tijd en energie gestoken in begeleiding van een aantal dorpsplannen voor revitalisering van onder andere Loil, Braamt, Azewijn, Nieuw Dijk en Stokkum. Ook in andere kernen zijn plannen voorbereid en/of gefaciliteerd. Zonder volledig te zijn, kunnen voorbeelden worden vermeld als centrumplan Kilder, locatie de Roos in Beek, locatie voormalige Katjafabriek en Emmerikseweg in 's-Heerenberg en Kelsehofstede in Didam.

Aantal gefaciliteerde herontwikkelingsplannen
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 2 2 3
Streefwaarde - - 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afname van het aantal leegstaande gebouwen

Terug naar navigatie - Afname van het aantal leegstaande gebouwen

In 2020 is een aantal leegstaande voormalige winkelpanden buiten het centrum in Didam en 's-Heerenberg omgezet naar en ingevuld met een woonfunctie. Ook de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam is mede ingegeven door invulling en voorkoming van leegstand.

Afname leegstaande gebouwen

In 2020 is een aantal leegstaande voormalige winkelpanden buiten het centrum in Didam en 's-Heerenberg omgezet naar en ingevuld met een woonbestemming. Ook de herstructurering van de Bloemenbuurt in Didam is ingegeven door het invullen en voorkomen van leegstand. 

Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 3 3 4
Streefwaarde - - 3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.2 Volkshuisvesting

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Een positief migratiesaldo

Terug naar navigatie - Een positief migratiesaldo

2020 kende een positief migratiesaldo van 44 personen.

Migratiesaldo
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 475 82 44
Streefwaarde - - 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitbreiding van het aantal woningen met 100

Terug naar navigatie - Uitbreiding van het aantal woningen met 100

Het aantal nieuw gebouwde woningen is in 2020 uitgekomen op 102. 

Totaal aantal te bouwen woningen

In 2020 zijn er 102 nieuwbouw woningen opgeleverd.

Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 217 186 102
Streefwaarde - - 100

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Minimaal 50% van de nieuwe woningen vallen onder de categorie “betaalbaar”(prijs maximaal € 225.000,00 VON)

Terug naar navigatie - Minimaal 50% van de nieuwe woningen vallen onder de categorie “betaalbaar”(prijs maximaal € 225.000,00 VON)

Het aandeel betaalbare woningen bleef met 25% achter bij het streefgetal van 50%. 

Aandeel betaalbaar (>=50% van totaal) (prijs maximaal € 225.000,- von)
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 50 % 40 % 25 %
Streefwaarde - - 50 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.3 Natuur- en landschapsontwikkeling

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha

Terug naar navigatie - Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha

In 2020 is de uitbreiding van natuur- en landschapselementen gerealiseerd door het areaal akkerranden uit te breiden, met name rond Didam. Daarnaast zijn met het project '1 boom moet kunnen' zo'n 80 bomen aangeplant.

Het aantal hectare natuur en landschap

In de 2020 zijn de hectares vooral gerealiseerd door het areaal akkerranden uit te breiden naar ook de omgeving rond Didam, 4,3 ha.  Daarnaast zijn met het project 1 'boom moet kunnen' 80 bomen aangeplant.

Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 5,4 1,2 5,5
Streefwaarde - - 1

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.4.4 Monumenten

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Toename van het aantal gemeentelijke en rijksmonumenten dat in goede staat van onderhoud verkeert met 5 %

Terug naar navigatie - Toename van het aantal gemeentelijke en rijksmonumenten dat in goede staat van onderhoud verkeert met 5 %
Toename monumenten met een goede staat van onderhoud
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 5 5 5
Streefwaarde - - 5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

02.5 Financiën

Terug naar navigatie - 02.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -4.331 -1.263 -2.198 -7.446
Baten 3.591 136 404 7.448
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -740 -1.127 -1.794 2
Onttrekkingen 2.186 24 1.286 2.221
Stortingen -722 0 0 -385
Mutaties reserves 1.464 24 1.286 1.835