Uitgaven

6,8%
€ -7.500
x € 1.000
6,8% Complete

Inkomsten

62,91%
€ 71.221
x € 1.000
62,91% Complete

Saldo

2170,72%
€ 63.721
x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

6,8%
€ -7.500
x € 1.000
6,8% Complete

Inkomsten

62,91%
€ 71.221
x € 1.000
62,91% Complete

Saldo

2170,72%
€ 63.721
x € 1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Algemene dekkingsmiddelen 2020

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen 2020

Verbonden partijen

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds toonde dit jaar een positieve ontwikkeling. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn de accressen bevroren. Het bevriezen van de accressen komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van zowel de VNG als van de beheerders van het gemeentefonds.

In de bestuursrapportage bedroeg het netto voordeel € 667.000. Het voordeel is met name ontstaan door een afrekening BTW compensatiefonds over 2019 en een bijstellingen van de maatstaven.

In de tweede marap is de uitkering naar boven bijgesteld voor een bedrag van € 245.000. In deze jaarrekening bedraagt het voordeel € 176.000, met name als gevolg van afrekeningen van voorgaande jaren.

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -3.071 -1.434 -2.500 -2.662
Baten 62.978 62.832 66.458 66.437
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.907 61.398 63.958 63.775
Onttrekkingen 3.649 1.884 4.681 4.784
Stortingen -2.826 -45 -2.476 -4.838
Mutaties reserves 823 1.839 2.205 -54

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Onttrekkingen 10.029 4.016 9.866 10.898
Stortingen -8.442 -2.003 -7.169 -10.989
Mutaties reserves 1.586 2.012 2.697 -91