Uitgaven

0,37%
€ -406
x € 1.000
0,37% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

13,83%
€ -406
x € 1.000

2.4 Vennootschapsbelasting

Uitgaven

0,37%
€ -406
x € 1.000
0,37% Complete

Inkomsten

0%
€ 0
x € 1.000
0% Complete

Saldo

13,83%
€ -406
x € 1.000

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting (Vpb)

Per 1 januari 2016 zijn overheden verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen over winstgevende activiteiten. In 2016 en 2017 zijn de financiële en organisatorische gevolgen in kaart gebracht.

De belastingdienst geeft de mogelijkheid aan gemeenten om een vaststellingsovereenkomst te sluiten over de waarde van de grondvoorraad voor de openingsbalans en de daarmee samenhangende toerekenbare rente.

We hebben via onze belastingadviseur een verzoek voor een vaststellingsovereenkomst ingediend.  Na ondertekening in 2020 is de vaststellingsovereenkomst een feit en staat de openingsbalans vast.

Over de belastingjaren 2016, 2017 en 2018 zijn nihilaangiften ingediend. De belastingdienst heeft deze jaren beoordeeld en over deze jaren een definitieve aanslag ad € 0,00 opgelegd. Over het jaar 2019 wordt een positieve aangifte ingediend ad € 5.4 mln. Na aftrek van negatieve saldi voorgaande jaren resteert een saldo van € 2 mln. waarover een aanslag vennootschapsbelasting te verwachten is.

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -1.206 0 0 -406