Uitgaven

15,23%
€ -16.797
x €1.000
15,23% Complete

Inkomsten

2,49%
€ 2.818
x €1.000
2,49% Complete

Saldo

476,22%
€ -13.979
x €1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

15,23%
€ -16.797
x €1.000
15,23% Complete

Inkomsten

2,49%
€ 2.818
x €1.000
2,49% Complete

Saldo

476,22%
€ -13.979
x €1.000

6.1 Missie

Terug naar navigatie - 6.1 Missie

Montferland is een gemeente waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en onderwijs ontvangen. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in hun woonomgeving.

6.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 6.2 Context en achtergronden

Het jaar 2020 is door Covid-19 op veel gebieden anders gelopen dan vooraf verwacht. We zagen de invloed van de beperkende maatregelen vanuit de overheid waardoor veel maatschappelijke activiteiten niet door konden doorgaan, scholen die dicht waren en sociale ontmoetingen niet door konden gaan om besmetting te voorkomen.  Inspanningen zijn er op gericht geweest om binnen de beperkingen door de maatregelen van de RIVM  zoveel mogelijk zaken door te laten gaan. 

 

Jeugd
De zorg is in 2020 grotendeels doorgegaan, ondanks de vele beperkende maatregelen. Voor een deel is er digitaal contact geweest tussen kinderen, hun ouders en de zorgaanbieders, maar ook op anderhalve meter afstand en met mondkapjes op is er behandeling, begeleiding en zorg geboden. 

 

Onderwijs
In 2020 heeft het onderwijs en  de kinderopvang  voor grote uitdagingen gestaan: het invullen van thuisonderwijs en noodopvang. Ondanks deze grote uitdagingen zijn wel  alle "gewone" activiteiten doorgegaan al was dat soms in een aangepaste vorm, rekening houdend met de beschermende maatregelen.  

Verder zijn de ontwikkelingen rondom de locatie en komst van een Integraal Kind Centrum (IKC) in 's-Heerenberg doorgezet waar we in 2019 zijn gestopt.   

 

Cultuur
De culturele sector heeft in het jaar 2020 zwaar te lijden gehad onder de Covid-19 pandemie zoals die wereldwijd is uitgebroken. Dat heeft tot gevolg dat heel veel culturele uitingen geen doorgang hebben kunnen vinden. Dat betreft dan zowel het culturele leven dat lokaal is georganiseerd, denk daarbij aan muziek, zang, toneel e.d.,  maar ook bovenlokaal. Denk daarbij aan het muziekonderwijs dat door 2 regionale organisaties wordt verzorgd in Montferland. Wij hebben getracht de culturele sector in elk geval financieel tegemoet te komen door de subsidies te handhaven en door financiële steun te -gaan- verlenen indien daar aanleiding toe is. Vanuit het Rijk zijn daar ook voldoende middelen voor ontvangen. Hiermee hopen wij het culturele veld in Montferland door deze crisis heen te helpen al weet niemand hoe lang en in welke mate die nog voort zal duren. Wij onderstrepen daarmee het belang van goede culturele voorzieningen voor de inwoners individueel maar ook voor de gemeenschap als geheel.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Coalitieprogramma 2018-2022
  • Nota Grip op Verandering
  • Beleidsplan Jeugdbeleid
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020
  • Visie Bibliotheekwerk Montferland 2017 - 2020

06.4 Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 06.4 Wat hebben we bereikt?

Afname van het aantal m2 overcapaciteit in het basisonderwijs met 6 %

Terug naar navigatie - Afname van het aantal m2 overcapaciteit in het basisonderwijs met 6 %

Op dit moment is de ontwikkeling van een IKC in 's-Heerenberg nog gaande. Dit betekent dat er nog steeds sprake is van overcapaciteit, die zal afnemen wanneer de nieuwe school is gerealiseerd. Afname aantal m2 overcapaciteit
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 24,9 % 25,8 % 26,9 %
Streefwaarde 18,8 % 19 % 20,1 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De inzet van voorliggende voorzieningen nemen toe met 20%

Terug naar navigatie - De inzet van voorliggende voorzieningen nemen toe met 20%

Voorliggende voorzieningen bieden kansen aan jeugdigen om gezonder en veilig op te groeien, zich te ontplooien en de thuissituatie te normaliseren.  

Toename inzet voorliggende voorziening

2018 was dit nog geen indicator
2019 is de nulmeting (25 kinderen)

Waardesoort 2019 2020
Meting 25 52
Streefwaarde - 30

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De kosten per jongere voor de duurdere vorm van jeugdzorg nemen af met 15% t.o.v. het jaar ervoor

Terug naar navigatie - De kosten per jongere voor de duurdere vorm van jeugdzorg nemen af met 15% t.o.v. het jaar ervoor

We willen jongeren in zo'n vroeg mogelijk stadium passende hulp bieden. Door passende zorg te bieden voorkom je escalatie en daardoor zware(/dure) vormen van zorg. Niet op alle toegang tot dure zorg hebben we invloed, maar door te meten of deze zorgvorm afneemt (en uiteindelijk stabiel blijft) kunnen we zien of we tijdig passende zorg hebben kunnen bieden.  

2018 is peiljaar en dus 100%. In 2019 hebben we een stijging gehad en in 2020 een daling t.o.v. 2019 en hopen dat deze daling gaat doorzetten door tijdige inzet van passende hulp.

Afname kosten per cliënt voor de zwaardere verblijfsvormen
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 100 % 154 % 73 %
Streefwaarde - 85 % 85 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De tevredenheid van het aantal cliënten blijft stabiel.

Terug naar navigatie - De tevredenheid van het aantal cliënten blijft stabiel.

Het clienttevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder ouders en jongeren die geindiceerde zorg ontvangen hebben en is een wettelijke verplichting vanuit de jeugdwet. In september 2020 zijn de meest actuele cijfers opgeleverd en dit gaat over de tevredenheid in 2019. We hanteren een strikte toegang tot jeugdzorg, waarbij we kritisch kijken wie verantwoordelijk is voor financiering van zorg maar ook veel van de eigen kracht van inwoners verwachten. Hierbij streven we ernaar dat tevredenheid van de inwoners gelijk blijft.

Clienttevredenheidscijfer
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 88 % 89 % 89 %
Streefwaarde 84 % 88 % 89 %

Ondersteuning, uitgevoerd door hert Sociaal Team neemt toe met 15% van 2018 naar 2020

Terug naar navigatie - Ondersteuning, uitgevoerd door hert Sociaal Team neemt toe met 15% van 2018 naar 2020

Door zelf kortdurende ambulante hulp te verlenen verwachten we minder geindiceerde  zorg in te hoeven zetten.  Door Corona en vacatures binnen het Sociaal Team Jeugd is er echter sprake van een terugval in eigen hulpverlening.

Voorzieningen uitgevoerd door Sociaal Team Jeugd
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 21 % 16 % 9,5 %
Streefwaarde 10 % 17,5 % 25 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Toename van aantal peuters dat een voorschoolse voorziening bezoekt met 5%

Terug naar navigatie - Toename van aantal peuters dat een voorschoolse voorziening bezoekt met 5%

Door Corona zijn in 2020 minder kinderen geïndiceerd voor de voorschoolse voorzieningen. Ook is de kinderopvang in 2020 meerder weken dicht geweest ivm sluiting onderwijs en opvang.  De opvang en onderwijs zijn wel open geweest voor noodopvang voor de kinderen met ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.

Toename aantal peuters op voorschoolse voorziening
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 95 % 95 % 88 %
Streefwaarde 98 % 95 % 95 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Toename van het aantal doelgroepkinderen die een voorziening bezoeken met 3%

Terug naar navigatie - Toename van het aantal doelgroepkinderen die een voorziening bezoeken met 3%

Door het consultatiebureau zijn minder kinderen  geïndiceerd.  Veel consulten hebben via beeldbellen plaats gevonden. Veel ouders hebben gekozen om hun kind niet aan te melden voor VVE ivm angst voor Corona. 

Toename doelgroepkinderen
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 96 % 95 % 88 %
Streefwaarde 95 % 95 % 95 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.5 Financiën

Terug naar navigatie - 6.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -16.269 -18.331 -16.676 -16.032
Baten 1.580 1.812 2.188 1.914
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.690 -16.520 -14.488 -14.118
Onttrekkingen 152 127 867 903
Stortingen -86 -50 -765 -765
Mutaties reserves 66 77 102 138