Uitgaven

14,12%
€ -15.568
x €1.000
14,12% Complete

Inkomsten

9,22%
€ 10.433
x €1.000
9,22% Complete

Saldo

174,94%
€ -5.135
x €1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

14,12%
€ -15.568
x €1.000
14,12% Complete

Inkomsten

9,22%
€ 10.433
x €1.000
9,22% Complete

Saldo

174,94%
€ -5.135
x €1.000

03.1 Missie

Terug naar navigatie - 03.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is met een goede en veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen.

De inrichting en instandhouding van de openbare ruimte is juist op die aspecten gericht. Duurzaamheid is bij dat alles een vast aandachtspunt.

03.2 Context en achtergonden

Terug naar navigatie - 03.2 Context en achtergonden

Openbare ruimte

In 2020 hebben wij de openbare ruimte onderhouden  volgens het principe van IBOR waarbij het onderhoudsniveau tijdens het hele jaar voldeed aan het door de raad vastgestelde  beeldkwaliteitsniveau. De beleving en waardering  van de woonomgeving is daardoor nog beter geworden.

Naast het onderhoud van de openbare ruimte zijn ook delen van de openbare ruimte heringericht waarbij, naast de al genoemde beleving en waardering van de leefomgeving, ook de verkeersveiligheid is toegenomen  Daarnaast zijn er uitbreidingen van de openbare ruimte gedaan in de grondexploitaties.

 

Duurzaamheid

Over 2020 is een goed resultaat behaald qua scheiding huishoudelijk afval. Ten behoeve van hergebruik en recycling is 80% gescheiden ingezameld. De gescheiden inzameling van GFT (gratis aan te bieden) blijkt succesvol. In 2020 is besloten om deze raadsperiode geen besluit te nemen over eventuele invoering van tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing voor de gestapelde bouw. In 2021 zal (mede n.a.v. aangenomen moties) duidelijkheid komen over de status van het afvalaanbiedstation in 's-Heerenberg.

Volgens de monitoringsrapportage 2020 van de uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal is de voortgang van de in 2020 geplande projecten voor 86% volgens schema verlopen. Op basis peiljaar 2018 scoort Montferland volgens waarstaatjegemeente.nl een resultaat van 6,2% energieneutraal (landelijk gemiddelde: 7,4%). Qua zonne-energie loopt Montferland voor en qua windenergie achter op het landelijke gemiddelde.

In 2020 is na een uitgebreid participatietraject het ruimtelijk kader voor grootschalige opwek van duurzame energie vastgesteld. Een regionaal aanjaagfonds is nog niet operationeel omdat in 2021 mogelijk kan worden aangesloten bij een landelijk ontwikkelfonds, met minder financiéle inleg en risico's voor de gemeente. In 2021 komt hierover meer duidelijkheid.

 

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Coalitieprogramma Montferland 2018 - 2022
 • Milieuprogramma
 • Uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal 2030 (2018-2022)
 • Ruimtelijk kader duurzame energie (grootschalige opwek) 2020
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving)
 • Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving (2018)
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (Verbreed GRP 2016 – 2020)
 • Groenstructuurplan “Groen met karakter” (2010)
 • Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan (2019)
 • Hondenbeleidsplan
 • Speelbeleid (2015 - 2030)
 • Beleidsplan wegen (2018 - 2021)
 • Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2019 - 2023)
 • Beleidsplan Openbare Verlichting (2019 - 2023)
 • Beleidsplan Toegankelijkheid Openbare Ruimte (2017 - 2021)
 • Beleidsplan Gladheidsbestrijding ( 2016 - 2021)
 • Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding (2017 - 2018)

3.4.1 Openbare ruimte

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Afname aantal verkeersongevallen met 2% per jaar

Terug naar navigatie - Afname aantal verkeersongevallen met 2% per jaar

In de voorgaande jaren daalde het aantal verkeersslachtoffers jaarlijks. Aan deze trendmatige daling is ondanks alle infrastructurele maatregelen een eind gekomen en deze is veranderd in een stijging tot en met 2019. Dit is een landelijke trend. De oorzaak van de toename hangt volgens SIMN (Stichting Incident Management Nederland) samen met het toenemend gebruiken van smartphones onder weggebruikers. Het is realistisch om de in eerdere begrotingen geprognotiseerde daling van 5% bij te stellen naar 2%. In 2020 zien we een grote afname van het aantal ongevallen met als oorzaak de mindere verkeersbewegingen agv van Corona.
Overigens is de gemeente Montferland een verkeersveilige gemeente met in 2019 6,0 ongevallen per 1.000 inwoners tegenover een landelijk gemiddelde van 7,8 per 1.000 inwoners.

Afname aantal geregistreerde ongevallen per 1.000 inwoners met 2% per jaar

Aantallen in 2020 zijn nog niet gepubliceerd

Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 5,1 6 3,3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Energiebesparing in de openbare verlichting met 2,5% per jaar

Terug naar navigatie - Energiebesparing in de openbare verlichting met 2,5% per jaar

Jaarlijks worden armaturen van 20 jaar en ouder vervangen door nieuwe armaturen met LED
verlichting. Ook bij nieuwe plaatsing van verlichting wordt LED toegepast. Door de toepassing van
LED vermindert het electriciteitsgebruik van de openbare verlichting. De procentuele afname per
jaar verschilt omdat die afhankelijk is van het aantal armaturen ouder dan 20 jaar, dat wordt
vervangen. Bovendien neemt de daling af omdat het aandeel Led lampen steeds groter is ten
opzichte van traditionele lampen. In de periode 2018 - 2020 was de totale afname 5% en dat is
gemiddeld per jaar 1,7%.

Energiebesparing (in KWh) in de openbare verlichting met 2,5% per jaar

Jaarlijks worden armaturen van 20 jaar en ouder vervangen door nieuwe armaturen met LED verlichting. Ook bij nieuwe plaatsing van verlichting wordt LED toegepast. Door de toepassing van LED vermindert het electriciteitsgebruik van de openbare verlichting. De procentuele afname per jaar verschilt omdat die afhankelijk is van het aantal armaturen ouder dan 20 jaar, dat wordt vervangen. Bovendien neemt de daling  af omdat het aandeel Led lampen steeds groter is ten opzichte van traditionele lampen. In de periode 2018 - 2020 was de totale afname 5% en dat is gemiddeld per jaar 1,7%.

Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 1345 kWh 1310 kWh 1248 kWh
Streefwaarde - - 1280 kWh

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Terug naar navigatie - Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Ambitie is dat 90% van de schouwpunten voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteit
Jaarlijks vinden er meerdere schouwen van de openbare ruime plaats. Daarbij worden duizenden locaties geschouwd. Over het jaar heen moet volgens de CROW (CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid) 90% van de schouwpunten voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Vooral in het groeiseizoen (mei – okt) is dat nagenoeg niet haalbaar op het onderdeel groen. Met een score van 91% in 2020 voldoen wij echter wel aan de norm.

Percentage van de openbare ruimte dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit.
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 92 % 93 % 91 %
Streefwaarde - - 90 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vergroten waardering van het woon- en leefklimaat door onze inwoners met 2% per jaar

Terug naar navigatie - Vergroten waardering van het woon- en leefklimaat door onze inwoners met 2% per jaar

Jaarlijks wordt middels het klanttevredenheidsonderzoek ook een waarderingscijfer gegeven voor de fysieke leefomgeving. De waardering van de fysieke leefomgeving in Montferland ligt met een cijfer van 6,68 in 2018 0,15 punt boven het landelijk gemiddelde van 6,53. Echter ligt de waardering in Montferland in 2020 0,1 punt lager dan in 2018. Landelijke cijfers over 2020 zijn nog niet gepubliceerd.

 

Toename van 2% per jaar van de waardering woon- en leefomgeving in het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (score 0-10)
Waardesoort 2018 2020 2021
Meting 6,68 6,6 -
Streefwaarde - - 6,7

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.4.2 Duurzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna.

Terug naar navigatie - Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna.

Het percentage afvalscheiding/recycling huishoudelijk afval bedroeg over 2020 80%, waarmee de doelstelling ruim is gehaald. Dit is in grote mate te danken aan betere scheiding GFT (18% meer dan in 2019).

Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval

 

 

Waardesoort 2019 2020
Meting 79 % 80 %
Streefwaarde - 75 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 9%

Terug naar navigatie - Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 9%
Percentage energieneutraliteit (percentage hernieuwbare energie)
Waardesoort 2018 2020
Meting 6,2 -
Streefwaarde - 9

Wat hebben we daarvoor gedaan?

03.5 Financiën

Terug naar navigatie - 03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -14.888 -14.843 -15.378 -15.282
Baten 9.735 9.320 9.348 9.976
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.153 -5.523 -6.030 -5.305
Onttrekkingen 260 0 456 456
Stortingen -466 -43 -329 -286
Mutaties reserves -206 -43 127 170