Uitgaven

4,07%
€ -4.490
x € 1.000
4,07% Complete

Inkomsten

0,44%
€ 494
x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

136,14%
€ -3.996
x € 1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,07%
€ -4.490
x € 1.000
4,07% Complete

Inkomsten

0,44%
€ 494
x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

136,14%
€ -3.996
x € 1.000

01.1 Missie

Terug naar navigatie - 01.1 Missie

Montferland is een gemeente die de inwoners en bedrijven centraal stelt. Open en uniforme communicatie, en het betrekken van inwoners bij belangrijke beleidsvraagstukken, projecten en plannen is daarbij van wezenlijk belang.

01.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 01.2 Context en achtergronden

Doel: 
Wij streven naar een hogere klantwaardering en verhoging van het draagvlak van het gemeentelijk handelen.

 

De gemeente is er voor de Montferlandse samenleving. De dienstverlening moet dat uitstralen. Er blijven ons echter geluiden bereiken dat we beter naar de inwoners kunnen luisteren en dat deze nog meer bij het gemeentelijk handelen betrokken wensen te worden. Wij zullen de aankomende jaren sterk inzetten op handelen vanuit het perspectief van mensen en niet vanuit de systeemwereld.

 

Het jaar 2021 stond daarom in het teken van participatie.  In dit jaar is besloten om alle lopende trajecten ten aanzien van participatie te bundelen in een participatiekader. Ook de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft grote invloed op dit onderwerp. Hiermee ontstaat steeds meer een eensluidend participatiekader voor Montferland die aansluit bij de behoefte vanuit de samenleving.

 

Onderdelen van bestuurlijke vernieuwing zijn betrokken bij het participatiekader en onderdelen als bewonersparticipatie, overheidsparticipatie, right-to-challenge, participatie bij vergunningaanvragen en de inbedding van wijk- en kerngericht werken krijgen hier een plek in. Het participatiekader heeft tot doel om een zo praktisch mogelijk kader te bieden om participatie op de juiste wijze in de organisatie in te bedden.  We zijn er nog niet, maar in 2021 heeft het zeker al wel vorm gekregen.

 

Naast het participatiekader stond 2021 voor het grootste deel in het teken van de gevolgen van Covid-19. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de (ambtelijke) organisatie en daarmee de gemeentelijke dienstverlening. Uit de burgerpeiling, die we eind 2020 (in coronatijd) hebben uitgevoerd, is desondanks gebleken dat we op het onderdeel 'alle inspanningen van de gemeente' een 6,82 hebben gescoord terwijl het landelijk gemiddelde op 6,77 ligt.  Ook op het onderdeel 'samenwerking met inwoners' scoorden we met een 6,26 net boven het landelijk gemiddelde dat op 6,17 uit kwam.  Ook zien we bij de de meeste programmagegevens een stijgende lijn ten opzichte van eerdere metingen en zien we ook een hogere score dan het gemiddelde in Nederland. Uiteraard blijven wij er naar streven dat deze stijgende lijn zich in de aankomende jaren door zet.

01.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 01.4 Wat willen we bereiken?

Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

Terug naar navigatie - Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

De burgerpeiling in  Montferland is eind 2020 uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat in beide gevallen hoger scoren dan het gemiddelde in Nederland. 

Burgerpeiling VNG-Alle inspanningen van de gemeente
Periode Montferland Nederland Streefwaarde
2018 6,74 6,65 -
2020 6,82 6,77 7

Burgerpeiling VNG-Samenwerken met inwoners

In 2020 zijn belamngrijkste 

Periode Montferland Nederland Streefwaarde
2018 6,09 6,08 -
2020 6,26 6,17 6,5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

01.5 Financiën

Terug naar navigatie - 01.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -4.751 -2.282 -4.571 -4.428
Baten 642 596 460 494
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.109 -1.686 -4.111 -3.934
Stortingen 0 0 -62 -62