1. Jaarverslag

1.1. Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u, als sluitstuk van de planning & controlcyclus, de jaarstukken van een bijzonder jaar aan. Een jaar waarin iedereen de gevolgen ondervond van een pandemie. Uiteraard heeft COVID-19 ook invloed gehad op het werk van de gemeente. De gemeente heeft na half maart 2020 zijn werkwijzen moeten aanpassen. Enerzijds met betrekking tot de medewerkers en anderzijds inzake de dienstverlening. De medewerkers moesten (van de ene op de andere dag) veel meer thuiswerken. Het is altijd onze inzet geweest om de dienstverlening zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan.  Na een aantal weken van omschakelen, werkprocessen aanpassen en gewenning aan de veranderde manier van werken, werd hier organisatiebreed een weg in gevonden.

Veel geplande evenementen hebben geen doorgang kunnen vinden in 2020. Maar vele projecten  zijn ook gewoon doorgegaan, zoals de werkzaamheden aan het Centrumplan in Didam.

Financieel zijn we gecompenseerd door zowel het Rijk alsook door de Provincie. In de paragraaf Corona vindt u een verdere toelichting op de compensaties en de uitgaven van de gemeente op dit gebied.

Wij hebben 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 2.935.000 ten opzichte van de begroting na wijziging. Met nadruk wijzen we erop dat dit saldo incidenteel van aard is.

Het saldo van de begroting 2020, na vaststelling op 7 november 2019, bedroeg € 1.642.000 negatief. In de bestuursrapportage in oktober 2020 hebben we wederom een nadelig  saldo gepresenteerd van € 2.345.000 en in december een positief saldo van € 389.000 in het kader van de tweede managementrapportage.  Van het voordelig saldo van deze laatste rapportage is € 221.000 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.  De overige saldi zijn verrekend met  de Algemene Reserve.
Inclusief vermeld positief resultaat  van deze jaarrekening dus in totaal over heel 2020 een nadeel van € 663.000.

Het landelijk beeld blijft dat gemeenten steeds meer moeite hebben om de exploitatie sluitend te krijgen sinds ze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de ( nieuwe) taken op het gebied van jeugd, zorg en werk.

Dit is bij ons niet anders. De VNG dringt al langere tijd bij het Rijk aan op een hogere rijksbijdrage, bijvoorbeeld structureel een extra compensatie voor de jeugdzorg en/of het verder bevriezen of afschaffen van de van rijkswege opgelegde opschalingskorting. Inmiddels hebben gemeenten wel de toezegging van een eenmalige bijdrage van € 613 miljoen voor de Jeugdzorg. Voor een structurele oplossing is het wachten op een nieuw regeerakkoord. Maar het ziet er momenteel nog niet naar uit dat zo'n akkoord er op korte termijn zal zijn.

De jaarstukken 2020 vormen de bestuurlijke verantwoording over de uitvoering van het voorgenomen beleid en beheer in het jaar 2020. Onderstaand is de P&C cyclus voor 2020 weergegeven.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Bedragen x € 1.000

Omschrijving Bedrag
Saldo van lasten en baten 3.026
Saldo van geaccordeerde mutaties in de reserves -91
   
Resultaat 2.935

Met de vaststelling van de begroting en gedurende het jaar heeft u voor diverse zaken besloten gelden te reserveren. Deze gelden zijn in de reserves gestort. Tevens heeft u besloten tot het dekken van diverse uitgaven uit de reserves. Per saldo is er gedurende het jaar een bedrag van € 91.000 toegevoegd aan reserves. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000) toegelicht die tot het voordelig resultaat van € 2.935.000 hebben geleid.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bedragen x € 1.000

Omschrijving Onderdeel jaarstukken Bedrag V/N -
I/S*
Verkoop gemeentewoningen (incl. vrijval voorziening) 3.5.02  968 V/I
Groenvoorzieningen 3.5.03  191 V/I
Leges omgevingswet 3.5.03  307 V/I
Wegen, straten en pleinen (exc. kapitaallasten) 3.5.03  244 V/I
Gezondheidszorg 3.5.05
104
V/I
Jeugdzorg 3.5.06  -283
N/I
WMO   3.5.07  496 V/I
Inkomensregeling en Participatiewet 3.5.08 
686
V/I
Algemene uitkering gemeentefonds 3.5.40  176 V/I
Overige algemene dekkingsmiddelen  3.5.40 -145 N/I
Kapitaallasten Diverse programma's 253 V/I
Vrijval reserve Masterplan 's-Heerenberg Mutaties reserves 409 V/I
Lagere toerekening interne uren aan  3.5.50 -621 N/I
Overig

Diverse programma's

150 V/I
Totaal   2.935 V/I

* V = voordeel, N = nadeel
   I = incidenteel, S = structureel

In het onderstaande diagram presenteren wij de jaarresultaten over de periode 2017 tot en met 2020.

Uit deze grafiek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 • Het saldo van lasten en baten vertoont in 2020 een  sterk stijgende tendens ten opzichte van de twee voorgaande jaren;
 • De aanwending van de reserves blijkt uit het verschil tussen de reeksen "Saldo van lasten en baten" en "Gerealiseerd resultaat". In 2020 zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves nagenoeg in evenwicht. Per saldo is een bedrag van € 91.000 toegevoegd aan reserves;
 • Zoals bekend schuiven we ingaande de jaarrekening 2018 geen budgetten meer door naar het volgende jaar. Dit is reeds gebeurd bij de bestuursrapportage en bij de tweede managementrapportage.

Monitor coalitieakkoord en extra nieuw beleid

Terug naar navigatie - Monitor coalitieakkoord en extra nieuw beleid

In de bijlagen vindt u een monitor over de stand van de bezuinigingsopgaven tot en met het jaar 2020.

We kunnen concluderen dat het maatregelenpakket uit 2017 grotendeels is gerealiseerd. De totale realisatiegraad ligt op 95 procent

Voor het pakket uit 2019 bereiken we momenteel nog niet de gewenste realisatiegraad. Deze ligt momenteel op 65 procent.

Voor een specificatie per onderwerp en per onderdeel verwijzen wij u naar de betreffende bijlage.

1.2 Saldo van lasten en baten en resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -111.881 -88.296 -97.005 -99.288
Baten 110.599 88.296 94.308 102.315
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.281 0 -2.697 3.026
Onttrekkingen 10.029 4.016 9.866 10.898
Stortingen -8.442 -2.003 -7.169 -10.989
Mutaties reserves 1.586 2.012 2.697 -91

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

In de kolom "Rekening 2019"  is het gerealiseerd resultaat reeds toegevoegd aan de Algemene Reserve (saldo rekening 2019).

Het saldo van de primaire begroting 2020 bedroeg € 1.642.000 nadelig. Dit bedrag is bij de vaststelling van de begroting onttrokken aan de Algemene Reserve.

Bij de bestuursrapportage heeft u besloten het nadeel van  van € 2.345.000 toe te onttrekken aan de Algemene Reserve.
Enkele grote posten uit deze rapportage waren:

 • WMO (huishoudelijke verzorging,  WVG voorzieningen en nieuwe taken, met name begeleiding (€ 2.173.000 nadeel);
 • Algemene uitkering gemeentefonds (€ 634.000 voordeel);
 • Jeugdzorg (€ 731.000 nadeel);
 • Bijstelling pensioenvoorziening op grond van APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) (€ 394.000 nadeel).

Bij de tweede managementrapportage hebben wij u vervolgens nog elf ontwikkelingen gemeld met budgettaire consequenties in 2020. Het voordeel van € 389.000 is  toegevoegd aan de Algemene Reserve voor een bedrag van € 168.000 en aan de reserve grondexploitatie voor een bedrag van € 221.000. De grootste posten uit deze rapportage waren:

 • Baten omgevingsvergunning bouwen (€ 100.000 voordeel);
 • Afvalinzameling (€ 1900.000 nadeel);
 • Jeugdzorg (€ 253.000 voordeel);
 • WMO (€ 311.000 nadeel);
 • Werk en Inkomen (per saldo € 281.000 voordeel);
 • Algemene uitkering gemeentefonds (€ 243.000 voordeel).

Resultaat
Het saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2020 bedraagt € 3.026.000 voordelig.
De geautoriseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves leiden per saldo tot een nadeel van € 91.000.
Het gerealiseerd resultaat bedraagt hierdoor € 2.935.000 voordelig.

Resultaatbestemming
Wij stellen u voor het resultaat als volgt te bestemmen.

 • Toevoeging aan de Algemene Reserve een bedrag van € 2.935.000.
Omschrijving Bedrag
Resultaat 2.935
Toevoeging Algemene Reserve 2.935