Uitgaven

5,36%
€ -5.914
x € 1.000
5,36% Complete

Inkomsten

1,15%
€ 1.300
x € 1.000
1,15% Complete

Saldo

157,17%
€ -4.614
x € 1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

5,36%
€ -5.914
x € 1.000
5,36% Complete

Inkomsten

1,15%
€ 1.300
x € 1.000
1,15% Complete

Saldo

157,17%
€ -4.614
x € 1.000

5.1 Missie

Terug naar navigatie - 5.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin inwoners in goede gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren. Inwoners hanteren daarbij een gezonde leefstijl. Voldoende sportvoorzieningen en bewegen in de openbare ruimte dragen bij aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners.

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

In 2020 is tijdens de COVID-19 pandemie het belang van gezondheid en een gezonde leefstijl nadrukkelijk gebleken. Fit en vitaal zijn bleek de ernstige symptomen van het virus te verkleinen en de kans op een spoedig herstel te vergroten.  Met name leefstijlziekten zoals hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes blijken van grote invloed op het verloop van het ziektebeeld.

In juli 2020 is de nieuwe sportnota 'Montferland Beweegt' vastgesteld.  In deze nota is sport meer dan alleen een doel op zich. We streven er naar om sport en bewegen meer in te zetten als middel. Een middel met een preventie functie en veel positieve effecten.  Het uitgangspunt is dat sport en bewegen voor iedere inwoner van Montferland toegankelijk moet zijn.  Iedere inwoner moet een leven lang kunnen sporten en bewegen, in de eigen omgeving en binnen de eigen capaciteiten.   

Het ontwikkelen van sport en bewegen doen we niet alleen, maar nadrukkelijk samen met de samenleving.  Een intensieve samenwerking met alle betrokken in het veld is hierbij cruciaal. Bevlogen vrijwilligers, verenigingsbestuurders, sporters zelf en buurtsportcoaches spelen hier een belangrijke rol in. Eind 2020 is de totstandkoming van een lokaal beweeg- en sportakkoord op gestart. 

Het COVID-19 virus heeft in 2020 veel van sportaanbieders gevraagd. Nauwelijks activiteiten in groepsverband, het sluiten van sportaccommodaties en de afgelasting van evenementen deden een groot beroep op alle beweeg-  en sportaanbieders. Ondanks deze uitdagingen bleek de samenleving veerkrachtig, flexibel en creatief. Daar waar mogelijk onstonden allerlei (digitale) activiteiten. 

De rol van de GGD Noord- en Oost-Gelderland veranderde van het vooral uitvoeren van (preventief) gezondheidsbeleid naar het bestrijden van het COVID-19 virus.  Het testen en het bron- en contactonderzoek waren daarbij verreweg de belangrijkste werkzaamheden.  In eerste instantie pakten de reguliere organisatie deze taken op. Sinds de zomer van 2020 is er een COVID-19 projectorganisatie actief en pakt de GGD Noord- en Oost-Gelderland zoveel als mogelijk haar reguliere werkzaamheden weer op.  

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's

  • Coalitieprogramma 'Samen krijgen wij het voor elkaar' 2018-2022
  • Sportnota 'Montferland Beweegt' 2020-2023
  • Regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030
  • Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2020-2024
  • Regionaal Preventie Akkoord: 'Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030'
  • Beleidsplan Spelen in Montferland: Spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud 2015-2030

05.4 Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - 05.4 Wat hebben we bereikt?

Toename van het aantal volwassen inwoners dat de gezondheid als goed ervaart met 1 %

Terug naar navigatie - Toename van het aantal volwassen inwoners dat de gezondheid als goed ervaart met 1 %
Het percentage van de bevolking dat de gezondheid als goed ervaart

De GGD Noord- en Oost Gelderland meet 1x per vier jaar de gezondheid van volwassenen en ouderen via de Gezondheidsmonitor. De laatste meting is van 2016.
De monitor is in 2020 opnieuw afgenomen. De cijfers van deze meting komen in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. 

Waardesoort 2016
Meting 75 %
Streefwaarde 75 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Toename van het het percentage inwoners waarvan het beweeggedrag voldoet aan de Norm Gezond Bewegen met 2 %

Terug naar navigatie - Toename van het het percentage inwoners waarvan het beweeggedrag voldoet aan de Norm Gezond Bewegen met 2 %
Het percentage inwoners waarvan het beweeggedrag voldoet aan Norm Gezond Bewegen

De GGD Noord- en Oost Gelderland meet 1x per 4 jaar het beweeggedrag van de inwoners op basis van de Norm Gezond Bewegen via de Gezondheidsmonitor. De laatste meting is van 2016.
De monitor is in 2020 opnieuw afgenomen. De cijfers van deze meting komen in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar. 

Waardesoort 2016
Meting 51 %
Streefwaarde 51 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -5.841 -3.410 -6.042 -5.914
Baten 901 634 613 776
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.940 -2.775 -5.428 -5.138
Onttrekkingen 481 0 595 524