Uitgaven

17,73%
€ -19.554
x € 1.000
17,73% Complete

Inkomsten

2,51%
€ 2.843
x € 1.000
2,51% Complete

Saldo

569,28%
€ -16.711
x € 1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

17,73%
€ -19.554
x € 1.000
17,73% Complete

Inkomsten

2,51%
€ 2.843
x € 1.000
2,51% Complete

Saldo

569,28%
€ -16.711
x € 1.000

7.1 Missie

Terug naar navigatie - 7.1 Missie

Montferland heeft in 2020 gewerkt aan de missie om kwetsbare inwoners te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving.

7.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 7.2 Context en achtergronden

Programmadoel:

De gemeente streeft er naar dat meer inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen zonder gebruik te maken van een maatwerkvoorziening.

 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar in verband met Corona. Dit heeft effect gehad op onze inwoners, klanten en onze werkwijze, alsook op de dienstverlening van onze maatschappelijke partners.


Het Sociaal Team heeft haar taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning binnen de RIVM-richtlijnen uitgevoerd. Veel contacten en vormen van dienstverlening verliepen anders dan anders. De ondersteuning aan klanten liep zo veel mogelijk door, al was dat soms aangepast. Er is extra aandacht geweest voor mensen in kwetsbare situaties, denk aan overbelasting van mantelzorgers en eenzaamheid.


De afgelopen jaren zagen we een sterk stijgende lijn in aanvragen voor de Wmo. De resultaten over 2020 laten een afvlakking zien van de groei in maatwerkvoorzieningen. Dit is te danken aan de investeringen die gedaan zijn in de eigen hulpverlening door het Sociaal Team en in het samenspel tussen beleid en uitvoering. Dit is ondanks de beperkende omstandigheden van Corona gelukt. Daarnaast heeft Corona een effect gehad op het aantal aanvragen.


We hebben samen met onze maatschappelijk partners verder gewerkt aan de thema's: versterken voorliggend veld, preventie en samenwerken. Dit was meer dan ooit belangrijk in 2020 omdat er natuurlijke contactmomenten wegvielen en omdat er extra aandacht nodig was voor kwetsbare inwoners. We hebben daarin een grote betrokkenheid gezien van onze partners alsook flexibiliteit om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

 

Programmadoel Veiligheid:

Het beschikken over een actueel integraal veiligheidsbeleid gericht op projecten en instrumenten ter versterking van de subjectieve en objectieve veiligheid.

 

In januari 2020 heeft uw gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022, gericht op het versterken van de subjectieve en objectieve veiligheid, vastgesteld.  Dit beleid vormt de kapstok om veiligheidsvraagstukken aan te pakken. De gemeente Montferland heeft in 2020 ingezet op het aanpakken van overlast en criminaliteit, en ook op het voorkomen en bestrijden van onzichtbare criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. In 2020 zijn zaken die hiermee samenhangen samen met partners opgepakt. Zo heeft de burgemeester in 2020 ook meerdere keren gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden op grond van artikel 13b Opiumwet (Damocles) door waarschuwingsbrieven te zenden en drugspanden te sluiten. Ook heeft de burgemeester, als bestuurlijke gids, in 2020 deelgenomen aan de Stuurploeg Ondermijning in Noord en Oost Gelderland. In 2020 zijn diverse campagnes gevoerd om ondermijning bij burgers en bedrijven onder de aandacht te brengen. Voor burgers en bedrijven die alleen anoniem willen melden heeft het college besloten aan te gaan sluiten bij de landelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem.

In 2020 is binnen het sociaal domein en het veiligheidsdomein de samenwerking geïntensiveerd in de aanpak van complexe casuïstiek, mede vanuit de op 1 januari 2020 in werking getreden 'Wet verplichte geestelijke gezondheid' (Wvggz). Ook in 2020 kan geconstateerd worden dat door allerlei oorzaken zich steeds (meer) complexe casuïstiek aandient. Hierbij is ook de aanpak gericht geweest op  veiligheidsvraagstukken betreffende kwetsbare personen, waaronder mensen met verward gedrag. Daarbij is in dit kader ook gestart met het multidisciplinair overleg (MDO).

In het jaar 2020 is Nederland getroffen door de Corona-pandemie met daarbij landelijk verregaande beperkende maatregelen om verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben veel effect gehad op onze inzet op het gebied van ondersteuning, toezicht en handhaving. Het hele jaar is het gemeentelijk beleidsteam (GBT) operationeel geweest. Ten tijde van de jaarwisseling waren de geldende Corona-maatregelen, het afkondigen van een algeheel vuurwerkverbod en het door uw raad ingestelde meldingsplicht voor carbidschieten van toepassing.

Tot slot zijn in de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) besluiten genomen die ook de gemeente Montferland raken. Zo is, na consultatie van de 22 gemeenteraden, het Regionaal Risicoprofiel VNOG 2020-2025, het Regionaal Beleidsplan VNOG 2020-2025 inclusief Dekkingsplan vastgesteld. Ook is in 2020  doorgewerkt aan alle voorbereidingen, waaronder het door uw raad genomen kredietbesluit en besluit over aanpassing van het bestemmingsplan, voor de nieuwe brandweerkazerne in Didam en dit project loopt geheel op schema.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

 

  • Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke Participatie
  • Regionale visie op inkoop
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022
  • Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan
  • Coalitieprogramma

7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Het aantal mensen dat deelneemt aan een traject Sociaal werk/voorliggend veld neemt toe met 5%

Terug naar navigatie - Het aantal mensen dat deelneemt aan een traject Sociaal werk/voorliggend veld neemt toe met 5%

Als gevolg van Corona konden aanvankelijk groepsactiviteiten niet doorgaan, en later zijn deze hervat binnen de RIVM-richtlijnen. Dit betekende kleinere groepen.  Als alternatief zijn er veel meer dan anders individuele contacten geweest via beeldbellen,  per telefoon,  per e-mail en één-op-één contacten in de buitenlucht. Deze alternatieve contacten hebben er toe geleid dat er 'vinger aan de pols' gehouden kon worden bij de veelal kwetsbare mensen. Uiteindelijk  is het bereik als gevolg van Corona licht gedaald, de ureninzet is echter gelijk gebleven. 

Aantal trajecten sociaal werk/sociaal raadslieden werk en overig
Waardesoort 2020
Meting 2000
Streefwaarde 2407

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft gelijk

Terug naar navigatie - Het aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft gelijk

Het klanttevredenheidsonderzoek over 2020 vindt medio 2021 plaats.  De cijfers zijn nog niet bekend.

Aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart
Waardesoort 2020
Streefwaarde 81 %

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt toe met 5%

Terug naar navigatie - Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt toe met 5%

De investering in de eigen hulpverlening door het Sociaal Team heeft zijn vruchten afgeworpen. De doelstelling wordt ruimschoots behaald.

het aantal trajecten kortdurende begeleiding sociaal team
Waardesoort 2019 2020
Meting 73 102
Streefwaarde - 78

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt toe met 5%

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt toe met 5%

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele- en groepsbegeleiding blijft binnen de verwachte groei van 5%. Voor een toelichting zie de Context.

Aantal maatwerkvoorzieningen individuele en groepsbegeleiding
Waardesoort 2019 2020
Meting 535 583
Streefwaarde - 640

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen neemt toe met 5%

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen neemt toe met 5%

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen binnen de verwachte groei van 5%. Voor een toelichting zie de Context.

Aantal maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen
Waardesoort 2019 2020
Meting 2384 2482
Streefwaarde - 2850

7.4.2 Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Ieder signaal dat binnenkomt bij het Meldpunt Ondermijning wordt binnen 14 dagen opgepakt

Terug naar navigatie - Ieder signaal dat binnenkomt bij het Meldpunt Ondermijning wordt binnen 14 dagen opgepakt

De ontvangen signalen zijn binnen twee weken gescreend en voor zover nodig  verder opgepakt.

Het percentage van de bij het Meldpunt Ondermijning ontvangen signalen dat binnen 14 dagen is gescreend en indien nodig verder opgepakt.
Waardesoort 2020
Meting 100
Streefwaarde 100

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.5 Financiën

Terug naar navigatie - 7.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Werkelijk 2020
Lasten -15.921 -15.300 -17.308 -16.876
Baten 514 317 1.050 1.218
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.408 -14.983 -16.258 -15.657
Onttrekkingen 3.276 1.980 1.980 1.624
Stortingen -1.845 -1.865 -2.678 -2.678
Mutaties reserves 1.431 115 -698 -1.054