4. Overige bijlagen

4.1 Controleverklaring

4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2020

Terug naar navigatie - Kredietoverzicht jaarrekening 31-12-2020
                   Krediet wordt afgesloten 
  Realisatie verloopt volgens plan 
  Overschrijding budget en/of planning
   
Omschrijving L/B Begroting Werkelijk Restant Toelichting
Plan bouw woningen Wilhelminastraat L 81 72 9 Betreft woningbouwlocatie. Gronden verkocht en krediet is afgesloten. 
Plan bouw woningen Wilhelminastraat B -115 -129 13
Infra-structurele voorzieningen Nieuw-Dijk L 50 40 10 Afgerond. De inkomsten zijn in het verleden ten gunste van de grondexploitatie geboekt.
Infra-structurele voorzieningen Nieuw-Dijk B -50 -0 -50
Aankoop grond Drostlaan 2020
L 49 0 49 Afwikkeling in 2021.
Blijverslening SVn 2018 L 90 0 90 Verordering gekoppeld, krediet blijft beschikbaar.
Aanschaf computerapparatuur raad/college 2018 L 25 15 10 Er komt een nieuw krediet in 2022
Vervanging I-phones 2017 L 145 121 24 Krediet kan worden afgesloten.
Backup-server 2020 L 45 0 45 Aanbesteding en installatie is voltooid
Vervanging I-Phones 2020 L 145 8 137 Aanbesteding is gedaan. Eerste 260 toestellen zijn binnen
Vervanging I-pads 2020 L 48 0 48 Aanbesteding is gedaan. Eerste 35 toestellen zijn binnen
Uitbreiding servercapaciteit 2020 L 22 0 22 In verband met Corona, uitbreiding thuiswerkomgeving. Factuur wordt begin 2021 betaald.
Uitbreiding opslagcapaciteit data 2020 L 32 30 2 Afgerond
Programmatuur midoffice (Civ BRS) L 100 111 -11 De implementatie, installatie, begeleiding is in 2020 afgerond. Tijdens de installatie zijn onvoorziene werkzaamheden opgetreden waardoor het krediet is overschreden.
Programmatuur Financiën L 220 160 60 Lopend project dat in 2021 wordt afgerond.
Programmatuur Omgevingsvergunning L 90 2 88 Invoering omgevingswet staat gepland voor 2022, afronding krediet in 2021. Project loopt.
Programmatuur X-Works Soc. Zaken 2020 L 57 39 18 Lopend project dat in 2021 wordt afgerond.
Programmatuur Ruimtelijke plannen L 25 10 15 Lopend project dat in 2021 wordt afgerond.
Reconstructie Drieheuvelenweg L 1.076 243 833 Afwaardering Drieheuvelenweg is in uitvoering (2021). De overige maatregelen uit het VCP 's-Heerenberg worden nu voorbereid (participatieproces) en in 2022 en 2023 uitgevoerd
Verruiming overstortriool Stokkum L 223 213 10 Afgerond.

Rioolvervanging Meursweg

L 166 32 134 De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd in combinatie met een sanering van de wegfundering en de vervanging van het verouderde asfalt door een klinkerverharding
Rioolvervanging de Bongerd L 16 0 16 Wordt opgenomen in het nieuwe GRP 2022 - 2026, dat dit jaar wordt opgesteld. Krediet kan nu vervallen.
Reconstructie Sint Jansgildestraat Beek L 1.466 126 1.340 De uitvoering is inmiddels gestart met de aanlleg van een proefvak. Na evaluatie en zo nodig aanpassing van het ontwerp, volgt de verdere uitvoering in 2021 en 2022 en die van het plein in 2022 en 2023
Ontsluiting landbouwverkeer 2019 L 900 0 900 Krediet is vervallen.
Verkeersmaatregelen Zuidermarkweg 2019 L 60 13 47 Uitvoering in tweede helft 2021
Wateroverlast 2020 L 50 0 50 Krediet was niet benodigd in 2020.
Aanleg blauwe ader Dr. Van Heeklaan 2019 L 200 245 -45 Er resteren nog enkele kleinere aanpassingen van de riolering. Toelichting overschrijding. Overschrijding wordt gecompenseerd door voordeel op krediet parkeervoorzieningen sportpark De Boshoek.
Rioolvervanging Prins Bernhardstr. 2019 L 116 0 116 Het project wordt in 2021 voorbereid en in 2022 uitgevoerd icm met de werkzaamheden in het Centrumplan Didam
Rioolverv. Korte Spruit/Julianastr. 2019 L 141 0 141 Het project wordt in 2021 voorbereid en in 2022 uitgevoerd icm met de werkzaamheden in het Centrumplan Didam
Renovatie drukriolering 2019 L 275 245 29 In uitvoering. Betreft meerjarige renovatie en vervanging van pompunits drukriolering
Renovatie drukriolering 2020 L 275 274 1 Wordt opgenomen in het nieuwe GRP 2022 - 2026, dat dit jaar wordt opgesteld
Vervanging pompunits drukriolering 2019 L 20 4 16 In uitvoering. Betreft meerjarige renovatie en vervanging van pompunits drukriolering
Vervanging pompunits drukriolering 2020 L 20 20 0 Afgerond. 
Vervanging rioolgemalen 2020 L 31 0 31 In uitvoering. Afwikkeling in 2021.
Maatregelen BRP-rwa-Didam Domela Nieuwenhuisstraat 2020 L 25 0 25 Wordt opgenomen in het nieuwe GRP 2022 - 2026, dat dit jaar wordt opgesteld. Kan vervallen.
Blauwe Ader Nieuwstraat en Oude Doetinchemseweg 2020 L 35 0 35
Rioolvervanging Oude Doetinchemseweg 's-Heerenberg 2020 L 81 0 81
Relining Muntwal 's-Heerenberg 2020 L 48 0 48
Rioolvervanging Koeleplekstraat Didam 2020 L 37 0 37
Vervanging straatmateriaal 2018 L 530 304 225 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen door een nieuwe klinkerverharding.
Vervanging straatmateriaal 2019 L 530 0 530 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen dor een nieuwe klinkerverharding. Afronding in 2022.
Vervangingen straatmateriaal 2020 L 530 5 525 Doorlopende uitvoering waarbij verouderd straatmateriaal en asfalt worden vervangen dor een nieuwe klinkerverharding.
Parkeervoorz. sportpark De Boshoek 2019 L 148 94 53 Project is afgerond en het parkeererterrein en de waterberging daaronder, functioneren prima
Verv. toplaag veld 1 De Boshoek 2019 L 309 305 3 Project is afgerond en het veld is bespeelbaar
Kunstgras De Boshoek onderlaag 2019 L 235 231 4
Kunstgras De Boshoek toplaag 2019 L 244 240 4
Kunstgras VV Montferland toplaag 2019 L 168 164 4
Kunstgras VV Montferland onderlaag 2019 L 167 164 3
Bloemenbuurt Didam 2019 B 0 140 0 Inmiddels hebben we van de provincie een beschikking ontvangen voor een subsidie van € 525.000 ter dekking van het exploitatietekort.  Het eerste voorschot hebben we in 2020 ontvangen.
Bloemenbuurt Didam 2019 L 606 248 358 In totaal is een bedrag van € 2,1 miljoen gevoteerd. Dit wordt gefaseerd beschikbaar gesteld. Lopend project.
Beregeningsinstallaties 2019 L 165 161 4 Krediet is afgerond.
Robotmaaiers (referbished) 2019 L 133 130 3 Krediet is afgerond.
Goede inrichting centrum van kernen 2019 L 0 200 -200 Krediet van € 1.200.000,= is bestemd voor de herinrichting van de kernen van Braamt, Azewijn en Beek. De kernen van Braamt en van Azewijn maken onderdeel uit van de de dorpsvisies en uitvoering daarvan volgt in 2021 e.v. . De kern van Beek wordt medio 2022 en 2023 heringericht, nadat de Sint Jansgildestraat klaar is.
Vervanging houten brug Elsepasweg 's-Heerenberg 2020 L 25 0 25 Mogelijk nog doorgezet naar 2022 afhankelijk van de staat van het kunstwerk
Stabiliseren bovenlaag onverharde wegen 2020 L 1.250 2 1.248 Waarschijnlijk start tweede helft 2021 de uitvoering en loopt door tot in 2022
Tandemasser 2 ton + loofrek 2020 L 40 0 40 Financiele afwikkeling in 2021
Schaftwagens Wedeo L 88 17 71 Financiële afwikkeling in 2021
Regionaal energiefonds 2019 L 200 0 200 Lopend project.
Duurzaamheidsleningen 2019 L 1.000 300 700 Voorgesteld wordt € 500.000 af te ramen ivm revolverend fonds. Doordat het fonds revolverend is kunnen aflossingen weer opnieuw worden ingezet. Hierdoor hoeven we als gemeente minder te storten.
Stimuleringslening asbestverw. 2018 L 1.000 200 800 Voorgesteld wordt € 500.000 af te ramen ivm vervallen asbestdakenverbod. Hierdoor zal minder gebruik van deze regeling worden gemaakt.
Verduurzaming sportzaal 't Raland 2019 L 100 113 13 Afrondende werkzaamheden vinden begin 2020 plaats. Hogere uitgaven van ca. € 15.000 dan geraamd omdat we meer panelen leggen. Dit leidt uiteindelijk tot lagere energielasten.
Huisvesting Politieke avond Montferland 2019 L 48 40 8 Afgerond.
Huisvesting brandweer Didam 2020 L 2.000 31 1.969 Oplevering april 2022, lopend project.
Vervanging AED's 2020 L 20 6 14 Afronding krediet in tweede helft 2021.

 

Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2020

Terug naar navigatie - Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2020
                   Project wordt afgesloten
  Realisatie verloopt volgens plan
  Overschrijding budget en/of planning
   
Omschrijving L/B Begroting Realisatie Restant Toelichting
Centrumplan Didam  L 10.589 2.842 7.747

Lopend project. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd.

Centrumplan Didam B 0 0 0
Braamt: Inrichting openbare ruimte en Energiepark L 1.710 21 1.689

Lopend project. Betreft herinrichting plein en inrichting trapveldje, aanleg zonnepark Braamt.

Braamt: Provinciale bijdrage B -500 -400 100

Een bedrag van € 100.000 provinciale bijdrage moet nog worden ontvangen.

 

4.3 Monitor coalitieakkoord en extra nieuw beleid

Coalitieprogramma

Terug naar navigatie - Coalitieprogramma
Coalitieprogramma 2018 - 2022 Toelichting / stand van zaken
Programma 1  
 • Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwing staat nog steeds hoog op de agenda. Hier zijn zeker stappen gezet. Te denken valt aan o.a. trainingen Waarderend Onderzoeken, de startdocumenten, maar ook aan het Participatiekader waar in 2020 al belangrijke stappen zijn gezet.
Programma 2  
 • Centrumplan Didam (kapitaallasten)

Dit betreft een  omvangrijk en uitdagend civieltechnisch project dat uit meerdere deelgebieden bestaat, waarvan de uitvoering is verdeeld over diverse jaren. Uitwerking van plannen en uitvoering van de werkzaamheden ligt, ondanks Corona, op schema. De deelprojecten Pittelderstraat, Oranje-erf, het plein voor de Mariakerk en de Spoorstraat zijn inmiddels uitgevoerd. De voorbereidingen voor herinrichting van het Lieve Vrouweplein zijn afgerond. Realisatie van dit deelgebied start in februari 2021. Voorbereiding engineering deelgebied Wilhelminastraat is gestart.


Uitwerking en uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in nauw overleg met bewoners, bedrijven, verenigingen en overige belanghebbenden. Wegens Corona gebeurt dit niet via informatiebijeenkomsten, maar veelal via digitaal en persoonlijk overleg, informatiebrieven, informatiefolders, online-informatie via de website, alsmede een omgevingsmanager die continu bereikbaar is.           

                                         
In 2019 is voor het gezamenlijke project, inclusief opgave Blauwe ader / riolering, door de raad een krediet gevoteerd. Uitvoering van het project vindt plaats binnen het beschikbaar gestelde budget.

Programma 3  
 • Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
Ook in 2021 zal uitvoering worden gegeven aan de Uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal, die eind 2018 is vastgesteld.

Het ruimtelijke kader voor opwekking duurzame energie is in 2020 vastgesteld. Dan zal 2021 het eerste volledige jaar worden waarin initiatieven kunnen worden ingediend en getoetst aan het ruimtelijke kader, dat na een uitgebreid participatietraject tot stand is gekomen.

Om beleid t.b.v. warmtetransitie (van het gas af) te kunnen ontwikkelen (in meerdere fasen) en de realisatie van de uitvoeringsagenda energieneutraal 2018-2022 niet onnodig te vertragen is extra personele capaciteit nodig. Deze wordt voorlopig ingeschat op 0.7 fte.

Hiervoor zullen aanvullende rijksmiddelen worden ingezet.
 • Stimuleren duurzame kansen: duurzaamheidslening/ stimuleren lokale en particuliere initiatieven (rentelasten)
De duurzaamheidslening is vanaf de start in 2016 zeer succesvol en wordt voorlopig voortgezet. In 2020 zijn 85 duurzaamheidsleningen verstrekt.

Lokale en particuliere initiatieven worden (indien mogelijk) ondersteund binnen de vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders (Uitvoeringsagenda Energieneutraal en begroting).
Verkeersknelpunten voor heel Montferland in beeld brengen en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen:   
 • opstellen nieuw IVVP
Het IVVP wordt 2021 de raad te vaststelling aangeboden. De startnotitie IVVP is in april 2019 door de raad vastgesteld. In die startnotitie worden de onderwerpen die de inhoud van het IVVP gaan vormen toegelicht. In 2020 zijn de onderwerpen uitgewerkt waarna begin 2021 het IVVP door de raad kan worden vastgesteld. Het eerder in de begroting vastgestelde jaarlijkse bedrag voor de uitvoering van de maatregelen uit het IVVP bedroeg € 250.000,=. Medio 2020 is dit bedrag, als bezuinigingsmaatregel, in de begroting 2021 teruggebracht tot € 100.000,=. Het uitvoeringsplan wordt daarop aangepast.
 • Goede ruimtelijke inrichting centra van kernen (kapitaallasten)
Aan de planvorming voor de herinrichting  van kern Beek is in 2020 verder gewerkt. De planvorming voor de kernen van Azewijn en Braamt hangt samen met de Dorpsvisies en zijn in 2020 afgerond. Vooralsnog is het beschikbaar gestelde krediet voldoende.

Goed onderhouden bermen en wegranden: 

 • extra onderhoud bepaalde (fiets)routes gedurende vijf jaar
 • aangepast onderhoud bermen t.b.v. biodiversiteit
Uitvoering vond plaats in het maaiseizoen in de maanden april t/m november. Het onderhoud aan de wegranden is integraal meegenomen in het reguliere wegenonderhoud.

In 2020 hebben wij een deel van de bermen op een andere manier onderhouden, zodat de  biodiversiteit vergroot wordt. Het gewijzigde beleid ten aanzien van bermonderhoud wordt onderdeel van het nog op te stellen bermenbeheerplan in 2021. Zodra het beleid is geformuleerd, kan worden aangegeven of dat past binnen de reguliere budgetten of dat een verhoging daarvan nodig is. In 2020 is het maaien van de bermen uitgevoerd binnen het daarvoor begrootte budget.
 • Goed onderhoud onverharde buitenwegen
Uitvoering van het aanbrengen van de halfverharding vindt gefaseerd over meerdere jaren plaats. Regulier onderhoud jaarlijks. Het beleids- en uitvoeringsplan is in 2019 vastgesteld. In 2020 is de Braamweg in Braamt voorzien van een halfverharding. Daarnaast is het reguliere onderhoud aan de onverharde wegen uitgevoerd in het voor- en najaar. De beschikbare kredieten zijn vooralsnog voldoende.
Reactivering van het Groen Structuurplan:   
 • opstellen nieuw groen structuur plan
Het groenbeleidsplan wordt in 2021 aan de raad ter vaststelling aangeboden. In 2019 is een startnotitie opgesteld waarin de onderwerpen en uitgangspunten staan vermeld die in het groenstructuurplan worden behandeld. Deze startnotitie is in januari 2020 vastgesteld. Verdere uitwerking van de onderwerpen vond plaats in 2020. Na vaststelling van het groenbeleidsplan in 2021 zal blijken of uitvoering daarvan past binnen de reguliere budgetten of dat verhoging daarvan nodig is.
 • Formatie handhaving
Vacature BOA wordt in 2021 open gesteld. In 2020 is het nieuwe gemeentebrede integrale handhavingsbeleid vastgesteld. In 2020 is ook besloten dat de personele capaciteit van de BOA's per 2021 wordt uitgebreid met 1,12 fte. Vacature (jeugd)BOA wordt in 2021 open gesteld. Voor structurele personele uitbreiding BOA's is budget opgenomen in de meerjarenbegroting 2021.
Programma 4  
 • In samenwerking met branche kiezen voor een gedegen toeristisch beleid:
Het nieuwe R&T-beleid is afgerond en door de raad in december 2020 vastgesteld.  Het Toeristisch Platform Montferland (TPM) heeft diverse adviezen aangeleverd, die zijn verwerkt in het beleidsstuk.  In de kadernota  zijn vanaf 2021 aanvullende budgetten gevraagd voor uitvoering van nieuw beleid in 2021 en n.a.v. het coronavirus. Deze extra budgetten zijn ook toegekend. Omdat het beleid pas eind 2020 gereed was, is er nog geen geld uit gegeven aan de uitvoering van het nieuwe beleid. Diverse budgetten zijn daarom, volgens collegebesluit, overgeheveld naar 2021.
 • Oog houden voor lokale tradities en cultuur: 75 jaar vrijheid in 2020
In het nieuwe evenementenbeleid zullen de lokale tradities en cultuur een plek innemen. M.b.t. 75 jaar bevrijding: in 2020 is een aantal activiteiten afgelast en verplaatst i.v.m. het coronavirus. 
Programma 5  
 • Stimuleren van samenwerking tussen sport- en cultuurvoorzieningen, de gemeente ondersteunt deze processen:
Open Club ontwikkeling blijft aankomende jaren op de agenda staan.  Na afronding in een eerste kern (Didam) volgen er nu meer en zullen er meer volgen. Samenwerking door sport- en cultuurvoorzieningen is in 2020  meer verbreed door enkele ontwikkelingen:

- Open Club: de sportvereniging opent de poort voor andere verenigingen, andere activiteiten en andere doelgroepen. Mede met steun van de gemeente komt dit op gang in Didam (Stichting Open Club de Nevelhorst) en zijn de eerste stappen gezet in 's-Heerenberg (De Boshoek) en in Beek (rondom Sportpark 't Peeske);

-  Lokaal Sportakkoord: Een brede selectie van partijen (sport, cultuur, welzijn, onderwijs, zorg) onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden bij het opzetten van sportprojecten, om meer mensen te laten bewegen.  M.b.t. de directie relatie tussen sport en cultuur wordt een communicatieprogramma opgezet om het brede lokale aanbod in Montferland beter te ontsluiten en voor het voetlicht te brengen

Is uitgevoerd binnen begroting 2020.
 • Duurzame instandhouding van voorzieningen: kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op bereikbare afstand
Met de vaststelling van de Sportnota door de gemeenteraad is uitgesproken dat de gemeente kiest voor duurzame en veilige sportaccommodaties binnen bereikbare afstand. Met investeringen in fusieverenigingen,  LED-verlichting op aantal sportparken, inzet robotmaaiers en automatische beregening en aanpassing maailbeleid middels inzet robotmaaiers is gewerkt aan verduurzaming. Goede accommodaties binnen bereikbare afstand blijft een aandachtspunt. Deze zijn er nu (sportparken en sportzalen/-hallen) en de gemeente kiest er voor deze te handhaven. 
 • Toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart brengen
Besluitvorming over  een nieuw zwembad vindt plaats na marktconsultatie van partijen voor 1-7-2020. Door de gemeenteraad is inmiddels besloten om het zwembad te sluiten. Door de gemeenteraad is besloten om een bedrag van  € 153.000,--  gedurende 10 jaar beschikbaar te houden voor het realiseren van een sportvoorziening.  Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om in 2021 met plannen te komen voor deze sportvoorziening.
 • Verder stimuleren van sport als bindmiddel samenleving: 
Na vaststelling sportnota zal o.b.v. een uitvoeringsagenda hier verder aan gewerkt worden. Samen met verenigingen en instellingen, en zeker ook met de deelnemers in de Open Club. Krijgt veel aandacht in het voorgestelde nieuwe sportbeleid (Sportnota Montferland): Sport als middel om inwoners te binden met de vereniging, kern of met elkaar. 
 • Voetbalverenigingen die samen willen werken of fuseren worden gefaciliteerd en ondersteund bij het komen tot een gezamenlijke accommodatie:
Afgerond met VV Montferland (Braamt en Zeddam) en FC Bergh ('s-Heerenberg, Lengel en Stokkum). Fusies financieel afgerond met dien verstande dat voor bijdrage kleedkamers VV Montferland nog middelen gereserveerd staan. 
 • Preventieve maatregelen om vereenzaming en inactiviteit te voorkomen zowel bij jongeren als bij ouderen
Hier wordt sport beschouwd als middel om inactiviteit en vereenzaming tegen te gaan (preventie). Dit is dan ook genoemd in de nieuwe Sportnota Montferland.  Wordt verder gerealiseerd via de Uitvoeringsagenda Sport, die in 2020 wordt vastgesteld.
Programma 6  
 • Maatwerk per kern in faciliterende zin, maar binnen de financiële kaders van 2017; Beek, Braamt en Azewijn
De zes kernen waarin wordt gewerkt aan een dorpsvisie doen dit in hun eigen tempo. Er is ook sprake van maatwerk per kern waardoor er verschillen ontstaan.  De gemeenteraad heeft inmiddels besloten de dorpsvisie voor de kernen Braamt en Loil goed te keuren, nadat ook de provincie Gelderland heeft besloten de gevraagde provinciale bijdrage toe te kennen.  Inmiddels is met de voorbereiding van de uitvoering van de dorpsvisie voor deze kernen  gestart. Onlangs hebben wij de dorpsvisie van Nieuw Dijk ontvangen.  In  de kernen  Azewijn, Stokkum en Beek/Loerbeek wordt nog aan de dorpsvisie gewerkt.  Ook voor deze kernen geldt dat de uitvoering van de dorpsvisie sterk zal afhangen van de bereidheid van de provincie om ook voor deze dorpsvisies een provinciale bijdrage toe te kennen.  Overleg met de provincie heeft uitgewezen dat de dorpsvisie Nieuw Dijk aanpassingen behoeft om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de provinciale regeling "Steengoed benutten".  De dorpsvisies voor Stokkum,  Azewijn, Beek/Loerbeek en Nieuw Dijk zullen in de loop van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Er zal niet meer uitgegeven worden dan daarvoor beschikbaar is.
 • Goede onderwijsvoorzieningen en onderwijshuisvesting:
Eerst zal er een locatie bekend moeten zijn, voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw van  een IKC. De realisatie van een IKC in 's-Heerenberg is nog niet gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog geen keuze is gemaakt ten aanzien van de locatie waar deze school gebouwd wordt.   In 2020 is een onderzoek opgestart voor de locatie Zeddamseweg 84 . Dit vergt meer tijd dan oorspronkelijk is ingeschat. Door verloop van tijd en de aanpassing van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting  zullen de kosten hoger uitvallen dan de eerder indicatief geraamde kosten. In de huidige begroting is een investering van € 7 mln. opgenomen in de begroting. Volgens de laatste berekeningen moet de investering verhoogd worden naar € 12 mln.  Dit betreft normatieve bedragen. Werkelijk kosten zijn mede afhankelijk van de locatiekeuze. 
 • De dorpsraden en verenigingen ondersteunen bij initiatieven om de leefbaarheid op peil te houden

Voor 2019 is er een nieuwe subsidieregeling, genaamd subsidieregeling Ondersteuning Leefbaarheidsinitiatieven 2019 (ook wel Leefbaarheid 2019).

Binnen deze regeling is € 7.500 beschikbaar voor dorps- en wijkraden op jaarlijkse basis
en is er € 25.000,-- beschikbaar voor incidentele initiatieven (met een max. van  € 2.500,-- per initiatief).

In 2019 is € 8.025,-- aan subsidie uitgekeerd voor leefbaarheidsinitiatieven en   € 5.500 uitgekeerd aan wijk/dorpsraden voor jaarlijkse vergaderkosten.

Voor 2020 is wederom € 25.000 beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven en  € 7.500 voor jaarlijkse vergaderkosten.  

Programma 7  
 • De sociale Wijkteams zijn bereikbaar en proactief:
Voor een deel gerealiseerd. Rekening houdend met beperkt budget.
 • Ondersteuning dichtbij de inwoner aanbieden en kernen meer aandacht geven om aan de ondersteuningsvraag in de eigen woonplaats te voldoen
Bepaalde welzijnsactiviteiten en het op beperkte schaal houden van spreekuren door het Sociaal Team is haalbaar in de kernen. Hiermee kan een deel van de ondersteuningsvragen opgelost worden. Gezien de beperkte omvang van de potentiële cliënten is het beperkt mogelijk om alle ondersteuninggsvragen op kernniveau op te lossen.
Programma 8  
 • Vroeg signaleren van schulden: - systeemkosten BKR
De gemeente is bij wet verplicht om per 1 januari 2021 vroegsignalering bij schulden in te gaan voeren. Per 1 januari 2021 voert de gemeente mede conform het  coalitie akkoord vroegsignalering bij schulden uit.

Extra nieuw beleid

Terug naar navigatie - Extra nieuw beleid
“Extra” nieuw beleid 2019-2022 Toelichting / stand van zaken
Programma 1  
 • Regio Arnhem Nijmegen
Op 13 december 2020 is het proces dat moest leiden tot de versterkte samenwerking binnen de Regio Arnhem-Nijmegen in Montferland afgerond door een besluit van de gemeenteraad van 13 december. Per 1 januari 2021 is de (nieuwe) gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen (ook wel Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen genoemd) van kracht. Op dit moment (2021) is het onderzoek Koersbepaling regionale samenwerking gestart. Financiële consequenties worden op korte termijn duidelijk.
Programma 2  
 • Bloemenbuurt Didam
Werkzaamheden lopen volgens planning. In 2020 heeft de gemeenteraad voor de komende jaren nog € 1.200.000 beschikbaarbesteld. Totaal € 2,1 miljoen. Eind 2020ontvingen we van de provincie een subsidiebeschikking  van € 525.000 ter dekking van hetexploitatietekort. De financiële consequenties worden betrokken bij de Kadernota 2022/ Programmabegroting 2022.
 • Flora- en faunaonderzoek in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet
Het opstellen van het biodiversiteitsplan is gestart. Verwachting is dat het plan tweede helft 2021 gereed is. Onderwerp houdt tevens Biodiversiteitsplan in. Start gemaakt met opstellen biodiversiteitsplan. De verwachting is dat het gereserveerde bedrag voldoende is voor het opstellen van een biodiversiteitsplan.
 • Monumentale graven
Het college heeft in 2019 besloten om 125 grafmonumenten niet te renoveren zoals eerder besloten in 2018, maar uitsluitend over te gaan tot het wegnemen van gevaarlijke situaties op de betreffende begraafplaatsen. Gelet op de relatief hoge kosten en het gebrek aan noodzaak tot groot onderhoud is besloten alleen de gevaarzetting weg te nemen.
Programma 3  
 • Inrichten Regionaal Energiefonds
Voorlopig wordt geld nog niet weg gezet. Eerst onderzoek aansluiting landelijk ontwikkelfonds. Aansluiting bij landelijk ontwikkelfonds van Energie Samen  en Groenfonds (met minder inleg en minder financiële risico's gemeente) wordt onderzocht. Mogelijk dus geen apart regionaal fonds.
 • Afsluiting Pittelderstraat Didam (kapitaallasten)
De raad heeft besloten om de Pittelderstraat niet af te sluiten.

Enerzijds wordt daarme tegemoet gekomen aan de bezwaren die er tegen de afsluiting bestaan vanuit de bedrijven en aanwonenden en anderzijds wordt door het niet uitvoeren een besparing gerealiseerd.
 • Parkeervoorzieningen zuidkant station Didam (kapitaallasten)
Aan de zuidzijde van het Station (Pittelderstraat) is het parkeerterrein aangelegd. Het werk is uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbare krediet.
 • Rotonde Bievankweg-Ruighoek: kruising aanpassen (kapitaallasten)
In 2019 is de rotonde aangepast. De fietsoversteken zijn verruimd en duidelijk zichtbaar gemaakt, datzelfde geldt voor de bochtstralen waardoor vrachtverkeer de rotonde makkelijker kan passeren.

Na ingebruikname bleek dat er in de bochten extra maatregelen nodig waren om de randen en bermen van de rotonde te beschermen. Inmiddels zijn daar betonblokken geplaatst. Hierdoor worden vrachtwagens gedwongen de juiste rijcurve te maken. Het beschikbare krediet is overschreden door de extra werkzaamheden.
 • Onderzoek aanleg snelfietspaden
De komende jaren wordt een plan opgesteld als onderlegger voor de subsidieaanvraag bij de provincie. De provincie inventariseert alle wensen van de gemeentes en toetst die aan de provinciale visie of op het ‘Hoofdfietsnet Gelderland’.

Het is nu nog niet bekend hoe de provinciale subsidieregeling  - die er wel komt- er uit gaat zien. Wel zal er sprake zijn van cofinanciering. Er is een bedrag van € 40.000,= beschikbaar om de voorbereidingskosten om te komen tot een uitvoerbaar plan te bekostigen. De uiteindelijke uitvoeringskosten zijn op dit moment niet bekend.
 • Verkeersremmende maatregelen Zuidermarkweg in Beek (kapitaallasten)
De uitvoering is afhankelijk van het overleg met de verschillende partijen. In april 2019 is er een informatieavond gehouden. Daar is in overleg met de buurt, ondernemers industrieterrein Matjeskkolk, LTO en de dorpsraad  bepaald dat er op de Zuidermarkweg meer nodig is dan alleen de aanleg van een drempel op de kruising met de Kerkhuisstraat.

Wij werken een voorstel uit dat op een nieuwe informatieavond besproken wordt met de genoemde partijen. Door de huidige Corona perikelen is e.e.a. vertraagd. Het beschikbare krediet is gebaseerd op de kosten van de aanleg van een plateau op de kruising met de Kerkhuisstraat. De verwachting is dat er meer maatregelen nodig zijn en het krediet moet worden verhoogd.
Programma 4  
 • Klompenpad
Stokkum en Kilder gestart, bij Greffelkamp/Nevelhorst nog in verkennende fase. Verwachting is dat het proces langer zal duren door de komst van het coronavirus. Eind 2019 is de uitvoering van de klompenpaden in Stokkum en Kilder van start gegaan. Begin 2021 zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een derde klompenpad in het gebied Greffelkamp/Nevelhorst. Kosten conform begroting. 
 • MTB Route Montferland
Het plan en route is gereed. Opening was januari 2020. 
Programma 5  
 • Fusie voetbalverenigingen: investeringen uitbreidingen MVR
Alle onderdelen afgerond. De gemeenteraad heeft  besloten, dat op sportpark De Boshoek in 's-Heerenberg en op sportpark De Padevoort in Zeddam geïnvesteerd wordt in velden en gebouwen. Hierdoor wordt het mogelijk,  om van 5 naar 2 fusieverenigingen te gaan in het voetballandschap.

Aanpassing velden en aanleg parkeerplaats is afgehandeld. Bijdragen voor kleedkamers, verlichting, verhardingen, fietsenstalling, etc. zijn uitgekeerd m.u.v. bijdrage kleedkamers VV Montferland (gereserveerd voor de nabije toekomst).

Fusies zijn financieel ook afgehandeld (kosten aanpassingen betaald), m.u.v. een bijdrage voor kleedkamers voor VV Montferland. Dit bedrag blijft gereserveerd.
 • Onderzoeken fusies/open club (sport)
Het onderzoek om te komen tot open clubs is volop in gang. In Didam bestaat  nu Stichting Open Club de Nevelhorst om te komen tot een open club/vitaal sportpark.  In 's-Heerenberg is dit proces  in gang gezet. Ten gevolge van Corona is dit nu tijdelijk stopgezet.

DVC heeft hiervoor provinciale subsidie ontvangen en  stelt dit beschikbaar aan de Stichting Open Club de Nevelhorst. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen op het sportpark gerealiseerd.

Proces van de Open Club krijgt ook gestalte in Beek, waar een procesbegeleider een onderzoek start. Doel: samenwerking lokale partijen om meer mensen te laten bewegen op een "open"  sportpark voor brede doelgroepen. Plannen worden binnen het budget uitgevoerd.
 • Verduurzaming Sportzaal ’t Raland (kapitaallasten)
Zal dit jaar plaatsvinden. Het is de bedoeling om op t Raland zonnepanelen te leggen. Er wordt gekeken of de constructie van het dak daar geschikt voor is.

Een bedrijf heeft de opdracht verworven als de economisch meest voordelige inschrijver. De werkzaamheden zijn in de laatste fase. De bruto productie meter zal op korte termijn worden geleverd. Op dat moment kant de installatie worden aangesloten en opgeleverd. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voor € 115,000,-. Dit bedrag is hoger als eerder geraamd. Maar hier staat tegenover dat er circa 200 st. extra panelen (extra opbrengst) worden geleverd.
 • Mindervalidenlift de Muizenberg (kapitaallasten)
Er moeten nog enkele bouwkundige aanpassingen plaatsvinden. De huidige traplift in sporthal de Muizenberg functioneert niet goed en de leverancier is failliet.  Daardoor is het voor mensen met een lichamelijke beperking niet mogelijk om sport te aanschouwen vanaf de tribune.  De huidige traplift is niet te vervangen vanwege de unieke bevestigingsconstructie en aandrijving. Daarnaast belemmert de huidige lift de doorloop op de trap. Dit is niet gewenst. Met leveranciers wordt op dit moment naar een passende oplossing gezocht.

April 2020.

Inmiddels is de plaatsing van een lift in uitvoering. Dit heeft wel moeten plaatsvinden op een andere locatie. in het gebouw. Dit heeft geleid tot extra kosten.

Doordat van een traplit naar een plateaulift is overgestapt (het was niet mogeleijk een traplift te plaatsen)  is de lift op een andere plek is geplaatst. Hierbij is het noodzakelijk omn bouwkundige voorzieningen aan te brengen. Hierdoor zijn de kosten naar opgelopen naar € 31.000,- 
Programma 6  
 • Zorg binnen (basis)onderwijs
Door Corona is het niet mogelijk gebleken om een gezamenlijke training te organiseren.  Desalnietemin hebben we het eigen toegangsteam een training laten volgen om helder te krijgen wat zorg binnen onderwijs precies inhoud.  Daarnaast in zowel de Achterhoek als in de Liemers regionaal een 1e aanzet gemaakt om voor een gezamenlijk wegingskader voor de toekenning van de zorg. Bijeenkomsten vinden plaats binnen het daarvoor beschikbare budget.
 • Betere samenwerking tussen sociaal en medisch domein
Door omstandigheden heeft in 2019 slechts één bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst van september 2019 was uitgesteld naar maart 2020. Als gevolg van de coronamaatregelen is de bijeenkomst wederom uitgesteld. Naar verwachting vindt deze in juni 2020 plaats.

We merken dat als gevolg van de bijeenkomsten professionals elkaar sneller vinden en eerder contact zoeken.  Om de samenwerking te verbeteren tussen het sociaal en medisch domein vinden er 2 maal per jaar thema-bijeenkomsten plaats, waarvoor de partners uit het medisch en sociaal domein uitgenodigd worden.  Hierdoor leren partijen elkaar kennen, dat tot gevolg heeft dat ze elkaar gemakkelijker weten te vinden.
Programma 7  
 • Brandweerkazerne Didam (kapitaallasten)
Het totstandkomingsproces van deze nieuwe kazerne op een nieuwe locatie is voortvarend doorlopen. Het bestemmingsplan is op 10 september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en op 4 november 2020 onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunningaanvraag is inmiddels ingediend en ook de aanbestedingsprocedure is reeds gestart. Na gunning, kan de bouw naar verwachting in april 2021 van start en begin 2022 in gebruik worden genomen. De plannen voor verplaatsing van de brandweerkazerne in Didam naar een locatie aan de randweg, naast de skatebaan, liggen op koers. In overleg met het korps Didam en de VNOG zijn plannen inmiddels uitgewerkt. Bij de ontwikkeling is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. Zo krijgt het gebouw de benodigde uitstraling richting de Doetinchemseweg en de rotonde en wordt het terrein landschappelijk ingepast. Bovendien wordt invulling gegeven aan duurzaam, circulair en energieneutraal bouwen.    Verplaatsing van de kazerne wordt gerealiseerd binnen het daartoe door de raad beschikbaar gestelde budget.
 • Langer veilig thuis wonen in de Achterhoek
Het project 'Leefsamen Montferland' is voor de zomer 2019 uitgerold en het daadwerkelijk installeren van de slimme sensoren in 100 woningen is in het najaar 2019 gerealiseerd. Dit project is onder de naam 'Leefsamen Montferland' in 2019 uitgevoerd.  Binnen het project 'Leefsamen Montferland' is de mogelijkheid geboden aan  alleenstaande zelfstandig wonende senioren om met behulp van slimme sensoren langer veilig thuis te kunnen wonen. Binnen dit project was het mogelijk om 100 woningen van deze sensoren te voorzien en dit is in 2019 ook gerealiseerd. 
 • Voortzetting toezicht openbaar domein door particulier beveiligingsbedrijf
Het jaar 2020 is het laatste jaar dat het particulier beveiligingsbedrijf het toezicht openbare ruimte heeft uitgevoerd.  Door uw besluit d.d.  7 november 2019 vervalt vanaf 2021 het toezicht openbare ruimte door een particulier beveiligingsbedrijf. Het toezicht openbaar domein, zoals de particulier beveiliger dit de afgelopen jaren tot en met 2020 heeft uitgevoerd, is een goede en belangrijke aanvulling gebleken op het reguliere netwerk van toezicht en handhaving door de BOA's en politie.

Uw raad heeft op 7 november 2019 besloten om voortzetting van het budget voor toezicht openbaar domein vanaf 2021 te schrappen. Daarbij heeft uw raad aangegeven dat eind 2020 een voorstel Integraal Handhavingsbeleid moet voorliggen, waarin is vastgelegd hoe de handhaving van de openbare orde en veiligheid is georganiseerd. Het jaar 2020  is het laatste jaar dat uw raad hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld. Door uw eerder genomen besluit is vanaf 2021 hiervoor geen budget meer opgenomen in de begroting.

4.4 Monitor Bezuinigingen (2020)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In verschillende rondes is de afgelopen jaren bezuinigd. Eerst vooral in het sociaal domein (budgetneutraliteit sociaal domein). En vanaf de begroting 2021 ook nadrukkelijk in andere taakvelden van de gemeente. In onderstaand overzicht wordt een weergave gegeven van de stand van zaken van al deze bezuinigingsopgaven tot en met het jaar 2020. Het blijkt andermaal lastig om het precieze effect van een maatregel te becijferen. Eén van de redenen daarvoor is dat een aantal maatregelen hetzelfde effect beogen en dus moeilijk te zeggen valt welk effect aan welke maatregel is toe te schrijven. Bovendien hebben we zeker in het sociaal domein te maken met een telkens veranderende omgeving; het vlak van wetgeving en inkoop is in beweging en ook de autonome ontwikkelingen van aantallen aanvragen hebben invloed op het effect “onder aan de streep”.

Het pakket maatregelen uit 2017 is grotendeels gerealiseerd. De totale realisatiegraad ligt met 95% van de doelstelling zelfs boven het percentage dat op basis van ervaringen uit het verleden verwacht mag worden. Uiteraard moet deze ontwikkeling gevolgd worden, maar directe acties zijn hier niet nodig. Voor het pakket uit 2019 bereiken we momenteel nog niet de gewenste realisatiegraad, meerdere redenen liggen daar (mogelijk) aan ten grondslag. 2020 is het eerste jaar waarin de maatregelen uit dit pakket hun vruchten zouden moeten afwerpen, het is logisch dat er in het eerste jaar aanloopproblemen zijn en dat niet alles gerealiseerd wordt. In 2020 werd de realisatie van een deel van de maatregelen bemoeilijkt als gevolg van de coronabeperkingen. Daarnaast lijkt het erop dat we met het pakket van 2019 bij het “hoger hangende fruit” zijn aanbeland. Maatregelen die gewaagder zijn en meer moeite kosten om te realiseren, waarbij ook de meetbaarheid van het financiële effect van die maatregelen moeilijk is.

Monitor bezuinigingen

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen
Monitor bezuinigingen Werkelijk Werkelijk Prognose Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose  
  2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017                  
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval                  
Drangtraject 79.000 80.000 130.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Drangtraject – 62% gerealiseerd
Het uitvoeren van drangtrajecten in het kader van de Jeugdhulp is in eigen beheer genomen. Aanvankelijk was beoogd om hier € 130.000 mee te besparen, echter bleek meer inzet van eigen personeel nodig om daadwerkelijk te kunnen stoppen met de externe inkoop. De kosten voor eigen personeel zijn begroot op  € 50.000 per jaar, terwijl hiermee een inkoopcontract van € 130.000 mee kon worden opgezegd, waardoor per saldo € 80.000 is bespaard. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Extra toets op dyslexiezorg 26.000 26.000 100.000 190.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Extra toets op dyslexiezorg – 190% gerealiseerd
Voor deze maatregel was een besparing van € 100.000 ingeboekt, deze is ruimschoots gerealiseerd. De post voor dyslexiezorg kon namelijk met €190.000 worden afgeraamd. Deels omdat deze ruim begroot was, maar vooral ook omdat dit product op een andere wijze wordt ingekocht. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Reiskosten inburgeraars 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 Reiskosten inburgeraars – 100% gerealiseerd
De reiskostenvergoeding voor inburgeraars is versoberd, dit levert € 24.000 per jaar op. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Meedoen Montferland 156.000 161.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 De budgetten voor deze regelingen zijn afgeroomd, omdat er jaarlijks geld over bleef. In totaliteit ter hoogte van een bedrag van € 300.000. In 2020 zijn we binnen de bijgestelde begroting gebleven, daarmee is deze maatregel gerealiseerd.
Collectieve aanvullende verzekering 94.000 96.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Zie hierboven
Innovatiebudget 42.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 Innovatiebudget – 100% gerealiseerd
Met ingang van het jaar 2019 is het volledige innovatiebudget voor het sociaal domein à € 102.000 geschrapt. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Taakstelling inkoop 0 0 100.000 0 0 0 0 0 Taakstelling inkoop sociaal domein- geschrapt
Deze taakstelling bleek niet realiseerbaar en is geschrapt vanaf 2020.
Stelpost sociale zaken 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 Stelpost Sociale Zaken – 100% gerealiseerd
Een stelpost van € 17.000 binnen de afdeling Sociale Zaken is vanaf 2018 gerealiseerd. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                   
Transformatie                  
Praktijkondersteuner huisartsen 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Praktijk ondersteuner huisartsen – loopt, realisatie 100%
Na het succes van de praktijkondersteuner huisartsen (POH) in Didam is deze vanaf begin 2020 ook volledig operationeel in ’s-Heerenberg. Doelstelling was om  € 150.000 aan geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen. Op basis van de aantallen trajecten en landelijke gemiddelden kan worden vastgesteld dat deze doelstelling wordt gehaald. Wel zien we de wachtlijst bij de POH oplopen, waarmee een belangrijk argument (snelle hulp) voor ouders om voor de POH te kiezen onder druk komt te staan. Deze ontwikkeling wordt gemonitord en indien nodig volgen aanvullende voorstellen.                                                                                                         
Maatjesproject 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Maatjesproject – loopt, realisatie 100%
Door de inzet van maatjes voor jeugdigen via Welcom, wordt de inzet van duurdere jeugdhulptrajecten voorkomen en/of verminderd. Er worden ca. 450 dagdelen hulp ingezet door vrijwilligers, met als uitgangspunt dat 50% hiervan de inzet van geïndiceerde hulp voorkomt, levert dit de geplande besparing van € 10.000 per jaar op.
Uitbreiding ambulante jeugdzorg 0 0 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 Uitbreiding ambulante jeugdzorg – realisatie 100%
Deze maatregel wordt vanaf 2020 gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                   
Lean en mean                  
Uitvoeren fraude onderzoeken en kosten administratieve schil 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 Uitvoeren fraude-onderzoeken en administratieve schil Sociale Zaken – 100% gerealiseerd
Met deze maatregelen zijn een aantal werkzaamheden in eigen beheer genomen van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 2018 wordt een besparing van € 98.000 gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Vacatureruimte afdeling ontwikkeling 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Vacatureruimte afdeling ontwikkeling – 100% gerealiseerd
Inleveren van vacatureruimte levert vanaf 2018, structureel € 65.000 op.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Beperken telefonische bereikbaarheid 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Beperken telefonische bereikbaarheid sociaal team – 100% gerealiseerd
Het beperken van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal team tot de ochtenduren, levert een structurele besparing van € 50.000 op.                                              Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Stroomlijnen werkprocessen     120.000 108.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Stroomlijnen werkprocessen sociaal team – 90% gerealiseerd
Doelstelling van deze maatregelen was om structureel € 120.000 te besparen op personeelskosten, in 2020 is een besparing van € 108.000 gerealiseerd. Vanaf 2021 is de besparing 100%.
Stelpost   0 0 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 Stelpost ontwikkeling
Een stelpost van € 114.000 bij de afdeling ontwikkeling is voor dit bedrag gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                   
Subtotaal 711.000 779.000 1.510.000 1.438.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000  
        93%          
                   
Maatregelen raadsbesluit 2019                  
A. Hervormingen Sociaal Domein                  
Algemeen                  
Heronderzoek en handhaving (p.m.)                  
Versterken eigen toegang (ambulant)     50.000 11.000 62.500 75.000 75.000 75.000 Versterken eigen toegang ambulant
De beleidsregels Jeugd zijn op het onderdeel “eigen kracht” aangescherpt, dit heeft geleid tot een herbeoordeling van PGBs, waardoor een aantal PGBs zijn beeindigd. De andere mogelijkheden om de toegang te versterken, zijn mede door landelijke regelgeving beperkt. We onderzoeken de mogelijkheden om toch tot aanscherping en daardoor besparing te komen.
Versterken eigen toegang (dagbehandeling)     50.000 0 62.500 75.000 75.000 75.000 Versterken eigen toegang (dag)behandeling – (nog) niet gerealiseerd
De gewenste besparing is hier nog niet gerealiseerd. We hebben mede door scherper te indiceren de gemiddelde kosten per indicatie weten te verlagen, maar tegelijkertijd loopt het aantal cliënten op, waardoor er in totaliteit geen sprake is van een kostendaling. We onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of er in de komende jaren nog een slag is te maken.
Goede informatievoorziening (p.m.)                  
                   
Jeugdwet                  
BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag     0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag
Als gevolg van de beperkingen rondom het coronavirus en de daardoor beperktere beschikbaarheid van BSO in het 1e en 2e kwartaal van 2020 is deze maatregelen nog niet tot wasdom gekomen. Wel is er gesproken met opvanginstellingen over de mogelijkheden. Het lijkt er op dit moment op dat een BSO+ zorginhoudelijk tot een verbetering kan leiden, maar waarschijnlijk niet tot een besparing. Dit heeft onder meer te maken met een te gering volume in onze gemeente.
Samenwerking versterken passend onderwijs en jeugdhulp     15.000 15.000 20.000 25.000 25.000 25.000 Samenwerking versterken Passend Onderwijs en Jeugdhulp
De doelstelling voor het jaar 2020 is behaald als gevolg van een eenmalige bate. Voor 2021 en verder is de verwachting dat de doelstelling wordt behaald door een scherpere afbakening van de doelgroep in combinatie met het anders inkopen van jeugdhulp.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant)     0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant en dagbehandeling)
Door een extra screening op en afstamming over jeugdbepalingen is in veel gevallen een passender en goedkoper aanbod van jeugdhulp tot stand gekomen. Ondanks de kosten voor de extra inzet verwachten we dat de opbrengst van de maatregel minstens gelijk is aan de doelstelling.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling)     0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 Idem (zie bovenstaande)
Afname 24-uurszorg     60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 Afname 24-uurs zorg – nog niet gerealiseerd
De 24-uurs zorg is de duurste vorm van jeugdzorg. Met deze maatregel is beoogd om een aantal cliënten vanuit de 24-uurs zorg naar een ambulante (en daarmee goedkopere) zorgvorm over te brengen. Los van het feit dat deze zorgvormen goedkoper zijn, staan ze ook dichter bij de maatschappij en helpen daarbij mee met het laten meedoen van deze jeugdigen in de samenleving. In de praktijk blijkt het lastig om geschikte vervolgplekken te vinden en is het nodig om veel partijen achter een idee te krijgen. We focussen ons nu op de 10 duurste gezinnen om te kijken of een ander aanbod hen en ons verder helpt. Eén geslaagd traject kan al voldoende zijn om de financiële doelstelling te behalen.
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk     20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 Voorliggende voorzieningen vs. Maatwerk – nog niet gerealiseerd
Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Samen met Welcom is en wordt gewerkt aan een methodische aanpak. Deze maatregel ondervindt behoorlijke hinder van de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het opzetten van nieuwe groepsactiviteiten en het aantrekken van een andere doelgroep is daardoor erg lastig.
                   
WMO                  
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO     50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 Persoonsgebonden WMO
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon.
Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd     20.000 56.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Persoonsgebonden budget Jeugd – 280% gerealiseerd
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon.                                                                            Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Medisch advies (dagbesteding)     24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Medische adviezen – nog niet gerealiseerd
Door op verschillende vlakken bij de beoordeling van WMO aanvragen een medisch advies in te zetten, wordt getracht een scherpere beoordeling van de aanvraag te krijgen en daardoor minder mensen toegang tot ondersteuning te geven. Mede als gevolg van de beperkingen in verband met de bestrijding van het coronavirus hebben er in 2020 weinig reguliere behandelingen (huisbezoeken) van aanvragen plaatsgevonden is ook het externe medische advies weinig ingezet. Ook als dit wel mogelijk wordt is het nog maar de vraag of dit ook daadwerkelijk de geprognosticeerde besparing van ca. € 100.000 op jaarbasis oplevert.
Medisch advies (begeleiding)     24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (ambulant)     24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (dagbehandeling)     24.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 Idem (zie bovenstaande)
Eigen inzet     110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 Eigen inzet vs. Maatwerkvoorziening
Op basis van de voorlopige cijfers over 2020 is het aantal trajecten eigen hulpverlening gestegen met ca. 30%. Het aantal geïndiceerde aanvragen is echter (zij het minder sterk) ook toegenomen. De extra trajecten eigen hulpverlening vertegenwoordigen een waarde van ca. € 100.000, daarmee is de doelstelling van deze maatregel al bijna behaald, maar is het wel een kwestie van minder meer uitgaven.
Indicatieloze dagbesteding     0 0 35.000 70.000 70.000 70.000  
Wasvoorziening     379.000 0 450.000 600.000 600.000 600.000 Wasvoorziening – nog niet gerealiseerd
Voor 2020 was een bedrag opgenomen van € 379.000 als besparing op Hulp bij het Huishouden als gevolg van het invoeren van een wasvoorziening. De aanbesteding HBH, waar de wasvoorziening onderdeel van is, is echter vertraagd, wat maakt dat ook de beoogde besparing voor 2021 onder druk komt te staan.
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden     150.000 0 234.000 300.000 300.000 300.000 Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden / HBH C
De opbrengst van dit product is moeilijk meetbaar. Het kan worden ingezet in plaats van een ander duurder product. Het is daardoor aannemelijk dat een besparing wordt gerealiseerd, maar onduidelijk is hoeveel. Structureel is voor deze maatregelen € 300.000 opgenomen, het is onwaarschijnlijk dat dit bedrag ook daadwerkelijk behaald wordt.
HbH c         -50.000 -50.000 -50.000 -50.000  
                   
B. Hervormingen Overige taakvelden                  
Pakket 1 Eigen kracht samenleving                  
Topsport     100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Topsport – 100% gerealiseerd
Het bedrag dat voor topsport structureel was begroot, € 100.000 is geschrapt.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Schoolzwemmen     50.000 36.000 97.000 99.000 102.000 102.000 Schoolzwemmen – nog niet gerealiseerd
Voor 2020 is een bedrag opgenomen van € 50.000 te bezuinigen op schoolzwemmen. Gelet op de perikelen rond het sluiten van zwembad de Hoevert is dit niet gerealiseerd. De komende jaren gaat de bezuiniging bij Laco stapsgewijs worden doorgevoerd en is de verwachting dat deze conform begroting gerealiseerd wordt.
WKW Liemers ++ (2024 € 10.000)     0 0 0 0 0 10.000  
                   
Pakket 2 De Montferlandse schaal                  
Samenwerkende welzijnsorganisaties     -30.000 -28.000 0 260.000 260.000 260.000 Extra onderzoek (motie3) is uitgevoerd. Onderzoek is klaar. Samenwerkende welzijnsorganisaties – nog niet gerealiseerd
Er is in 2020 hard gewerkt aan deze maatregel, maar door het afblazen van de verhuizing naar Meulenvelden is de voor 2021 opgenomen bezuiniging komen te vervallen. Vanaf 2022 staat deze maatregel nog voor € 260.000 in de boeken. Het is onzeker of deze te realiseren valt.
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000)     0 0 0 PM PM PM  
De Hoevert     0 0 245.000 245.000 245.000 245.000 De Hoevert (incl. wijziging door raad)
Zwembad de Hoevert is eind 2020 gesloten. Door het besluit van de gemeenteraad om structureel € 153.000 beschikbaar te stellen voor een sportvoorziening in Didam is de opbrengst van de maatregel niet de begrote € 245.000, maar € 92.000. Een goedkopere sportvoorziening voor Didam dan de begrote € 153.000 kan het resultaat van deze maatregel doen toenemen.
Toegankelijkheid openbare ruimte     0 0 0 100.000 100.000 100.000  
                   
Pakket Bedrijfsvoering                  
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000)     100.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd
Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2020 € 100.000. Deze is volledig gerealiseerd en ligt op schema.
Kleine correcties     15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Kleine correcties – gerealiseerd
Deze maatregel betreft kleine aanpassingen in de leges voor evenementenvergunningen en afwijking bestemmingsplan en het budget voor bodemonderzoek. Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                   
Subtotaal 0 0 1.235.000 415.000 1.857.000 2.630.000 2.733.000 2.843.000  
        23%          
                   
Budgetneutraliteit - sociaal domein (besluitvorming april 2019)                  
Afschaffen verstrekking LOKObonnen aan mantelzorgers (in het kader van Regeling mantelzorg compliment)     104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 Afschaffing Lokobonnen - 100% gerealiseerd (incl. wijziging door raad)
Het uitreiken van Lokobonnen in het kader van het mantelzorgcompliment is afgeschaft, waarmee de begrote € 154.000 wordt bespaard. Echter is op verzoek van de gemeenteraad € 50.000 gereserveerd voor de waardering van mantelzorgers, wat maakt dat de opbrengst van deze maatregel per saldo € 104.000 bedraagt.
Korting budgetsubsidie Welcom     150.000 0 150.000 150.000 150.000 150.000 Korting budgetsubsidie Welcom – niet gerealiseerd (collegebesluit)
De begrote korting van € 150.000 op de budgetsubsidie van Welcom wordt niet gerealiseerd, omdat zij uiteindelijk niet verhuizen naar Meulenvelden. Met het afblazen van de verhuizing is de korting op de budgetsubsidie komen te vervallen.
Invoering kilometerbudget Regiotaxi   80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Invoering kilometerbudget regiotaxi – 100% gerealiseerd
Deze maatregel, waarmee een maximum kilometrage voor gesubsidieerd gebruik van de regiotaxi is ingevoerd, is gerealiseerd en levert de verwachte besparing van € 80.000 per jaar op.
Uitbreiding praktijk ondersteuner huisartsen naar 's Heerenberg     100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd – 100% gerealiseerd
De functie van POH Jeugd is uitgebreid naar ’s-Heerenberg. Op basis van de aantallen cliënten die door de POH zijn geholpen kan worden gesteld dat de beoogde besparing van € 100.000 is gerealiseerd.
Hulp bij het huishouden. Onderzoek naar de mogelijkheden om de dienstverlening te versoberen en het aantal uren per cliënt structureel te verminderen.     0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 Zie raadsbrief. De € 600.000 is inmiddels verwerkt in de begroting 2021 - 2024. Dit wordt grotendeels gedekt door het structureel doortrekken voor de extra Jeugdzorggelden vanuit het Rijk (€ 550.000).
                   
Subtotaal   80.000 434.000 284.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000  
        65%          
                   
Totaal taakstellingen 711.000 859.000 3.179.000 2.137.000 4.251.000 5.024.000 5.127.000 5.237.000  
                   
Gerealiseerde bezuingingen  tov taakstelling per jaar       67%          

4.5 Programmagegevens

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Kern Aantal inwoners in de kern Aantal inwoners buitengebied Totaal aantal inwoners Peildatum Info komt uit
Didam 12.754 2400 16975 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk 831 - - 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Loil 990 - - 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek 2013 739 2752 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg 8465 19 8484 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Zeddam 2478 190 2668 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Braamt 704 372 1076 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Kilder 1016 512 1528 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Azewijn 508 276 784 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Stokkum 749 416 1165 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Lengel 327 123 450 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen - 242 242 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Totaal 30.835 5.289 36.124    

 

 

Gemeentelijke producten en diensten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peildatum/peiljaar

Informatie komt uit

1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)

6,82 6,77 7-4-2021

WSJG

2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,80 6,88 7-4-2021

WSJG

3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

6,3 6,6 23-4-2021

WSJG

4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)

14% 13% 7-4-2021

WSJG

5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)

25% 20% 23-4-2021

WSJG

6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

83% 77% 7-4-2021

WSJG

7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

56% 54% 23-4-2021

WSJG

8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt

83% 73% 7-4-2021

WSJG

9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt

50% 43% 23-4-2021

WSJG

10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

82% 75% 7-4-2021

WSJG

11.   Percentage `bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

59% 56% 23-4-2021

WSJG

12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

58% 42% 7-4-2021

WSJG

13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

25% 30% 23-4-2021

WSJG

14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt

25% 31% 23-4-2021

WSJG

15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)

7,11 7,00 7-4-2021

WSJG

16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)

6,2 6,4 23-4-2021

WSJG

17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners

83% 77% 2019 (laatste meting vanuit BZK)

Ministerie BZK

18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven

78% 64% 2019 (laatste meting vanuit BZK)

Ministerie BZK

 

 


Communicatie en voorlichting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peildatum/peiljaar

Informatie komt uit

1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)

6,26 6,17 7-4-2021

WSJG

2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)

6,92 6,69 7-4-2021

WSJG

3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)

5,9 6,0 23-4-2021

WSJG

4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

77 66 7-4-2021

WSJG

         

5.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt

73 65 7-4-2021 WSJG

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Kern

Oppervlakte bebouwde kom

(in ha)

Oppervlakte Buitengebied
(in ha)

Totale oppervlakte (in ha)

Peildatum

Info komt uit

Didam

345

2803

3206

25-8-2018

GIS

Nieuw-Dijk

24

-

-

25-8-2018

GIS

Loil

34

-

-

25-8-2018

GIS

Beek/Loerbeek

160

1709

1869

25-8-2018

GIS

‘s-Heerenberg

319

65

584

25-8-2018

GIS

Zeddam

100

927

1027

25-8-2018

GIS

Braamt

32

373

405

25-8-2018

GIS

Azewijn

28

1121

1149

25-8-2018

GIS

Kilder

45

785

830

25-8-2018

GIS

Stokkum

28

572

600

25-8-2018

GIS

Lengel

25

205

230

25-8-2018

GIS

Vethuizen/Wijnbergen

-

762

762

25-8-2018

GIS

Totaal

 

 

10664

 

 

 

Kern

Aantal woningen bebouwde kom

Aantal woningen buitengebied

Totaal aantal woningen

Peildatum

Info komt uit

Didam

5747

864

7317

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

321

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Loil

385

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

817

265

1082

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

3945

9

3954

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Zeddam

1145

65

1210

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Braamt

301

137

438

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Azewijn

182

107

289

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Kilder

415

190

605

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Stokkum

314

160

474

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Lengel

109

47

156

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

85

85

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Totaal

 

 

15610

 

 

 

 

 

Volkshuisvesting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal huishoudens

15.356

 

2018

CBS Huishoudens 2018

2.   Verdeling woningen

   

 

 
 • koop

64,6%

56,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

 • huur

35,4%

43,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

3.   Verdeling woningen naar type

 

 

 

 

 •  eengezinswoningen

82,1%

64,3 %

2019

BAG-bewerking ABF research

 •  meergezinswoningen

17,9%

35,7 %

2019

BAG-bewerking ABF research

4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen

6,9

7,2

2016

ABF

5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen

€ 202.000

 

2019

Meerdere

6.   Aantal personen per huishouden

2,32

2,19

2018

CBS Huishoudens

7.   Huishoudsamenstelling

 

 

 

 

 • alleenstaand

28,7%

38,1%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend zonder kinderen

35,1%

28,8%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend met kinderen

36,1%

33,0 %

2018

CBS Huishoudens

8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag

0,93

1,0

2016

WSJG

9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning

0,83

0,85

2016

WSJG

10.         Passend gehuisveste huishoudens

73,4%

74,9%

2016

WSJG

11.         Percentage scheefwoners

       
 • Goedkope scheefwoners

11,4%

12,0%

2017

WSJG

 • Dure scheefwoners

12,9%

11,9%

2017

WSJG

12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype

     

 

 • < 25 jaar

28,2%

 

2016

WSJG

 • 1phh 25 jr tot AOW

29,5%

 

2016

WSJG

 • 1phh AOW of ouder

28,6%

 

2016

WSJG

 •  paar zonder kinderen 25 jr-AOW

21,2%

 

2016

WSJG

 • paar zonder kinderen AOW of ouder

20,6%

 

2016

WSJG

 • paar met kind(eren)

18,2%

 

2016

WSJG

 • eenoudergezin

19,2%

 

2016

WSJG

13.         Gemiddelde woonquote

32,1%

31,5%

2016

WSJG

14.         Samenstelling woningvoorraad

   

 

 

 • koop

64,6%

56,5%

2017

WSJG

 • particuliere huur

10,59%

13,9%

2017

WSJG

 • huurwoningen woningcorporatie

24,9%

29,6%

2017

WSJG

15.         Verhouding kale huur/maximale huur

73%

73%

2015

WSJG

16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

14,2%

12,2%

2016

WSJG

17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel

159

149

2016

WSJG

18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen

 

 

 

 

 • tot kwaliteitskortingsgrens

6,9%

13,1 %

2016

WSJG

 • kwaliteits-korting en aftoppingsgrens

58,5%

55,5%

2016

WSJG

 •  tussen aftopping en liberalisatiegrens

25%

22%

2016

WSJG

 • boven liberalisatiegrens

4,3%

5,2%

2016

WSJG

 •  onbekend

5,2%

4,2%

2016

WSJG

19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen

   

 

 

 • < € 170.000

27,2%

26,0%

2016

WSJG

 • € 170.000-215.000

23,9%

22,9%

2016

WSJG

 • € 215.000-300.000

26,9%

26,3%

2016

WSJG

 • > € 300.000

21,9%

24,0%

2016

WSJG

 • onbekend

 

0,8%

2016

WSJG

20.         Doelgroep huurtoeslag

 

 

 

 

 • in koopwoning

31,9%

16,1%

2016

WSJG

 • in corporatiewoning

48,5%

53%

2016

WSJG

 • in particuliere woning

12,3%

12,4%

2016

WSJG

21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

€ 236.800

€ 254.000

2016

WSJG

22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners

6,2

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

-1,4

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

24.         Huur corporatiewoningen

   

 

 
 • Bruto huur

€ 556,00

 € 539,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Huurtoeslag

€ 118,00

€ 108,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Netto huur

 € 435,00

€ 415,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

25.         Mutatiegraad corporatiewoningen

8,6%

6,2%

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap

10

 

2018

subsidieregister gemeente

 

Monumenten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal gemeentelijke monumenten

164

 

2020

gemeente

2.   Aantal rijksmonumenten

49

 

2020

gemeente

3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten

30

 

2020

gemeente

4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten

68.000

(40.000 door gemeente / 28.000 door provincie)

 

2020

gemeente

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
01. Duurzaamheid 2018 2019 raming 2020          2020
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016) 169 173 120 85
Aantal projecten zonne-energie (postcoderoos vanaf 2017/2018) 1 1 2 1
02 Afval 2018 2019 raming 2020 2020
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval:        
Restafval 4.956 3.360 3.250 3.390
Groente-, Fruit- en Tuinafval 2.466 4.582 3.500 5.477
Papier/Karton 2.268 2.258 2..200 2.172
Glas 723 841 750 901
PMD (plastc, metaal en drankenkartons) 819 923 825 1.037
03 Openbare ruimte
2017 2018 2019 2020

Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.) 

 

 

 

 

 • verharde wegen 
183 183 183 192
 • onverharde wegen

48

48

48

53

 • fietspaden

 37

37

37

37

Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)

       
 • verharde wegen
167 168 169

185

 • fietspaden
9,3 9,7 9,7 9,7
Bermen (in m2) 886.976 1.001.739 1.001.739 1.238.071
Sloten (in m1) 109.669 112.467 113.669 111.102
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)  15 km 15 km 15 km 15 km
Aantal ongevallen per 1.000 inwoners 5,9 5,1

6

Nog niet gepubliceerd
 • dodelijke slachtoffers
1 3 0 1

 

 

Afval

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Huishoudelijk restafval, kg per inwoner

94

119

2020

RDL/gemeente/CBS

 

Milieu

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Duurzaamheidsscore (0-10)

5,8

5,8

2020

gemeentelijke duurzaamheid index

2.      Score voor energie-ambities (0-5)

3

3

2016

VNG

3.      Zonne-energie installaties kW per 1.000 inwoners

70,0

45,5

2018

CBS Zonnestroom

4.      Woningen met zonnepanelen

20,9%

12,3%

2019

CBS Zonnestroom

5.      Hernieuwbare energie

6,2%

7,4%

2018

RWS Kmo

6.      Elektrische oplaadpunten per 10.000 inwoners

19

37

2020

RDW

7.      Geregistreerde electrische personenauto's

0,7%

1,8%

2019

RDW

8.      Gasverbruik koopwoningen m3

1.600

-

2019

CBS

9.      Elektriciteitsgebruik koopwoningen kWh

3.498

3.180

2019

CBS

 

 

 

Openbare ruimte

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)

       

a.     Verharde wegen

192

139.691

2020

opendata.cbs.nl

b.    Onverharde wegen

53

--

2020

 

c.     fietspaden

37

35.000

2020

opendata.cbs.nl

2.      Wegen en paden binnen de bebouwde kom

       

a.     Verharde wegen

185

 

2020

 

b.    Fietspaden

14

 

2020

 

3.      Lengte rioleringsstelsel

308

 

 

 

 • DWA (vuilwaterriolering) km

107

 

2020

Beheersysteem

 • HWA (regenwaterriolering) km

71

 

2020

id.

 • Gemengde riolering km

135

 

2020

id.

 • Drukriolering km

153

 

2020

id.

4.      Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners

6,0

7,8

2019

WSJG

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

Economie

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

107,6

129,6

2019

WSJG

2.      Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

677,9

792,1

2019

WSJG

3.      Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen

21,1

16,8

2019

WSJG

4.      Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

45,4

47,1

2019

WSJG

5.      Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen

7,4

6,2

2019

WSJG

6.      De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)

49,6

53,2

2019

WSJG

7.      Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen

11

11,5

2019

WSJG

8.      Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)

35,8

38,8

2019

WSJG

9.      Aantal ZZP-ers met een laag inkomen t.o.v. totaal aantal banen

4,7%

8,6%

2019

WSJG

10.   Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen

2,2

1,8

2020

WSJG

11.   Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen

76,2

107

2019

WSJG

12.   Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen

53,5

63

2019

WSJG

13.   Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking

2,8

3,4

2019

WSJG

         

14.   Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,47

6,75

2019

WSJG

15.   Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,17

6,63

2019

WSJG

16.   Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)

24%

21%

2019

WSJG

17.   Aantal afgelegde (fysieke) bedrijfsbezoeken

 

0

2019

 

18.   Hoogte regeldruk

31,4%

42%

2019

WSJG

 

 

 

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5

Sportbevordering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Beweegt voldoende

64,8%

63,0%

2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

2.      % Niet sporters

46,0%

48,7%

2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

3.      Aantal verleende sportsubsidies structureel

40

x

2020

Montferland

4.      Aantal verleende sportsubsidies incidenteel

3

x

2020

Montferland

5.      Percentage kinderen uit armoederegelingen Montferland dat een bijdrage ontvangt voor sport

2,1%

x

2018

Montferland

6.      Lichamelijke activiteit van kinderen: percentage dat 7 uur of meer per week beweegt

81,0%

x

2017

Kindmonitor GGD

7.      Lichamelijke activiteit van jongeren: percentage dat 5 of meer dagen per week minimaal één uur beweegt

67,0%

x

2019

Gezondheidsmonitor Jeugd en Jongvolwassenen GGD Noord- en Oost-Gelderland

8.      Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging/sportbond

27,7%

24,7%

2019

Kennis en Informatie Systeem Sport (KISS) - NOC*NSF

9.      Aantal uitgevoerde projecten gericht op sportbevordering

6

x

2020

Montferland

10.  Percentage verenigingen dat zichzelf als financieel (zeer) gezond beschouwd

55,0%

x

2020

Verenigingsmonitor Achterhoek

 

 

 

Sportaccommodaties/speellocaties

Omschrijving

Montferland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal gym en sportzalen

10

2020

Montferland

2.      Aantal sporthallen

4

2020

Montferland

3.      Bezettingsgraad gym- en sportzalen, sporthallen (gemiddeld)

N.v.t. (Corona!)

2020

Montferland

4.     Percentage verenigingen dat aangeeft over voldoende velden/binnensportruimte te beschikken

90,0%

2020

Verenigingsmonitor Achterhoek

4.      Aantal gesubsidieerde sportverenigingen

     

a.     Buitensport

14

2020

Montferland

b.    Binnensport

26

2020

Montferland

5.      Aantal tennisbanen

24

2020

Montferland

6.      Aantal voetbalaccommodaties

8

2020

Montferland

7.      Aantal graswedstrijdvelden voor de voetbalsport

14

2020

Montferland

8.      Aantal kunstgras wedstrijdvelden voor de voetbalsport

6,5

2020

Montferland

9.      Aantal formele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

20

2020

Montferland

10.   Aantal speellocaties

64

2020

Montferland

11.   Tevredenheid over speelvoorzieningen

55,0%

2016

WSJG

 

Gezondheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Levensverwachting, gemiddelde leeftijd in jaren

81,6

81,5

2016

RIVM

2.      Inwoners met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

37,0%

35,0%

2016

GGD

3.      Gebruik huisartsenzorg

98,4%

81,0%

2019

Vektis

4.      Gebruik GGZ

4,0%

4,4%

2018

Vektis

5.      Gebruik wijkverpleging

4,7%

3,4%

2019

Vektis

6.      Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts

18,1%

18,2%

2019

Vektis

7.      Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van 
(gezondheids-)voorzieningen in de nabije omgeving

83,0%

81,0%

2018

VNG Burgerpeiling

8.      Blootstelling stikstofdioxide (NO2) 

14,7 ug/m3

16,8 ug/m3

2020

RIVM

9.      Blootstelling fijnstof (PM10) 

17,0 ug/m3

17,6 ug/m3

2020

RIVM

 

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6

 

Jeugd

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal inwoners 0-18 jaar

6.017

x

1-1-2021

GBA

2. Aantal inwoners 18-25 jaar

2.888

x

1-1-2021

GBA

3.   Jongeren met jeugdhulp

10,1%

9,6%

2019

CBS Jeugd

4.   Jongeren met jeugdhulp naar soort

       
 •  zonder verblijf

9,7%

9,1%

2019

CBS Jeugd

 •  met verblijf

1,0%

1,0%

2019

CBS Jeugd

 • met jeugdbescherming

1,3%

1,2%

2019

CBS Jeugd

 

Onderwijs

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal leerlingen per 1.000 inwoners

       
 • basisonderwijs

65,6

80,8

2019

WSJG (DUO)

 • voortgezet onderwijs

19

16,6

2019

WSJG (DUO)

 •  speciaal onderwijs

6,7

6,1

2019

WSJG (DUO)

2.      Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

2,4

2019

WSJG (DUO/Ingrado)

3.      Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

31

26

2019

WSJG (DUO/Ingrado)

4.      Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

1,8%

2,0%

2019

WSJG (DUO/Ingrado)

5.      Afstand basisschool

0,8 km

0,7 km

2019

CBS Nabijheid voorz.

6.      Afstand voortgezet onderwijs - vmbo

5,0 km

2,5 km

2019

CBS Nabijheid voorz.

7.      Afstand voortgezet onderwijs - havo / vwo

5,5 km

3,3 km

2019

CBS Nabijheid voorz.

8.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee eens)

85%

91%

2018

WSJG

9.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee oneens)

9%

4%

2019

WSJG

         

11.   Aantal leerlingen speciaal onderwijs

       

a.     SO

98

x

2020

DUO

b.    VSO

132

x

2020

DUO

12.   Aantal scholen voor gewoon Bao

13

 

2020

Gemeente

13.   Aantal scholen voor Speciaal Onderwijs

       

a.     SO

1

x

2020

DUO

b.    VSO

1

x

2020

DUO

c.     SBO

0

x

2020

DUO

14.   Aantal kindercentra

     

 

a.     BSO

9

x

2020

LRK

b.    kinderdagopvang

14

x

2020

LRK

c.    Voorschoolse en vroegschoolse educatie locaties

9

x

2020

LRK

 

Cultuur/ontmoeting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven

65%

57%

2016

Montferland

2.      Aantal zangverenigingen en koren

9

x

2020

Montferland

3.      Aantal dansverenigingen

5

x

2020

Montferland

4.      Aantal muziekverenigingen

17

x

2020

Montferland

5.      Aantal toneelverenigingen

9

x

2020

Montferland

6.      Aantal theaters

2

x

2020

Montferland

7.      Aantal filmhuizen

2

x

2020

Montferland

8.      Aantal dorpshuizen

7

x

2017

Montferland

9.   Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek

7273

x

2020

Montferland

10.   Aantal leerlingen muziekonderwijs

965

x

2017

Montferland

11.   Aantal verleende subsidies zang dans en toneel

22

x

2020

Montferland

12.   Tevredenheid over welzijnsvoorzieningen

57%

x

2016

Montferland

 

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.  Verbondenheid buurt (waardering 1-10)

7,45

7,33

2020

WSJG

2.  Vrijwilligerswerk

50%

45%

2020

WSJG

3.  het percentage inwoners dat zich inzet voor de buren

73%

67%

2020

WSJG

4.  Het percentage inwoners dat actief is in het Verenigingsleven

60%

59%

2020

WSJG

5.  Mantelzorg

17,2%

14,2%

2016

Gezondheidsmonitor

 

 

 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   De mate waarin een inwoners naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten

6,79

6.76

2017

WSJG

2.   De mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving

8,43

8,31

2017

WSJG

 

Algemene en maatwerkvoorzieningen WMO

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen

59

 

74

2de helft 2017

CBS MSD WMO

2.    Huishoudens met voorziening per wet per 1.000 inw.

   

 

 

 • Alleen jeugd

34

28

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen P-wet

28

51

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen Wmo

94

87

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en P-wet

2

4

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en Wmo

3

2

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • P-wet en Wmo

6

13

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd, P-wet en Wmo

1

0

2de helft 2017

CBS MSD WMO

3.   Huishoudens zonder voorzieningen

83,2%

82,3%

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 

 

 

Veiligheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Criminaliteitsindex (2014=100)

41

72

2019

CBS

2.   Misdrijven totaal per 10.000 inwoners

25,63

38,40

2020

CBS Gereg. Crimi.

3.   Vernielingen per 10.000 inwoners

34,97

45,31

2020

CBS Gereg. Crimi.

4.    Verkeersongevallen per 1.000 inwoners

6,0

7,8

2019

CBS Gereg. Crimi.

5.    Diefstallen naar type per 10.000 inwoners:

       
 • Diefstal van motovoertuigen

0,28

0,46

2020

CBS Diefstallen

 • Diefstal uit woning

1,30

1,62

2020

CBS Diefstallen

 • Diefstal van brom-, snor-, fiets

6,56

3,62

2020

CBS Diefstallen

 • Winkeldiefstal

5,55

19,89

2020

CBS Diefstallen

Programma 8

Terug naar navigatie - Programma 8

 

 

Participatie en activering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal banen per 1.000 inw.

561,4

677,1

2019

LISA

2.   Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inw. (18 jaar en ouder)

25,4

46

2020

CBS Participatiewet

3.   Banen naar sector

       
 • Industrie

23%

 

2019

LISA

 • Landbouw

3,2%

 

2019

LISA

 • Handel

16,1%

 

2019

LISA

 • Collectieve dienstverl

22,7%

 

2019

LISA

 • Zakelijke dienstverl

32,8%

 

2019

LISA

 • Overige dienstverlening

2,1%

 

2019

LISA

4.   Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% van totaal)

2,5 %

5,2%

2020

CBS Participatiewet

5.   Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (personen per 1.000 inw. 65 jr en ouder)

8,2 

17 

2020

CBS Participatiewet

6.   Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (% tov huishoudens alleenstaand)

4,8%

9 %

2020

CBS Participatiewet

7.   Lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) personen per 1.000 inw. 15-74 jr.

8,0

13,1

2020

CBS Participatiewet

8.   Nieuwe re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

12,6

15,0

2016

CBS Participatiewet

9.   Beëindigde re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

5,4

12,0

2016

CBS Participatiewet

10.          Werkloze beroepsbevolking personen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

0

25

2017

CBS Arb.deeelname

11.          Beroepsbevolking opleiding laag per 1.000 inw. 15-65 jr.

184

146

2020

CBS Arb.deeelname

12.         Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron (per 1.000 inw. 15-65 jr.)

       
 • Werkend zonder WWB

1,3

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • Werkend met WWB

 0,9

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • WWB (zonder werk)

7,2

10,7

2015

CBS Participatiewet

 • Overige

 0,4

1,3

2015

CBS Participatiewet

13.         Inkomen als zelfstandige zzp-ers (dzd euro)

28,5

33,7

2014

CBS Lokale economie

14.         Aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal)

3,0

5,7

2017

CBS Participatiewet

 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.    Huishoudens met laag inkomen

7,0%

 

2018

CBS Rio

2.    Huishoudens hoog inkomen

7,0 %

 

2018

CBS Rio

3.   Kinderen opgroeiend in armoede

4,02%

6,85%

2015

WSJG

 

Uitvoering wet sociale werkvoorziening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

Aantal inwoners met een WSW-dienstverband

205,72 SE

 x

2017

Begr Laborijn